Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.
Edeltävät opinnot: Johdatus yleiseen valtio-oppiin 5 op.

Valtio-opin perusopinnot tai edes Johdatus yleiseen valtio-oppiin -opintojakso.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansalaisten poliittiseen osallistumiseen liittyvät keskeiset lähestymistavat ja tärkeimmät tutkimustulokset. Poliittisen osallistumisen osalta jaksossa keskitytään äänestämisen lisäksi myös laajemmin muihin osallistuminen muotoihin. Sisältöalueina ovat muun muassa äänestämiseen liittyvät lähestymistavat, kansalaisten politiikkaan kohdistamat arvot, asenteet ja mielipiteet sekä verkon kautta tapahtuva osallistuminen (mm. sosiaalinen media, kampanjointi verkossa, sähköinen äänestäminen). Oppimistavoitteina on poliittisen toiminnan ja sen tutkimuksen yleistuntemus sekä eri toimintatapojen ja kansalaismielipiteen erityispiirteiden ymmärrys.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansalaisten poliittiseen osallistumiseen liittyvät keskeiset lähestymistavat ja tärkeimmät tutkimustulokset. Poliittisen osallistumisen osalta jaksossa keskitytään äänestämisen lisäksi myös laajemmin muihin osallistuminen muotoihin. Sisältöalueina ovat muun muassa äänestämiseen liittyvät lähestymistavat, kansalaisten politiikkaan kohdistamat arvot, asenteet ja mielipiteet sekä verkon kautta tapahtuva osallistuminen (mm. sosiaalinen media, kampanjointi verkossa, sähköinen äänestäminen). Oppimistavoitteina on poliittisen toiminnan ja sen tutkimuksen yleistuntemus sekä eri toimintatapojen ja kansalaismielipiteen erityispiirteiden ymmärrys.

Populismi, politiikka ja media -kurssilla lähestytään populismia mediatutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja sosiaalipsykologian tutkimuksen näkökulmista. Opiskelija tutustuu keskeisiin populismiteorioihin ja -käsitteisiin sekä oppii soveltamaan näitä teemoja mediatekstien analysointiin. Kurssilla opiskelijat pohtivat median ja vallankäyttäjien sekä median ja kansan välistä suhdetta sekä tutustuvat Euroopan ja Latinalaisen Amerikan tarjoamien esimerkkien kautta muutamaan populismisuuntaukseen.

1. Populismi, politiikka ja media -kurssi + valtio-opin kirjatentti
Luennot 21 t + ryhmätyö + kotitentti, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus. Ryhmätyöt edellyttävät aktiivista osallistumista opetukseen. Lisäksi suoritetaan valtio-opin kirjatentti, jonka kirjallisuus on mainittu alla.

TAI

2. Kirjatentti

Kirjatentin kirjallisuus: Kirjallisuus (kolme kirjaa seuraavista, Populismi kurssi korvaa Dalton Russell -kirjan, jolloin tentit vain kaksi kirjaa):
· Evans Jocelyn : Voters & Voting. An Introduction
· Dalton Russell: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies
· Kersting Norbert (toim.): Electronic Democracy
· Bengtsson Åsa: Politiskt deltagande

Populismi, politiikka ja media -kurssin kirjallisuus, joka suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla:

  • Canovan, M. (2005) Chapter 4 Part and Whole: People, Populism and Democracy. Teoksessa Margaret Canovan (2005) The People. Cambridge: Polity. ss. 65–90.
  • Kunelius, R., Noppari, E. & Reunanen, E. (2009) Media vallan verkoissa. Osa I Teoria, menetelmät ja aineistot (ss. 1–75 tai 93) ja luku 15 Media ja valta (448–463). Teos on saatavana verkossa: https://tampub.uta.fi/handle/10024/65414
  • Laclau, E. (2005) Populism: What's in a name? Teoksessa F. Panizza (ed.): Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso. 32–49.
  • Panizza, F. (2005) Introduction: Populism and the Mirror of Democracy. In a publication F. Panizza (ed.): Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso. 1–31.
  • Pernaa, V. & Railo, E. (toim., 2012) Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Luku III (s. 293–410) Perussuomalaisten monimuotoinen julkisuuskuva. Teos on saatavana verkossa: http://www.doria.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/84073/jytky_eduskuntavaalien_2011_mediajulkisuus.pdf?sequence=1
  • Stanley, B. (2008) The thin ideology of populism. Journal of Political Ideologies 13(1), 95–110.

Lisäksi muut opettajan kurssin alussa ilmoittamat artikkelit.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

1. Ks. Populismi-kurssin aikataulut + kotitenttien ajat täältä.

Opintojakso järjestetään elo-syyskuussa 2017.
Luento 1: "Mitä populismi on?"
Luento 2: "Keskeiset käsitteet ja median suhde populismiin"
Luento 3: vierailevat luennoitsijat M.A. Halil Gürhanli: Populism and democracy ja YTT, dos., akatemiatutkija Juha Herkman Media ja populismi Suomessa ja Pohjoismaissa
Luento 4: vieraileva luennoitsija VTM Katarina Pettersson: Poliitikkojen blogit Suomessa ja Ruotsissa
Luento 5: "Populismi keskuudessamme" ja ryhmätöitä
Luento 6: Ryhmätöiden viimeistely ja esittely
Luento 7: Ryhmätöiden esittely ja "Median toiminta populismissa ja yhteenvetoa

2. Valtio-opin kirjatentit:
ke 27.9.2017 klo 17-20
ke 25.10.2017 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät. Myös

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakson voi sisällyttää valtio-opin aineopintoihin, politiikan tutkimuksen linja 35 op, sivuaineopiskelijoille. Populismi-kurssin voi sisällyttää myös
Viestinnän aineopintoihin.