Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille. Edeltävinä opintoina suositellaan valtio-opin perusopintoja tai Johdatus valtio-oppiin kurssia.

Valtio-opin perusopinnot 25 (politiikan tutkimuksen linja)

Opiskelija perehtyy syvällisemmin demokratian keskeisiin rakenteisiin ja instituutioihin (eduskunta, hallitus, ministeriöt; myös: paikallisdemokratian rakenteet) sekä syventää tietämystään politiikan kollektiivisten toimijoiden (puolueet, etu- ja kansalaisjärjestöt) tehtävistä ja toiminnasta poliittisessa järjestelmässä. Opiskelija oppii, miten poliittiset prosessit toimivat, miten politiikka ( policy) muotoutuu sekä miten institutionaaliset tekijät ja ryhmätoimijat vaikuttavat poliittisen päätöksenteon lopputuloksiin ( policy outputs).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan poliittisen järjestelmän ja sen osaelementtien toimintaa jäsentyneesti. Hänellä on perustaidot analysoida ja arvioida instituutioiden ja toimijoiden valtaa, asemaa ja toimintaa esimerkiksi päivänpolitiikassa ja valmius kehittää edelleen asiantuntemustaan aihepiirissä. Opiskelija osaa myös kytkeä konkreettiset politiikan ilmiöt laajempiin politiikantutkimuksen teoreettisiin näkemyksiin (esim. instituutioteoriat, policy-analyysin tyypit ja suuntaukset) ja eritellä niitä tässä valossa.

Kirjatentti

  • Raunio, Tapio & Wiberg, Matti (toim.): Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla
  • Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (toim.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä
  • Hill, Michael: The Public Policy Process. Sixth edition.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan kirjatenttinä. Kaikki kirjat tentitään samassa tentissä.

Tenttipäivät:

ke 16.11.2016 klo 17-20
ma 16.01.2017 klo 17-20
Peruttu: ke 15.03.2017.2017 klo 17-20 --> tentti siirretty
la 1.4.2017 klo 9-12

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivuilta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin, politiikan tutkimuksen linja 35 op, sivuaineopiskelijoille.