Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.
Edeltävät opinnot: Johdatus yleiseen valtio-oppiin 5 op.

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Populismi, politiikka ja media -kurssilla lähestytään populismia mediatutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja sosiaalipsykologian tutkimuksen näkökulmista. Opiskelija tutustuu keskeisiin populismiteorioihin ja -käsitteisiin sekä oppii soveltamaan näitä teemoja mediatekstien analysointiin. Kurssilla opiskelijat pohtivat median ja vallankäyttäjien sekä median ja kansan välistä suhdetta sekä tutustuvat Euroopan ja Latinalaisen Amerikan tarjoamien esimerkkien kautta muutamaan populismisuuntaukseen.

Luennot 21 t + ryhmätyö + kotitentti, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus. Ryhmätyöt edellyttävät aktiivista osallistumista opetukseen.

Populismi, politiikka ja media -kurssin kirjallisuus, joka suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla:

  • Canovan, M. (2005) Chapter 4 Part and Whole: People, Populism and Democracy. Teoksessa Margaret Canovan (2005) The People. Cambridge: Polity. ss. 65–90.
  • Kunelius, R., Noppari, E. & Reunanen, E. (2009) Media vallan verkoissa. Osa I Teoria, menetelmät ja aineistot (ss. 1–75 tai 93) ja luku 15 Media ja valta (448–463). Teos on saatavana verkossa: https://tampub.uta.fi/handle/10024/65414
  • Laclau, E. (2005) Populism: What's in a name? Teoksessa F. Panizza (ed.): Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso. 32–49.
  • Panizza, F. (2005) Introduction: Populism and the Mirror of Democracy. In a publication F. Panizza (ed.): Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso. 1–31.
  • Pernaa, V. & Railo, E. (toim., 2012) Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Luku III (s. 293–410) Perussuomalaisten monimuotoinen julkisuuskuva. Teos on saatavana verkossa: http://www.doria.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/84073/jytky_eduskuntavaalien_2011_mediajulkisuus.pdf?sequence=1
  • Stanley, B. (2008) The thin ideology of populism. Journal of Political Ideologies 13(1), 95–110.

Lisäksi muut opettajan kurssin alussa ilmoittamat artikkelit.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

1. Ks. Populismi-kurssin aikataulut ja kotitenttipäivät täältä.

Luentojen aiheet:

Opintojakso järjestetään elo-syyskuussa 2017.
Luento 1: "Mitä populismi on?"
Luento 2: "Keskeiset käsitteet ja median suhde populismiin"
Luento 3: vierailevat luennoitsijat M.A. Halil Gürhanli: Populism and democracy ja YTT, dos., akatemiatutkija Juha Herkman Media ja populismi Suomessa ja Pohjoismaissa
Luento 4: vieraileva luennoitsija VTM Katarina Pettersson: Poliitikkojen blogit Suomessa ja Ruotsissa
Luento 5: "Populismi keskuudessamme" ja ryhmätöitä
Luento 6: Ryhmätöiden viimeistely ja esittely
Luento 7: Ryhmätöiden esittely ja "Median toiminta populismissa ja yhteenvetoa

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut kotitenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso vastuuhenkilö oppiainesivulta.

Opintojakson voi sisällyttää valtio-opin aineopintoihin, politiikan tutkimuksen linja 35 op, sivuaineopiskelijoille. Populismi-kurssin voi sisällyttää myös