Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen on oikeustieteen opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on oltava suoritettuna ennen Avoimen yliopiston oikeustieteellisiin aineopintojaksoihin osallistumista.

Johdatus oikeustieteeseen on Avoimen yliopiston oma opintojakso, eikä vastaavaa suoritusta ole Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksissa. Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksoa ei huomioida oikeustieteellisen tiedekunnan väylähaussa. Johdatus oikeustieteeseen -jakson suoritus ei vanhene.

Poikkeukset: Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suoritusta ei edellytetä:
1) opintojaksoihin oikeushistoria ja oikeustaloustiede
2) jos opiskelija on suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään (JSO)
3) jos opiskelija on suorittanut vähintään 10 op/6 ov yliopistollisia oikeustieteellisiä aineopintoja (esim. varanotaarin tutkinnon aineopintoja)
4) jos opiskelijalla on muu vastaava yliopistollinen suoritus (esim. Avoimen yliopiston Johdatus oikeustieteeseen 2 op)

Johdatus oikeustieteeseen –opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustietoja ja –taitoja oikeustieteen muun opiskelun tueksi ja taustaksi. Kurssilla tutustutaan keskeiseen oikeustieteen käsitteistöön ja luodaan yleiskuvaa oikeustieteen opiskeluun liittyvistä keskeisistä teemoista ja taidoista. Opiskelijalle pyritään antamaan kurssilla välineitä itsenäiseen tiedon hankintaan, tiedon syventämiseen ja taitojen harjoittamiseen.

Kurssin käytyään opiskelija:

  • on tutustunut oikeustieteeseen tieteenalana
  • osaa hahmottaa oikeudellisten normien ominaispiirteet
  • osaa hahmottaa modernin demokraattisen oikeusvaltion käsitteen ja on tutustunut perus- ja ihmisoikeuksiin
  • on tutustunut lainopillisen ajattelun ja argumentoinnin perusteisiin ja on perehtynyt oikeuslähteisiin ja harjoitellut omien kantojen oikeudellista perustelua
  • on muodostanut yleiskuvan oikeudenaloista ja oikeudenalojen jaottelutavoista
  • on tutustunut tarkemmin joidenkin oikeudenalojen perusteisiin
  • osaa hahmottaa oikeudellisia teemoja julkisessa keskustelussa
  • tietää mistä kurssin teemoista saa lisätietoa
  • on harjoitellut oikeustieteellisten aineiden opiskelussa tarvittavia taitoja
  • on saanut yleiskuvan oikeustieteellisistä opinnoista Avoimessa yliopistossa ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Kurssin keskeinen sisältö koostuu seuraavista teemoista.

1. Oikeudellinen ajattelu:
- oikeustiede tieteenalana
- normin käsite ja oikeudellisten normien hahmottaminen suhteessa muihin yhteiskunnassa vallitseviin normeihin
- valtion käsite
- demokraattinen oikeusvaltio ja perusoikeudet

2. Lainoppi ja oikeudenalat sekä yleiskuva oikeustieteen opinnoista:
- lainopin perusteet
- yleiskuva oikeudenaloista ja oikeudenalojen jaottelutavoista ja oikeudenalojen suhteesta toisiinsa
- yleiskuva oikeustieteen tutkinnoista ja opiskelutavoista
- oikeuslähteet

3. Oikeudenalat ja oikeudellisten ongelmien ratkaisu
- oikeuslähteiden systematiikka ja oikeuslähteiden käyttö
- oikeudellinen perustelutaito/argumentointi
- tenttikysymysten sekä pienimuotoisten oikeudellisten ongelmien ratkaisu
- muutamien oikeudenalojen lähempi esittely

Verkkokurssi, joka suoritetaan neljällä oppimistehtävällä.

Asteikolla hyväksytty/hylätty

Verkkokurssi 10.1.-3.3.2017

Opettaja: Inga Koskinen

Kurssin moodle-verkkoympäristö avautuu 10.1.2017

Verkkoluennot (verkko-osoite ilmoitetaan moodle-ympäristössä). Luentoja ei tallenneta.

- to 12.1. klo 17-18.30 (aihe: peruskäsitteitä ja vastaustekniikkaa)
- ti 17.1. klo 17-18.30 (aihe: oikeudenalojen pääpiirteitä)

Ohjeita verkkoluennon kuunteluun

Oppimistehtävien palautusaikataulu

- 1. oppimistehtävä palautus 21.1.
- 2 oppimistehtävän palautus 31.1.
- 3 oppimistehtävän palautus 11.2.
- 3 oppimistehtävän palautus 21.2.

Opiskelun käytännönohjeita


Katso yhteystiedot oppiainesivulta.