Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Lähtötaso: CEFR A1. Ranskan alkeiskurssi 1 ja 2, osa lukion kursseista (3-5 kpl) tai vastaavat tiedot.

Kurssit suorittanut opiskelija

  • osaa käyttää ranskan kielen tärkeimpiä rakenteita
  • osaa ilmaista itseään arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
  • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
  • tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria.

Kieliopista käsitellään mm. adjektiivien vertailu, konditionaali sekä relatiivi-, demonstratiivi- ja indefiniittipronominineja. Tunneilla kerrataan preesensin, passé composén ja imperfektin käyttöä sekä harjoitellaan menneistä tapahtumista kertomista.

Lähtötaso: A1 (edeltävinä opintoina alkeiskurssit tai vastaavat tiedot)

Jatkokurssit I ja II muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Kurssi. Läsnäolovelvoite: 80 %.

Oppimateriaali ja kirjallisuus tarkentuvat kurssikohtaisesti.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Loppukoe, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen.

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden.