Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet ranskan jatkokurssi 1-opintojakson.

Lähtötaso: CEFR A1-A2. Ranskan jatkokurssi 1, n. 5 lukiokurssia tai vastaavat tiedot.

Kurssit suorittanut opiskelija

  • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja
  • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
  • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
  • osaa laatia lyhyitä viestejä
  • on laajentanut kulttuurin tuntemustaan

Harjoitellaan edelleen menneessä ajassa kertomista, opitaan lisää subjunktiivin äytöstä ja pronominien objekti- ja adverbiaalimuodoista. Uusina asioina käsitellään gerundi ja epäsuora kerronta.

Lähtötaso: A1 (edeltävinä opintoina jatkokurssi I tai vastaavat taidot)

Jatkokurssit I ja II muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Kurssi. Läsnäolovelvoite 80 %.

Oppimateriaali ja kirjallisuus tarkentuvat kurssikohtaisesti.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Loppukoe, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen.

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden.