Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 20.8.2016
09:00 - 15:15
Pe 26.8.2016
16:30 - 19:45
La 27.8.2016
09:00 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 14.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kaikille muille paitsi niille englanninkielisen koulutuksen opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää:
- keskeisten opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstilajien ominaispiirteet ja käytänteet
- argumentoinnin ja referoinnin merkityksen tieteellisen tekstin tuottamisessa
- vastuunsa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyydestä ja lukijan huomioon ottamisesta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia:
- soveltaa oman tieteenalansa käytänteitä opiskeluteksteissään ja opinnäytetöissään
- muokata tekstiään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
- käyttää kielioppaita ja verkkomateriaalia kirjoittamisen tukena.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opintovuosi.
Opintojakso on suoritettava ennen kandidaatintutkielmaseminaarin osallistumista tai sen aikana.

Opintojaksossa käsitellään tieteellisen tekstin ominaispiirteitä ja rakennetta sekä lähteiden referointikäytäntöjä ja viittaustekniikkaa. Lisäksi perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin, vertaispalautteen antamiseen sekä keskeisiin kielenhuollon normeihin.

Luennot 6 t + harjoitukset 10 t + harjoitustyö

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY. ISBN 978-951-570-699-7. Lisäksi opintojakson aikana osoitettava muu materiaali

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty.

Luennot 6 t + harjoitukset 10 t + harjoitustyö. Harjoitustyö on n. 5 sivun pienimuotoinen tutkielma. Keskiössä on tutkimuskysymyksen asettaminen, teoreettisen viitekehyksen hahmottaminen, lähdeviitteet, lähteiden referointi, argumentoiva keskustelu lähteiden kanssa (vähintään 3 ilmoitettua lähdettä) huolellinen kieliasu ja lähdeluettelo.
la 20.8.2016 klo 9.00 -15.15 (luennot 4h, harjoitukset 3h)
pe 26.8.2016 klo 16.30 -19.45 (luennot 2h, harjoitukset 2h)
la 27.8.2016 klo 9.00 -13.45 (harjoitukset 5h)

Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu ti 16.8.2016.
Harjoitustyön palautus Moodleen viim. ma 12.9. Poissaoloa korvaavan tehtävän palautus Moodleen viim. ti 13.9.2016.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso hyväksytään Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteiden laitoksen ja Opettajankoulutuslaitoksen kieli- ja viestintäopintoihin. Opintojakso järjestetään uusien, lv 2016-2017 tutkintovaatimusten mukaan.