Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 2.12.2016
16:30 - 19:45
La 3.12.2016
09:00 - 14:30
La 10.12.2016
09:00 - 14:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kaikille muille paitsi niille englanninkielisen koulutuksen opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää:
- keskeisten opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstilajien ominaispiirteet ja käytänteet
- argumentoinnin ja referoinnin merkityksen tieteellisen tekstin tuottamisessa
- vastuunsa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyydestä ja lukijan huomioon ottamisesta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia:
- soveltaa oman tieteenalansa käytänteitä opiskeluteksteissään ja opinnäytetöissään
- muokata tekstiään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
- käyttää kielioppaita ja verkkomateriaalia kirjoittamisen tukena.

Yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opintovuosi. Opintojakso on suoritettava ennen kandidaatintutkielmaseminaarin osallistumista tai sen aikana.

Opintojaksossa käsitellään tieteellisen tekstin ominaispiirteitä ja rakennetta sekä lähteiden referointikäytäntöjä ja viittaustekniikkaa. Lisäksi perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin, vertaispalautteen antamiseen sekä keskeisiin kielenhuollon normeihin.

Luennot 6 t + harjoitukset 10 t + harjoitustyö. Harjoitustyö on n. 5 sivun pienimuotoinen tutkielma. Keskiössä on tutkimuskysymyksen asettaminen, teoreettisen viitekehyksen hahmottaminen, lähdeviitteet, lähteiden referointi, argumentoiva keskustelu lähteiden kanssa (vähintään 3 ilmoitettua lähdettä) huolellinen kieliasu ja lähdeluettelo.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY. ISBN 978-951-570-699-7. Lisäksi opintojakson aikana osoitettava muu materiaali

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty.

Opintojakso hyväksytään Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteiden laitoksen ja Opettajankoulutuslaitoksen yhteisiin opintoihin.

Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu to 24.11.16.

pe 2.12.16 klo 16.30-19.45 (luennot 4 t)
la 3.12.16 klo 9.00-14.30 (luennot 2 t ja harjoitukset 4 t)
la 10.12.16 klo 9.00-14.30 (harjoitukset 6 t)

Harjoitustyön palautus Moodleen la 17.12.16 mennessä tai viimeistään ti 10.1.17 mennessä. Poissaoloa korvaavan tehtävän palautus Moodleen viim. la 17.12.16.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.