Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.8.2019 klo 00:00 - 29.8.2019 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Sanna Kanerva kuva

Sanna Kanerva

Julkaistu, 1.4.2020 klo 9:04

Poikkeustilanteen ajan kurssin lopputentti järjestetään Moodle-tenttinä. Ota yhteyttä vastuuopettajaan (sanna.kanerva@helsinki.fi) tarkempien tenttimisohjeiden saamiseksi.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.9.2019
08:15 - 09:45
Ma 9.9.2019
08:15 - 15:45
Ti 10.9.2019
08:15 - 15:45
Ke 11.9.2019
08:15 - 15:45
To 12.9.2019
08:15 - 15:45
Pe 13.9.2019
08:15 - 15:45
Ma 16.9.2019
08:15 - 15:45
Ti 17.9.2019
08:15 - 15:45
Ke 18.9.2019
08:15 - 15:45
To 19.9.2019
08:15 - 15:45
Pe 20.9.2019
08:15 - 15:45
Ma 23.9.2019
08:15 - 15:45
Ti 24.9.2019
08:15 - 15:45
Ke 25.9.2019
08:15 - 15:45
To 26.9.2019
08:15 - 15:45
Pe 27.9.2019
08:15 - 15:45
Ma 30.9.2019
08:15 - 15:45
Ti 1.10.2019
08:15 - 15:45
Ke 2.10.2019
08:15 - 15:45
To 3.10.2019
08:15 - 15:45
Pe 4.10.2019
08:15 - 15:45

Kuvaus

Esivaatimuksina tilastotieteen kurssit ME-004 ja ME-005, MAAT-407 Maaperä- ja ympäristötieteen kirjallisuus I, MAAT-406 Maaperä- ja ympäristötieteen harjoitustyöt II.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä tutkimuskysymyksen ja laatia itsenäisesti yksinkertaisen tutkimussuunnitelman
  • toteuttaa itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen laajahkolla tutkimusaineistolla
  • lähestyä tutkimusaihettaan analyyttisesti ja hyödyntää monipuolisesti aiemmin oppimaansa
  • tarkastella tuloksiaan tilastollisesti
  • laatia tieteellisen julkaisun kaltaisen työselostuksen

Kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelijaa pro gradu-tutkielman tekemiseen.

Periodi I-II, suositellaan suoritettavaksi maisterivaiheen 1. lukuvuonna.

Opintojaksolla käsitellään aiemmin opittujen maaperäanalytiikan perusmenetelmien soveltamista käytäntöön monipuolisesti. Kurssiin kuuluu tutkimuksen itsenäinen suunnittelu ja toteutus laajahkolla tutkimusaineistolla käyttäen tarkoituksenmukaisia analyysimenetelmiä, aiemmin opittujen teoreettisten tietojen monipuolista hyödyntämistä kokonaisuuksien hahmottamisessa ja korkealaatuisen tieteellisen raportin laadinta. Laboratoriotöiden lisäksi tutkimusaiheeseen perehdytään kirjallisuuden avulla.

Sopivia tutkimusaiheita on useita, joista valitaan yhteinen aihe koko kurssille. Kurssin harjoitustyömoniste sisältää kaikki tarvittavat työohjeet tutkimuksen toteuttamiseen. Viime vuosina kurssilla on tutkittu maan fosforia. Fosfori on välttämätön kasvinravinne kaikille kasveille, ja erityisesti epäedullisissa kasvuoloissa fosforin niukkuus rajoittaa selvästi kasvien kasvua ja sadonmuodostusta. Toisaalta maaperän fosfori voi olla riski valuma-alueen vesistöille. Harjoitustöissä tarkastellaan fosforin esiintymistä ja käyttäytymistä maassa, ja tutkitaan sen huuhtoutumiseen vaikuttavia pidättymis- ja vapautumisreaktioita ja reaktioihin osallistuvia komponentteja monin eri menetelmin.

2 h Luentoja, 120 h laboratorioharjoituksia, 148 h itsenäistä työskentelyä

Laboratoriotyöt tehdään ryhmässä neljän viikon laboratoriojakson aikana. Ennen töiden aloittamista opiskelijat tutustuvat työohjeeseen ja laativat itselleen aikataulusuunnitelman töiden toteutuksesta. Opettaja käy kurssin alussa opiskelijoiden kanssa suunnitelman läpi ja varmistaa aikataulun realistisuuden. Töistä laaditaan työselostus, joka on palautettava syyslukukauden loppuun mennessä. Opiskelijat etsivät kurssin aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta ja käyttävät sitä laatiessaan työselostusta. Kukin opiskelija palauttaa oman selostuksen. Kurssin loppukuulustelun voi suorittaa, kun työselostus on hyväksytty.

1. Harjoitustyömoniste

2. D.L. Sparks (toim.): Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical methods. SSSA Book Series N:o 5. Soil Science Society of America 1996. 1390 s.

3. J.H. Dane & G.C. Topp (toim.): Methods of Soil Analysis. Part 4. Physical methods. SSSA Book Series N:o 5. Soil Science Society of America 2002. 1692 s.

Töistä laaditaan tieteellisen julkaisun kaltainen työselostus. Kurssi päättyy loppukuulusteluun. Arvioidaan asteikolla 0-5. Työselostukset 70 %, loppukuulusteluun 30 %

Mikäli kurssille osallistuu kansainvälisiä opiskelijoita, opetus järjestetään englanniksi.

Yliopistonlehtori Sanna Kanerva

Vastaa opintojaksoa 817846 Maaperä- ja ympäristötieteen harjoitustyöt III, 10 op.