Aasian tutkimus on monitieteinen suuntautumisvaihtoehto. Sen alaan kuuluvat Aasian maat, kansat, kielet ja kulttuurit sekä nyky-yhteiskuntaa käsittelevät kurssit. Lisäksi Aasian tutkimuksen opiskelijoille suositellaan kielen opiskelua (esim. kiina, korea, japani, turkki, hindi, sanskrit).

Aasian tutkimuksen opinnot ovat osa Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaa ja ovat yksi sen opintosuunnista. Lisäksi opetuksessa on yksittäisiä jaksoja Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmasta.

 

Aasian tutkimuksen opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Aasian tutkimuksen aineopintoja

Aineopinnot sisältävät eri opintokokonaisuuksia. Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa aineopintojen opintojaksoista ja tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Aasian kulttuurit ja uskonnot, 5 op

Opiskelijalla on peruskäsitys aasialaisesta kulttuurimaailmasta ja uskontokentästä. Hän ymmärtää kulttuurien ja uskonnon merkityksen paikallisissa yhteiskunnissa. Hän osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tutustuu niiden tutkimukseen Aasiassa. Hän osaa tarkastella kulttuurin monimuotoisuutta nimenomaan Aasian kontekstissa ja osaa arvioida niiden globaaleja merkityksiä. Opintojakson kurssit kehittävät valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.
Peruttu
Aasian kulttuurit ja uskonnot/Tiibet - näkökulmia yhteiskuntaan ja kulttuuriin/Espoon Työväenopisto
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 3.10.2017 - 21.11.2017
Aasian kulttuurit ja uskonnot/Peking-ooppera ja muut Kiinan perinteiset teatterin muodot/Helsingin aikuisopisto
Helsingin AikuisopistoHelsinki 30.1.2018 - 20.3.2018
Aasian kulttuurit ja uskonnot/Islam Kiinassa - kiinalaistunut islam, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 14.3.2018 - 2.5.2018

Aasian yhteiskunnat, 5 op

Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskunnan ja sen instituutioiden kehittymisestä Aasiassa. Hän ymmärtää esimerkkien avulla eri kulttuurien merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Opiskelijaa osaa tarkastella yhteiskunnan monimuotoisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia Aasiassa.

Opintojakso ei edellytä aiempia opintoja teemasta.

Aasian yhteiskunnat/Japanin yhteiskunta ja politiikka/Työväen Akatemia/Syksy 2017
Työväen akatemiaKauniainen 23.10.2017 - 29.11.2017
Aasian yhteiskunnat/Johdatus Kiinan politiikkaan ja yhteiskuntaan/Työväen Akatemia/syksy 2017
Työväen akatemiaKauniainen 19.9.2017 - 24.10.2017

Aasian tutkimuksen teemaopinnot 15 op

Teemaopinnot ovat yksi aineopintojen opintokokonaisuuksista. Opintoja on viidestä eri teemasta, joista opiselija valitesee kolme. Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on opintoja vain osasta teemoja ja tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

 

Teemat:

  • Uskonnot ja ideologiat Aasiassa  (KUKA-AA215)
  • Viestintä ja digitaalinen kulttuuri Aasiassa (KUKA-AA216)
  • Politiikka ja etnisyys Aasiassa (KUKA-AA217)
  • Aasian ympäristö, kehitys ja talous (KUKA-AA218)
  • Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa  (KUKA -AA219)

Uskonnot ja ideologiat Aasiassa, 5 op

Opiskelija osaa analysoida uskontojen, aatteiden, uskomusten ja eri ideologioiden merkityksiä Aasiassa. Hän tutustuu esimerkiksi uskonnollis-poliittisten tai -etnisten järjestöjen toimintaan Aasiassa. Hän osaa tarkastella uskonnollisten liikkeiden vaikutusta Aasiassa ja osaa arvioida niiden mahdollisia globaaleja vaikutuksia ja verkostoja.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja

Uskonnot ja ideologiat Aasiassa/Uskonnot, ideologiat ja valtio Itä-Aasiassa/ Syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 31.10.2017 - 14.12.2017

Politiikka ja etnisyys Aasiassa, 5 op

Opintojakson kursseilla opiskelija oppii tarkastelemaan etnisyyden ja politiikan suhdetta Aasiassa. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla miten etnistä identiteettiä voidaan määritellä. Hän osaa tunnistaa myös etnisyyden kehitystä ja toimintaa poliittisesti määritteleviä tekijöitä nyky-Aasiassa.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

Politiikka ja etnisyys Aasiassa/Etnisyys ja vähemmistökansat Kiinassa/Työväen Akatemia/kevät 2018
16.1.2018 - 1.3.2018
Politiikka ja etnisyys Aasiassa/ Request for Nationalism in China / Syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2017 - 19.10.2017

Aasian materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri, 5 op

Ei edellytetä aiempia opintoja. Opiskelijat voivat halutessaan omatoimisesti kerrata aihepiiriä.

Aasian materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri/Japanilaisen arkkitehtuurin syventäviä teemoja/Syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.10.2017 - 16.11.2017

Aasian politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat: tunnistavat merkittävät kehityslinjat Aasian maiden nykypolitiikassa osaavat kriittisesti analysoida demokraattisia siirtymiä ja epädemokraattisten hallintojen jatkuvuutta Aasian maissa osaavat kriittisesti analysoida kansalaisyhteiskuntia ja niiden vuorovaikutusta hallintojen kanssa Aasian maissa osaavat soveltaa eri teorioita Aasian maiden etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen identiteettiin liittyvien konfliktien tutkimuksessa osaavat soveltaa eri teorioita Kiinan ja Intian nousun tutkimuksessa.

Aasian politiikka/East Asia in Transition/Kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 27.2.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Leena Järvinen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista