Opinnot avoimessa yliopistossa

Aasian tutkimuksen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa tai alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa järjestettävää opetusta.

Aasian tutkimuksen opintokokonaisuus (kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma)

Voit suorittaa opintojaksoja yksittäin tai 15 op, 30 op kokonaisuuden. Jos suoritat kokonaisuuden, valitse 15 op tai 30 op opintojaksoista: KUKA-AA211-KUKA-AA218. Kaikkia jaksoja ei välttämättä ole Avoimen yliopiston tarjonnassa joka vuosi. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

 

Johdatus Aasian tutkimukseen, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitys Aasian alueen moninaisuudesta, sen kulttuureista, uskonnoista ja alueen maiden poliittisesta kehityksestä. Hän osaa analysoida Aasian tutkimukseen liittyviä ajankohtaisia aiheita ja miettiä niiden merkityksiä globaalisti. Opiskelija oppii myös suhteuttamaan omaa ymmärrystään Aasiaan liittyvään tutkimuksen tekoon.

-

Peruttu
Peruttu

Historia ja muistamisen käytännöt Aasiassa, 5 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • on saavuttanut syvällisemmän ymmärryksen jonkin tietyn Aasian alueen ja aikakauden historiasta
  • ymmärtää sekä akateemisia että populäärejä kiistakysymyksiä
  • on tietoinen historian politisoituneista tulkinnoista
  • on oppinut uusia lähestymistapoja menneisyyden kriittiseen ymmärtämiseen
Peruttu
Peruttu
Peruttu

Etnisyys, politiikka ja yhteiskunta Aasiassa, 5 op

Opintojakson kursseilla opiskelija oppii tarkastelemaan etnisyyden ja politiikan suhdetta Aasiassa. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla miten etnistä identiteettiä voidaan määritellä. Hän osaa tunnistaa myös etnisyyden kehitystä ja toimintaa poliittisesti määritteleviä tekijöitä nyky-Aasiassa. Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskunnan ja sen instituutioiden kehittymisestä Aasiassa. Hän ymmärtää esimerkkien avulla eri kulttuurien merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Opiskelijaa osaa tarkastella yhteiskunnan monimuotoisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia Aasiassa.

Uskonto ja ideologia Aasiassa, 5 op

Opiskelija osaa analysoida uskontojen, aatteiden, uskomusten ja eri ideologioiden merkityksiä Aasiassa. Hän tutustuu esimerkiksi uskonnollis-poliittisten tai -etnisten järjestöjen toimintaan Aasiassa. Hän osaa tarkastella uskonnollisten liikkeiden vaikutusta Aasiassa ja osaa arvioida niiden mahdollisia globaaleja vaikutuksia ja verkostoja.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja

Media ja digitaalinen kulttuuri Aasiassa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut teoreettisiin lähestymistapoihin, olennaisiin mentelmiin, konteksteihin sekä tapaustutkimuksiin mediasta ja/tai digitaalisesta kulttuurista Aasiassa tai Aasiasta. Opiskelija ymmärtää ja pystyy analysoimaan median roolia kulttuurillisissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa. Hän kykenee soveltamaan teorioita ja menetelmiä tapaustutkimusten käsittelyyn.
Opiskelija saa työkaluja sekä historiallisten että modernejen kehityskulkujen, rakenteiden ja käytänteiden pohtimiseen ja analysoimiseen.

-

Aasian ympäristö, kehitys ja talous, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitys ympäristön merkityksestä ja vaikutuksesta Aasian maiden talouskehitykseen. Opiskelijalla on alustava ymmärrys teollistumisen ja kaupungistumisen vaikutuksesta alueiden ympäristöön, kulttuureihin ja yhteiskuntiin.

-

Aasian tutkimuksen opintoja (alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma)

Voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Aasian materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri, 5 op

Ei edellytetä aiempia opintoja. Opiskelijat voivat halutessaan omatoimisesti kerrata aihepiiriä.

Aasian politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat: tunnistavat merkittävät kehityslinjat Aasian maiden nykypolitiikassa osaavat kriittisesti analysoida demokraattisia siirtymiä ja epädemokraattisten hallintojen jatkuvuutta Aasian maissa osaavat kriittisesti analysoida kansalaisyhteiskuntia ja niiden vuorovaikutusta hallintojen kanssa Aasian maissa osaavat soveltaa eri teorioita Aasian maiden etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen identiteettiin liittyvien konfliktien tutkimuksessa osaavat soveltaa eri teorioita Kiinan ja Intian nousun tutkimuksessa.

Aasian tutkimuksen opintoja kesä 2020

Mitä opintoja voit suorittaa kesällä 2020? Tutustu kesän opintojen tarjontaan.

Etnisyys, politiikka ja yhteiskunta Aasiassa, 5 op

Opintojakson kursseilla opiskelija oppii tarkastelemaan etnisyyden ja politiikan suhdetta Aasiassa. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla miten etnistä identiteettiä voidaan määritellä. Hän osaa tunnistaa myös etnisyyden kehitystä ja toimintaa poliittisesti määritteleviä tekijöitä nyky-Aasiassa. Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskunnan ja sen instituutioiden kehittymisestä Aasiassa. Hän ymmärtää esimerkkien avulla eri kulttuurien merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Opiskelijaa osaa tarkastella yhteiskunnan monimuotoisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia Aasiassa.

Opetussuunnitelma 2017-2020.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista