Tätä sivua ei enää päivitetä. Tältä sivulta löydät ennen syksyä 2020 alkavat opinnot. Tarkista opinnot 1.8.2020 alkaen.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tältä sivulta löydät ennen syksyä 2020 alkavat opinnot. Tarkista opinnot 1.8.2020 alkaen.

Oletko kiinnostunut aasialaisista maista? Haluaisitko perehtyä aasialaisten maiden historiaan, kulttuureihin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin? Aasian tutkimuksen opinnoissa pohdit Aasian nykyisiä ja tulevia haasteita, niiden merkityksiä ja ratkaisumalleja. Opit analysoimaan jonkin alueen ajankohtaisia aiheita ja tapahtumia. Opintojen keskiössä ovat erityisesti Kiinan, Japanin, Korean ja Intian alueiden kysymykset.

Voit opiskella Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuden (30 op). Opintokokonaisuuteen sisältyy valinnaisuutta, jolloin voit suunnata opintojasi omien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Useimmiten Aasian tutkimuksen opintomme sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille, eivätkä edellytä aiempia opintoja aiheesta. Tarkemmat tiedot löydät kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta (=kurssisivulta).

Aasian tutkimuksen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa tai alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa järjestettävää opetusta.

Japanin kieli

Seuraavan kerran Japanin kielen alkeet (5 op) järjestetään keväällä 2020/kesällä 2020 (aloitus alustavan suunnitelman mukaan huhti-toukokuussa). Tarkat tiedot julkaistaan myöhemmin.

Japanin kielen alkeet 1, 5 op

Aasian tutkimuksen opintokokonaisuus 30 op (AYKUKA-AA500)

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys Aasiasta ja sen tutkimuksesta eritysiesti kulttuurien tutkimuksen näkökulmasta. Hän on perehtynyt Aasian alueen tematiikkaan ja tutkimuksen keskeisiin sisältöihin. Opiskelijalla on valmiuksia alan teoreettisten ja metodologisten lähestymistapojen käyttöön ja oman erityisalansa ongelmien analysointiin. Hän on tutustunut tieteelliseen argumentaatioon sekä kirjalliseen ja suulliseen esitykseen.

Valitse kaikki (AYKUKA-101)

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuurintutkimuksen peruskäsitteistön ja tutkimustraditiot/osaa vertailla erilaisien lähestymistapojen/tieteenalojen tutkimuskysymyksiä.

Peruttu

Valitse kaksi seuraavista (AYKUKA-103, AYKUKA-104, AYKUKA-105)

Tila, paikka ja ympäristö, 5 op

Opiskelija ymmärtää alueellisia olosuhteita ja jakoja sekä osaa soveltaa aikaan, paikkaa ja ympäristöön liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja kulttuurien tutkimuksen kontekstissa.

Visuaalisuus ja materiaalisuus, 5 op

Opiskelija oppii havainnoimaan, selittämään ja tulkitsemaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä sekä niiden vuorovaikutteista suhdetta yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii jäsentämään ja tunnistamaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Uskonto, maailmankuva ja perinne, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa myyttien, uskontoperinteiden ja aineettoman kulttuurin roolin maailmankuvien ja identiteettien muodostamisessa. Hän osaa eritellä perinneprosesseja, perinteen ja vuorovaikutuksen lajeja sekä arkielämän kokemuksellisia, esityksellisiä ja toiminnallisia ulottuvuuksia.

Ei edeltäviä opintoja.

Valitse kolme seuraavista (AYKUKA-AA211, AYKUKA-AA212, AYKUKA-AA213, AYKUKA-AA219)

Johdatus Aasian tutkimukseen, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitys Aasian alueen moninaisuudesta, sen kulttuureista, uskonnoista ja alueen maiden poliittisesta kehityksestä. Hän osaa analysoida Aasian tutkimukseen liittyviä ajankohtaisia aiheita ja miettiä niiden merkityksiä globaalisti. Opiskelija oppii myös suhteuttamaan omaa ymmärrystään Aasiaan liittyvään tutkimuksen tekoon.

-

Peruttu
Peruttu

Historia ja muistamisen käytännöt Aasiassa, 5 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • on saavuttanut syvällisemmän ymmärryksen jonkin tietyn Aasian alueen ja aikakauden historiasta
  • ymmärtää sekä akateemisia että populäärejä kiistakysymyksiä
  • on tietoinen historian politisoituneista tulkinnoista
  • on oppinut uusia lähestymistapoja menneisyyden kriittiseen ymmärtämiseen
Peruttu
Peruttu
Peruttu

Etnisyys, politiikka ja yhteiskunta Aasiassa, 5 op

Opintojakson kursseilla opiskelija oppii tarkastelemaan etnisyyden ja politiikan suhdetta Aasiassa. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla miten etnistä identiteettiä voidaan määritellä. Hän osaa tunnistaa myös etnisyyden kehitystä ja toimintaa poliittisesti määritteleviä tekijöitä nyky-Aasiassa. Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskunnan ja sen instituutioiden kehittymisestä Aasiassa. Hän ymmärtää esimerkkien avulla eri kulttuurien merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Opiskelijaa osaa tarkastella yhteiskunnan monimuotoisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia Aasiassa.

Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa, 5 op

Opiskelija oppii tarkastelemaan ja selittämään visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä aasialaisessa kontekstissa. Opiskelijalla on myös käsitys siitä millainen vuorovaikutteinen suhde visuaalisella kulttuurilla on yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii jäsentämään ja tunnistamaan valikoituja aineistoja.

-

Nyky-Aasian opintokokonaisuus 30 op (alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma)

Nyky-Aasia, opintokokonaisuus, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijat tuntevat aasialaisen kulttuurin ja aasialaisten yhteiskuntien tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja, keskeiset menetelmät ja viitekehyksen. He ovat lisäksi tutustuneet aiheeseen liittyviin tapaustutkimuksiin painopisteinä ideologiat ja uskonto, viestintä, materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri, historia, politiikka sekä kulutus ja talous. Opiskelijat ymmärtävät ja osaavat analysoida näiden osa-alueiden merkitystä yhteiskunnassa. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön menetelmiä Aasiaa koskevien tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opintokokonaisuuden suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Aasian ideologiat ja uskonnot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat aasialaisten ideologioiden ja uskontojen tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja, keskeiset menetelmät ja viitekehyksen ja ovat tutustuneet aiheeseen liittyviin tapaustutkimuksiin. Opiskelijat ymmärtävät ja osaavat analysoida ideologioiden ja uskontojen vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa, mm. uskontojen merkitystä vallan eri muodoissa ja rakenteissa. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön menetelmiä Aasiaa koskevien tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Viestintä Aasiassa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat aasialaisen viestinnän tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja, keskeiset menetelmät ja viitekehyksen ja ovat tutustuneet aiheeseen liittyviin tapaustutkimuksiin. Opiskelijat ymmärtävät ja osaavat analysoida viestinnän merkitystä yhteiskunnallisissa prosesseissa, esimerkiksi yhteiskunnallisen vallankäytön muodoissa ja rakenteissa. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön menetelmiä Aasiaa koskevien tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Aasian materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri, 5 op

Ei edellytetä aiempia opintoja. Opiskelijat voivat halutessaan omatoimisesti kerrata aihepiiriä.

Aasian politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat: tunnistavat merkittävät kehityslinjat Aasian maiden nykypolitiikassa osaavat kriittisesti analysoida demokraattisia siirtymiä ja epädemokraattisten hallintojen jatkuvuutta Aasian maissa osaavat kriittisesti analysoida kansalaisyhteiskuntia ja niiden vuorovaikutusta hallintojen kanssa Aasian maissa osaavat soveltaa eri teorioita Aasian maiden etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen identiteettiin liittyvien konfliktien tutkimuksessa osaavat soveltaa eri teorioita Kiinan ja Intian nousun tutkimuksessa.

Aasian historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat Aasian historian tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja ja keskeiset menetelmät. He ymmärtävät ja osaavat analysoida historiallisia tapahtumia ja prosesseja. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja metodeja Aasiaa koskevien tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opiskelijat osaavat arvioida ja oma-aloitteisesti analysoida sekä Aasian historiaa että Aasian roolia ajankohtaisissa tapahtumissa, rakenteissa ja käytännöissä.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Kulutus ja talous Aasiassa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat Aasian kulutus- ja talousprosessien tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja, keskeiset menetelmät ja viitekehyksen ja ovat tutustuneet aiheeseen liittyviin tapaustutkimuksiin. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön menetelmiä Aasiaa koskevien tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Aasian tutkimuksen opintoja kesä 2018 ja lukuvuosi 2018-2019

Kesällä 2018 tarjonnassamme on useita eri opintojaksoja Aasian tutkimuksesta. Opinnot ovat myös osa Aasian tutkimuksen (30 op) opintokokonaisuutta: lukuvuosi 2018-2019. Huomaa esimerkiksi verkko-opintojakso Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Mangan historia ja nykypäivä, joka alkaa 30.8!

Aasian tutkimuksen opintoja:

Historia ja muistamisen käytännöt Aasiassa, 5 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • on saavuttanut syvällisemmän ymmärryksen jonkin tietyn Aasian alueen ja aikakauden historiasta
  • ymmärtää sekä akateemisia että populäärejä kiistakysymyksiä
  • on tietoinen historian politisoituneista tulkinnoista
  • on oppinut uusia lähestymistapoja menneisyyden kriittiseen ymmärtämiseen
Peruttu
Peruttu
Peruttu

Etnisyys, politiikka ja yhteiskunta Aasiassa, 5 op

Opintojakson kursseilla opiskelija oppii tarkastelemaan etnisyyden ja politiikan suhdetta Aasiassa. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla miten etnistä identiteettiä voidaan määritellä. Hän osaa tunnistaa myös etnisyyden kehitystä ja toimintaa poliittisesti määritteleviä tekijöitä nyky-Aasiassa. Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskunnan ja sen instituutioiden kehittymisestä Aasiassa. Hän ymmärtää esimerkkien avulla eri kulttuurien merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Opiskelijaa osaa tarkastella yhteiskunnan monimuotoisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia Aasiassa.

Aasian tutkimuksen teemaopintoja:

Uskonto ja ideologia Aasiassa, 5 op

Opiskelija osaa analysoida uskontojen, aatteiden, uskomusten ja eri ideologioiden merkityksiä Aasiassa. Hän tutustuu esimerkiksi uskonnollis-poliittisten tai -etnisten järjestöjen toimintaan Aasiassa. Hän osaa tarkastella uskonnollisten liikkeiden vaikutusta Aasiassa ja osaa arvioida niiden mahdollisia globaaleja vaikutuksia ja verkostoja.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja

Politiikka ja etnisyys Aasiassa, 5 op

Opintojakson kursseilla opiskelija oppii tarkastelemaan etnisyyden ja politiikan suhdetta Aasiassa. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla miten etnistä identiteettiä voidaan määritellä. Hän osaa tunnistaa myös etnisyyden kehitystä ja toimintaa poliittisesti määritteleviä tekijöitä nyky-Aasiassa.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa, 5 op

Opiskelija oppii tarkastelemaan ja selittämään visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä aasialaisessa kontekstissa. Opiskelijalla on myös käsitys siitä millainen vuorovaikutteinen suhde visuaalisella kulttuurilla on yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii jäsentämään ja tunnistamaan valikoituja aineistoja.

-

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista