Satelliittikuva Afrikasta sekä kuvat seeproista, Mogadishusta, Etelä-Afrikasta ja Sambiasta.

Opinnoissa perehdytään Afrikan ja  Lähi-itä -alueen erityispiirteisiin suhteessa muihin maantieteellisiin alueisiin. Opinnoissa käsitellään eri alueiden ja aikakausien historian pääpiirteet sekä historiallisen kehityksen merkitystä alueen nykyisyyden kannalta. Lisäksi käsitellään yhteiskuntien ja politiikan peruspiirteet ja rakenteet. Ne sijoitetaan kehittyvän maailman yhteiskuntien laajempaan kehikkoon.

Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen opinnot ovat osa Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelmaa ja ovat yksi sen opintosuunnista.

Afrikan tutkimuksen opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen teemaopinnot 15 op

Teemaopinnot koostuvat kolmesta jaksosta:

 • Modernisaation vaikutukset Afrikassa ja Lähi-idässä (KUKA-AF211)
 • Uskonnon ja valtion suhde Afrikassa ja Lähi-idässä (KUKA-AF212)
 • Etninen moninaisuus ja identiteetti Afrikassa ja Lähi-idässä (KUKA-AF213)

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa jaksoista.

Uskonnon ja valtion suhde Afrikassa ja Lähi-idässä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa uskonnon ja valtion suhteen historiallisen kehityksen sekä alueellisen variaation Afrikassa ja Lähi-idässä sekä tuntee aiheeseen liittyvän monipuolisen keskustelun perusväittämät.

Suositellaan joko aihepiirin aiempia opintoja tai vastaavia tietoja teemasta. Opiskelijoiden toivotaan olevan tarvittaessa valmiita kertaamaan omatoimisesti alueen/teeman/ideologian perusasioita ja termejä.

Uskonnon ja valtion suhde Afrikassa ja Lähi-idässä/Kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 12.3.2018 - 2.5.2018

Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen tieteenalaopinnot 15 op

Tieteenalaopinnot koostuvat kolmesta jaksosta:

 • Afrikan ja/tai Lähi-idän historian opintoja painottaen valittua maantieteellistä aluetta (KUKA-AF215)
 • Jonkin alueen keskeisen uskonnon tai ideologian opintoja (KUKA-AF216)
 • Afrikan ja/tai Lähi-idän yhteiskuntien ja politiikan perusrakenteet (KUKA-AF217)

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa jaksoista.

Jonkin alueen keskeisen uskonnon tai ideologian opintoja, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa jonkin alueen uskonnon, sen osa-alueen tai vaihtoehtoisesti jonkin muun ideologian peruspiirteet. Opiskelija sisäistää valitun ideologian merkityksen kulttuurin ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta.

Suositellaan joko aihepiirin aiempia opintoja tai tietoja teemasta. Opiskelijoiden toivotaan olevan tarvittaessa valmiita kertaamaan omatoimisesti alueen/teeman/ideologian perusasioita ja termejä.

Jonkin alueen keskeisen uskonnon tai ideologian opintoja/Islamin monimuotoisuus: Shiialaisuus islamin toisena päähaarana/Kev 2018
12.3.2018 - 25.4.2018

Islamin tutkimuksen aineopintoja

Kokonaisuus on laajuudeltaan 30 op, se sisältää jaksot:

 • Uskonnollinen monimuotoisuus (KUKA-US207)
 • Islam Suomessa ja Euroopassa (KUKA-AF233)
 • Islamilainen teologia ja laki (KUKA-AF234)
 • Islamin varhaishistoria (KUKA-AF235)
 • Proseminaari (KUKA-AF236)
 • Kandidaatintutkielma (KUKA-AF237)

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa jaksoista.

Islam Suomessa ja Euroopassa, 5 op

Opiskelija oppii hahmottamaan eurooppalaisten muslimien kannalta keskeisiä historiallisia, poliittisia ja taloudellisia kehityskulkuja sekä järjestäytymiseen liittyviä kysymyksiä.

Islam Suomessa ja Euroopassa/Islamin monimuotoisuus: Shiialaisuus islamin toisena päähaarana/Kev 2018
Avoin yliopistoHelsinki 12.3.2018 - 25.4.2018

Afrikan/Lähi-idän kulttuuri ja media, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemansa maantieteellisen alueen kulttuurin ja/tai median perusteita, hahmottaa valittujen ilmiöiden historiallisen kehityksen sekä suhteet muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Afrikan/Lähi-idän kulttuuri ja media/Islamilaisen filosofian ja teologian historia klassiselta kaudelta nykyajan kynnykselle
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 28.2.2018

Uskonto Afrikassa/Lähi-idässä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tarkemmin valitsemansa maantieteellisen tai alueen uskontoon liittyvän erityiskysymyksen tai historiallisen ilmiön. Hän kykenee analysoimaan sen merkitystä uskonnon laajemmassa kehityksessä ja/tai osana yhteiskunnallis-kulttuurista kokonaisuutta.

Uskonto Afrikassa/Lähi-idässä/Islamilaisen filosofian ja teologian historia klassiselta kaudelta nykyajan kynnykselle
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 28.2.2018

Teologian erityiskysymyksiä, 5 op

Opiskelija syventää tietojaan islamilaisesta teologiasta.

Opiskelijat jota suorittavat jakson tähän kohtaan opintoja: Islamin aineenopettajan perus- ja aineopinnot tai vastaavat tiedot. Katso myös muut jaksokohtaiset korvaavuudet.

Teologian erityiskysymyksiä/Islamilaisen filosofian ja teologian historia klassiselta kaudelta nykyajan kynnykselle
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 28.2.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Leena Järvinen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista