Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tältä sivulta löydät opinnot, jotka on järjestetty ennen syksyä 2020. Katso opinnot syksystä 2020 alkaen (Lähi-idän ja Islamin tutkimus)

Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa järjestettävää opetusta. Lisäksi tarjonnassamme on yksittäisiä opintojaksoja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmasta.

Kesällä 2019 järjestettävät opinnot

Olet tervetullut opiskelemaan kesällä monitieteiselle kurssille, jolla on korvaavuus myös Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen opintoihin. Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmasta/kurssisivulta:

 

 

Huomaa myös yhteistyöoppilaitoksessamme järjestettävä opintojakso:

Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen teemaopinnot 15 op

Teemaopinnot koostuvat kolmesta jaksosta:

 • Modernisaation vaikutukset Afrikassa ja Lähi-idässä (KUKA-AF211)
 • Uskonnon ja valtion suhde Afrikassa ja Lähi-idässä (KUKA-AF212)
 • Etninen moninaisuus ja identiteetti Afrikassa ja Lähi-idässä (KUKA-AF213)

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa jaksoista.

Uskonnon ja valtion suhde Afrikassa ja Lähi-idässä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa uskonnon ja valtion suhteen historiallisen kehityksen sekä alueellisen variaation Afrikassa ja Lähi-idässä sekä tuntee aiheeseen liittyvän monipuolisen keskustelun perusväittämät.

Suositellaan joko aihepiirin aiempia opintoja tai vastaavia tietoja teemasta. Opiskelijoiden toivotaan olevan tarvittaessa valmiita kertaamaan omatoimisesti alueen/teeman/ideologian perusasioita ja termejä.

Etninen moninaisuus ja identiteetti Afrikassa ja Lähi-idässä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee alueen etnisen kirjon sekä hahmottaa etnisyyden ja nationalismin eri merkityksiä alueen identiteettipolitiikassa.

Vähintään kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi.

Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen tieteenalaopinnot 15 op

Tieteenalaopinnot koostuvat kolmesta jaksosta:

 • Afrikan ja/tai Lähi-idän historian opintoja painottaen valittua maantieteellistä aluetta (KUKA-AF215)
 • Jonkin alueen keskeisen uskonnon tai ideologian opintoja (KUKA-AF216)
 • Afrikan ja/tai Lähi-idän yhteiskuntien ja politiikan perusrakenteet (KUKA-AF217)

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa jaksoista.

Afrikan ja/tai Lähi-idän historian opintoja, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitun alueen ja aikakauden historian pääpiirteet ja osaa analysoida historiallisen kehityksen merkitystä alueen nykyisyyden kannalta.

Vähintään kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi.

Jonkin alueen keskeisen uskonnon tai ideologian opintoja, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa jonkin alueen uskonnon, sen osa-alueen tai vaihtoehtoisesti jonkin muun ideologian peruspiirteet. Opiskelija sisäistää valitun ideologian merkityksen kulttuurin ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta.

Suositellaan joko aihepiirin aiempia opintoja tai tietoja teemasta. Opiskelijoiden toivotaan olevan tarvittaessa valmiita kertaamaan omatoimisesti alueen/teeman/ideologian perusasioita ja termejä.

Peruttu

Toiseus ja identiteetti uskonnollisissa traditioissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää toiseuden merkityksen uskonnollisissa traditioissa. Hän tuntee toiseuden konkreettisia ilmenemismuotoja ja niihin liittyvää problematiikkaa. Opiskelija pystyy analysoimaan toiseuden syntymekanismeja ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Opiskelija pystyy myös soveltamaan oppimaansa ja kehittyy asiantuntijana esimerkiksi uskontodialogissa ja uskonnollisten konfliktien ymmärtämisessä.

Islamin tutkimuksen aineopintoja

Kokonaisuus on laajuudeltaan 30 op, se sisältää jaksot:

 • Uskonnollinen monimuotoisuus (KUKA-US207)
 • Islam Suomessa ja Euroopassa (KUKA-AF233)
 • Islamilainen teologia ja laki (KUKA-AF234)
 • Islamin varhaishistoria (KUKA-AF235)
 • Proseminaari (KUKA-AF236)
 • Kandidaatintutkielma (KUKA-AF237)

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa jaksoista.

Islam Suomessa ja Euroopassa, 5 op

Opiskelija oppii hahmottamaan eurooppalaisten muslimien kannalta keskeisiä historiallisia, poliittisia ja taloudellisia kehityskulkuja sekä järjestäytymiseen liittyviä kysymyksiä.

Peruttu

Islamin monimuotoisuus, 5 op

Opiskelija hahmottaa islamin eri suuntaukset pääpiirteissään. Hän ymmärtää ja osaa analysoida mm. sunnalaisuuden ja shiialaisuuden eri koulukuntia, niiden kehitystä, oppia ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Islamin peruskurssi. Arabian kielen taitoa ei vaadita.

Afrikan/Lähi-idän kulttuuri ja media, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemansa maantieteellisen alueen kulttuurin ja/tai median perusteita, hahmottaa valittujen ilmiöiden historiallisen kehityksen sekä suhteet muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Uskonto Afrikassa/Lähi-idässä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tarkemmin valitsemansa maantieteellisen tai alueen uskontoon liittyvän erityiskysymyksen tai historiallisen ilmiön. Hän kykenee analysoimaan sen merkitystä uskonnon laajemmassa kehityksessä ja/tai osana yhteiskunnallis-kulttuurista kokonaisuutta.

Teologian erityiskysymyksiä, 5 op

Opiskelija syventää tietojaan islamilaisesta teologiasta.

Opiskelijat jota suorittavat jakson tähän kohtaan opintoja: Islamin aineenopettajan perus- ja aineopinnot tai vastaavat tiedot. Katso myös muut jaksokohtaiset korvaavuudet.

Etnisyys ja identiteettipolitiikka Afrikassa/Lähi-idässä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemansa maantieteellisen alueen etnisyyden, nationalismi(e)n ja muiden identiteettipolitiikan tärkeimpien tekijöiden yhteiskunnallisen ja kulttuurisen merkityksen ja niihin liittyvien konfliktien erityispiirteet. Hän kykenee analysoimaan esimerkkitapauksia alan modernin tutkimuksen perusteella.

Opintojaksoilla ei kerrata perustietoja tai -käsitteitä. Jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista aiheesta, hänen tulisi omatoimisesti perehtyä tieteenalan keskeisiin käsitteisiin ja erityispiirteisiin.

Tutkinto-opiskelijat: edeltäviksi opinnoiksi suositellaan maisteriohjelman johdantoseminaaria ja alue- ja kulttuurintutkimuksen menetelmiä.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista