Haluaisitko perehtyä maailman kulttuureihin, uskontoihin, eri yhteiskuntiin ja niiden historiaan?

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opinnoissa yhdistyvät monitieteinen alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimus. Opinnoissa perehdytään esimerkiksi jonkin määrätyn alueen kulttuuriin ja yhteiskuntiin tai johonkin eri alueita yhdistävään laajaan tematiikkaan. Tärkeänä periaatteena on tuoda eri alueiden asiantuntijoita yhteen pohtimaan keskeisiä temaattisia kysymyksiä eri näkökulmista käsin.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tältä sivulta löydät ennen syksyä 2020 alkaneet opinnot. Katso 1.8.2020 alkaen opinnot.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opintoja

Verkkokurssi käynnistyy 17.1.2020.

Yhteiskunta, valta ja viestintä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat yhteiskunnallisen vallankäytön muotojen ja rakenteiden tutkimuksen keskeiset metodit ja teoreettisia lähestymistapoja sekä ymmärtävät viestinnän merkityksen tutkittavissa prosesseissa. Opiskelijat osaavat valita tarkoituksenmukaisen teoreettisen lähestymistavan ja tutkimusmenetelmän ja soveltaa niitä maailman eri alueilta valikoitujen tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Pohjois-Amerikan tutkimus ja Euroopan kulttuurit

Nyky-Aasian opintokokonaisuus

Tarjonnassamme on ajoittain Nyky-Aasian opintokokonaisuuden opintoja. Kaipaatko enemmän tarjontaa Aasian tutkimukseen liittyen? Katso myös Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuden opinnot.
 

Aasian ideologiat ja uskonnot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat aasialaisten ideologioiden ja uskontojen tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja, keskeiset menetelmät ja viitekehyksen ja ovat tutustuneet aiheeseen liittyviin tapaustutkimuksiin. Opiskelijat ymmärtävät ja osaavat analysoida ideologioiden ja uskontojen vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa, mm. uskontojen merkitystä vallan eri muodoissa ja rakenteissa. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön menetelmiä Aasiaa koskevien tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Viestintä Aasiassa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat aasialaisen viestinnän tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja, keskeiset menetelmät ja viitekehyksen ja ovat tutustuneet aiheeseen liittyviin tapaustutkimuksiin. Opiskelijat ymmärtävät ja osaavat analysoida viestinnän merkitystä yhteiskunnallisissa prosesseissa, esimerkiksi yhteiskunnallisen vallankäytön muodoissa ja rakenteissa. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön menetelmiä Aasiaa koskevien tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Aasian materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri, 5 op

Ei edellytetä aiempia opintoja. Opiskelijat voivat halutessaan omatoimisesti kerrata aihepiiriä.

Aasian politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat: tunnistavat merkittävät kehityslinjat Aasian maiden nykypolitiikassa osaavat kriittisesti analysoida demokraattisia siirtymiä ja epädemokraattisten hallintojen jatkuvuutta Aasian maissa osaavat kriittisesti analysoida kansalaisyhteiskuntia ja niiden vuorovaikutusta hallintojen kanssa Aasian maissa osaavat soveltaa eri teorioita Aasian maiden etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen identiteettiin liittyvien konfliktien tutkimuksessa osaavat soveltaa eri teorioita Kiinan ja Intian nousun tutkimuksessa.

Aasian historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat Aasian historian tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja ja keskeiset menetelmät. He ymmärtävät ja osaavat analysoida historiallisia tapahtumia ja prosesseja. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja metodeja Aasiaa koskevien tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opiskelijat osaavat arvioida ja oma-aloitteisesti analysoida sekä Aasian historiaa että Aasian roolia ajankohtaisissa tapahtumissa, rakenteissa ja käytännöissä.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Kulutus ja talous Aasiassa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat Aasian kulutus- ja talousprosessien tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja, keskeiset menetelmät ja viitekehyksen ja ovat tutustuneet aiheeseen liittyviin tapaustutkimuksiin. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön menetelmiä Aasiaa koskevien tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Nyky-Aasian opintokokonaisuus lukuvuosi 2018-2019

Etsitkö vanhoja opinto-ohjelmia? Tarkista lukuvuoden 2018-2019 opintojen tiedot.

Afrikan ja Lähi-idän tutkimus

Opintotarjonnassamme on yksittäisiä opintojaksoja Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen opintosuunnasta. Olet tervetullut opiskelemaan kesällä monitieteiselle kurssille, jolla on korvaavuus myös Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen opintoihin. Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmasta/kurssisivulta: Toisenlainen Jeesus juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa, kesä 2019 (TUK-2618, KUKA-AF216, ALKU-AF314, ALKU-AF318, KIM-AL331). Opetuksen ajankohta: 13.05.2019 - 24.05.2019. Ilmoittaudu 13.5 mennessä!

 

Afrikan/Lähi-idän kulttuuri ja media, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemansa maantieteellisen alueen kulttuurin ja/tai median perusteita, hahmottaa valittujen ilmiöiden historiallisen kehityksen sekä suhteet muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Uskonto Afrikassa/Lähi-idässä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tarkemmin valitsemansa maantieteellisen tai alueen uskontoon liittyvän erityiskysymyksen tai historiallisen ilmiön. Hän kykenee analysoimaan sen merkitystä uskonnon laajemmassa kehityksessä ja/tai osana yhteiskunnallis-kulttuurista kokonaisuutta.

Etnisyys ja identiteettipolitiikka Afrikassa/Lähi-idässä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemansa maantieteellisen alueen etnisyyden, nationalismi(e)n ja muiden identiteettipolitiikan tärkeimpien tekijöiden yhteiskunnallisen ja kulttuurisen merkityksen ja niihin liittyvien konfliktien erityispiirteet. Hän kykenee analysoimaan esimerkkitapauksia alan modernin tutkimuksen perusteella.

Opintojaksoilla ei kerrata perustietoja tai -käsitteitä. Jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista aiheesta, hänen tulisi omatoimisesti perehtyä tieteenalan keskeisiin käsitteisiin ja erityispiirteisiin.

Tutkinto-opiskelijat: edeltäviksi opinnoiksi suositellaan maisteriohjelman johdantoseminaaria ja alue- ja kulttuurintutkimuksen menetelmiä.

islamin aineenopettajankoulutus (lv 17-18)

Opintotarjonnassamme on yksittäisiä opintojaksoja islamin aineenopettajakoulutuksesta.

Teologian erityiskysymyksiä, 5 op

Opiskelija syventää tietojaan islamilaisesta teologiasta.

Opiskelijat jota suorittavat jakson tähän kohtaan opintoja: Islamin aineenopettajan perus- ja aineopinnot tai vastaavat tiedot. Katso myös muut jaksokohtaiset korvaavuudet.

Transnationaali islam, 5 op

Opiskelija hahmottaa sosiaalisen median, internetin ja taivaskanavien vaikutuksia islamin tulkintojen muotoutumisessa.

Islamin opettajaopintojen perus- ja aineopinnot tai vastaavat tiedot.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista