Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa yhdistyvät monitieteinen alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimus. Ohjelmassa perehdytään maailman kulttuureihin, uskontoihin, eri yhteiskuntiin ja niiden historiaan. Opiskelija kehittyy joko jonkin kulttuurisesti, kielellisesti, etnisesti tai muulla tavoin määritellyn alueen asiantuntijaksi tai vaihtoehtoisesti laajempien eri alueita yhdistävien globaalien teemojen erityisosaajaksi.

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä maisteriohjelman opintoja. Ne ovat luonteeltaan uniikkeja asiantuntijajaksoja. Niissä ei kerrata perustietoja ja jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista aiheesta, hänen tulisi omatoimisesti perehtyä tieteenalan keskeisiin käsitteisiin ja erityispiirteisiin.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Aasian tutkimus

Avoimen yliopiston opinnoissa on yksittäisiä jaksoja.

Aasian materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri, 5 op

Ei edellytetä aiempia opintoja. Opiskelijat voivat halutessaan omatoimisesti kerrata aihepiiriä.

Aasian politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat: tunnistavat merkittävät kehityslinjat Aasian maiden nykypolitiikassa osaavat kriittisesti analysoida demokraattisia siirtymiä ja epädemokraattisten hallintojen jatkuvuutta Aasian maissa osaavat kriittisesti analysoida kansalaisyhteiskuntia ja niiden vuorovaikutusta hallintojen kanssa Aasian maissa osaavat soveltaa eri teorioita Aasian maiden etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen identiteettiin liittyvien konfliktien tutkimuksessa osaavat soveltaa eri teorioita Kiinan ja Intian nousun tutkimuksessa.

Aasian ideologiat ja uskonnot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat aasialaisten ideologioiden ja uskontojen tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja, keskeiset menetelmät ja viitekehyksen ja ovat tutustuneet aiheeseen liittyviin tapaustutkimuksiin. Opiskelijat ymmärtävät ja osaavat analysoida ideologioiden ja uskontojen vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa, mm. uskontojen merkitystä vallan eri muodoissa ja rakenteissa. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön menetelmiä Aasiaa koskevien tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Afrikan ja Lähi-idän tutkimus

Afrikan/Lähi-idän kulttuuri ja media, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemansa maantieteellisen alueen kulttuurin ja/tai median perusteita, hahmottaa valittujen ilmiöiden historiallisen kehityksen sekä suhteet muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Uskonto Afrikassa/Lähi-idässä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tarkemmin valitsemansa maantieteellisen tai alueen uskontoon liittyvän erityiskysymyksen tai historiallisen ilmiön. Hän kykenee analysoimaan sen merkitystä uskonnon laajemmassa kehityksessä ja/tai osana yhteiskunnallis-kulttuurista kokonaisuutta.

islamin aineenopettajankoulutus

Avoimen yliopiston opinnoissa on yksittäisiä jaksoja.

Teologian erityiskysymyksiä, 5 op

Opiskelija syventää tietojaan islamilaisesta teologiasta.

Opiskelijat jota suorittavat jakson tähän kohtaan opintoja: Islamin aineenopettajan perus- ja aineopinnot tai vastaavat tiedot. Katso myös muut jaksokohtaiset korvaavuudet.

Transnationaali islam, 5 op

Opiskelija hahmottaa sosiaalisen median, internetin ja taivaskanavien vaikutuksia islamin tulkintojen muotoutumisessa.

Islamin opettajaopintojen perus- ja aineopinnot tai vastaavat tiedot.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista