Delfoin Apollonin temppeli. Kuva: commons.wikimedia.org

Antiikin kreikan opinnot ovat osa Kielten koulutusohjelmaa.

Antiikin kreikan opinnoissa opit lukemaan ja tulkitsemaan antiikin kreikan kielellä (attikan murteella) kirjoitettuja tekstejä, käyttämään erilaisia tulkinnassa tarvittavia apuneuvoja (sanakirjoja, kielioppeja, sähköisiä lähteitä) sekä ymmärtämään kreikan kielen traditiota antiikista bysanttilaisen kauden kautta humanistikreikkaan. Lisäksi opit tuntemaan antiikin kulttuurin perusasiat ja asettamaan lukemasi tekstit oikeaan kontekstiinsä antiikin Kreikan kirjallisuushistorian, mytologian ja valtiollisen historian puitteissa.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opinnot muodostuvat kielitaito-opinnoista (Antiikin kreikan alkeiskurssi (KIK-AE111, 5 op)  sekä Antiikin kulttuurin opinnoista.

Antiikin kreikka

Antiikin kreikan alkeiskurssi, 5 op

Opintojakson suorittanut osaa antiikin kreikan nominien taivutuksen ja verbeistä preesensin lisäksi pääpiirteet; opiskelija tuntee antiikin kreikan keskeistä sanastoa vajaat 500 sanaa sekä ymmärtää apuneuvoja käyttäen hyvin yksinkertaista attikalaista proosaa.

Ei edellytetä mitään edeltäviä opintoja tai edeltävää osaamista.

Antiikin kulttuuri

Antiikin perintö Euroopan kielissä ja kulttuureissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleisnäkemys kreikkalais-roomalaisen antiikin perinnöstä eurooppalaisen kulttuurin aatteellisessa, tiedollisessa ja aineellisessa kulttuurissa sekä kielissä.

Tämän opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Antiikin uskonnot ja mytologia, 5 op

Syventyminen kreikkalais-roomalaiseen uskontoon ja mytologiaan pronssikaudelta myöhäisantiikkiin.

Antiikin taidehistoria, 5 op

Luoda kokonaiskuva kreikkalais-roomalaisen kuva- ja rakennustaiteen kehityksestä eri tyylisuuntineen.

Ei edeltäviä opintoja.

Suositeltavia opintoja ovat:Antiikin historia,Antiikin uskonnot ja mytologia ja Antiikin topopgrafia.

Antiikin topografia, 5 op

Luoda kokonaiskuva antiikin maailman keskeisten kaupunkien kehityksestä ja monumenteista.

Suositellaan: Antiikin historian opintojakso.

Antiikin historia, 5 op

Opintojakson suorittanut tuntee antiikin historian keskeiset vaiheet ja tapahtumat Kreikan kykladisesta kulttuurista ja etruskeista Rooman vallan nousuun ja loppumisen myöhäisantiikissa sekä ymmärtää ilmiöt kronologisesti ja rinnakkain kulttuurihistoriallisissa taustoissaan.

Ei edellytetä aiempia opintoja tai osaamista.

Antiikin kirjallisuushistoria, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Kreikan ja Rooman kirjallisuushistorian keskeiset kirjailijat, heidän teoksensa ja lajityyppien kehityksen sekä ymmärtää kirjallisuuden taustoja, sen asemaa antiikin kulttuurissa ja vaikutusta länsimaiseen kirjallisuuteen.

Ei edellytetä aiempia opintoja tai osaamista.

Antiikin filosofia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet antiikin aatehistoriaa, antiikin filosofian pääsuuntaukset ja ymmärrät filosofian synnyn ja kehityksen historiallisen ja yhteiskunnallisen kontekstin.

Opintojakso ei vaadi edeltävää osaamista.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista