Opinnot Avoimessa yliopistossa

Arkeologian opinnoille on ominaista pitkä aikaperspektiivi: sen tutkimuskohteet ulottuvat varhaisimmasta kivikaudesta aina nykyhetkeen asti. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman tai kulttuuriperinnön koulutusohjelman mukaisia opintoja.

Voit opiskella arkeologian opintokokonaisuuden (15 op) sekä yksittäisiä teemaopintoja ja temaattisia opintoja. Useimmiten opintojaksomme sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Lisätiedot voit tarkistaa kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta (kurssisivulta).

UUTTA! Syksyllä 2020 tulossa Suomen ja lähialueiden arkeologian MOOC. MOOC mahdollistaa tutustumisen opintojakson materiaaleihin maksutta. Se sisältää myös lisäosion "Arkeologian opiskelu Helsingin yliopistossa", jossa kerrotaan opiskelijoiden kokemuksia arkeologian opiskelusta. Lisäosio sopii erinomaisesti lukiolaisille ja muille, jotka haluavat tutustua arkeologiaan. Lisätiedot opinto-ohjelmassa.

Arkeologian opintokokonaisuus 15 op

Arkeologian opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä koulutusohjelman kanssa. Avoimen opiskelijat osallistuvat ensimmäisellä ja kolmannella jaksolla koulutusohjelman opetukseen, keskimmäinen jakso on MOOC. Koulutusohjelman järjestämillä opintojaksoista on rajallinen määrä paikkoja. Lisätiedot opinto-ohjelmissa/kurssisivuilla.

Arkeologian perusteet, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on yleiskuva arkeologiasta tieteenalana sekä perustiedot arkeologian oppihistoriasta, teoriasta, humanistiseen ja luonnontieteeseen liittyvästä metodiikasta sekä etiikasta. Opintojakso kehittää tiedon omaksumis- ja prosessointitaitoja luennoilla tapahtuvan keskustelun ja kurssiin kuuluvan oppimateriaalin lukemisen kautta.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

Suomen ja lähialueiden arkeologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomen ja lähialueiden esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta ja kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Arkeologiset analyysimenetelmät, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset nykyarkeologian käyttämät analyysimenetelmät ja metodiset suuntaukset. Opiskelija tutustuu luentoja kuunnellessaan myös muihin menetelmiin mukana olevaan lisälukemistoon paneutuessaan.

Arkeologian perusteet (KUMA-AR110) tai vastaavat tiedot.

Tutkintovaatimusten 2012-2016 jakso Johdatus arkeologiaan (KAR110) 5 op korvaa uusien tutkintovaatimusten KUMA-AR110 ja sopii siten edeltäviksi opinnoiksi.

Arkeologian teemaopintoja

Arkeologian teemaopintoja toteutetaan yhteistyössä koulutusohjelman kanssa; Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Opintojaksoilla on rajallinen määrä paikkoja.

Arkeologiset aineistot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomessa tavattavasta arkeologisesta löytömateriaalista ja keskeisimmistä esinetyypeistä, esineiden valmistusmenetelmistä ja -materiaaleista sekä esinetutkimuksen menetelmistä ja terminologiasta. Opintojaksoon kuuluu tiedon soveltamis- ja ryhmätyötaitoja kehittäviä harjoituksia.

Suomen ja lähialueiden arkeologia KUKA-AR212 tai vastaavat tiedot. Perustiedot voi hankkia tai päivittää teoksen Haggrén et al. (2015) Muinaisuutemme jäljet : Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle.

(Huom. Arkeologian opintokokonaisuuksia suorittavien opiskelijoiden on suoritettava jakso Suomen ja lähialueiden arkeologia osaksi opintokokonaisuutta.)

Arkeologian teoria, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot arkeologian keskeisistä teorioista, ymmärtää arkeologian teoriasta käytyä ajankohtaista keskustelua ja osaa arvioida sitä kriittisesti. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miten arkeologian teoreettiset suuntaukset vaikuttavat menetelmien valintaan ja aineistojen sekä kulttuurin tulkintaan. Opintojakso kehittää argumentointikykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä lukea ja arvioida tieteellisiä tekstejä.

Arkeologian perusteet KUKA-AR211.

Arkeologian tutustumiskurssi (2 op)

Suomen ja lähialueiden arkeologia, 2 op

Arkeologiaa temaattisesti (kulttuuriperinnön koulutusohjelma)

Temaattiset opintojaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teemaan alan tutkijan johdolla. Luentoja järjestetään temaattisilla opintojaksoilla myös ilta-aikaan, joten ne sopivat hyvin esimerkiksi työssäkäynnin oheen. Tervetuloa mukaan!

 

Opetussuunnitelma 2017-2020.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista