Tätä sivua ei enää päivitetä. Tältä sivulta löydät ennen syksyä 2020 alkavat opinnot. Tarkista opinnot 1.8.2020 alkaen.

 

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kaikki ihmistoiminta jättää aineellisia jälkiä, kuten esineitä, jätettä, rakenteita, muutoksia maaperään, kasvillisuuteen tai maisemaan. Näitä jälkiä tutkiva arkeologia on monitieteinen ala; opinnoissa kohtaavat humanistiset ja sosiaaliset tieteet sekä luonnontieteet. Keskeiset tutkimuskysymykset liittyvät historiaan, mutta tärkeimmät tutkimusmenetelmät ovat luonnontieteellisiä.

Arkeologian opinnot ovat osa kulttuurien tutkimuksen tai kulttuuriperinnön opintosuuntakohtaisia opintoja.

Arkeologian opinnoille on ominaista pitkä aikaperspektiivi: sen tutkimuskohteet ulottuvat varhaisimmasta kivikaudesta aina nykyhetkeen asti. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman tai kulttuuriperinnön koulutusohjelman mukaisia opintoja.

Voit opiskella arkeologian opintokokonaisuuden (15 op) sekä yksittäisiä teemaopintoja ja temaattisia opintoja. Useimmiten opintojaksomme sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Lisätiedot voit tarkistaa kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta (kurssisivulta).

Arkeologian opintokokonaisuus 15-30 op (Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma)

Arkeologian opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä koulutusohjelman kanssa; Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Opintojaksoilla on rajallinen määrä paikkoja.

Valitse kaikki

Arkeologian perusteet, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on yleiskuva arkeologiasta tieteenalana sekä perustiedot arkeologian oppihistoriasta, teoriasta, humanistiseen ja luonnontieteeseen liittyvästä metodiikasta sekä etiikasta. Opintojakso kehittää tiedon omaksumis- ja prosessointitaitoja luennoilla tapahtuvan keskustelun ja kurssiin kuuluvan oppimateriaalin lukemisen kautta.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

Suomen ja lähialueiden arkeologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomen ja lähialueiden esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta ja kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Arkeologiset analyysimenetelmät, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset nykyarkeologian käyttämät analyysimenetelmät ja metodiset suuntaukset. Opiskelija tutustuu luentoja kuunnellessaan myös muihin menetelmiin mukana olevaan lisälukemistoon paneutuessaan.

Arkeologian perusteet (KUMA-AR110) tai vastaavat tiedot.

Tutkintovaatimusten 2012-2016 jakso Johdatus arkeologiaan (KAR110) 5 op korvaa uusien tutkintovaatimusten KUMA-AR110 ja sopii siten edeltäviksi opinnoiksi.

Valitse 0-15 op

Arkeologinen dokumentointi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää kaivauksilla ja inventoinnissa sekä niiden jälkitöissä apulaistutkijana työskentelyyn tarvittavia tietoja ja taitoja. Näitä ovat mm. valokuvaus, stratigrafia, paikkatieto-ohjelmistot ja löytöjen luettelointi. Lisäksi opiskelija tuntee kaivauksilla käytettävien teknisten ja digitaalisten mittausmenetelmien perusteet ja kykenee arvioimaan mitkä menetelmät sopisivat kullekin kohteelle.

Arkeologiset kenttätyömenetelmät (KUKA-AR219).

Arkeologiset kenttätyömenetelmät, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää kaivauksilla ja inventoinnissa sekä niiden jälkitöissä tutkimusavustajana työskentelyyn tarvittavia tietoja ja taitoja. Näitä ovat mm. kaivaus- ja inventointimenetelmät, vaaitseminen, karttojen piirtäminen, yleiskartoittaminen ja löytöjen puhdistus. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kenttätöitä ohjaavaan lainsäädäntöön. Opintojakso kehittää työelämätaitoja, käytännön ammatillista osaamista, ammatillista lukemista ja eettisiä valmiuksia.

Opetuskaivaus (KUKA-AR220).

Opetuskaivaus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää arkeologisilla kaivauksilla kaivajana työskentelyyn tarvittavia perustietoja ja -taitoja kuten kaivamista, löytöjen talteenottoa, näytteenottoa ja mittaamista. Opintojakso kehittää opiskelijan ammatillisia ja sosiaalisia taitoja kuten ryhmätyöskentelyä.

HY koulutusohjelmien opiskelijat: perusopinnot omasta kandiohjelmasta.

Arkeologian teemaopintoja (Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma)

Arkeologian teemaopintoja toteutetaan yhteistyössä koulutusohjelman kanssa; Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Opintojaksoilla on rajallinen määrä paikkoja.

Arkeologiset aineistot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomessa tavattavasta arkeologisesta löytömateriaalista ja keskeisimmistä esinetyypeistä, esineiden valmistusmenetelmistä ja -materiaaleista sekä esinetutkimuksen menetelmistä ja terminologiasta. Opintojaksoon kuuluu tiedon soveltamis- ja ryhmätyötaitoja kehittäviä harjoituksia.

Suomen ja lähialueiden arkeologia KUKA-AR212 tai vastaavat tiedot. Perustiedot voi hankkia tai päivittää teoksen Haggrén et al. (2015) Muinaisuutemme jäljet : Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle.

(Huom. Arkeologian opintokokonaisuuksia suorittavien opiskelijoiden on suoritettava jakso Suomen ja lähialueiden arkeologia osaksi opintokokonaisuutta.)

Arkeologian teoria, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot arkeologian keskeisistä teorioista, ymmärtää arkeologian teoriasta käytyä ajankohtaista keskustelua ja osaa arvioida sitä kriittisesti. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miten arkeologian teoreettiset suuntaukset vaikuttavat menetelmien valintaan ja aineistojen sekä kulttuurin tulkintaan. Opintojakso kehittää argumentointikykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä lukea ja arvioida tieteellisiä tekstejä.

Arkeologian perusteet KUKA-AR211.

Arkeologiaa temaattisesti á 5 op (Kulttuuriperinnön koulutusohjelma)

Temaattiset opintojaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teemaan alan tutkijan johdolla. Luentoja järjestetään temaattisilla opintojaksoilla myös ilta-aikaan, joten ne sopivat hyvin esimerkiksi työssäkäynnin oheen. Avoimessa KUMA-AR311 jaksot ovat avoinna kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan!

 

Huom. Avoimen järjestämät Arkeologiaa temaattisesti -opintojaksot ovat laajuudeltaan 5 op/kurssi. Kahdesta kurssista koostuu yhteensä 10 op.

Arkeologiaa temaattisesti, 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset tiedot valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Opintojakso kehittää lähdekriittisyyttä ja itsenäisen ajattelun taitoja.

Peruttu
Peruttu
Peruttu
Peruttu
Peruttu

Teoria ja metodit á 5 op (Kulttuuriperinnön koulutusohjelma)

Teoriat ja metodit: Tutkimustaidot ja tutkimusprosessi arkeologiassa, kevät 2020 5 op

Teoriat ja metodit, 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee valitsemansa erikoisalan tärkeimmät metodiset osa-alueet. Suoritettavia opintojaksoja ja kirjallisuutta valittaessa opiskelijan kannattaa etsiä pro gradu -työtä tukevia aihepiirejä. Opiskelija osaa soveltaa ja ottaa käytäntöön opintojaksoilla käsiteltyjä metodeja ja teoreettisia lähestymistapoja pro gradu -työssään.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Kesällä 2019 järjestettävät arkeologian opinnot

Olet lämpimästi tervetullut mukaan opiskelemaan arkeologiaa kesällä 2019! Voit osallistua opintojaksoille, vaikka sinulla ei olisi aiempia arkeologian opintoja taustalla; edeltäviä opintoja ei edellytetä. Opiskelijoilta toivotaan kuitenkin aiempia korkeakouluopintoja ja/tai tarvittaessa omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:

 

Avoimen järjestämät kurssit:

Kesän opintomme ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. Ei koske mahdollista materiaalimaksua.

 

Tutustu myös yhteistyöoppilaitoksissamme järjestettäviin arkeologian opintoihin:

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista