Kilpisjärvellä. Kuva: Riitta Savolainen

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa on kasvanut selkeästi viime vuosikymmenien aikana. Tutkimuksen sovellutukset ovat keskeisiä terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöongelmien syiden ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimisessä. Biologian kohteena on elävä luonto. Opinnoissa perehdytään elämään sen eri tasoilla molekyyleistä ja soluista eliöihin ja ekosysteemeihin.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Biologian perusopinnot 25 op

Ekologian perusteet, 5 op

 • tietää mitä ekologia tieteenalana on ja mitä ekologiassa tutkitaan
 • oppii ekologisia käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä
 • osaa vertailla vesi- ja maaekosysteemien eroja ja yhtäläisyyksiä
 • tietää miten ekologisia teorioita hyödynnetään käytännössä

Opintojakson ydinaines muodostuu seuraavista teemoista: populaatioiden vaihtelut, populaatioiden sääntely, eliöyhteisöt, lajien väliset vuorovaikutukset, elinkierrot, sopeumat, luonnonsuojelu, ekosysteemit, vesien ekologia.

Eläin- ja kasvikunnan rakenne, 5 op

Opintojakson päätyttyä opiskelija

 • tuntee eläin- ja kasvikunnan rakenteen ja evoluution pääpiirteet käsiteltävistä eläin- ja kasviryhmistä
 • pystyy selittämään miten eläinten ja kasvien rakenne ja toiminta ovat sopeutuneet niiden elinympäristöön
 • hallitsee eläinten ja kasvien luokittelun perusteet
 • pystyy käyttämään keskeistä eläin- ja kasvitieteen käsitteistöä

Eliökunnan evoluutio, 5 op

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskäsitys maapallon eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä evolutiikan ja systematiikan perusteista. Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen kuin tiedon määrän kasvattaminen. Luentosarja kytkeytyy erityisesti Eliöiden monimuotoisuus- ja Eliökunnan rakenne -kursseihin, mutta myös ekologian opetukseen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää evoluution ilmiönä (taustaehdot, prosessit, eri tasot ja seuraukset) sekä antaa esimerkkejä evoluution havaitsemisesta ja tutkimisesta luonnossa
 • osaa kuvailla maapallon eliökunnan evoluution keskeisiä tapahtumia ja pohtia niiden syitä ja seurauksi
 • osaa tulkita fylogeneettisiä sukupuita, nimetä keskeisiä eliökunnan systemaattisen luokittelun yksiköitä ja selittää luokittelun perusteita.

Eliöiden monimuotoisuus, 5 op

Opintojakson päätyttyä opiskelija

 • osaa tunnistaa Suomen eläimistön ja kasviston peruslajiston ja niiden elintapojen ja levinneisyyden peruspiirteet
 • hallitsee eri eläin- ja kasviryhmien lajinmäärityksen menetelmät pääpiirteissään sekä määrityskaavojen käytön
 • tuntee lajinmäärityksen tärkeimmät verkko- ja muut lähteet.

Opetuksessa lähdetään siitä, että opiskelija hallitsee Eläin- ja kasvikunnan rakenne – kurssin osaamistavoitteet tai omaa vastaavat tiedot.

Genetiikan perusteet, 5 op

Luentokurssin suoritettuaan opiskelija omaa hyvän perustietämyksen perinnöllisyyden lainalaisuuksista, geenien rakenteesta ja toiminnasta sekä geneettisestä muuntelusta ja sen evolutiivisesta merkityksestä. Luennoilta saatu tietämys toimii perustana paitsi muille genetiikan opinnoille myös kaikille muille biologian opinnoille.

Biologian aineopintoja

Bioinformatiikka, 5 op

Kurssilla opitaan bioinformatiikan perusteet ja harjoitellaan tärkeimpien tietokantojen sekä ohjelmistojen käyttöä.

Opetuksessa lähdetään siitä, että opiskelija on jo suorittanut Tieteellisen laskennan perustaidot, 3 op. (perustaidot Unixin käytöstä sekä R-kielestä) ja että hänellä on hyvät perustiedot molekyylibiotieteistä sekä perusteet tilastotieteestä ja matematiikasta.

Ihmisen fysiologia, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää miten ihmiskeho toimii ja miten sen toimintaa säädellään.

Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija osaa ne perustiedot kasvifysiologiasta ja eläinfysiologiasta jotka jokaisen biologin olisi hallittava. Opiskelija tunnistaa kurssin sisällöstä ilmenevät asiakokonaisuudet ja osaa kuvata yleisellä tasolla niiden perusperiaatteet. Lisäksi opiskelija osaa alustavasti soveltaa tätä tietoa muodostaessaan kuvaa kasvien ja eläinten vuorovaikutuksesta keskenään ja muiden eliöiden sekä elottoman luonnon kanssa.

Tarvittaviksi pohjatiedoiksi riittää lukion biologian opintojen hyvä hallinta.

Biologian valinnaisia opintojaksoja

Python-ohjelmointia aloittelijoille, 3 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista