Kilpisjärvellä. Kuva: Riitta Savolainen

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa on kasvanut selkeästi viime vuosikymmenien aikana. Tutkimuksen sovellutukset ovat keskeisiä terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöongelmien syiden ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimisessä. Biologian kohteena on elävä luonto. Opinnoissa perehdytään elämään sen eri tasoilla molekyyleistä ja soluista eliöihin ja ekosysteemeihin.

Lukuvuoden 2016-2017 ja kesän 2017 opinto-ohjelmat.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa alkaa syksyllä 2017 biologian perusopinnot. Syksyllä 2018 alkaa aineopintojen kursseja.

Biologian perusopinnot 25 op

Eläin- ja kasvikunnan rakenne, 5 op

Opintojakson päätyttyä opiskelija

  • tuntee eläin- ja kasvikunnan rakenteen ja evoluution pääpiirteet käsiteltävistä eläin- ja kasviryhmistä
  • pystyy selittämään miten eläinten ja kasvien rakenne ja toiminta ovat sopeutuneet niiden elinympäristöön
  • hallitsee eläinten ja kasvien luokittelun perusteet
  • pystyy käyttämään keskeistä eläin- ja kasvitieteen käsitteistöä
Eläin- ja kasvikunnan rakenne, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 11.9.2017 - 18.10.2017

Eliökunnan evoluutio, 5 op

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskäsitys maapallon eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä evolutiikan ja systematiikan perusteista. Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen kuin tiedon määrän kasvattaminen. Luentosarja kytkeytyy erityisesti Eliöiden monimuotoisuus- ja Eliökunnan rakenne -kursseihin, mutta myös ekologian opetukseen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää evoluution ilmiönä (taustaehdot, prosessit, eri tasot ja seuraukset) sekä antaa esimerkkejä evoluution havaitsemisesta ja tutkimisesta luonnossa
  • osaa kuvailla maapallon eliökunnan evoluution keskeisiä tapahtumia ja pohtia niiden syitä ja seurauksi
  • osaa tulkita fylogeneettisiä sukupuita, nimetä keskeisiä eliökunnan systemaattisen luokittelun yksiköitä ja selittää luokittelun perusteita.
Eliökunnan evoluutio, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 9.1.2018 - 15.2.2018

Eliöiden monimuotoisuus, 5 op

Opintojakson päätyttyä opiskelija

  • osaa tunnistaa Suomen eläimistön ja kasviston peruslajiston ja niiden elintapojen ja levinneisyyden peruspiirteet
  • hallitsee eri eläin- ja kasviryhmien lajinmäärityksen menetelmät pääpiirteissään sekä määrityskaavojen käytön
  • tuntee lajinmäärityksen tärkeimmät verkko- ja muut lähteet.

Opetuksessa lähdetään siitä, että opiskelija hallitsee Eläin- ja kasvikunnan rakenne – kurssin osaamistavoitteet tai omaa vastaavat tiedot.

Eliöiden monimuotoisuus, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 12.3.2018 - 20.5.2018

Ekologian perusteet, 5 op

Genetiikan perusteet, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Anni Ukskoski, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista