Opinnot Avoimessa yliopistossa

Biologian perusopintoja

Ekologian perusteet, 5 op

  • tietää mitä ekologia tieteenalana on ja mitä ekologiassa tutkitaan
  • oppii ekologisia käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä
  • osaa vertailla vesi- ja maaekosysteemien eroja ja yhtäläisyyksiä
  • tietää miten ekologisia teorioita hyödynnetään käytännössä

Opintojakson ydinaines muodostuu seuraavista teemoista: populaatioiden vaihtelut, populaatioiden sääntely, eliöyhteisöt, lajien väliset vuorovaikutukset, elinkierrot, sopeumat, luonnonsuojelu, ekosysteemit, vesien ekologia.

Eliökunnan evoluutio, 5 op

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskäsitys maapallon eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä evolutiikan ja systematiikan perusteista. Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen kuin tiedon määrän kasvattaminen. Luentosarja kytkeytyy erityisesti Eliöiden monimuotoisuus- ja Eliökunnan rakenne -kursseihin, mutta myös ekologian opetukseen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää evoluution ilmiönä (taustaehdot, prosessit, eri tasot ja seuraukset) sekä antaa esimerkkejä evoluution havaitsemisesta ja tutkimisesta luonnossa
  • osaa kuvailla maapallon eliökunnan evoluution keskeisiä tapahtumia ja pohtia niiden syitä ja seurauksi
  • osaa tulkita fylogeneettisiä sukupuita, nimetä keskeisiä eliökunnan systemaattisen luokittelun yksiköitä ja selittää luokittelun perusteita.

Genetiikan perusteet, 5 op

Luentokurssin suoritettuaan opiskelija omaa hyvän perustietämyksen perinnöllisyyden lainalaisuuksista, geenien rakenteesta ja toiminnasta sekä geneettisestä muuntelusta ja sen evolutiivisesta merkityksestä. Luennoilta saatu tietämys toimii perustana paitsi muille genetiikan opinnoille myös kaikille muille biologian opinnoille.

Biologian aineopintoja

Bioinformatiikka, 5 op

Kurssilla opitaan bioinformatiikan perusteet ja harjoitellaan tärkeimpien tietokantojen sekä ohjelmistojen käyttöä.

Opetuksessa lähdetään siitä, että opiskelija on jo suorittanut Tieteellisen laskennan perustaidot, 3 op. (perustaidot Unixin käytöstä sekä R-kielestä) ja että hänellä on hyvät perustiedot molekyylibiotieteistä sekä perusteet tilastotieteestä ja matematiikasta.

Eläinten sopeutuminen, 5 op

Opiskelijat pystyvät tunnistamaan ja kuvailemaan ne morfologiset, fysiologiset ja biokemialliset sopeumat, jotka mahdollistavat maa- ja vesieläinten selviytymisen ympäristön olosuhteiden muuttuessa joko evoluutiohistoriallisella aikavälillä, tai vuoden- ja vuorokausivaihtelun puitteissa.

Ei ennakkovaatimuksia.

Ihmisen fysiologia, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää miten ihmiskeho toimii ja miten sen toimintaa säädellään.

Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija osaa ne perustiedot kasvifysiologiasta ja eläinfysiologiasta jotka jokaisen biologin olisi hallittava. Opiskelija tunnistaa kurssin sisällöstä ilmenevät asiakokonaisuudet ja osaa kuvata yleisellä tasolla niiden perusperiaatteet. Lisäksi opiskelija osaa alustavasti soveltaa tätä tietoa muodostaessaan kuvaa kasvien ja eläinten vuorovaikutuksesta keskenään ja muiden eliöiden sekä elottoman luonnon kanssa.

Tarvittaviksi pohjatiedoiksi riittää lukion biologian opintojen hyvä hallinta.

Biologian valinnaisia opintojaksoja

Python-ohjelmointia biotieteilijöille, 3 op

Python-ohjelmointia aloittelijoille, 3 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Eeva-Riitta Koivunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista