Kilpisjärvellä. Kuva: Riitta Savolainen

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa on kasvanut selkeästi viime vuosikymmenien aikana. Tutkimuksen sovellutukset ovat keskeisiä terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöongelmien syiden ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimisessä. Opinnoissa perehdytään elämään sen eri tasoilla molekyyleistä ja soluista eliöihin ja ekosysteemeihin.

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan avoimen väylän valintaperusteet uudistuvat. Jos aiot hakea tiedekuntaan uuden väylän kautta, huomaa erityisesti elokuussa alkava opintojaksomme Matematiikka I (5 op). Lue lisää: Ennakkotietoa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan avoimen väylän hausta 2020

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Biologian perusopintoja

Ekologian perusteet, 5 op

  • tietää mitä ekologia tieteenalana on ja mitä ekologiassa tutkitaan
  • oppii ekologisia käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä
  • osaa vertailla vesi- ja maaekosysteemien eroja ja yhtäläisyyksiä
  • tietää miten ekologisia teorioita hyödynnetään käytännössä

Opintojakson ydinaines muodostuu seuraavista teemoista: populaatioiden vaihtelut, populaatioiden sääntely, eliöyhteisöt, lajien väliset vuorovaikutukset, elinkierrot, sopeumat, luonnonsuojelu, ekosysteemit, vesien ekologia.

Eliökunnan evoluutio, 5 op

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskäsitys maapallon eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä evolutiikan ja systematiikan perusteista. Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen kuin tiedon määrän kasvattaminen. Luentosarja kytkeytyy erityisesti Eliöiden monimuotoisuus- ja Eliökunnan rakenne -kursseihin, mutta myös ekologian opetukseen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää evoluution ilmiönä (taustaehdot, prosessit, eri tasot ja seuraukset) sekä antaa esimerkkejä evoluution havaitsemisesta ja tutkimisesta luonnossa
  • osaa kuvailla maapallon eliökunnan evoluution keskeisiä tapahtumia ja pohtia niiden syitä ja seurauksi
  • osaa tulkita fylogeneettisiä sukupuita, nimetä keskeisiä eliökunnan systemaattisen luokittelun yksiköitä ja selittää luokittelun perusteita.

Genetiikan perusteet, 5 op

Luentokurssin suoritettuaan opiskelija omaa hyvän perustietämyksen perinnöllisyyden lainalaisuuksista, geenien rakenteesta ja toiminnasta sekä geneettisestä muuntelusta ja sen evolutiivisesta merkityksestä. Luennoilta saatu tietämys toimii perustana paitsi muille genetiikan opinnoille myös kaikille muille biologian opinnoille.

Biologian aineopintoja

Bioinformatiikka, 5 op

Kurssilla opitaan bioinformatiikan perusteet ja harjoitellaan tärkeimpien tietokantojen sekä ohjelmistojen käyttöä.

Opetuksessa lähdetään siitä, että opiskelija on jo suorittanut Tieteellisen laskennan perustaidot, 3 op. (perustaidot Unixin käytöstä sekä R-kielestä) ja että hänellä on hyvät perustiedot molekyylibiotieteistä sekä perusteet tilastotieteestä ja matematiikasta.

Eläinten sopeutuminen, 5 op

Opiskelijat pystyvät tunnistamaan ja kuvailemaan ne morfologiset, fysiologiset ja biokemialliset sopeumat, jotka mahdollistavat maa- ja vesieläinten selviytymisen ympäristön olosuhteiden muuttuessa joko evoluutiohistoriallisella aikavälillä, tai vuoden- ja vuorokausivaihtelun puitteissa.

Ei ennakkovaatimuksia.

Ihmisen fysiologia, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää miten ihmiskeho toimii ja miten sen toimintaa säädellään.

Biologian valinnaisia opintojaksoja

Python-ohjelmointia biotieteilijöille, 3 op

Python-ohjelmointia aloittelijoille, 3 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista