Opinnot Avoimessa yliopistossa

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 30 op

 • Jos olet suorittanut Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen (AYYK-111), se kelpaa perusopintoihin ja korvaa tällöin Uskomukset, asenteet ja kosmologiat (AYYK-218).
 • Jos olet suorittanut Uskomukset, asenteet ja kosmologiat (AYYK-218) ennen 31.12.2017, suoritus sijoittuu aineopintoihin, jos taas 1.1.2018 jälkeen, suoritus sijoittuu perusopintoihin.

HUOM! Johdatus elämänkatsomustietoon -kurssia ei järjestetä joka vuosi.

 

 

Johdatus etiikkaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa etiikan keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu etiikan merkittävimpiin teorioihin ja keskeisiin aihealueisiin, myös historiallisen tarkastelun avulla. Näitä ovat mm. klassinen ja nykyaikainen hyve-etiikka, arvot, utilitarismi ja konsekventialismi, deontologinen etiikka eli velvollisuusetiikka, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, sekä metaetiikan erityiskysymykset.

Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa yhteiskuntafilosofian keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Opiskelija tunnistaa yhteiskuntafilosofian historian keskeiset lähestymistavat ja teoriat antiikista nykyaikaan. Opiskelija osaa soveltaa yhteiskuntafilosofisia käsitteitä, suuntauksia ja teorioita nykyajan yhteiskuntafilosofisiin ja globaaliin kysymyksiin.

Uskontotieteen perusteet, 5 op

Kurssi antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin
 • hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita
 • tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa
 • tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.
Peruttu
Peruttu

Johdatus tieteenfilosofiaan, 5 op

Opintojakson johdattaa tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksenasetteluihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita ja kykenee pohtimaan tieteellisen tiedon luotettavuuden ehtoja. Opiskelija osaa jäsentää tieteen päämääriä ja pystyy jäsentämään tieteen asemaa yhteiskunnassa. Opiskelija hallitsee tieteellisen argumentaation, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-vaikutus-päättelyn perusperiaatteet. Kurssi antaa valmiudet aineopintotason tieteenfilosofian kurssille osallistumiseen.

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (filk-110)

Johdatus elämänkatsomustietoon, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää elämänkatsomustiedon aseman ja erityisluonteen lasten ja nuorten hyvän elämän, identiteetin ja elämänkatsomuksen etsinnän tukemisessa
 • ymmärtää katsomuksellisten käsitteiden luonteen ja osaa eritellä reflektiivisesti ja kriittisesti erilaisia tapoja tarkastella katsomuksellisia kysymyksiä erityisesti sekulaarista näkökulmasta
 • ymmärtää koulun eettiseen ja moraalikasvatukseen liittyvät tavoitteet ja ihmisoikeuskasvatuksen roolin osana katsomusopetusta
 • osaa perustella eettisten ajatteluntaitojen ja kulttuurisen lukutaidon opettamisen merkityksen hyvinvoinnille ja kestävälle elämäntavalle
 • tuntee elämänkatsomustiedon didaktiikan lähtökohtia, kuten filosofiaa lapsille -ohjelmaa, ja menetelmiä sekä niiden soveltamista käytännön opetuksessa
 • osaa hahmottaa elämänkatsomustiedon lukio- ja yliopisto-opetukseen kytkeytyvien tieteenalojen luonnetta ja pääpiirteitä.

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan yhteiskunnallisiin muutoksiin vaikuttavia symbolisia, ideologisia ja kielellisiä ilmiöitä sekä käsitteitä, joiden avulla antropologia ja muut yhteiskuntatieteet lähestyvät niitä. Hän kykenee erottamaan vastakkaisia teoreettisia näkökulmia inhimillisen kokemuksen, kulttuurin, kosmologian, uskonnon, julkisuuden ja erilaisten tiedon muotojen tarkasteluun ja esittämään näitä koskevia kriittisiä argumentteja suullisessa ja kirjallisessa muodossa.

Elämänkatsomustiedon aineopintoja

Yksittäisiä opintojaksoja

Antropologian keskeisiä kysymyksiä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää antropologian keskeiset klassiset teoreettiset suuntaukset, tutkimusalueet ja niiden kritiikit. Opiskelija pystyy sijoittamaan käsitteelliset lähestymistavat niiden historialliseen kontekstiin, kuvailemaan niiden eroja ja ymmärtää, miten antropologiset tutkimusalueet, - teemat ja lähestymistavat ovat muotoutuneet ajan myötä ja suhteessa toisiinsa. Opiskelija on tietoinen poliittisista ja eettisistä kysymyksistä, jotka ovat ilmenneet osana antropologisia tutkimusperinteitä.

Vertaileva alueellinen etnografia I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten etnografinen tutkimus tuottaa vertailukelpoista, antropologista tietoa. Hän tuntee historialliset ja poliittiset olosuhteet, jotka perustuvat yhteiskuntien ja elämänmuotojen keskittymiseen. Opiskelija osaa harjoittaa riippumatonta tutkimusta tämän alueen etnografisesta kirjallisuudesta, sisällyttää keskeiset aiheet omiin tavoitteisiinsa ja tunnistaa sen keskeisten aiheiden merkityksen antropologian yleisten teoreettisten keskustelujen kehittämiselle.

Maailman uskontoperinteet, 5 op

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Peruttu

Kansanomainen uskonnollisuus, 5 op

Opintojakson suorittanut tunnistaa ja osaa erotella kansanomaisen uskonnollisuuden tutkimuksen lähtökohtia ja erilaisia näkökulmia. Hän osaa määritellä kansanomaisen uskonnollisuuden keskeisiä käsitteitä ja ilmiökenttää sekä hahmottaa niiden historiallista ulottuvuutta.

Aiempia kursseja

Maailman uskontoperinteet, 5 op

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Kansanusko ja mytologia, 5 op

Opintojakson suorittanut tunnistaa ja osaa erotella kansanomaisen uskonnollisuuden tutkimuksen lähtökohtia ja erilaisia näkökulmia. Hän osaa määritellä kansanomaisen uskonnollisuuden keskeisiä käsitteitä ja ilmiökenttää sekä hahmottaa niiden historiallista ulottuvuutta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta