Opinnot Avoimessa yliopistossa

Elokuva- ja televisiotutkimus, perusopinnot, 30 op

Opintokonaisuuden suoritettuasi tunnet elokuvan ja television historian ja ilmiasumahdollisuudet sekä niitä ohjaavat tekijät samoin kuin tutkimukselliset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat kyllin hyvin kyetäksesi esittämään omakohtaisia näkemyksiä niistä. Kykenet myös hahmottamaan omaa suuntautumistasi elokuvakulttuurin parissa ja omaa kontribuutiotasi sille.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain. Osa opinnoista järjestetään kesäopintoina.
 

Syyslukukaudella 2020 järjestetään seuraavat opintojaksot:
AYTTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
AYTTK-EL110 Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet 5 op
AYTTK-EL120 Elokuva historia I 5 op
 

Kevätlukukaudella 2021 järjestetään seuraavat ointojaksot:
AYTTK-EL130 Elokuvan historia II 5 op
AYTTK-EL140 Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op

 

Kesällä 2021 järjestetään: AYTTK-EL150 Audiovisuaalinen kerronta 5 op
 

Johdatus taiteiden tutkimukseen, 5 op

Opintojakson myötä tutustut estetiikan ja taiteita tutkivien tieteiden monipuoliseen tutkimusalueeseen ja erityiskysymyksiin. Opit ymmärtämään taiteita ja esteettisiä ilmiöitä tutkivien tieteiden yhteisiä piirteitä samoin kuin kunkin tieteenalan erityiskäsitteitä ja teorioita. Opintojakson suoritettuasi omaat kattavan käsityksen taiteiden tutkimuksen kentästä, sen eri alojen yhteisistä kysymyksenasetteluista ja lähestymistavoista. Lisäksi tiedät millaisia painotuksia eri opintosuunnilla on ja kykenet alustavasti hahmottamaan omaa suuntautumistasi taide-elämässä. Tältä pohjalta kykenet suunnittelemaan omia valintojasi tutkinnon puitteissa.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet elokuva- ja televisiotutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut ja painopistealueet kyllin hyvin voidaksesi muodostaa omakohtaisen näkemyksen oppialan kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta relevanssista. Kykenet myös suhteuttamaan elokuvakulttuurin ymmärryksen yleisempiin taiteentutkimuksellisiin kysymyksiin. Tähän kuuluu keskeisesti alustava taito luoda soveliaaksi katsomiesi lähestymistapojen pohjalta käsityksiä alan ilmiöistä ja niiden merkityksestä. Omaat myös alustavan käsityksen omasta suuntautumisestasi elokuvakulttuurin parissa.

Elokuvan historia I, 5 op

Elokuvan historia I-II kurssit suoritettuasi tunnet elokuvahistorian päälinjat sekä tärkeimmät elokuvakulttuurit ja kykenet suhteuttamaan näkemäsi elokuvat sekä taloudellisiin, tuotannollisiin, teknisiin ja tyylillisiin kehitysvaiheisiin että laajempiin historiallisiin konteksteihin. Pystyt jäsentämään elokuvien ja niiden katsomista ohjaavia historiallisia tekijöitä sekä kykenet arvioimaan ja arvostamaan hyvinkin erilaisia elokuvia. Et ole enää viimeisimpien valtavirtaelokuvien armoilla esittäessäsi näkemyksiä elokuvan mahdollisuuksista taidemuotona.

Elokuvan historia II, 5 op

Elokuvan historia I-II kurssit suoritettuasi tunnet elokuvahistorian päälinjat sekä tärkeimmät elokuvakulttuurit ja kykenet suhteuttamaan näkemäsi elokuvat sekä taloudellisiin, tuotannollisiin, teknisiin ja tyylillisiin kehitysvaiheisiin että laajempiin historiallisiin konteksteihin. Pystyt jäsentämään elokuvien ja niiden katsomista ohjaavia historiallisia tekijöitä sekä kykenet arvioimaan ja arvostamaan hyvinkin erilaisia elokuvia. Et ole enää viimeisimpien valtavirtaelokuvien armoilla esittäessäsi näkemyksiä elokuvan mahdollisuuksista taidemuotona.

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja Elokuvan historia I.

Televisiotutkimus ja televisiohistoria, 5 op

Kurssin suoritettuasi pystyt arvioimaan kriittisesti niin televisioon liittyviä ilmiöitä kuin uusmedioiden fiktiivisiä ja informatiivisia audiovisuaalisia sisältöjä ja muotoja. Tunnet myös näiden historiallisen kehityskaaren eri media-alustoilla. Kykenet soveltamaan televisiotutkimuksen keskeisimpiä lähestymistapoja ja esittämään näkemyksiä tähän aihepiiriin kuuluvista asioista.

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja, Elokuva- ja televisiotutkimukseen perusteet.

Audiovisuaalinen kerronta, 5 op

Kurssin suoritettuasi kykenet arvioimaan audiovisuaalista kerronnan keinoja ja ilmaisullisia mahdollisuuksia eri kerronnallisten moodien puitteissa. Ennen kaikkea osaat eritellä kuinka nuo keinot osallistuvat ajan, tilan, kausaliteetin, metaforiikan ja henkilöiden sekä heidän subjektiviteettinsa hahmottumiseen elokuvassa. Pystyt myös tunnistamaan audiovisuaalisen kerronnan tasot ja esittämään niiden ja niiden välisen vuorovaikutuksen merkityksen yksittäisen elokuvan kerronnalle.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunnan aineopintoja

Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopinnoista järjestetään yksittäisten opintojaksojen opetusta.

 

Syyslukaudella 2020 järjestetään Audiovisuaalinen mediasivistys 5 op.

 

Kevätlukukaudella 2021 järjestetään Elokuva- tai televisiohistoriallinen erityiskysymys: Japanilaisen animen/animaation historia ja analyysi 5 op

Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta, 5 op

Opintojakson suoritettuasi omaat perustiedot elokuvan ja television tuotanto-, levitys- ja esitystoiminnasta, niitä ohjaavista tekijöistä ja niiden vaikutuksista globaalilla tasolla. Kykenet tämän pohjalta kriittisesti arvioimaan alalla vallitsevia käytäntöjä, niiden taloudellisia ja yhteiskunnallisia kytkentöjä, mediakonvergenssia sekä kaikkien näiden vaikutusta tarjolla oleviin mediasisältöihin.

Audiovisuaalinen mediasivistys, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijat ovat perehtyneet mediakasvatuksen pirissä käytäviin keskusteluihin ja konkreettisiin ongelmakohtiin. He ovat sen myötä omaksuneet kriittisen mediakasvatuksen ja -lukutaidon perusteet ja käytännön työkalut, joita voivat soveltaa paitsi lasten ja nuorten mediakasvatuksessa myös omassa arjessaan, vapaa-ajalla ja työelämässä. Kurssi soveltuu sekä elokuva- ja televisiontutkimuksen että soveltavan kasvatustieteen opiskelijoille.

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja. Taiteiden tutkimuksen kandin elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunnan perusopinnot. Elokuvatutkimuksen käsitteet ja lähestymistavat.

Elokuva- tai televisiohistoriallinen erityiskysymys, 5 op

Kurssilla otat haltuusi jonkin elokuva- tai televisiohistoriallisen erityiskysymyksen niin hyvin, että pystyt osoittamaan sekä kyseisen aihepiirin perustuntemuksesi että kykysi esittää omakohtaisia näkemyksiä siitä.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisiä aineopintoja (alkaen syksy 2020)

Kaikille Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintosuunnille yhteisiä aineopintoja.

Taiteiden tutkimuksen historia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

  • sinulla on laaja-alainen käsitys estetiikan ja taiteiden tutkimuksen kehityksestä antiikista nykyaikaan
  • tiedät, miten tieteenalat ovat syntyneet ja kehittyneet sekä mitä erityispiirteitä niihin sisältyy
  • osaat kuvata taiteiden historian tärkeimpiä tapahtumia ja merkittäviä tyylimurroksia ja ymmärrät keskeiset asiayhteydet
  • osaat tarkastella käsiteltäviä asiakokonaisuuksia taiteiden historiantutkimuksen lähtökohdista.

Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen, 5 op

Opit erittelemään, millaisista aineksista rakentuu taideteoksen luonnetta tarkasteleva kriittinen keskustelu ja kirjoittaminen. Tutustut argumentatiivisiin käytäntöihin ja eri alojen kritiikin ominaispiirteisiin sekä teoreettisiin lähtökohtiin.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Ennen syksyä 2020 järjestetyt Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot

2017-2020 opetussuunnitelman mukaiset Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 30 op.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet elokuva- ja televisiotutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut ja painopistealueet kyllin hyvin voidaksesi muodostaa omakohtaisen näkemyksen oppialan kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta relevanssista. Kykenet myös suhteuttamaan elokuvakulttuurin ymmärryksen yleisempiin taiteentutkimuksellisiin kysymyksiin. Tähän kuuluu keskeisesti alustava taito luoda soveliaaksi katsomiesi lähestymistapojen pohjalta käsityksiä alan ilmiöistä ja niiden merkityksestä. Omaat myös alustavan käsityksen omasta suuntautumisestasi elokuvakulttuurin parissa.

The basics of film and television studies, 5 op

After completing the course, you will be familiar with the central questions and focus areas of film and television studies well enough to form a personal opinion on the cultural and societal relevance of the discipline. You will also be able to place knowledge pertaining to film culture into the context of more general questions of art studies. Included in this are the first steps in learning to propose notions on phenomena in the field and their meaning on the basis of approaches you consider appropriate. You will also have a basic understanding of your personal orientation in terms of film culture.

Elokuvan historia I, 5 op

Elokuvan historia I-II kurssit suoritettuasi tunnet elokuvahistorian päälinjat sekä tärkeimmät elokuvakulttuurit ja kykenet suhteuttamaan näkemäsi elokuvat sekä taloudellisiin, tuotannollisiin, teknisiin ja tyylillisiin kehitysvaiheisiin että laajempiin historiallisiin konteksteihin. Pystyt jäsentämään elokuvien ja niiden katsomista ohjaavia historiallisia tekijöitä sekä kykenet arvioimaan ja arvostamaan hyvinkin erilaisia elokuvia. Et ole enää viimeisimpien valtavirtaelokuvien armoilla esittäessäsi näkemyksiä elokuvan mahdollisuuksista taidemuotona.

Film history I, 5 op

After completing the courses Film History I and II, you will be familiar with the main lines of the history of film and key film cultures, as well as able to place films you see into economic, productional, technological and stylistic stages of development and wider historical contexts. You will be able to analyse the historical factors guiding films and film-watching, as well as assess and value a great range of films. You will no longer have to rely solely on the latest mainstream films when expressing your views on the potential of cinema as an art form.

Elokuvan historia II, 5 op

Elokuvan historia I-II kurssit suoritettuasi tunnet elokuvahistorian päälinjat sekä tärkeimmät elokuvakulttuurit ja kykenet suhteuttamaan näkemäsi elokuvat sekä taloudellisiin, tuotannollisiin, teknisiin ja tyylillisiin kehitysvaiheisiin että laajempiin historiallisiin konteksteihin. Pystyt jäsentämään elokuvien ja niiden katsomista ohjaavia historiallisia tekijöitä sekä kykenet arvioimaan ja arvostamaan hyvinkin erilaisia elokuvia. Et ole enää viimeisimpien valtavirtaelokuvien armoilla esittäessäsi näkemyksiä elokuvan mahdollisuuksista taidemuotona.

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja Elokuvan historia I.

Film history II, 5 op

After completing the courses Film History I and II, you will be familiar with the main lines of the history of film and key film cultures, as well as able to place films you see into economic, productional, technological and stylistic stages of development and wider historical contexts. You will be able to analyse the historical factors guiding films and film-watching, as well as assess and value a great range of films. You will no longer have to rely solely on the latest mainstream films when expressing your views on the potential of cinema as an art form.

World Film History I 5 cr

Televisiotutkimus ja televisiohistoria, 5 op

Kurssin suoritettuasi pystyt arvioimaan kriittisesti niin televisioon liittyviä ilmiöitä kuin uusmedioiden fiktiivisiä ja informatiivisia audiovisuaalisia sisältöjä ja muotoja. Tunnet myös näiden historiallisen kehityskaaren eri media-alustoilla. Kykenet soveltamaan televisiotutkimuksen keskeisimpiä lähestymistapoja ja esittämään näkemyksiä tähän aihepiiriin kuuluvista asioista.

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja, Elokuva- ja televisiotutkimukseen perusteet.

Audiovisuaalinen kerronta, 5 op

Kurssin suoritettuasi kykenet arvioimaan audiovisuaalista kerronnan keinoja ja ilmaisullisia mahdollisuuksia eri kerronnallisten moodien puitteissa. Ennen kaikkea osaat eritellä kuinka nuo keinot osallistuvat ajan, tilan, kausaliteetin, metaforiikan ja henkilöiden sekä heidän subjektiviteettinsa hahmottumiseen elokuvassa. Pystyt myös tunnistamaan audiovisuaalisen kerronnan tasot ja esittämään niiden ja niiden välisen vuorovaikutuksen merkityksen yksittäisen elokuvan kerronnalle.

Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta, 5 op

Opintojakson suoritettuasi omaat perustiedot elokuvan ja television tuotanto-, levitys- ja esitystoiminnasta, niitä ohjaavista tekijöistä ja niiden vaikutuksista globaalilla tasolla. Kykenet tämän pohjalta kriittisesti arvioimaan alalla vallitsevia käytäntöjä, niiden taloudellisia ja yhteiskunnallisia kytkentöjä, mediakonvergenssia sekä kaikkien näiden vaikutusta tarjolla oleviin mediasisältöihin.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista