Elokuvalla ja televisiolla on tärkeä rooli yhteiskunnassa ja yksittäisten ihmisten elämässä. Elokuva- ja televisiotutkimus tarjoaa käsitteellistä välineistöä ja historiallisen perspektiivin elokuvan ja television ymmärtämiselle ennen kaikkea audiovisuaalisen kerronnan muotoina. Perusopinnoissa perehdytään elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteisiin, näiden medioiden historiaan, ominaislaatuun sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin.

Elokuva- ja televisiotutkimus on yksi Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Elokuva- ja televisiotutkimus, perusopinnot, 30 op

Opintokonaisuuden suoritettuasi tunnet elokuvan ja television historian ja ilmiasumahdollisuudet sekä niitä ohjaavat tekijät samoin kuin tutkimukselliset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat kyllin hyvin kyetäksesi esittämään omakohtaisia näkemyksiä niistä. Kykenet myös hahmottamaan omaa suuntautumistasi elokuvakulttuurin parissa ja omaa kontribuutiotasi sille.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain. Osa opinnoista järjestetään kesäopintoina.

Lukuvuonna 2019-2020 opintojaksot Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet 5 op, Elokuvan historia I 5 op ja Elokuvan historia II 5 op luennoidaan englanniksi.
 

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet elokuva- ja televisiotutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut ja painopistealueet kyllin hyvin voidaksesi muodostaa omakohtaisen näkemyksen oppialan kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta relevanssista. Kykenet myös suhteuttamaan elokuvakulttuurin ymmärryksen yleisempiin taiteentutkimuksellisiin kysymyksiin. Tähän kuuluu keskeisesti alustava taito luoda soveliaaksi katsomiesi lähestymistapojen pohjalta käsityksiä alan ilmiöistä ja niiden merkityksestä. Omaat myös alustavan käsityksen omasta suuntautumisestasi elokuvakulttuurin parissa.

Elokuvan historia I, 5 op

Elokuvan historia I-II kurssit suoritettuasi tunnet elokuvahistorian päälinjat sekä tärkeimmät elokuvakulttuurit ja kykenet suhteuttamaan näkemäsi elokuvat sekä taloudellisiin, tuotannollisiin, teknisiin ja tyylillisiin kehitysvaiheisiin että laajempiin historiallisiin konteksteihin. Pystyt jäsentämään elokuvien ja niiden katsomista ohjaavia historiallisia tekijöitä sekä kykenet arvioimaan ja arvostamaan hyvinkin erilaisia elokuvia. Et ole enää viimeisimpien valtavirtaelokuvien armoilla esittäessäsi näkemyksiä elokuvan mahdollisuuksista taidemuotona.

Elokuvan historia II, 5 op

Elokuvan historia I-II kurssit suoritettuasi tunnet elokuvahistorian päälinjat sekä tärkeimmät elokuvakulttuurit ja kykenet suhteuttamaan näkemäsi elokuvat sekä taloudellisiin, tuotannollisiin, teknisiin ja tyylillisiin kehitysvaiheisiin että laajempiin historiallisiin konteksteihin. Pystyt jäsentämään elokuvien ja niiden katsomista ohjaavia historiallisia tekijöitä sekä kykenet arvioimaan ja arvostamaan hyvinkin erilaisia elokuvia. Et ole enää viimeisimpien valtavirtaelokuvien armoilla esittäessäsi näkemyksiä elokuvan mahdollisuuksista taidemuotona.

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja Elokuvan historia I.

Televisiotutkimus ja televisiohistoria, 5 op

Kurssin suoritettuasi pystyt arvioimaan kriittisesti niin televisioon liittyviä ilmiöitä kuin uusmedioiden fiktiivisiä ja informatiivisia audiovisuaalisia sisältöjä ja muotoja. Tunnet myös näiden historiallisen kehityskaaren eri media-alustoilla. Kykenet soveltamaan televisiotutkimuksen keskeisimpiä lähestymistapoja ja esittämään näkemyksiä tähän aihepiiriin kuuluvista asioista.

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja, Elokuva- ja televisiotutkimukseen perusteet.

Audiovisuaalinen kerronta, 5 op

Kurssin suoritettuasi kykenet arvioimaan audiovisuaalista kerronnan keinoja ja ilmaisullisia mahdollisuuksia eri kerronnallisten moodien puitteissa. Ennen kaikkea osaat eritellä kuinka nuo keinot osallistuvat ajan, tilan, kausaliteetin, metaforiikan ja henkilöiden sekä heidän subjektiviteettinsa hahmottumiseen elokuvassa. Pystyt myös tunnistamaan audiovisuaalisen kerronnan tasot ja esittämään niiden ja niiden välisen vuorovaikutuksen merkityksen yksittäisen elokuvan kerronnalle.

Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta, 5 op

Opintojakson suoritettuasi omaat perustiedot elokuvan ja television tuotanto-, levitys- ja esitystoiminnasta, niitä ohjaavista tekijöistä ja niiden vaikutuksista globaalilla tasolla. Kykenet tämän pohjalta kriittisesti arvioimaan alalla vallitsevia käytäntöjä, niiden taloudellisia ja yhteiskunnallisia kytkentöjä, mediakonvergenssia sekä kaikkien näiden vaikutusta tarjolla oleviin mediasisältöihin.

The basics of film and television studies, 5 op

After completing the course, you will be familiar with the central questions and focus areas of film and television studies well enough to form a personal opinion on the cultural and societal relevance of the discipline. You will also be able to place knowledge pertaining to film culture into the context of more general questions of art studies. Included in this are the first steps in learning to propose notions on phenomena in the field and their meaning on the basis of approaches you consider appropriate. You will also have a basic understanding of your personal orientation in terms of film culture.

Film history I, 5 op

After completing the courses Film History I and II, you will be familiar with the main lines of the history of film and key film cultures, as well as able to place films you see into economic, productional, technological and stylistic stages of development and wider historical contexts. You will be able to analyse the historical factors guiding films and film-watching, as well as assess and value a great range of films. You will no longer have to rely solely on the latest mainstream films when expressing your views on the potential of cinema as an art form.

Film history II, 5 op

After completing the courses Film History I and II, you will be familiar with the main lines of the history of film and key film cultures, as well as able to place films you see into economic, productional, technological and stylistic stages of development and wider historical contexts. You will be able to analyse the historical factors guiding films and film-watching, as well as assess and value a great range of films. You will no longer have to rely solely on the latest mainstream films when expressing your views on the potential of cinema as an art form.

World Film History I 5 cr

Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja

Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopinnoista järjestetään yksittäisten opintojaksojen opetusta.

Elokuva- tai televisiohistoriallinen erityiskysymys, 5 op

Kurssilla otat haltuusi jonkin elokuva- tai televisiohistoriallisen erityiskysymyksen niin hyvin, että pystyt osoittamaan sekä kyseisen aihepiirin perustuntemuksesi että kykysi esittää omakohtaisia näkemyksiä siitä.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista