Elokuva- ja televisiotutkimus on yksi Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnista.

Elokuvalla ja televisiolla on tärkeä rooli yhteiskunnassa ja yksittäisten ihmisten elämässä. Elokuva- ja televisiotutkimus tarjoaa käsitteellistä välineistöä ja historiallisen perspektiivin elokuvan ja television ymmärtämiselle ennen kaikkea audiovisuaalisen kerronnan muotoina. Perusopinnoissa perehdytään elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteisiin, näiden medioiden historiaan, ominaislaatuun sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot, 30 op

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee elokuvan ja television historian ja ilmiasumahdollisuudet sekä niitä ohjaavat tekijät samoin kuin tutkimukselliset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat kyllin hyvin kyetäkseen esittämään omakohtaisia näkemyksiä niistä. Hän kykenee myös hahmottamaan omaa suuntautumistaan elokuvakulttuurin parissa ja omaa kontribuutiotaan sille.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot, lukuvuosi 2017-2018
4.9.2017 - 30.8.2018

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.
Lukuvuonna 2017-2018 alkavasta opintokokonaisuudesta osa opintojaksoista järjestetään kesällä 2018.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee elokuvan ja television historian ja ilmiasumahdollisuudet sekä niitä ohjaavat tekijät samoin kuin tutkimukselliset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat kyllin hyvin kyetäkseen esittämään omakohtaisia näkemyksiä niistä. Hän kykenee myös hahmottamaan omaa suuntautumistaan elokuvakulttuurin parissa ja omaa kontribuutiotaan sille.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee elokuva- ja televisiotutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut ja painopistealueet kyllin hyvin voidakseen muodostaa omakohtaisen näkemyksen oppialan kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta relevanssista. Hän kykenee myös suhteuttamaan elokuvakulttuurin ymmärryksen yleisempiin taiteentutkimuksellisiin kysymyksiin. Tähän kuuluu keskeisesti alustava taito luoda soveliaaksi katsomiensa lähestymistapojen pohjalta käsityksiä alan ilmiöistä ja niiden merkityksestä. Hän omaa myös alustavan käsityksen omasta suuntautumisestaan elokuvakulttuurin parissa.

Introduction to Film and Television Studies (Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet), syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 16.10.2017

Elokuvan historia I, 5 op

Elokuvan historia I-II kurssit suoritettuaan opiskelija tuntee elokuvahistorian päälinjat sekä tärkeimmät elokuvakulttuurit ja kykenee suhteuttamaan näkemänsä elokuvat sekä taloudellisiin, tuotannollisiin, teknisiin ja tyylillisiin kehitysvaiheisiin että laajempiin historiallisiin konteksteihin. Hän pystyy jäsentämään elokuvien ja niiden katsomista ohjaavia historiallisia tekijöitä sekä kykenee arvioimaan ja arvostamaan hyvinkin erilaisia elokuvia. Hän ei ole enää viimeisimpien valtavirtaelokuvien armoilla esittäessään näkemyksiä elokuvan mahdollisuuksista taidemuotona.

World Film History I (Elokuvan historia I), syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 29.1.2018

Elokuvan historia II, 5 op

Elokuvan historia I-II kurssit suoritettuaan opiskelija tuntee elokuvahistorian päälinjat sekä tärkeimmät elokuvakulttuurit ja kykenee suhteuttamaan näkemänsä elokuvat sekä taloudellisiin, tuotannollisiin, teknisiin ja tyylillisiin kehitysvaiheisiin että laajempiin historiallisiin konteksteihin. Hän pystyy jäsentämään elokuvien ja niiden katsomista ohjaavia historiallisia tekijöitä sekä kykenee arvioimaan ja arvostamaan hyvinkin erilaisia elokuvia. Hän ei ole enää viimeisimpien valtavirtaelokuvien armoilla esittäessään näkemyksiä elokuvan mahdollisuuksista taidemuotona.

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja Elokuvan historia I.

World Film History II (Elokuvan historia II), kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 7.5.2018

Televisiotutkimus ja televisiohistoria, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti niin televisuaalisia ilmiöitä kuin uusmedioiden fiktiivisiä ja tiedonvälityksellisiä audiovisuaalisia ilmentymiä tietoisena niiden historiallisesta evoluutiosta eri media-alustoilla. Hän kykenee soveltamaan televisiotutkimuksen keskeisimpiä lähestymistapoja mihin tahansa näistä kohteista esittäessään näkemyksiä tähän aihepiiriin kuuluvista asioista.

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja, Elokuva- ja televisiotutkimukseen perusteet.

Televisiotutkimus ja televisiohistoria, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 18.1.2018 - 1.3.2018

Audiovisuaalinen kerronta, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan audiovisuaalista kerronnan keinoja ja ilmaisullisia mahdollisuuksia eri kerronnallisten moodien puitteissa. Ennen kaikkea hän osaa eritellä kuinka nuo keinot osallistuvat ajan, tilan, kausaliteetin, metaforiikan ja henkilöiden sekä heidän subjektiviteettinsa hahmottumiseen elokuvassa. Hän pystyy myös tunnistamaan audiovisuaalisen kerronnan tasot ja esittämään niiden ja niiden välisen vuorovaikutuksen merkityksen yksittäisen elokuvan kerronnalle.

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja, Elokuva- ja televisiotutkimukseen perusteet

Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot elokuvan ja television tuotanto-, levitys- ja esitystoiminnasta, niitä ohjaavista tekijöistä ja niiden vaikutuksista globaalilla tasolla. Hän kykenee tämän pohjalta kriittisesti arvioimaan alalla vallitsevia käytäntöjä, niiden taloudellisia ja yhteiskunnallisia kytkentöjä, mediakonvergenssia sekä kaikkien näiden vaikutusta tarjolla oleviin mediasisältöihin.

Taiteentutkimukselliset perusopinnot, Elokuva- ja televisiotutkimukseen perusteet.

Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 13.3.2018 - 24.4.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista