Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Englanti

Englanti, perusopinnot, 30 op

Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on perustaidot kirjaston ja oman alan hakuteosten (kuten sanakirjat, kieliopit) käytössä ja tiedon hankinnassa. Hän osaa selvittää niiden avulla alaan liittyviä ongelmia ja tuottaa selkeitä ja perusteltuja kirjallisia ja suullisia esityksiä. Yhteistyö- ja opiskelutaidot vakiintuvat erilaisten opetusmenetelmien ansiosta.

Tavoitteena on, että opiskelijan englannin kielen taitotaso on perusopintojen jälkeen eurooppalaisella viitekehyksellä seuraava:

Kuullun ymmärtäminen C1.2.

Puhuminen B2.2-C1.1

Luetun ymmärtäminen C1.2

Kirjoittaminen B2.2-C1.1

Lukuvuosi 2020-2021

Englannin perusopinnot (30 op) järjestetään lukuvuonna 2020-2021 Helsingin seudun kesäyliopistossa. Ennen opintoja järjestetään alkukuulustelu, joka on karsiva. Lue lisää alkukuulustelusta.

Lukuvuosi 2019-2020

Englannin perusopinnot (30 op) järjestetään lukuvuonna 2019-2020 Helsingin seudun kesäyliopistossa.. Ennen opintoja järjestetään alkukuulustelu, joka on karsiva. Lue lisää alkukuulustelusta.

Lukuvuosi 2018-2019

Englannin perusopinnot (30 op) järjestetään Helsingin aikuisopistossa kolmen lukukauden (syyslukukaudesta 2018 syyslukukauteen 2019) aikana. Ennen opintoja järjestetään alkukuulustelu, joka on karsiva. Testi pidetään maanantaina 20.8.18 klo 16-18 Helsingin aikuisopistolla, Töölöntullinkatu 8. Lue lisää tästä. (katso kohta Kuvaus > Alkukuulustelu)

Tutoriaali, 5 op

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen:

 • olet omaksunut kirjallisuuden analysoimisessa tarvittavan terminologian ja taidot
 • osaat keskustella ja kirjoittaa erilaisista englanninkielisistä kirjallisista teksteistä (runous, proosa, näytelmäkirjallisuus)
 • osaat pitää suullisia esityksiä englanniksi
 • osaat antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta vertaisiltasi.

Kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op

Suoritettuasi opintojakson

i) osaat seurata molempien maiden yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä käsitteleviä luentoja ja tehdä yhteenvetoja niiden pohjalta

ii) osaat laatia ja pitää asianmukaisesti rakennetun suullisen esitelmän ryhmässä jostakin kurssilla käsiteltävästä aiheesta muille opiskelijoille ja antaa asianmukaista palautetta muiden esitelmistä

iii) osaat toimia ryhmän jäsenenä.

Kontrastiivinen tekstianalyysi, 5 op

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen:

a. osaat analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomenkielistä tekstiä

b. osaat käsitellä tekstejä kontrastiivisesti

c. ymmärrät käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön kääntämiseen

d. osaat hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä

e. tuotat sujuvaa suomenkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomenkielisen tekstin pohjalta.

Puhuttu englanti, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 1. kuvata puheentuottamisen perusmekanismeja
 2. havaita ja tuottaa englannin kielen äänteitä ja prosodisia piirteitä
 3. tunnistaa ja kuvata standardienglantien vokaalien ja konsonanttien esittämiseen kehitetyt symbolit
 4. transkriboida standardienglantien äänteitä
 5. kuvata standardienglannin intonaation merkityksen ja käytön
 6. suoriutua erilaisista suullisista tehtävistä.

Teemoja englantilaisessa kielitieteessä I, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

· olet tutustunut englannin kieltä käsittelevään kielitieteelliseen tutkimukseen

· hallitset kielitieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä

· olet lukenut ja soveltanut tietoa englannin kielitieteellisestä tutkimuksesta

· olet jakanut kokemuksia englannin kieltä koskevista aineistoista ja kielitieteellisistä lähestymistavoista muiden opiskelijoiden kanssa

· olet harjoitellut kielitieteellisen analyysin raportointia ja/tai teoriakatsauksen laatimista.

Englannin kielen rakenteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 1. tunnistaa englannin kielen rakenteiden kuvaamiseen kehitettyä terminologiaa
 2. määritellä ja tunnistaa englannin kielen keskeiset sanaluokat
 3. analysoida englannin kielen keskeisiä lausekerakenteita
 4. tunnistaa lausekkeiden keskeiset kieliopilliset funktiot (esim. subjekti, verbi, objekti)
 5. tunnistaa englannin kielen keskeiset lauserakenteet
 6. tunnistaa finiittiset ja ei-finiittiset lauserakenteet.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista