Erityispedagogiikka on yksi kasvatustieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Erityispedagogiikka tutkii koulutusta, perhettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja tarvitsevien ryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on myös löytää keinoja tukea oppijaa yksilöllisesti eri kehityshaasteissa.

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pedagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun tavanomaiset tavat toimia eivät riitä. Erityispedagogiikan opinnot sopivat varhaiskasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, vammaistyössä mukana oleville sekä hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville.

Lukuvuoden 16-17 ja kesän 2017 opinto-ohjelmat löytyvät täältä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopinnot 25 op voi suorittaa verkko- ja monimuoto-opintoina.

Aineopinnot 35 op ovat lähi- tai verkko-opintoja. 

Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Aineopintoihin osallistumisen ja suorittamisen kannalta perusopintojen suoritusvuodella ei ole merkitystä. Mikäli kuitenkin tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, huomioithan että uusien koulutusohjelmien myötä opintojen vanhentumissäännöt muuttuivat: keskeisin muutos on, että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja.

Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op

Perusopinnoissa opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä erityispedagogiseen tukeen ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden käsitteeseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena. Opiskelija tutustuu inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön

Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.9.2017 - 4.4.2018
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017 (Alkio-opisto)
Alkio-opistoJyväskylä 11.9.2017 - 4.4.2018
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 11.9.2017 - 4.4.2018
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 11.9.2017 - 4.4.2018
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017 (HEO)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 11.9.2017 - 4.4.2018
Erityispedagogiikan perusopinnot, syksy 2017 (Espoon työväenopisto)
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 11.9.2017 - 4.4.2018
Osia erityispedagogiikan perusopinnoista (15 op), syksy 2017 (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 11.9.2017 - 4.4.2018

Erityispedagogiikan peruskurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
 • on tutustunut käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
 • hahmottaa erityiskasvatuksen historialliset vaiheet
 • tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
 • on tutustunut lukemisvaikeuksiin ja tarkkavaisuuden ongelmiin
 • tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet
Erityispedagogiikan peruskurssi, tammikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 17.1.2018 - 30.4.2018
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.9.2017 - 8.11.2017
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (Alkio-opisto)
Alkio-opistoJyväskylä 11.9.2017 - 8.11.2017
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 11.9.2017 - 8.11.2017
Peruttu! Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 11.9.2017 - 8.11.2017
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (Espoon työväenopisto)
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 11.9.2017 - 8.11.2017
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (HEO)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 11.9.2017 - 8.11.2017
Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2017 (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 11.9.2017 - 8.11.2017

Tuen tarve, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten sosiaalityö, päiväkoti ja koulu voivat tukea tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria.

Tuen tarve, lkv 17-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.8.2017 - 9.4.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Tuen tarve, lkv 17-18 (Alkio-opisto)
Alkio-opistoJyväskylä 16.8.2017 - 9.4.2018
Tuen tarve, lkv 17-18 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 16.8.2017 - 9.4.2018
Tuen tarve, lkv 17-18 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 16.8.2017 - 9.4.2018
Tuen tarve, lkv 17-18 (HEO)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 16.8.2017 - 9.4.2018
Tuen tarve, lkv 17-18 (Espoon työväenopisto)
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 8.11.2017 - 9.4.2018

Syrjäytyminen ja mielenterveys, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt lasten- ja nuorisopsykiatriaan niin, että hän ymmärtää keskeiset käsitteet ja diagnoosit
 • ymmärtää koulukiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä
 • on tutustunut kriminologian perusteisiin ja yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymiskeskusteluun
 • ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat, koulukiusaaminen ja rikollisuus ovat osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä
Syrjäytyminen ja mielenterveys, lkv 17-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.9.2017 - 25.4.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Syrjäytyminen ja mielenterveys, lkv 17-18 (Alkio-opisto)
Alkio-opistoJyväskylä 20.9.2017 - 25.4.2018
Syrjäytyminen ja mielenterveys, lkv 17-18 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 20.9.2017 - 25.4.2018
Syrjäytyminen ja mielenterveys, lkv 17-18 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 20.9.2017 - 25.4.2018
Syrjäytyminen ja mielenterveys, lkv 17-18 (HEO)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 20.9.2017 - 25.4.2018
Syrjäytyminen ja mielenterveys, lkv 17-18 (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 20.9.2017 - 25.4.2018
Syrjäytyminen ja mielenterveys, lkv 17-18 (Espoon työväenopisto)
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 13.12.2017 - 25.4.2018

Oppimisen haasteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjon
 • tuntee kielellisen erityishäiriön, matematiikan oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin
 • tuntee joko autismiin, kehitysvammaisuuteen tai kuuloon liittyvät oppimisvaikeudet
Oppimisen haasteet, lkv 17-18
Avoin yliopistoHelsinki 11.10.2017 - 6.6.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Oppimisen haasteet, lkv 17-18 (Alkio-opisto)
Alkio-opistoJyväskylä 11.10.2017 - 6.6.2018
Oppimisen haasteet, lkv 17-18 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 11.10.2017 - 6.6.2018
Oppimisen haasteet, lkv 17-18 (HEO)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 11.10.2017 - 6.6.2018
Oppimisen haasteet, lkv 17-18 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 11.10.2017 - 6.6.2018
Oppimisen haasteet, lkv 17-18 (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 11.10.2017 - 6.6.2018
Oppimisen haasteet, lkv 17-18 (Espoon työväenopisto)
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 29.11.2017 - 6.6.2018

Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 30.10.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa syksy 2017 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 30.10.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa (Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki)
Hämeen kesäyliopistoRiihimäki 11.11.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi tammikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 8.1.2018 - 5.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kohti tutkivaa työtapaa lähiopinnot kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 5.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi helmikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Alkio-opisto)
Alkio-opistoJyväskylä 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (HEO)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Espoon työväenopisto)
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 26.2.2018 - 23.4.2018
Peruttu
Kohti tutkivaa työtapaa syksy 2017 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 28.8.2017 - 17.9.2017

Erityispedagogiikan valinnainen aineopintokokonaisuus, 35 op

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija ymmärtää haasteellisen käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja oppii puuttumaan tilanteisiin rakentavasti. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisen lainalaisuudet ja pohtii tieteen eettisiä ongelmia sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välistä suhdetta. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita.

Erityispedagogiikan perusopinnot

Avoimen yliopiston tarjonnassa erityispedagogiikan aineopinnot koostuvat: 

 • sisältöopintojen kokonaisuudesta 20 op
 • tutkimusmenetelmäopintojaksoista (5 op + 5op) ja
 • seminaarityöstä 5 op

Suositeltava opiskelujärjestys on, että sisältöopinnot suoritaan kokonaisuudessaan ennen menetelmäopintoihin ja seminaarityöhön osallistumista.

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot), 20 op

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija oppii myös tunnistamaan käytöshäiriöitä ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi.

Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Aineopintoihin osallistumisen ja suorittamisen kannalta perusopintojen suoritusvuodella ei ole merkitystä. Mikäli kuitenkin tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, huomioithan että uusien koulutusohjelmien myötä opintojen vanhentumissäännöt muuttuivat: keskeisin muutos on, että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja.

Erityispedagogiikan aineopintojen sisältöopinnot, lkv 17-18
Avoin yliopistoHelsinki 27.9.2017 - 17.6.2018

Erityispedagogiikan aineopintojen sisältöopintoihin (20 op) ilmoittaudutaan kerralla koko kokonaisuuteen täällä, poikkeuksena Aivot ja oppiminen -opintojakso, jonne voi halutessaan ilmoittautua yksittäisenä jaksona. Muille kursseille on mahdollista ilmoittautua yksittäin vain, mikäli olet aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluat täydentää kesken jääneitä opintojasi (ilmoittautuminen kunkin opintojakson omassa opinto-ohjelmassa).

Aivot ja oppiminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
 • ymmärtää oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina
 • ymmärtää oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä
 • osaa tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä
 • ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Aivot ja oppiminen, lokakuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 27.9.2017 - 29.11.2017

Luki-taidot ja -vaikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • saa tietoa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja luki-vaikeutta ennustavista tekijöistä
 • oppii arvioimaan ja tukemaan lukemisen ja kirjoittamisen tarkkuutta sekä sujuvuutta
 • oppii miten luetun ymmärtämistä kehitetään ja mitä tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudella
 • on perehtynyt luki-vaikeuden ja tekstinymmärtämisvaikeuden teoreettiseen taustaan, diagnosointiin ja interventiomenetelmiin
 • osaa tukea lukemisen motivaatiota

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Luki-taidot ja -vaikeudet, joulukuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.12.2017 - 26.2.2018

Matemaattiset oppimisvaikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
 • oppii ymmärtämään matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvää arviointia sekä interventiotutkimusta
 • syventää osaamistaan matematiikan oppimisvaikeuksista ja niihin liittyvistä taustatekijöistä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristölliset tekijät)

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Matemaattiset oppimisvaikeudet, helmikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 28.2.2018 - 25.4.2018

Käyttäytymisen haasteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja ympäristötekijöihin
 • osaa ottaa opetuksessaan oppilaiden sopeutumisvaikeudet huomioon ja reflektoida omaa toimintaansa
 • perehtyy erityispedagogiseen tutkimukseen ja kykenee sen perusteella arvioimaan, ennustamaan ja tukemaan oppilaiden kehitystä
 • osaa kehittää oppimateriaalia ja uusia opetustapoja erityisopetukseen sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen järjestelyjä

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Käyttäytymisen haasteet, toukokuu 2018
Avoin yliopistoHelsinki 2.5.2018 - 17.6.2018

Tutkimusmenetelmäkurssit (5 op + 5 op) ja Seminaarityö (5 op)

Molemmille tutkimusmenetelmäkursseille ja Seminaarityöhön ilmoittaudutaan kurssikohtaisesti.

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opintojakson tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Opiskelija perehtyy laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin ja harjoittelee laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa sekä arviointia eli mitä tulikaan tehdyksi. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee laadullisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa tammikuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 24.3.2018 - 24.3.2018
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa syyskuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 18.11.2017 - 18.11.2017

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita. Hän osaa suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen ja tuntee aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Hän osaa kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa elokuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 16.8.2017 - 31.1.2018
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa syyskuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 23.5.2018
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa maaliskuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 28.2.2018 - 26.9.2018

Seminaarityö, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää tieteenalansa (erityispedagogiikka) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Seminaarityö (5 op) - opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on suoritettu kokonaisuudessaan. Jos opiskelet päätoimisesti ja haluat aloittaa seminaarin ennen kuin muut aineopintojaksot on tehty, ota yhteyttä erityispedagogiikan lehtoriin Juhani.E.Lehto@helsinki.fi

Seminaarityö, alkaa tammikuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 23.1.2018 - 5.6.2018
Seminaarityö, alkaa helmikuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 3.2.2018 - 5.5.2018
Seminaarityö, alkaa helmikuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 9.2.2018 - 8.6.2018

Aineopinnot aloitettu ennen 1.8.2017

Vuoden 2018 alusta järjestetään pääsääntöisesti uusien koulutusohjelmien mukaisia seminaareja (5 op).

Tutkielma ja proseminaari (sivuaine), 8 op

Opiskelija oppii käyttämään itsenäisesti erilaisia tiedonhankintalähteitä ja oppii soveltamaan tietoa erityispedagogiseen, ongelmakeskeiseen tutkimustyöhön. Hän pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja oppii laatimaan tutkimusraportin.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.

Tutkielma ja proseminaari (sivuaine) 8 op - opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on suoritettu kokonaisuudessaan. Jos opiskelet päätoimisesti ja haluat aloittaa seminaarin ennen kuin muut aineopintojaksot on tehty, ota yhteyttä erityispedagogiikan lehtoriin Juhani.E.Lehto@helsinki.fi

Tutkielma ja proseminaari, jatkavat ja aloittavat 8 op:n seminaarilaiset (Lehto)
Avoin yliopistoHelsinki 25.8.2017 - 8.6.2018
Tutkielma ja proseminaari, jatkavat ja aloittavat 8 op:n seminaarilaiset (Väyrynen)
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 5.6.2018
Tutkielma ja proseminaari, jatkavat 8 op:n seminaarilaiset (Rusanen)
Avoin yliopistoHelsinki 13.9.2017 - 23.11.2017
Tutkielma ja proseminaari (sivuaine), lkv 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2016 - 7.6.2017
Tutkielma ja proseminaari (sivuaine), maaliskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 1.3.2015 - 30.6.2016

Muut koulutusohjelman yhteiset opintojaksot

Studia Paedagogica, 3-5 op

Studia Paedagogica: Pedagoginen johtaminen digiajalla, syyskuu 2017, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 12.10.2017
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Paula Taival, koulutussuunnittelija
Kysy perus- ja aineopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista (muut paitsi aineopintojen menetelmäkurssit ja seminaari)
Jaana Lampikoski, koulutussuunnittelija
Kysy aineopintojen menetelmäkurssien ja seminaarin opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Juhani E. Lehto, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä