Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopinnot 25 op voi suorittaa verkko- ja monimuoto-opintoina.

Aineopinnot 35 op ovat lähi- tai verkko-opintoja. 

Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on kokonaisuudessaan suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot (25 op). Aineopintojen suorittaminen kestää yhteensä vähintään puolitoista vuotta.

Aineopintoihin osallistumisen ja suorittamisen kannalta perusopintojen suoritusvuodella ei ole merkitystä. Mikäli kuitenkin tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, huomioithan että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja.Tutkintotavoitteisessa tai muussa jatkokoulutukseen tähtäävässä opiskelussa on myös hyvä huomioida että kokonaisuuksien kokonaisarvosanoilla voi olla vaikutusta hakukelpoisuuteen. Mahdolliset hakukriteerit kannattaa aina varmistaa opinnot/koulutuksen järjestävältä taholta.

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä, 2 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten kiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä.

Erityispedagogiikka, perusopinnot, 25 op

Perusopinnoissa opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä erityispedagogiseen tukeen ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden käsitteeseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena. Opiskelija tutustuu inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön

Peruttu
Peruttu

Erityispedagogiikan peruskurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
 • on tutustunut käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
 • tutustuu erityiskasvatuksen historiaan
 • tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
 • on tutustunut oppimisvaikeuksiin
 • tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet
Peruttu
Peruttu

Tuen tarve, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää,

 • miten monialainen yhteistyö tukee tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja aikuisia
 • miten oppimisympäristön järjestelyt voivat vaikuttaa tuen tarpeeseen
Peruttu

Syrjäytyminen ja mielenterveys, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt lasten- ja nuorisopsykiatriaan niin, että hän ymmärtää keskeiset käsitteet ja diagnoosit
 • ymmärtää koulukiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä
 • on tutustunut kriminologian perusteisiin ja yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymiskeskusteluun
 • ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat ja rikollisuus ovat osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä
Peruttu
Peruttu

Syrjäytyminen ja mielenterveys, täydennysosa, 3 op

Tämä täydennysosa on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op -kurssin ja haluavat täydentää suorituksensa niin, että koossa on koko Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op -opintojakso.

Täydennysosan suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt lasten- ja nuorisopsykiatriaan niin, että hän ymmärtää keskeiset käsitteet ja diagnoosit
 • on tutustunut kriminologian perusteisiin ja yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymiskeskusteluun
 • ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat ja rikollisuus ovat osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä

Oppimisen haasteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjoa
 • ymmärtää oppimisympäristöjen vaikutuksia oppimiseen sekä pedagogisten toimien mahdollisuuden fokuksessa yksilö
 • tuntee kehityksellisen kielihäiriön, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin
 • tuntee joko autismikirjoon, kehitysvammaisuuteen ja aistien toimintaan liittyviä oppimisvaikeuksia.
Peruttu
Peruttu

Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Kohti tutkivaa työtapaa, korvaava suoritus, 5 op

Erityispedagogiikka, aineopinnot (35 op), 35 op

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija ymmärtää haasteellisen käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja oppii puuttumaan tilanteisiin rakentavasti. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisen lainalaisuudet ja pohtii tieteen eettisiä ongelmia sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välistä suhdetta. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita.

Erityispedagogiikan perusopinnot

Erityispedagogiikan valinnainen aineopintokokonaisuus koostuu:

 • sisältöopintojen opintojaksoista (4 x 5 op eli 20 op)
 • tutkimusmenetelmäopintojaksoista (5 op + 5op) ja
 • seminaarityöstä 5 op

Suositeltava opiskelujärjestys on, että sisältöopinnot suoritaan kokonaisuudessaan ennen menetelmäopintoihin osallistumista. Seminaariin voi osallistua sitten, kun myös menetelmäopintojaksot on suoritettu. Poikkeustilanteissa päätoimiset opiskelijat voivat Avoimen yliopiston erityispedagogiikan lehtorilta luvan saatuaan aloittaa seminaarin tutkimusmenetelmäopintojen ollessa vielä kesken.

 

Erityispedagogiikan aineopintoihin (35 op) ilmoittaudutaan opintojakso kerrallaan. Kursseille ilmoittaudutaan kunkin kurssin omasta opinto-ohjelmasta.

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot), 20 op

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija oppii myös tunnistamaan käytöshäiriöitä ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi.

Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on kokonaisuudessaan suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Aineopintoihin osallistumisen ja suorittamisen kannalta perusopintojen suoritusvuodella ei ole merkitystä. Mikäli kuitenkin tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, huomioithan että uusien koulutusohjelmien myötä opintojen vanhentumissäännöt muuttuivat: keskeisin muutos on, että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja.

Sisältöopinnot (4 x 5 op) ovat osa erityispedagogiikan aineopintokokonaisuutta (35 op).

Aivot ja oppiminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
 • ymmärtää oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina
 • ymmärtää oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä
 • osaa tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä
 • ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille

Yleensä erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on kokonaisuudessaan suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Tämä Aivot ja oppiminen -jakso on kuitenkin suoritettavissa myös osana valinnaisina opintoina, joten edeltäviä opintoja ei tälle kurssille vaadita.

Luki-taidot ja -vaikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • saa tietoa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja lukivaikeutta ennustavista tekijöistä
 • oppii arvioimaan ja tukemaan lukemisen ja kirjoittamisen tarkkuutta ja sujuvuutta
 • oppii miten luetun ymmärtämistä tuetaan ja mitä tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudella
 • on perehtynyt lukivaikeuden teoreettiseen taustaan, diagnosointiin ja interventiomenetelmiin
 • Osaa tukea lukemisen motivaatioita

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on kokonaisuudessaan suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Matemaattiset oppimisvaikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
 • oppii ymmärtämään matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvää arviointia sekä interventiotutkimusta
 • syventää osaamistaan matematiikan oppimisvaikeuksista ja niihin liittyvistä taustatekijöistä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristölliset tekijät)

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Peruttu

Käyttäytymisen haasteet, 5 op

Kurssin suoritettuasi

 • osaat erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja ympäristötekijöihin
 • osaat ottaa opetuksessasi oppilaiden sopeutumisvaikeudet huomioon ja reflektoida omaa toimintaasi
 • olet perehtynyt erityispedagogiseen tutkimukseen ja kykenet sen perusteella arvioimaan, ennustamaan ja tukemaan oppilaiden kehitystä
 • osaat kehittää oppimateriaalia ja uusia opetustapoja erityisopetukseen sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen järjestelyjä.

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op).

Tutkimusmenetelmäkurssit (5 op + 5 op) ja Seminaarityö (5 op)

Menetelmäopinnot (5 op + 5 op) ja seminaarityö (5 op) ovat osa erityispedagogiikan aineopintokokonaisuutta (35 op).

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Kurssin tavoitteena on

 • tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen.
 • perehtyä laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, tutkimusetiikkaan ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin
 • harjoitella laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysia ja tulkintaa sekä arviointia
 • tuntea laadullisia lähestymistapoja ja osata soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Suositeltavat edeltävät opinnot: kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Kurssin suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Osaat myös kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja kohti tutkivaa työtapaa -kurssi.

Seminaarityö, 5 op

Opintojakson suoritettuaan ymmärrät ja tunnet tieteenalasi (erityispedagogiikka) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Erityispedagogiikan perusopinnot sekä kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on oltava suoritettuina ennen seminaariin osallistumista.

Muut koulutusohjelman yhteiset opintojaksot

Studia Paedagogica, 3-5 op

Opintojakson suoritettuaan

 • Opiskelija on monipuolistanut teoreettista ja ammatillista osaamistaan.
 • Opiskelija on saanut erilaisia näkökulmia kasvatukseen, koulutukseen ja yhteiskuntaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Paula Taival, koulutusasiantuntija
Kysy perus- ja aineopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista (muut paitsi aineopintojen menetelmäkurssit ja seminaari)
Saija Saarinen, koulutusasiantuntija
Kysy aineopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Airi Hakkarainen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Sai Väyrynen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä