Pieni koululainen

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op ja aineopinnot  35 op ovat kasvatustieteiden koulutusohjelmaan kuuluvia valinnaisia tieteenalaa tukevia opintokokonaisuuksia.

Opinnoissa perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.

Opinnot soveltuvat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville ja muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa sekä esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op että aineopinnot 35 op.

Aineopinnot on seuraavan kerran tarjonnassa lv 2019-2020 ja ne toteutetaan lähiopintoina Helsingissä.

Esi- ja alkuopetus, perusopinnot, 25 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan:

 • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
 • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
 • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.
Peruttu

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
 • hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
 • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
 • ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
 • osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.
Peruttu
Peruttu
Peruttu

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
 • perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimisen erityiskysymyksistä.
 • valmiudet toteuttaa esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
 • draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
 • draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.
 • lasten ohjaamisen ja opettamiseen perusteita varhaiskasvatusikäisestä alkuopetusikäiseen.
Peruttu

Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
 • oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvien vaikeuksien taustalla olevaa aivotoimintaa.
 • opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
 • vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.
 • erityispedagogisten toimintatapojen joustavan käytön hyödyt.
Peruttu
Peruttu
Peruttu

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää katsomusopetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatusta erityisesti luovuuden ja kulttuurin näkökulmasta.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin eheyttäviä työtapoja.
Peruttu
Peruttu

Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I (esi- ja alkuopetuksen kokonaisuus), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet matematiikan ja ympäristö- ja luonnontiedon & ympäristöopin osalta.
 • tietää esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen.
 • kykenee innostamaan ja motivoimaan matematiikan oppimiseen.
 • tunnistaa ja osaa kartoittaa matemaattisen ajattelun oppimisvaikeuksia.
 • ymmärtää ja osaa suunnitella sekä soveltaa integrointia eri oppiaineiden välillä.
 • ymmärtää luonnontieteiden ominaispiirteitä tiedonaloina ja luonnontieteellisen ajattelutavan merkityksen maailmankuvan muodostumisessa.
 • osaa edistää ympäristövastuullisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä kulttuurisen moninaisuuden arvostamista.
 • opiskelijalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida luonnontieteiden opetusta, opiskelua ja oppimista opetussuunnitelman perusteiden suuntaisesti.
Peruttu

Esi ja alkuopetus, aineopinnot, 35 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan

 • opiskelijalla on valmiuksia soveltaa esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja kehittää esi- ja alkuopetusta.
 • opiskelija ymmärtää moninaisuuden haasteet ja mahdollisuudet kodin ja kasvatusinstituutioiden välisessä yhteistyössä.
 • opiskelijalla on valmiuksia syventää omaa esi- ja alkuopetuksen käyttöteoriaansa sekä asiantuntijuuttaan.
 • opiskelijalla on valmiuksia esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaan tutkimukseen.

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja (35 op) ennen tulee olla hyväksytysti suoritettu Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op).

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiset haasteet ja moninaisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa esi- ja alkuopetuksen pedagogisia erityiskysymyksiä.
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta lapsilähtöisesti ja moninaisuutta arvostaen.
 • ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
 • kykenee ottamaan huomioon lasten ja perheiden moninaisuuden kodin ja kasvatusinstituutioiden välisessä yhteistyössä.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen ja opetuksen arviointi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen.
 • hallitsee joustavan koulun aloituksen toteuttamisen opetussuunnitelmallisella tasolla.
 • kykenee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmalliseen niveltämiseen sekä ymmärtää esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön kehittämisen merkitystä.
 • kykenee esi- ja alkuopetuksen monipuoliseen arviointiin ja kehittämiseen.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Esi- ja alkuopetuksen seminaari, 10 op

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on valmiuksia soveltaa esiopetuksen ja/tai alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia arvioida ja kehittää esiopetuksen ja/tai alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaan tutkimustyöhön.
 • opiskelijalla on valmiuksia kehittää omaa esi- ja alkuopetuksen käyttöteoriaansa sekä asiantuntijuuttaan.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • esi- ja alkuopetuksen lapsen äidinkielen oppimisen ja opettamisen sekä arvioinnin erityispiirteet.
 • opiskelija hallitsee johdattaa lapsi monikulutaidon maailmaan.
 • opiskelija ymmärtää laajemmin draaman merkityksen osana esiopetuksen puhutun äidinkielen ja alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden vuorovaikutustilanteissa toimimisen osa-alueen opetusta.
 • draaman toimintamuotoihin ja työtapoihin perustuvan elämyksellisen, kokemuksellisen ja toiminnallisen äidinkielen opetustoiminnan suunnittelemisen ja toteuttamisen periaatteet esi- ja alkuopetuksessa.
 • opiskelija saa valmiuksia aiempaa monipuolisempien esi- ja alkuopetusikäisten lapsen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja reflektoimiseen.

Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon & ympäristöopin oppimisen sekä opettamisen tutkimukseen ja osaa soveltaa tutkimustietoa käytännön opetustyöhön.
 • tuntee ympäristö- ja luonnontiedon sekä matematiikan arvioinnin monipuolisia menetelmiä.
 • hallitsee esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen vaiheet.
 • osaa peruslaskutoimitusten opettamisen didaktiikan.
 • osaa analysoida erilaisten oppimateriaalien matemaattista sisältöä ja käyttökelpoisuutta opetuksessa.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen luonnontieteiden oppimiseen ja opetukseen liittyviä haasteita ja oppijoiden erilaisuutta.
 • syventää osaamistaan luonnontieteiden opetukselle olennaisista havainnollisista, kokemuksellisista ja kokeellisista lähestymistavoista.
 • opiskelijalla on valmiuksia tukea oppijoiden positiivisen ympäristösuhteen rakentumista ja kestävän kehityksen edistämistä.

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää katsomusten sisäisen ja niiden välisen moninaisuuden katsomuskasvatuksen lähtökohtana.
 • kykenee toteuttamaan katsomuskasvatusta ja eettistä kasvatusta esiopetuksen sisältöalueina ja uskontoa sekä elämänkatsomustietoa alkuopetuksen oppiaineina.
 • ymmärtää taide- ja taitokasvatuksen eheyttäviä, yhteisöllisiä ja interkulttuurista vuorovaikutusta edistäviä mahdollisuuksia.
 • suunnitella ja toteuttaa eheyttävää taito- ja taidekasvatusta kehittäen lapsissa olevaa luovaa potentiaalia.
 • tukea taide- ja taitokasvatuksen avulla lapsen laaja-alaista oppimista, yksilöllistä kehitysvaihetta sekä hyvinvointia.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista