Pieni koululainen

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op ja aineopinnot  35 op ovat kasvatustieteiden koulutusohjelmaan kuuluvia valinnaisia tieteenalaa tukevia opintokokonaisuuksia.

Opinnoissa perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.

Opinnot soveltuvat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville ja muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.

Esi- ja alkuopetuksen opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa sekä esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op että aineopinnot 35 op.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op) (SA), 25 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan:

 • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
 • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
 • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op) lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2017 - 11.6.2018

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
 • hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
 • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
 • ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
 • osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2017 - 4.10.2017

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
 • perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimisen erityiskysymyksistä.
 • valmiudet toteuttaa esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
 • draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
 • draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.
 • lasten ohjaamisen ja opettamiseen perusteita varhaiskasvatusikäisestä alkuopetusikäiseen.
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 7.12.2017
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 9.4.2018 - 31.5.2018

Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen, 5 op

Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 9.1.2018 - 13.2.2018

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I, 5 op

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 5.3.2018 - 27.3.2018

Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I (esi- ja alkuopetuksen kokonaisuus), 5 op

Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I kesä 2018
Avoin yliopistoHelsinki 2.5.2018 - 26.5.2018

Esi ja alkuopetuksen aineopinnot (35 op), 35 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan

 • opiskelijalla on valmiuksia soveltaa esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja kehittää esi- ja alkuopetusta.
 • opiskelija ymmärtää moninaisuuden haasteet ja mahdollisuudet kodin ja kasvatusinstituutioiden välisessä yhteistyössä.
 • opiskelijalla on valmiuksia syventää omaa esi- ja alkuopetuksen käyttöteoriaansa sekä asiantuntijuuttaan.
 • opiskelijalla on valmiuksia esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaan tutkimukseen.

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja (35 op) ennen tulee olla hyväksytysti suoritettu Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op).

Esi- ja alkuopetuksen aineopinnot (35 op) lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 1.6.2018

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiset haasteet ja moninaisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa esi- ja alkuopetuksen pedagogisia erityiskysymyksiä.
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta lapsilähtöisesti ja moninaisuutta arvostaen.
 • ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
 • kykenee ottamaan huomioon lasten ja perheiden moninaisuuden kodin ja kasvatusinstituutioiden välisessä yhteistyössä.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiset haasteet ja moninaisuus syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 11.9.2017 - 27.9.2017

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen ja opetuksen arviointi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen.
 • hallitsee joustavan koulun aloituksen toteuttamisen opetussuunnitelmallisella tasolla.
 • kykenee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmalliseen niveltämiseen sekä ymmärtää esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön kehittämisen merkitystä.
 • kykenee esi- ja alkuopetuksen monipuoliseen arviointiin ja kehittämiseen.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen ja opetuksen arviointi syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 14.12.2017

Esi- ja alkuopetuksen seminaari, 10 op

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on valmiuksia soveltaa esiopetuksen ja/tai alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia arvioida ja kehittää esiopetuksen ja/tai alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaan tutkimustyöhön.
 • opiskelijalla on valmiuksia kehittää omaa esi- ja alkuopetuksen käyttöteoriaansa sekä asiantuntijuuttaan.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Esi- ja alkuopetuksen seminaari lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 13.9.2017 - 31.5.2018

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka II, 5 op

Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka II, 5 op

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka II, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Nina Dementjeff, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista