Estetiikassa käsitellään taiteeseen, kritiikkiin (tulkinta, arvottaminen) sekä kulttuurin ja ympäristön esteettisiin arvoihin liittyviä filosofisia kysymyksiä ja niitä koskevia teorioita. Ongelmia tarkastellaan kriittisesti eri näkökulmista ja perehdytään sekä niiden historiallisiin että nykyisiin muotoiluihin.

Estetiikka on yksi Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Estetiikan perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat hahmottaa estetiikan laaja-alaisen tutkimusalueen sekä sen, miten estetiikka toimii yhdyssiteenä filosofian ja taiteita tutkivien tieteiden välillä. Lisäksi tunnet estetiikan keskeiset käsitteet ja teoriat ja osaat soveltaa niitä sekä kulttuuristen että luontoperäisten esteettisten ilmiöiden tarkasteluun.

Estetiikan perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.
Osa opintojaksoista järjestetään kesäopintoina.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat hahmottaa estetiikan laaja-alaisen tutkimusalueen sekä sen, miten estetiikka toimii yhdyssiteenä filosofian ja taiteita tutkivien tieteiden välillä. Lisäksi tunnet estetiikan keskeiset käsitteet ja teoriat ja osaat soveltaa niitä sekä kulttuuristen että luontoperäisten esteettisten ilmiöiden tarkasteluun.

Estetiikan perusteet, 5 op

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan estetiikasta taiteita, kulttuuria, ympäristöä ja kauneutta ylipäätään tutkivana filosofisena tieteenalana. Vaikka taiteenfilosofia onkin jakson keskiössä, hankittavien perustietojen ja -taitojen avulla hahmotat esteettisen ilmiöpiirin monimuotoisuuden. Opit hallitsemaan käsitteitä ja teorioita, joilla vastataan niin kulttuuristen kuin luontoperäistenkin esteettisten ilmiöiden herättämiin kysymyksiin.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Taiteiden ja kauneuden filosofinen tutkimus antiikista 1800-luvulle, 5 op

Opintojakso tarjoaa katsauksen taiteista ja kauneudesta käytyyn filosofiseen keskusteluun antiikin Kreikan kaudelta 1800-luvun loppupuolelle. Opintojakson suorittamalla opit hallitsemaan niitä historian myötä kehittyneitä käsitteitä ja teorioita, joiden varaan rakentuu nykyaikainen taiteiden ja kauneuden tutkimus. Keskeisimpinä käsitteinä ja tutkimuskysymyksinä esitellään seuraavat: kauneus, taide, mimesis, ilmaisu, esteettinen arvo, esteettinen arvostelma ja esteettinen kokemus.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Estetiikka 1900-luvulla, 5 op

Opintojaksossa tutustut 1900-luvun jatkuvasti monipuolistuvaan estetiikan tutkimukseen. Opit ymmärtämään niitä sekä teoreettisia että historiallisia tekijöitä, jotka 1900-luvun estetiikassa ovat johtaneet erilaisten tutkimussuuntien ja -metodien syntyyn, esimerkiksi analyyttiseen, pragmatistiseen ja fenomenologiseen estetiikkaan. Eri ajatustapojen ymmärtäminen kasvattaa humanistista avarakatseisuutta.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Ympäristöestetiikan perusteet, 5 op

Luonnon ja kulttuurisen ympäristön herättämiin kysymyksiin tutustuminen laajentaa käsitystä esteettisten ilmiöiden alasta: se ei rajoitu vain taidemaailmaan vaan ulottuu kaikkeen kulttuuriin samoin kuin luontoon. Opintojakson suorittaminen tarjoaa myös mahdollisuuden pohtia estetiikan ja luonnontieteiden yhteyksiä. Opit arvioimaan, mikä rooli luonnontieteellisellä tiedolla on luonnon esteettisessä tarkastelussa.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja, mutta on suositeltavaa, että tätä ennen suorittaa estetiikan perusteet.

Käytännöllinen estetiikka, 5 op

Opintojaksossa tarkastellaan estetiikan käytäntöjä ja sovelluksia tieteessä, taiteessa, kasvatuksessa ja viestinnässä. Estetiikan tieto-taidon sovellusmahdollisuuksien hahmottaminen luo pohjan sille, että osaat arvioida, miten estetiikan ammattitaitoa voidaan hyödyntää eri aloilla.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot, 5 op

Opintojaksossa tarkastellaan esteettisten arvojen luonnetta samoin kuin niiden vaikutusta kulttuurien luonteeseen ja kehitykseen. Nykyajan osalta huomion kohteena ovat erityisesti populaarikulttuuriset ja kulttuurien väliset esteettiset ilmiöt. Opintojakson puitteissa voi valikoidusti tutustua myös muiden kuin länsimaisten kulttuuripiirien estetiikkaan. Opintojakson myötä opit arvioimaan esteettisten arvojen kulttuurista merkitystä.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista