Estetiikka on yksi Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnista.

Estetiikassa käsitellään taiteeseen, kritiikkiin (tulkinta, arvottaminen) sekä kulttuurin ja ympäristön esteettisiin arvoihin liittyviä filosofisia kysymyksiä ja niitä koskevia teorioita. Ongelmia tarkastellaan kriittisesti eri näkökulmista ja perehdytään sekä niiden historiallisiin että nykyisiin muotoiluihin.

Estetiikan opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Estetiikan perusopinnot, 30 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa estetiikan laaja-alaisen tutkimusalueen sekä sen, miten estetiikka toimii yhdyssiteenä filosofian ja taiteita tutkivien tieteiden välillä. Hän tuntee estetiikan keskeiset käsitteet ja teoriat ja osaa soveltaa niitä sekä kulttuuristen että luontoperäisten esteettisten ilmiöiden tarkasteluun.

Estetiikan perusopinnot, lukuvuosi 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 30.9.2018

Estetiikan perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.
Lukuvuonna 2017-2018 alkavasta opintokokonaisuudesta järjestetään kesällä 2018 seuraavat opintojaksot: Käytännöllinen estetiikka 5 op ja Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa estetiikan laaja-alaisen tutkimusalueen sekä sen, miten estetiikka toimii yhdyssiteenä filosofian ja taiteita tutkivien tieteiden välillä. Hän tuntee estetiikan keskeiset käsitteet ja teoriat ja osaa soveltaa niitä sekä kulttuuristen että luontoperäisten esteettisten ilmiöiden tarkasteluun.

Estetiikan perusteet, 5 op

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan estetiikasta taiteita, kulttuuria, ympäristöä ja kauneutta ylipäätään tutkivana filosofisena tieteenalana. Vaikka taiteenfilosofia onkin jakson keskiössä, hankittavien perustietojen ja -taitojen avulla opiskelija hahmottaa esteettisen ilmiöpiirin monimuotoisuuden. Hän oppii hallitsemaan käsitteitä ja teorioita, joilla vastataan niin kulttuuristen kuin luontoperäistenkin esteettisten ilmiöiden herättämiin kysymyksiin.

Estetiikan perusteet, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 7.11.2017 - 14.12.2017

Taiteiden ja kauneuden filosofinen tutkimus antiikista 1800-luvulle, 5 op

Opintojakso tarjoaa katsauksen taiteista ja kauneudesta käytyyn filosofiseen keskusteluun antiikin Kreikan kaudelta 1800-luvun loppupuolelle. Opintojakson suorittamalla opiskelija oppii hallitsemaan niitä historian myötä kehittyneitä käsitteitä ja teorioita, joiden varaan rakentuu nykyaikainen taiteiden ja kauneuden tutkimus. Keskeisimpinä käsitteinä ja tutkimuskysymyksinä esitellään seuraavat: kauneus, taide, mimesis, ilmaisu, esteettinen arvo, esteettinen arvostelma ja esteettinen kokemus.

Taiteiden ja kauneuden filosofinen tutkimus antiikista 1800-luvulle, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 24.10.2017

Estetiikka 1900-luvulla, 5 op

Opintojaksossa tutustutaan 1900-luvun jatkuvasti monipuolistuvaan estetiikan tutkimukseen. Opiskelija oppii ymmärtämään niitä sekä teoreettisia että historiallisia tekijöitä, jotka 1900-luvun estetiikassa ovat johtaneet erilaisten tutkimussuuntien ja -metodien syntyyn, esimerkiksi analyyttiseen, pragmatistiseen ja fenomenologiseen estetiikkaan. Eri ajatustapojen ymmärtäminen kasvattaa humanistista avarakatseisuutta.

Estetiikka 1900-luvulla, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.11.2017 - 29.11.2017

Ympäristöestetiikan perusteet, 5 op

Luonnon ja kulttuurisen ympäristön herättämiin kysymyksiin tutustuminen laajentaa käsitystä esteettisten ilmiöiden alasta: se ei rajoitu vain taidemaailmaan vaan ulottuu kaikkeen kulttuuriin samoin kuin luontoon. Opintojakson suorittaminen tarjoaa myös mahdollisuuden pohtia estetiikan ja luonnontieteiden yhteyksiä. Opiskelija oppii arvioimaan, mikä rooli luonnontieteellisellä tiedolla on luonnon esteettisessä tarkastelussa.

Ympäristöestetiikan perusteet, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 23.1.2018 - 15.4.2018

Käytännöllinen estetiikka, 5 op

Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista