Opinnot Avoimessa yliopistossa

Filosofian perusopinnot 30 op

Lukuvuonna 2020-2021 filosofian perusopinnot (30 op) järjestetään yhteisopetuksena filosofian kandiohjelman kanssa eli avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Poikkeuksena on Johdatus etiikkaan -opintojakso, jonka Avoin yliopisto järjestää itse verkkokurssina. Yhteisopetuksen ryhmissä on rajoitettu osallistujamäärä ja opetusta voi olla myös päivällä. Jos et pysty osallistumaan lähiopetukseen, perusopinnot (30 op) on mahdollista suorittaa examinarium-tenttinä lukuunottamatta Johdatus logiikkaan -opintojaksoa. Voit myös suorittaa osan opintojaksoista lähiopetukseen osallistumalla ja osan examinarium-tenttinä.
 

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, 5 op

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija filosofian keskeisiin kysymyksiin ja ideoihin, filosofian eri osa-alueisiin ja keskeiseen filosofiseen erityiskäsitteistöön eri aikakausina. Opintojaksossa käsitellään muun muassa tieto-opissa, metafysiikassa, etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esiintyviä filosofisia ongelmia sekä kysymystä filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonteesta. Kurssilla tarkastellaan kriittisesti näihin kysymyksiin annettuja vastauksia sekä niissä käytettyjä argumentteja.

Tavoitteena on myös luoda opiskelijalle kuva filosofian historian tärkeimmistä kausista ja ajatussuunnista, keskeisistä ajattelijoista ja heidän ongelmistaan ja oppia filosofista argumentaatiota seuraamalla ongelmanasetteluiden ja ratkaisumallien kehitystä antiikista uudelle ajalle. Erityistä huomiota kiinnitetään filosofian eri osa-alueiden keskinäisiin yhteyksiin.

Johdatus tieteenfilosofiaan, 5 op

Opintojakson johdattaa tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksenasetteluihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita ja kykenee pohtimaan tieteellisen tiedon luotettavuuden ehtoja. Opiskelija osaa jäsentää tieteen päämääriä ja pystyy jäsentämään tieteen asemaa yhteiskunnassa. Opiskelija hallitsee tieteellisen argumentaation, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-vaikutus-päättelyn perusperiaatteet. Kurssi antaa valmiudet aineopintotason tieteenfilosofian kurssille osallistumiseen.

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (filk-110)

Johdatus etiikkaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa etiikan keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu etiikan merkittävimpiin teorioihin ja keskeisiin aihealueisiin, myös historiallisen tarkastelun avulla. Näitä ovat mm. klassinen ja nykyaikainen hyve-etiikka, arvot, utilitarismi ja konsekventialismi, deontologinen etiikka eli velvollisuusetiikka, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, sekä metaetiikan erityiskysymykset.

Johdatus etiikkaan (tutustumisosa), 1 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut etiikan perusluonteeseen sekä moraalin tutkimuksen tapoihin.

Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa yhteiskuntafilosofian keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Opiskelija tunnistaa yhteiskuntafilosofian historian keskeiset lähestymistavat ja teoriat antiikista nykyaikaan. Opiskelija osaa soveltaa yhteiskuntafilosofisia käsitteitä, suuntauksia ja teorioita nykyajan yhteiskuntafilosofisiin ja globaaliin kysymyksiin.

Johdatus logiikkaan, 5 op

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat formaalin logiikan (erityisesti lauselogiikan) peruskäsitteisiin: looginen totuus, looginen seuraus ja päättely.

Johdatus tieto-oppiin, 5 op

Opintojaksossa käsitellään tiedon ja uskomusten oikeutuksen ehtoja ja mahdollisuutta sekä tutustutaan keskeisiin tiedon ja oikeutuksen lähteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset tieto-opin kysymykset, menetelmät ja peruskäsitteet sekä ymmärtää millaisia perusteita erilaisille tiedon ja oikeutuksen ehtoja koskeville näkemyksille on olemassa.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista