Fysiikan opiskelua. Kuva: HY Fysiikan laitos

Fysiikka on yksi fysikaalisten tieteiden opintosuunnista.

Fysiikan perusopinnoissa täydennät ja syvennät lukiossa oppimiasi fysiikan ja matemaattisten menetelmien taitoja. Opinnot käsittävät ilmiöitä ja perusvuorovaikutuksia mekaniikasta, termofysiikasta, sähköstä ja magnetismista, fotoneista ja sähkömagneettisesta aaltoliikkeestä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Fysiikan perusopinnot, 25 op

Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op

Laboratoriossa opitaan soveltamaan luentokursseilla opittua teoriaa käytäntöön. Kurssilla harjaannutaan koejärjestelyjen suunnitteluun, toteutukseen ja havaintojen analysointiin.

Laboratoriotyökurssin sisältö määräytyy ajallisesti ja sisällöllisesti sen kanssa rinnakkain käytävien luentokurssien mukaan.

Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op

Opintojakson suorittanut osaa mallintaa fysikaalisen systeemin tunnistamalla vuorovaikutuksia, kirjoittamalla sen liikeyhtälön ja ratkaista sen. Opiskelija osaa analysoida systeemin käytöstä myös energiaperiaatteen avulla. Osaa soveltaa vektorialgebraa, myös pistetuloa, karteesisessa ja ympyräkoordinaatistossa. Osaa derivoida ja integroida vektorimuotoisia funktioita komponenttimuodossa. Osaa ratkaista liikeyhtälöiden tuottamia yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä yritemenetelmällä.

Lukion fysiikan ja pitkää matematiikkaa vastaavat tiedot (erityisesti derivointi, integrointi ja vektorit).

Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

Opiskelija osaa ratkaista jäykän kappaleen etenemis- ja pyörimisongelmia dynamiikan ja energiaperiaatteen avulla. Osaa soveltaa liikemäärän-, liikemäärämomentin- ja energian säilymislakeja törmäyskokeisiin ja ymmärtää millaista tietoa nämä tuottavat. Opiskelija ymmärtää lämpötilan ja entropian statistisen luonteen ja osaa soveltaa boltzmannin jakaumaa sekä maxwellin ja boltzmannin vauhtijakaumaa kineettisen kaasuteorian ongelmiin. Opiskelija osaa laskea kaksi- ja kolmiulotteisia integraaleja massakeskipisteen tai hitausmomentin määrittämiseksi. Opiskelija hallitsee vektorien ristitulon.

Suositeltavat esitiedot: AYFYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet ja AYFYS1010 Matemaattiset apuneuvot I.

Sähkömagnetismi, 5 op

Säteilykentät ja fotonit, 5 op

Fysiikan opintoja

Nutida fysikens grunder, 5 op

Meningen är att med fysikaliska begrepp och principer få en ökad förståelse för olika fenomen som förekommer i vår vardag och kunna beskriva dessa i tal och skrift i fysikaliska termer.

gymnasiefysikkurs 1

Fysiikkaa luonnontieteilijöille, 5 op

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys fysikaalisesta, tutkivasta tavasta tulkita ja ymmärtää erilaisia ilmiöitä. Hänellä on myös käsitys siitä, miten nykyfysiikan tieto on historiallisesti rakentunut. Hän tietää, mitkä ovat fysiikan keskeiset osa-alueet, fysikaalisen ongelmanratkaisun periaatteet sekä fysiikan peruskäsitteet.

Lukion pitkää matematiikkaa vastaavat laskentavalmiudet, erityisesti derivoinnin ja yksinkertaiset integraalit.

Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa käyttää tärkeimpiä havaintojen ja laboratoriomittausten käsittelyssä tarvittavia tilastollisia menetelmiä. Hänellä on myös perusvalmius tilastollisen valmisohjelmistojen käyttöön ja hän osaa esittää tilastollisen analyysin tuloksia myös kuvien avulla.

Lukion pitkä matematiikkaa vastaavat laskentavalmiudet, sisältäen derivoinnin ja yksinkertaiset integraalit.

Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

Opiskelija osaa vektorialgebran perusteet erityisesti kolmiulotteisen vektoriavaruuden tapauksessa. Opiskelija osaa muodostaa vektorien välisen piste- ja ristitulon, ja tunnistaa näiden geometrisen tulkinnan. Opiskelija osaa derivoida yhden muuttujan reaalifunktioita. Opiskelija tuntee reaalifunktion integraalifunktion käsitteen, sen geometrisen tulkinnan sekä yhteyden määrätyn integraalin käsitteeseen. Opiskelija osaa integroida alkeisfunktioita ja osaa soveltaa erilaisia integrointimenetelmiä.

Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

Opiskelija osaa kompleksilukujen peruslaskutoimitukset. Opiskelija tunnistaa erilaiset ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöiden tyypit ja osaa valita kullekin soveltuvan ratkaisumenetelmän.

Matemaattiset apuneuvot I.

Matemaattiset apuneuvot III, 5 op

Opiskelija tuntee lineaarikuvausten ja matriisien välisen yhteyden. Opiskelija osaa matriisialgebran peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista ominaisarvoyhtälön. Opiskelija osaa soveltaa matriisilaskennan tuloksia yhtälöryhmien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa derivoida ja integroida vektorifunktioita. Opiskelija osaa viiva-, pinta- ja tilavuusintegraalien käsitteet, sekä tuntee näihin liittyvät Gaussin ja Stokesin lauseet.

Matemaattiset apuneuvot I ja II.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista