Fysiikan opiskelua. Kuva: HY Fysiikan laitos

Fysiikan perusopinnoissa täydennät ja syvennät lukiossa oppimiasi fysiikan ja matemaattisten menetelmien taitoja. Opinnot käsittävät ilmiöitä ja perusvuorovaikutuksia mekaniikasta, termofysiikasta, sähköstä ja magnetismista, fotoneista ja sähkömagneettisesta aaltoliikkeestä.

Fysiikka on yksi fysikaalisten tieteiden opintosuunnista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Fysiikan perusopinnot 25 op

Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op

Perusopintojen laboratoriotyöt suorittanut hallitsee perustaidot fysikaalisten kokeiden suunnittelusta, toteuttamisesta, analysoimisesta ja tulkitsemisesta. Hän osaa käyttää tyypillisimpiä laboratoriolaitteita, osaa kerätä kokeellista dataa ja analysoida sitä tietokoneavusteisesti. Hän osaa raportoida työnsä tulokset.

Lukion fysiikan ja pitkän matematiikan oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op

Opintojakson suorittanut osaa mallintaa fysikaalisen systeemin tunnistamalla vuorovaikutuksia, kirjoittamalla sen liikeyhtälön ja ratkaista sen. Opiskelija osaa analysoida systeemin käytöstä myös energiaperiaatteen avulla. Osaa soveltaa vektorialgebraa, myös pistetuloa, karteesisessa ja ympyräkoordinaatistossa. Osaa derivoida ja integroida vektorimuotoisia funktioita komponenttimuodossa. Osaa ratkaista liikeyhtälöiden tuottamia yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä yritemenetelmällä.

Lukion fysiikan ja pitkää matematiikkaa vastaavat tiedot (erityisesti derivointi, integrointi ja vektorit).

Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

Sähkömagnetismi, 5 op

Opiskelija osaa määrittää staattisien varausjakaumien aiheuttaman sähkökentän voimakkuuden ja sähkökentän potentiaalin. Osaa määrittää virtajakaumien aiheuttaman magneettivuon tiheyden. Ymmärtää kuinka sähkökentän voimakkuus käyttäytyy väliaineessa. Osaa käsitellä virtapiirejä, joissa on vastuksia ja kondensaattoreita. Osaa kirjoittaa varatun hiukkasen liikeyhtälön ulkoisessa sähkö- ja magneettikentässä. Osaa laskea pinta ja tilavuusintegraaleja kenttien määrittämiseksi. Osaa laskea viiva-integraalin annettua reittiä pitkin. Hallitsee osittaisderivaatan.

Suositeltavat esitiedot: FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine sekä FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II.

Säteilykentät ja fotonit, 5 op

Opiskelija osaa soveltaa Maxwellin yhtälöitä ajasta riippuvien sähköisten ja magneettisten ilmiöiden kuvaamiseen. Hän ymmärtää sähkömagneettisen säteilyn synnyn mekanismin ja osaa ratkaista sähkömagneettisen aallon etenemiseen liittyviä ongelmia, mm. väliaineessa ja rajapinnoilla ja diffraktioilmiössä. Opiskelija osaa tehdä ennusteita hiukkasten aaltoluonteen pohjalta. Opiskelija ymmärtää Maxwellin yhtälöiden merkityksen integraali ja differentiaalimuodossa. Hän osaa käyttää nabla-operaattoria ja kuvata aaltoliikettä matemaattisesti kompleksisen eksponenttifunktion tai trigonometristen funktioiden avulla.

Suositeltavat esitiedot: FYS1003 Sähkömagnetismi ja FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III

Fysiikan muita opintoja

Fysiikkaa luonnontieteilijöille, 5 op

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys fysikaalisesta, tutkivasta tavasta tulkita ja ymmärtää erilaisia ilmiöitä. Hänellä on myös käsitys siitä, miten nykyfysiikan tieto on historiallisesti rakentunut. Hän tietää, mitkä ovat fysiikan keskeiset osa-alueet, fysikaalisen ongelmanratkaisun periaatteet sekä fysiikan peruskäsitteet.

Lukion pitkää matematiikkaa vastaavat laskentavalmiudet, erityisesti derivoinnin ja yksinkertaiset integraalit.

Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa käyttää tärkeimpiä havaintojen ja laboratoriomittausten käsittelyssä tarvittavia tilastollisia menetelmiä. Hänellä on myös perusvalmius tilastollisen valmisohjelmistojen käyttöön ja hän osaa esittää tilastollisen analyysin tuloksia myös kuvien avulla.

Lukion pitkä matematiikkaa vastaavat laskentavalmiudet, sisältäen derivoinnin ja yksinkertaiset integraalit.

Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

Opiskelija osaa vektorialgebran perusteet erityisesti kolmiulotteisen vektoriavaruuden tapauksessa. Opiskelija osaa muodostaa vektorien välisen piste- ja ristitulon, ja tunnistaa näiden geometrisen tulkinnan. Opiskelija osaa derivoida yhden muuttujan reaalifunktioita. Opiskelija tuntee reaalifunktion integraalifunktion käsitteen, sen geometrisen tulkinnan sekä yhteyden määrätyn integraalin käsitteeseen. Opiskelija osaa integroida alkeisfunktioita ja osaa soveltaa erilaisia integrointimenetelmiä.

Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

Opiskelija osaa kompleksilukujen peruslaskutoimitukset. Opiskelija tunnistaa erilaiset ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöiden tyypit ja osaa valita kullekin soveltuvan ratkaisumenetelmän.

Matemaattiset apuneuvot I.

Matemaattiset apuneuvot III, 5 op

Opiskelija tuntee lineaarikuvausten ja matriisien välisen yhteyden. Opiskelija osaa matriisialgebran peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista ominaisarvoyhtälön. Opiskelija osaa soveltaa matriisilaskennan tuloksia yhtälöryhmien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa derivoida ja integroida vektorifunktioita. Opiskelija osaa viiva-, pinta- ja tilavuusintegraalien käsitteet, sekä tuntee näihin liittyvät Gaussin ja Stokesin lauseet.

Matemaattiset apuneuvot I ja II.

Nutida fysikens grunder, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista