Vuoristo

Mik­si maa jä­ri­see Ja­pa­nis­sa? Mis­tä saa­daan li­tiu­mia äly­pu­he­li­miin? Maapallo elää murroksessa. Luonnon resurssit, niiden kestävä käyttö ja vaihtoehtoiset käyttöratkaisut, ympäristön tila sekä ihmisen toiminnan vaikutus siihen ovat tulevaisuuden yhteiskunnan suuria haasteita.

Geotieteiden koulutusohjelmassa opiskellaan geologiaa ja geofysiikkaa, jotka tutkivat maankamaran rakennetta, koostumusta ja kehitystä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Geotieteet, perusopinnot, 25 op

Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on käsitys geologiasta tieteenalana ja hän hallitsee keskeisimmät geologiset käsitteet. Opiskelijalla on kokonaiskuva maapallon rakenteesta ja sitä muokkaavista prosesseista. Opiskelijalla hahmottaa maapallon ja elämän kehityshistorian 4,5 miljardin vuoden ajalta sekä ymmärtää niiden välisen vuorovaikutuksen. Opiskelija tunnistaa ja osaa luokitella yleisimmät mineraalit, kivilajit, sedimentit sekä fossiilit. Opiskelija tuntee Suomen keskeiset geologiset yksiköt ja osaa yhdistää ne endogeenisiin ja eksogeenisiin prosesseihin sekä geologisiin ajanjaksoihin. Opiskelijalla on käsitys luonnonvarojen jakautumisesta ja niiden kestävästä käytöstä. Opiskelija tunnistaa globaalit geologiset riskit sekä yhteiskunnan kannalta merkittävimmät ympäristögeologiset kysymykset.

Harjoitusten ja ryhmätöiden kautta opiskelija oppii tiedonhakua, ryhmätyötaitoja, hankitun tiedon soveltamista geologisissa kysymyksissä sekä raportointia.

Ei vaatimuksia

Geologiset prosessit, 5 op

Opiskelijat muodostavat kokonaiskuvan Maan rakenteesta ja Maata muovaavista prosesseista.

Ei tarvita

Geologiset materiaalit, 5 op

Geologisten materiaalien tunnistaminen ja luokittelu kolmessa ulottuvuudessa ja kaikissa mittakaavoissa: Kidejärjestelmien ja niiden symmetriaominaisuuksien tunnistaminen; Taito lukea mineraalien ominaisuuksia luonnonnäytteestä; Mineraalien tunnistaminen ja luokittelu; Mineraalien kemiallisten koostumusten osaaminen; Kivilajien rakenteen ja mineraalikoostumuksen tulkitseminen luonnonnäytteestä; Magma-, sedimentti- ja metamorfisten kivilajien tunnistaminen ja luokitteleminen; Kivilajien geologisten syntyprosessien ymmärtämisen alkeet; Sedimenttien luokittelu ja raekokoanalyysi

Ei tarvita

Maan ja elämän evoluutio, 5 op

Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan Maan ja elämän synnystä ja kehityksen päävaiheista, niiden keskeisistä prosesseista ja prosessien vuorovaikutuksesta. Harjoittelemalla opiskelija omaksuu keskeisimpien käsitteiden ydinsisällön.

Ei tarvita

Luonnonvarat ja ympäristö, 5 op

Ei tarvita

Suomen geologinen kehitys, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee Suomen keskeiset geologiset yksiköt ja osaa yhdistää ne geologiseen aikaan ja geologisiin prosesseihin. Opiskelija ymmärtää kallioperän yksiköiden synnyn ja kehityksen laattatektonisen teorian puitteissa ja maaperän yksiköiden alkuperän eksogeenisten prosessien kautta.

Geologiset prosessit GEOK_101

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista