Forum Romanum 1880

Historia on historian koulutusohjelman oppiaine.

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään. Opiskelija osaa kertoa, miten näitä ilmiöitä tutkitaan. Hänellä osaa myös tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana. Opiskelija osaa lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Historian perusopintoja (30 op) järjestetään lukuvuosittain avoimena yliopisto-opetuksena.
Kesäopetuksena järjestetään Temaattisten aineopintojen (15 op) opetusta.

Historian perusopinnot, 30 op

Historian perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään. Osaat kertoa, miten näitä ilmiöitä tutkitaan. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Ei edeltäviä opintoja.

Historian perusopinnot 30 op alkavat seuraavan kerran syksyllä 2018.

Historiantutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat kertoa historiantutkimuksen luonteesta ja metodeista.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Antiikki ja keskiaika, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot antiikin ja Euroopan keskiajan historiasta. Hänellä on valmiudet jatkaa aihepiiriin syventymistä aineopintotasolla sekä edetä uuden ajan alkuun historiaan perusopinnoissa.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Uuden ajan alku I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uuden ajan alun historiasta. Opiskelija osaa kuvata ja pohtia aikakausien ilmiöitä ja aatteita, ja hänellä on valmiudet edetä uusimman ajan peruskurssille sekä syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

HISK-110 Antiikki ja keskiaika

Uuden ajan alku II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot siitä, millaista lähdeaineistoa uuden ajan vuosisadoilta on säilynyt ja hänellä on valmiudet harjaantua niiden lähdekriittisessä analyysissa. Opiskelija on saanut perusvalmiudet pienryhmä- ja seminaarityöskentelyyn ja -keskusteluun.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika

Uusin aika I, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uusimman ajan historiasta. Osaat kuvata ja pohtia aikakauden ilmiöitä ja aatteita ja sinulla on valmius syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika, HISK-131 Uuden ajan alku I, HISK-132 Uuden ajan alku II

Uusin aika II, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uusimman ajan historiasta, ymmärrys aikakausien ilmiöistä ja aatteista sekä valmius syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika, HISK-131 Uuden ajan alku I, HISK-132 Uuden ajan alku II

Temaattiset aineopinnot

Kesällä 2018 järjestetään opetusta opintojaksoista:
Kaupunki ja kulttuuri 5 op, Talous ja valta 5 op ja Yksilö ja yhteisö 5 op

Kaupunki ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suorittamalla saat hyvät perustiedot kaupunkihistorian ja kulttuurihistorian luonteesta ja erityispiirteistä. Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa kulttuurin laajemmat yhteiskunnalliset yhteydet ja kaupunkien kehityksen päälinjat.

Ei edeltäviä opintoja.

Talous ja valta, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot taloushistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä. Opintojakson suoritettuasi osaat hahmottaa maailmantalouden rakenteita ja nähdä talouden laajemmat yhteydet yhteiskuntaan, politiikkaan ja kulttuuriin.

Ei edeltäviä opintoja.

Aatteet ja opit, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot aate- ja tieteenhistorian luonteesta ja hän osaa hahmottaa aate- ja oppijärjestelmien kehityksen päälinjoja. Opiskelijalla on myös valmius arvioida eri väitteiden asemaa menneissä aate- ja tieteenhistoriallisissa keskusteluissa.

Ei edeltäviä opintoja.

Kansat ja kansainvälisyys, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattava näkemys poliittisen historian luonteesta ja sen erityispiirteistä.

Ei edeltäviä opintoja.

Luonto ja ympäristö, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot ympäristö- ja ilmastohistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä.

Ei edeltäviä opintoja.

Yksilö ja yhteisö, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinujlla on hyvät perustiedot sosiaalihistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät länsimaisen sosiaali- ja yhteisöhistorian päälinjat ja niiden merkityksen yksilön aseman muutokselle.

Ei edeltäviä opintoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista