Forum Romanum 1880

Historian perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään.

Osaat kertoa, miten ilmiöitä tutkitaan ja ymmärrät lähdemateriaalin ja tutkimuskirjallisuuden eron. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Hahmotat, että kirjoitettu historia, menneisyys ja historiantutkimus ovat eri asioita.

Historia on historian koulutusohjelman opintosuunta.

 

Kesän  2020 opetustarjonnan ennakkotiedot on julkaistu.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti.

Avoimen yliopiston opinnot sisältävät tieteenalan perusopinnot.  Historian aineopintojen kokonaisuutta ei järjestetä avoimessa yliopistossa. Opintotarjonnassa on aineopinnoista Temaattiset aineopinnot  (15 op) sekä jaksoja Alueelliset aineopinnot (15 op) kokonaisuudesta.

Ovatko opintosi kesken?  Ota yhteyttä koulutusasiantuntijaan ja selvitetään miten voit jatkaa opinnot loppuun.

 

Historia, perusopinnot, 30 op

Historian perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään. Osaat kertoa, miten näitä ilmiöitä tutkitaan. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Ei edeltäviä opintoja.

Perusopinnot koostuvat luentopainotteisista sekä ryhmätyöskentelyyn perustuvista jaksoista. Useilla jaksoista on vierailukäyntejä.

 

Historiantutkimuksen johdantokurssilla tavoitteena on johdattaa opiskelijat lukemaan kriittisesti lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta sekä tunnistamaan erilaisia historiantutkimuksessa käytettyjä lähdetyyppejä.

Antiikki ja keskiaika -jakso aloittaa kronologisesti etenevän kokonaisuuden. Uuden ajan alku II ja Uusin aika II perustuvat pitkälti ryhmissä työskentelyyn, kun Uuden ajan alku I (mooc verkkokurssi) sekä Uusin aika I ovat luentopohjaisia kursseja.

 

Jaksoilla on käytössä erityyppisiä suoritustapoja, joiden avulla opiskelija pääsee harjoittelemaan kirjoittamista, tekstien analysointia, referaattien tekemistä sekä suullisia esityksiä ja opponointia.

 

Jaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Uuden ajan alku I ja II sekä Uusin aika I ja II muodostavat kumpikin toisiaan tukevan kokonaisuuden. Ne suositellaan käymään joko yhtaikaisesti tai ensin osa I ja sitten osa II -järjestyksessä

 

Kronologisesti etenevissä jaksoissa voi hyödyntää teemaan liittyvää lukiokirjoja edeltävänä lukemisena. Niiden avulla voi päivittää tietoja teemasta.

Historiantutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat kertoa historiantutkimuksen luonteesta ja metodeista.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Antiikki ja keskiaika, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot antiikin ja Euroopan keskiajan historiasta. Lisäksi sinulla on valmiudet jatkaa aihepiiriin syventymistä aineopintotasolla sekä edetä uuden ajan alkuun historiaan perusopinnoissa.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Uuden ajan alku I, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uuden ajan alun historiasta. Osaat kuvata ja pohtia aikakausien ilmiöitä ja aatteita, ja sinulla on valmiudet edetä uusimman ajan peruskurssille sekä syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

Kronologisesti edeltävä aikakausi HISK-110 Antiikki ja keskiaika -jakso tai vastaavat tiedot.

Uuden ajan alku II, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot siitä, millaista lähdeaineistoa uuden ajan vuosisadoilta on säilynyt ja lisäksi sinulla on valmiudet harjaantua niiden lähdekriittisessä analyysissa. Kurssin aikana saat perusvalmiudet pienryhmä- ja seminaarityöskentelyyn ja -keskusteluun.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika

Uusin aika I, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uusimman ajan historiasta. Osaat kuvata ja pohtia aikakauden ilmiöitä ja aatteita ja sinulla on valmius syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika, HISK-131 Uuden ajan alku I, HISK-132 Uuden ajan alku II

Uusin aika II, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uusimman ajan historiasta, ymmärrys aikakausien ilmiöistä ja aatteista sekä valmius syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika, HISK-131 Uuden ajan alku I, HISK-132 Uuden ajan alku II

Historian opinnot lukiolaisille

Tervetuloa tutustumaan Historian opintoihin!

Uuden ajan alku I  (2 op) tutustumiskurssi on suunniteltu lukiolaisia sekä muita historian opinnoista kiinnostuneita varten.  Verkkokurssina toteutettava jakso on osa 5 op laajuista jaksoa.

 

Uuden ajan alku I (2 op), kevät 2020

Uuden ajan alku I (2 op), kesä 2020 (ohjelma tulossa)

Uuden ajan alku I (2 op), syksy 2020 (ohjelma tulossa)

 

Myös muut perusopintojen opintojakso soveltuvat lukiolaisille. Muut jaksot toteutetaan lähiopetuksena Helsingissä.

Temaattiset aineopinnot

Temaattisten aineopintojen opetusta on 1-2 opintojaksoa vuosittain.

Useat jaksot ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Jaksojen aiheet vaihtelevat vuosittain.

Aatteet ja opit, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot aate- ja tieteenhistorian luonteesta ja osaat hahmottaa aate- ja oppijärjestelmien kehityksen päälinjoja. Lisäksi sinulla on valmius arvioida eri väitteiden asemaa menneissä aate- ja tieteenhistoriallisissa keskusteluissa.

Ei edeltäviä opintoja.

Kansat ja kansainvälisyys, 5 op

Kaupunki ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suorittamalla saat hyvät perustiedot kaupunkihistorian ja kulttuurihistorian luonteesta ja erityispiirteistä. Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa kulttuurin laajemmat yhteiskunnalliset yhteydet ja kaupunkien kehityksen päälinjat.

Ei edeltäviä opintoja.

Luonto ja ympäristö, 5 op

Talous ja valta, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot taloushistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä. Opintojakson suoritettuasi osaat hahmottaa maailmantalouden rakenteita ja nähdä talouden laajemmat yhteydet yhteiskuntaan, politiikkaan ja kulttuuriin.

Ei edeltäviä opintoja.

Yksilö ja yhteisö, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot sosiaalihistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä. Lisääksi ymmärrät länsimaisen sosiaali- ja yhteisöhistorian päälinjat ja niiden merkityksen yksilön aseman muutokselle.

Ei edeltäviä opintoja.

Alueelliset aineopinnot

Alueellisten aineopintojen opetusta on ajoittain, maksimissaan 1-2 opintojaksoa vuosittain.

Useat jaksot ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Jaksojen aiheet vaihtelevat vuosittain.

Maailmanhistoria, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä ymmärrys maailmanhistoriasta ja sen rakenteista.

Ei edeltäviä opintoja.

Suomen ja lähialueiden historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä ymmärrys Suomen ja lähialueiden historiasta, käännekohdista ja kehityskuluista keskiajalta nykyaikaan asti. Opiskelija osaa analysoida Suomen historian kehityslinjoja osana laajempaa Euroopan ja maailman historiaa.

Ei edeltäviä opintoja.

Tarvittaessa opiskelijat voivat kerrata omatoimisesti aihepiirin perustietoja.

Historian maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa voi ajoittain olla jaksoja,  jotka soveltuvat myös Historian maisteriohjelman opinnoiksi. Nämä opinnot ovat usein monitieteisiä ja niiden järjestävänä yksikkönä voi olla myös jokin muu maisteriohjelma.

 

Kevät 2020 Venäjän tutkimuksen maisteriohjelman kanssa RUS-514 Valinnainen opintojakso Studia Humaniora: Keisariajan eliitit Suomen ja Venäjän välissä (1-2 op/5op) (VIExpert/HISM-321/322/323 tai HISM-333/RUS-514)

Valinnainen opintojakso, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Joanna Veinio, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista