Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen (IKEBB) opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle kattava tietopohja itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian alueen maiden lähimenneisyyden ja nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseksi.

IKEBB-opinnot on suuntautumisvaihtoehto kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelmassa (kanditaso) ja alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa (maisteritaso).

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme on opintojaksoja IKEBB I (30 op) ja IKEBB II (15 op) -opintokokonaisuuksista. Tarjottavat opinnot ovat päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen; IKEBB-opintoja koordinoi Alekstanteri-instituutti. Opintojaksoilla on rajallinen määrä paikkoja.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I (kanditaso)

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 30 op. Lukuvuonna 2018-2019 tarjonnassamme on 15 op (KUKA-101; KUKA-IK503; KUKA-IK509). Huom. Jos olet suorittanut KUKA-101:n osana muita opintoja, niin valitse IKEBB-opintoja 25 op.

 

Opintojaksot:

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuurintutkimuksen peruskäsitteistön ja tutkimustraditiot/osaa vertailla erilaisien lähestymistapojen/tieteenalojen tutkimuskysymyksiä.

Peruttu

IKEBB-alueen yhteiskuntien ja kulttuurien tutkimuksen lähtökohtia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja osaa arvioida IKEBB-alueen maiden historian, kulttuurien keskeisiä piirteitä ja osaa määritellä erilaisia alue- ja kulttuurintutkimukselle tyypillisiä tapoja perehtyä kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Baltian kulttuuri ja historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot ja ymmärrys Baltian alueen historiallisesta kehityksestä, kulttuurisesta ympäristöstä sekä menneisyyden merkityksestä alueen maiden ja niiden yhteiskuntien rakentumisessa.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II (maisteritaso)

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 op. Lukuvuonna 2018-2019 tarjonnassamme on kaksi jaksoista. Tarjottavat II -opintokokonaisuuden opintojaksot ovat luonteeltaan uniikkeja asiantuntijajaksoja. Niissä ei kerrata perustietoja. Jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista aiheesta, hänen tulisi omatoimisesti perehtyä tieteenalan keskeisiin käsitteisiin ja erityispiirteisiin. Tarkemmat tiedot löydät kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta (kurssisivulta).

 

Opintojaksot:

IKEBB-tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tuntemustaan IKEBB-alueen tutkimuksen menetelmällisistä lähtökohdista ja tutkimuskentän monimuotoisuudesta. Opiskelija tuntee keskeisen aluetta käsittelevän tieteellisen tutkimuksen ja lähestymistavat sekä osaa sijoittaa oman tutkimusaiheensa käynnissä oleviin tieteellisiin keskusteluihin. Opiskelijan valmiudet alueen tarkasteluun poikkitieteellisesti kehittyvät.

Yksittäiset opintojaksot ovat luonteeltaan uniikkeja asiantuntijajaksoja. Niissä ei kerrata perustietoja. Jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista aiheesta, hänen tulisi omatoimisesti perehtyä tieteenalan keskeisiin käsitteisiin ja erityispiirteisiin.

IKEBB-alueet osana Eurooppaa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää IKEBB-alueen kehityksen ja merkityksen Euroopan kontekstissa sekä pystyy suhteuttamaan alueen historiallisen ja kulttuurisen kehityksen piirteet maanosan yleisiin virtauksiin.

Avoin yo: Yksittäiset opintojaksot ovat luonteeltaan uniikkeja asiantuntijajaksoja. Niissä ei kerrata perustietoja. Jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista aiheesta, hänen tulisi omatoimisesti perehtyä tieteenalan keskeisiin käsitteisiin ja erityispiirteisiin.

(Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 1.)

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista