Opinnot avoimessa yliopistossa

UUTTA: Johtamisen opintokokonaisuus 25 op
Syksystä 2020 alkaen voit opiskella entisen 15 op kokonaisuuden lisäksi laajemman 25 op kokonaisuuden Avoimessa yliopistossa.

Tarjonnassamme on Johtamisen opintokokonaisuus 15 op tai 25 op, johon sisältyy kolme tai viisi  5 opintopisteen kurssia.

Pakollinen opintojakso on:
Johdatus johtamiseen 5 op (AYMSV-LJ201) tai ruotsiksi
Introduktion till ledarskap 5 sp (AYMSV-LJ201sv)

Lisäksi valitaan 2 x 5 op tai 4 x 5 op valinnaisista kursseista:
Palvelujen johtaminen 5 op
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op
Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion, 5 sp
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op (löytyy HY:ssä tai toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot - jakson alta)
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op (löytyy AYMSV-LJ203 HY:ssä tai toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot - jakson alta vielä kesäopetuksen 2020 ajan. Lkv. 2020-21 alkaen: AYPVK-V207 Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Sukupuoli ja johtaminen
Leadership for sustainable change
Johtamisen soveltaminen 5 op

ja/tai yksi alla olevista
Helsingin yliopistossa tai jossakin toisessa yliopistossa tarjolla oleva Johtamisen kurssi 5 op (AYMSV-LJ305). Tähän kohtaan voi sisällyttää ainoastaan yhden 5 op -kurssin.
Esim. Organisation och omvärld 5 sp tai Förvaltningspolitik – strukturer och processer 5 sp
Mikäli haluat hyväksiluvun jostakin toisessa yliopistossa suoritetusta jaksosta tähän kohtaan, täytä opintojen hyväksilukulomake.

Kesällä 2020 järjestetään seuraavat kurssit:
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op (löytyy Toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I alta) tai
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op tai (löytyy Toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I alta)

Johtamisen opintokokonaisuus 15 op

 

Johdatus johtamiseen, 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • hallita johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset
 • tunnistaa mitä on johtaminen erilaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä
 • tarkastella kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä
 • tarkastella organisaatioita ja niiden johtamista osana systeemisiä toimintakonteksteja ja laajemmin taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten kentillä

Introduktion till ledarskap, 5 op

Johtamisen soveltaminen I, 5 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson päätyttyä:

 • tunnistaa ja yksilöidä tärkeimmät johtamisvälineet ja strategiat erityisissä teemoissa
 • vertailla ja arvioida erilaisia johtamisnäkökulmia erityisissä teemoissa
 • analysoida ja kuvata erilaisia johtamisnäkökulmia johtamiseen liittyviin erityisteemojen kautta
 • reflektoida teoreettisesti johtamista erityisessä teemassa
 • kehittää suhtautumistapaansa johtamiseen tietyssä teemassa

Suoritettuna johdatus johtamiseen 5 op sekä valinnainen kurssi 5 op ennen kuin voi osallistua Johtamisen soveltaminen I 5 op -jaksolle.

Palvelujen johtaminen, 5 op

Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa, 5 op

Arbets- och organisationspsykologi I: en introduktion, 5 op

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivet
 • kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationer
 • har en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats

Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen, 5 op

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelija johtamisen, sukupuolen ja moninaisuuden tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Leadership for sustainable change, 5 op

Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyy erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Opiskelija on harjaantunut analysoimaan erilaisten kriisin viestintää ja johtamista.

Suositus: AYPVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ja AYPVK-V160 Media ja kulttuuri 5 op

Organisation och omvärld, 5 op

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv
 • bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektiv
 • självständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer
 • tillämpa centrala teorier och begrepp på praktiska situationer i organisations- och arbetslivet

Introduktion till statskunskap

Förvaltningspolitik – strukturer och processer, 5 op

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapen
 • kan identifiera och bedöma praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåerna
 • kan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesser
 • förmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område

Introduktion till statskunskap.

För de som avlägger den tematiska helheten God förvaltning krävs antingen avklarad introduktionskurs i statskunskap eller introduktionskurs i rättsvetenskap.

HY:ssä tai toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot, 5 op

HY:ssä tai toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I, 5 op

Johdatus johtamiseen ja valinnainen johtamisen kurssi on oltava suoritettuna ennen kuin voi osallistua pakolliselle Johtamisen soveltaminen -kurssille, jos haluat tehdä 15 op kokonaisuuden.

Johtamisen opintokokonaisuus 25 op

Johdatus johtamiseen, 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • hallita johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset
 • tunnistaa mitä on johtaminen erilaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä
 • tarkastella kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä
 • tarkastella organisaatioita ja niiden johtamista osana systeemisiä toimintakonteksteja ja laajemmin taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten kentillä

Introduktion till ledarskap, 5 op

Johtamisen soveltaminen I, 5 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson päätyttyä:

 • tunnistaa ja yksilöidä tärkeimmät johtamisvälineet ja strategiat erityisissä teemoissa
 • vertailla ja arvioida erilaisia johtamisnäkökulmia erityisissä teemoissa
 • analysoida ja kuvata erilaisia johtamisnäkökulmia johtamiseen liittyviin erityisteemojen kautta
 • reflektoida teoreettisesti johtamista erityisessä teemassa
 • kehittää suhtautumistapaansa johtamiseen tietyssä teemassa

Suoritettuna johdatus johtamiseen 5 op sekä valinnainen kurssi 5 op ennen kuin voi osallistua Johtamisen soveltaminen I 5 op -jaksolle.

Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyy erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Opiskelija on harjaantunut analysoimaan erilaisten kriisin viestintää ja johtamista.

Suositus: AYPVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ja AYPVK-V160 Media ja kulttuuri 5 op

Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen, 5 op

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelija johtamisen, sukupuolen ja moninaisuuden tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Palvelujen johtaminen, 5 op

Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa, 5 op

Organisation och omvärld, 5 op

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv
 • bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektiv
 • självständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer
 • tillämpa centrala teorier och begrepp på praktiska situationer i organisations- och arbetslivet

Introduktion till statskunskap

Förvaltningspolitik – strukturer och processer, 5 op

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapen
 • kan identifiera och bedöma praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåerna
 • kan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesser
 • förmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område

Introduktion till statskunskap.

För de som avlägger den tematiska helheten God förvaltning krävs antingen avklarad introduktionskurs i statskunskap eller introduktionskurs i rättsvetenskap.

Arbets- och organisationspsykologi I: en introduktion, 5 op

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivet
 • kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationer
 • har en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats

Leadership for sustainable change, 5 op

HY:ssä tai toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I, 5 op

Johdatus johtamiseen ja valinnainen johtamisen kurssi on oltava suoritettuna ennen kuin voi osallistua pakolliselle Johtamisen soveltaminen -kurssille, jos haluat tehdä 15 op kokonaisuuden.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista