Johtamisesta on tullut entistä merkittävämpi osa koko yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän hallintaa. Hyvä johtaminen on edellytys toiminnan sujuvuudelle ja menestykselle liiketoiminnassa, julkisella sektorilla, kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä sekä poliittisissa organisaatioissa.

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Opinnot sisältävät muun muassa näkökulmia sukupuoli- eettisiin, yhteistyö, ja strategiavetoisten johtajuuskysymyksiin eri ympäristöissä.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme on Johtamisen opintokokonaisuus 15 op, johon voi sisällyttää kolme 5 opintopisteen kurssia.

Pakolliset opintojaksot ovat:
Johdatus johtamiseen 5 op (AYMSV-LJ201) ja
Johtamisen soveltaminen 5 op (AYMSV-LJ202)

Lisäksi suoritetaan valinnaisena:
Palvelujen johtaminen 5 op tai
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op tai
Organisation och omvärld tai
Förvaltningspolitik – strukturer och processer 5 sp  tai
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op (löytyy Toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I alta) tai
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op tai (löytyy Toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I alta)
tai jokin muu
Helsingin yliopistossa tai jossakin toisessa yliopistossa tarjolla oleva Johtamisen kurssi 5 op (AYMSV-LJ203).

Huom. Johdatus johtamiseen ja johtamisen valinnainen kurssi täytyy olla suoritettuna ennen osallistumista Johtamisen soveltaminen I -kurssille.

 

Johtamisen opintokokonaisuus (15 op)

 

Johdatus johtamiseen, 5 op

Opintojakso johdattaa organisaatioiden johtamisen (management ja leadership) tutkimukseen ja käytäntöihin.

Tarkastelemme johtamista yleisesti toimintana, joka edellyttää yksilöllisiä taitoja ja valmiutta hyödyntää koko organisaatiota ja sen työntekijöiden osaamista. Johtajuus voidaan nähdä taitona tuottaa eli generoida organisaatioon relevantteja tavoitteita ja taitoa toteuttaa niitä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset
- tunnistaa mitä on hyvä johtaminen erilaisissa organisaatioissa
- pystyy tarkastelemaan kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä
- ymmärtää, että on tärkeä tarkastella organisaatioiden johtamista osana erilaisia systeemisiä toimintakonteksteja ja arvioida omita toimintatapoja ja potentiaalisia muutostekijöitä laaja-alaisesti

Ei edellytä edeltäviä opintoja.

Introduktion till ledarskap, 5 op

Johtamisen soveltaminen I, 5 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson päätyttyä:

 • tunnistaa ja yksilöidä tärkeimmät johtamisvälineet ja strategiat erityisissä teemoissa
 • vertailla ja arvioida erilaisia johtamisnäkökulmia erityisissä teemoissa
 • analysoida ja kuvata erilaisia johtamisnäkökulmia johtamiseen liittyviin erityisteemojen kautta
 • reflektoida teoreettisesti johtamista erityisessä teemassa
 • kehittää suhtautumistapaansa johtamiseen tietyssä teemassa

Suoritettuna johdatus johtamiseen 5 op sekä valinnainen kurssi 5 op ennen kuin voi osallistua Johtamisen soveltaminen I 5 op -jaksolle.

Toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I, 5 op

Johdatus johtamiseen ja valinnainen johtamisen kurssi on oltava suoritettuna ennen kuin voi osallistua pakolliselle Johtamisen soveltaminen -kurssille, jos haluat tehdä 15 op kokonaisuuden.

Palvelujen johtaminen, 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • ymmärtää ja analysoida palvelujohtamisen, palvelulogiikan (service dominant logic) ja palveluinnovaation keskeisiä tekijöitä ja soveltaa niitä palveluorganisaation johtamisessa
 • ymmärtää palvelujohtamisen strategisen ajattelun kehittymisen, nykytilan ja ennakoidun tulevaisuuden
 • johtaa palveluinnovaatiota ja ymmärtää erilaisia palveluinnovaation lähestymistapoja
 • ymmärtää ja analysoida kuluttajakäyttäytymistä palveluissa
 • analysoida ja kehittää henkilöjohtamista palveluorganisaatiossa ja palvelukulttuuria

Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa, 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • ymmärtää ja analysoida verkostotaloutta ja –yhteiskuntaa, sen kehityssuuntia ja keskeisiä ilmiöitä yksilön, organisaation ja globaalin tason tarkastelussa
 • ymmärtää ja analysoida organisaatio- ja sosiaalisia verkostoja
 • ymmärtää ja johtaa yhteistyötä monen toimijan verkostoissa
 • identifioida mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää verkostoyhteistyötä organisaatioiden ja yksilöiden toiminnassa
 • reflektoida verkostotalouden ja –johtamisen keskeisiä aspekteja käytännön organisaatioiden kehittämiseen sekä vaihteleviin nyky-yhteiskunnan ilmiöihin

Opiskelijoilla, jotka suorittavat opintojaksoa osana johtamisen opintokokonaisuutta tulee olla johtamisen perusteet suoritettuna.

Organisation och omvärld, 5 op

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv
 • bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektiv
 • självständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer
 • tillämpa centrala teorier och begrepp på praktiska situationer i organisations- och arbetslivet

Introduktion till statskunskap

Förvaltningspolitik – strukturer och processer, 5 op

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapen
 • kan identifiera och bedöma praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåerna
 • kan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesser
 • förmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område

Introduktion till statskunskap.

För de som avlägger den tematiska helheten God förvaltning krävs antingen avklarad introduktionskurs i statskunskap eller introduktionskurs i rättsvetenskap.

Arbets- och organisationspsykologi I: en introduktion, 5 op

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivet
 • kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationer
 • har en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista