Johtamisesta on tullut entistä merkittävämpi osa koko yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän hallintaa. Hyvä johtaminen on edellytys toiminnan sujuvuudelle ja menestykselle liiketoiminnassa, julkisella sektorilla, kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä sekä poliittisissa organisaatioissa.

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Opinnot sisältävät muun muassa näkökulmia sukupuoli- eettisiin, yhteistyö, ja strategiavetoisten johtajuuskysymyksiin eri ympäristöissä.

 

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme on Johtamisen opintokokonaisuus 15 op, joka sisältää kolme 5 opintopisteen kurssia.

Pakolliset opintojaksot ovat:
Johdatus johtamiseen 5 op (AYMSV-LJ201) ja
Johtamisen soveltaminen 5 op (AYMSV-LJ202)

Lisäksi suoritetaan valinnaisena:
Palvelujen johtaminen 5 op tai
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op tai
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op (löytyy Toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I alta)
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op tai (löytyy Toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I alta)
tai
Helsingin yliopistossa tai jossakin toisessa yliopistossa tarjolla oleva muu Johtamisen kurssi 5 op (AYMSV-LJ203).

Huom. Johdatus johtamiseen ja johtamisen valinnainen kurssi täytyy olla suoritettuna ennen osallistumista Johtamisen soveltaminen I -kurssille.

 

Johtamisen opintokokonaisuus (15 op)

 

Johdatus johtamiseen, 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • hallita johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset
 • tunnistaa mitä on johtaminen erilaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä
 • tarkastella kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä
 • tarkastella organisaatioita ja niiden johtamista osana systeemisiä toimintakonteksteja ja laajemmin taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten kentillä

Johtamisen soveltaminen I, 5 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson päätyttyä:

 • tunnistaa ja yksilöidä tärkeimmät johtamisvälineet ja strategiat erityisissä teemoissa
 • vertailla ja arvioida erilaisia johtamisnäkökulmia erityisissä teemoissa
 • analysoida ja kuvata erilaisia johtamisnäkökulmia johtamiseen liittyviin erityisteemojen kautta
 • reflektoida teoreettisesti johtamista erityisessä teemassa
 • kehittää suhtautumistapaansa johtamiseen tietyssä teemassa

Suoritettuna johtamisen perusteet sekä vähintään 5 op johtamiskokonaisuudesta.

Toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I, 5 op

Palvelujen johtaminen, 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • ymmärtää ja analysoida palvelujohtamisen, palvelulogiikan (service dominant logic) ja palveluinnovaation keskeisiä tekijöitä ja soveltaa niitä palveluorganisaation johtamisessa
 • ymmärtää palvelujohtamisen strategisen ajattelun kehittymisen, nykytilan ja ennakoidun tulevaisuuden
 • johtaa palveluinnovaatiota ja ymmärtää erilaisia palveluinnovaation lähestymistapoja
 • ymmärtää ja analysoida kuluttajakäyttäytymistä palveluissa
 • analysoida ja kehittää henkilöjohtamista palveluorganisaatiossa ja palvelukulttuuria

Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa, 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • ymmärtää ja analysoida verkostotaloutta ja –yhteiskuntaa, sen kehityssuuntia ja keskeisiä ilmiöitä yksilön, organisaation ja globaalin tason tarkastelussa
 • ymmärtää ja analysoida organisaatio- ja sosiaalisia verkostoja
 • ymmärtää ja johtaa yhteistyötä monen toimijan verkostoissa
 • identifioida mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää verkostoyhteistyötä organisaatioiden ja yksilöiden toiminnassa
 • reflektoida verkostotalouden ja –johtamisen keskeisiä aspekteja käytännön organisaatioiden kehittämiseen sekä vaihteleviin nyky-yhteiskunnan ilmiöihin

Opiskelijoilla, jotka suorittavat opintojaksoa osana johtamisen opintokokonaisuutta tulee olla johtamisen perusteet suoritettuna.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista