Johtamisesta on tullut entistä merkittävämpi osa koko yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän hallintaa. Hyvä johtaminen on edellytys toiminnan sujuvuudelle ja menestykselle liiketoiminnassa, julkisella sektorilla, kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä sekä poliittisissa organisaatioissa.

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Opinnot sisältävät muun muassa näkökulmia sukupuoli- eettisiin, yhteistyö, ja strategiavetoisten johtajuuskysymyksiin eri ympäristöissä.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme on Johtamisen opintokokonaisuus 15 op, johon voi sisällyttää kolme 5 opintopisteen kurssia.

Pakolliset opintojaksot ovat:
Johdatus johtamiseen 5 op (AYMSV-LJ201) ja
Johtamisen soveltaminen 5 op (AYMSV-LJ202)

Lisäksi suoritetaan valinnaisena:
Palvelujen johtaminen 5 op tai
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op tai
Organisation och omvärld (huom. kurssi on ruotsinkielinen, ilmoittaudu kurssille nimen kohdalla olevan linkin kautta) tai
Förvaltningspolitik – strukturer och processer 5 sp (huom. kurssi on ruotsinkielinen, kevät 2019, ilmoittaudu kurssille nimen kohdalla olevan linkin kautta) tai
Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sp (huom. kurssi on ruotsinkielinen, kevät 2019, ilmoittaudu kurssille nimen kohdalla olevan linkin kautta) tai
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op (löytyy Toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I alta) tai
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op tai (löytyy Toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I alta)
tai jokin muu
Helsingin yliopistossa tai jossakin toisessa yliopistossa tarjolla oleva Johtamisen kurssi 5 op (AYMSV-LJ203).

Huom. Johdatus johtamiseen ja johtamisen valinnainen kurssi täytyy olla suoritettuna ennen osallistumista Johtamisen soveltaminen I -kurssille.

Johtamisen opintokokonaisuus (15 op)

 

Johdatus johtamiseen, 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • hallita johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset
 • tunnistaa mitä on johtaminen erilaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä
 • tarkastella kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä
 • tarkastella organisaatioita ja niiden johtamista osana systeemisiä toimintakonteksteja ja laajemmin taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten kentillä

Johtamisen soveltaminen I, 5 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson päätyttyä:

 • tunnistaa ja yksilöidä tärkeimmät johtamisvälineet ja strategiat erityisissä teemoissa
 • vertailla ja arvioida erilaisia johtamisnäkökulmia erityisissä teemoissa
 • analysoida ja kuvata erilaisia johtamisnäkökulmia johtamiseen liittyviin erityisteemojen kautta
 • reflektoida teoreettisesti johtamista erityisessä teemassa
 • kehittää suhtautumistapaansa johtamiseen tietyssä teemassa

Suoritettuna johtamisen perusteet sekä vähintään 5 op johtamiskokonaisuudesta.

Toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot I, 5 op

Johdatus johtamiseen ja valinnainen johtamisen kurssi on oltava suoritettuna ennen kuin voi osallistua pakolliselle Johtamisen soveltaminen -kurssille, jos haluat tehdä 15 op kokonaisuuden.

Palvelujen johtaminen, 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • ymmärtää ja analysoida palvelujohtamisen, palvelulogiikan (service dominant logic) ja palveluinnovaation keskeisiä tekijöitä ja soveltaa niitä palveluorganisaation johtamisessa
 • ymmärtää palvelujohtamisen strategisen ajattelun kehittymisen, nykytilan ja ennakoidun tulevaisuuden
 • johtaa palveluinnovaatiota ja ymmärtää erilaisia palveluinnovaation lähestymistapoja
 • ymmärtää ja analysoida kuluttajakäyttäytymistä palveluissa
 • analysoida ja kehittää henkilöjohtamista palveluorganisaatiossa ja palvelukulttuuria

Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa, 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • ymmärtää ja analysoida verkostotaloutta ja –yhteiskuntaa, sen kehityssuuntia ja keskeisiä ilmiöitä yksilön, organisaation ja globaalin tason tarkastelussa
 • ymmärtää ja analysoida organisaatio- ja sosiaalisia verkostoja
 • ymmärtää ja johtaa yhteistyötä monen toimijan verkostoissa
 • identifioida mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää verkostoyhteistyötä organisaatioiden ja yksilöiden toiminnassa
 • reflektoida verkostotalouden ja –johtamisen keskeisiä aspekteja käytännön organisaatioiden kehittämiseen sekä vaihteleviin nyky-yhteiskunnan ilmiöihin

Opiskelijoilla, jotka suorittavat opintojaksoa osana johtamisen opintokokonaisuutta tulee olla johtamisen perusteet suoritettuna.

Organisation och omvärld, 5 op

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv
 • bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektiv
 • självständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer
 • tillämpa centrala teorier och begrepp på praktiska situationer i organisations- och arbetslivet

Introduktion till statskunskap

Förvaltningspolitik – strukturer och processer, 5 op

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapen
 • kan identifiera och bedöma praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåerna
 • kan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesser
 • förmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område

Introduktion till statskunskap.

För de som avlägger den tematiska helheten God förvaltning krävs antingen avklarad introduktionskurs i statskunskap eller introduktionskurs i rättsvetenskap.

Arbets- och organisationspsykologi I: en introduktion, 5 op

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivet
 • kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationer
 • har en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista