Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on Käsityötieteen perusopinnot (25op). Opinnot toteutetaan Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Perusopintokokonaisuuden opiskelu kestää kaksi lukuvuotta. Käsityötieteen perusopinnot järjestetään keskimäärin joka toinen vuosi.

Käsityötieteen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kasvatustieteen kandiohjelmassa järjestettävää opetusta.

Käsityötiede, perusopinnot, 25 op

Opiskelija saa yleisnäkemyksen käsityötieteestä tieteenalana, oppii tunnistamaan ja määrittämään materiaaleja, omaksuu tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen perustiedot ja -taidot sekä oppii rakentamaan käsityöllisen toiminnan tieteellistä ja käytännöllistä perustaa. Tieteellinen perusta rakentuu käsityöllisen toiminnan suunnittelu- ja valmistusprosessien teoreettisen tarkastelun ja opiskelijoiden oman toiminnan kokemuksellisessa vuorovaikutuksessa.

Käsityötiede, muotoilu ja teknologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa käsityötieteen tieteenalana ja tutkimuskenttänä muotoilun, suunnittelun ja teknologian osa-alueineen
 • ymmärtää erilaisia käsityötieteen, muotoilun ja teknologian tutkimukseen ja tuottamiseen liittyviä haasteita
 • osaa arvioida kriittisesti ja esittää perustellen omia näkemyksiään opintojaksolla käsiteltyihin sisältöihin.

Materiaalit ja taito I, 5 op

Materiaalit ja taito II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää käsityötaidon kehollisia, kognitiivisia ja sosiaalisia piirteitä

 • hallitsee käsityöhön liittyviä peruskäsitteitä ja -rakenteita
 • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia käsityötuotteita sekä käsityötaitoon liittyviä opetustuokioita
 • saa valmiuksia sanallisten ja kuvallisten valmistusohjeiden arvioimiseen ja kehittämiseen

 • osaa arvioida käsityötaitoon liittyvää osaamista ja kehittää sitä tavoitteellisesti.

Materiaalit ja taito I

Pinta ja rakenne, 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt materiaalin tuottamiseen, työstämiseen ja kuviointiin erilaisin käsityöllisin keinoin
 • on perehtynyt kokonaisvaltaiseen, monimateriaaliseen ongelmanratkaisuprosessiin materiaalien pinnan ja rakenteen suunnittelussa
 • ymmärtää ilmaisullisen suunnittelun merkityksen käsityöllisessä tuottamisessa
 • kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, ideoiden kehittelyyn ja kokeilevaan soveltamiseen
 • osaa dokumentoida omia ideointi-, suunnittelu- ja valmistusprosessejaan sekä reflektoida työskentelyään ja oppimistaan
 • osaa soveltaa omaksumaansa tietoa pedagogisesta näkökulmasta.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Hilkka Honkanen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista