Käsityötiede on tutkimusmatka käsin tekemisen prosessiin ja valmiiseen tuotteeseen. Käsityötiede analysoi käsityöhön liittyvien ilmiöiden ja toiminnan teoreettisia perusteita. Tutkimuskohteet kattavat käsityön eri osa-alueet ja muodot useasta eri näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena voi olla käsityön tekijä, käsintehdyn tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessit, käsityötuote itsessään ja sen tuotekehittely sekä laitteet, koneet ja työvälineet.

Käsityötieteessä opintojen aihealueita ovat muun muassa suunnittelu- ja valmistusprosesseihin liittyvän tiedonmuodostuksen ja tieteellisen ajattelun välinen vuorovaikutus, monimateriaalinen ongelmanratkaisu, työn organisointi ja arviointi, kestävä ja eettinen kuluttajuus sekä moniulotteinen käsityökulttuuri.

Käsityötiede on yksi kasvatustieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on Käsityötieteen perusopinnot (25op). Opinnot toteutetaan Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Perusopintokokonaisuuden opiskelu kestää kaksi lukuvuotta. Käsityötieteen perusopinnot järjestetään keskimäärin joka toinen vuosi.

Käsityötieteen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kasvatustieteen kandiohjelmassa järjestettävää opetusta.

Käsityötiede, perusopinnot, 25 op

Opiskelija saa yleisnäkemyksen käsityötieteestä tieteenalana, oppii tunnistamaan ja määrittämään materiaaleja, omaksuu tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen perustiedot ja -taidot sekä oppii rakentamaan käsityöllisen toiminnan tieteellistä ja käytännöllistä perustaa. Tieteellinen perusta rakentuu käsityöllisen toiminnan suunnittelu- ja valmistusprosessien teoreettisen tarkastelun ja opiskelijoiden oman toiminnan kokemuksellisessa vuorovaikutuksessa.

Käsityötiede, muotoilu ja teknologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa käsityötieteen tieteenalana ja tutkimuskenttänä muotoilun, suunnittelun ja teknologian osa-alueineen
 • ymmärtää erilaisia käsityötieteen, muotoilun ja teknologian tutkimukseen ja tuottamiseen liittyviä haasteita
 • osaa arvioida kriittisesti ja esittää perustellen omia näkemyksiään opintojaksolla käsiteltyihin sisältöihin.

Materiaalit ja taito, 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa käsityön materiaaleja ja ymmärtää niiden valmistusmenetelmiä, viimeistyksiä ja käyttötarkoituksia
 • kykenee soveltamaan materiaalitietoutta käsityötuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa
 • ymmärtää käsityötaidon kehollisia, kognitiivisia ja sosiaalisia piirteitä
 • hallitsee käsityötekniikoiden perusteita ja ymmärtää niihin liittyviä työturvallisuusnäkökohtia
 • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia käsityötuotteita perusrakenteita soveltaen
 • saa valmiuksia sanallisten ja kuvallisten valmistusohjeiden arvioimiseen ja kehittämiseen.

Pinta ja rakenne, 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt materiaalin tuottamiseen, työstämiseen ja kuviointiin erilaisin käsityöllisin keinoin
 • on perehtynyt kokonaisvaltaiseen, monimateriaaliseen ongelmanratkaisuprosessiin materiaalien pinnan ja rakenteen suunnittelussa
 • ymmärtää ilmaisullisen suunnittelun merkityksen käsityöllisessä tuottamisessa
 • kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, ideoiden kehittelyyn ja kokeilevaan soveltamiseen
 • osaa dokumentoida omia ideointi-, suunnittelu- ja valmistusprosessejaan sekä reflektoida työskentelyään ja oppimistaan
 • osaa soveltaa omaksumaansa tietoa pedagogisesta näkökulmasta.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Sanna Tanskanen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista