Heinäntekoa ja ruoanlaittoa, itsepalvelumyymälä ja eduskunnan puhelinvaihde. Kuvat: tuntematon kuvaaja, Teppo Palho ja Martti Halme /Suomen valokuvataiteen museo/Alma Media/Uuden Suomen kokoelma

Kansatiede on ihmisten arjeksi tai arkielämäksi usein nimitetyn kansanomaisen kulttuurin tutkimusta. Se sisältää sekä kulttuurin aineelliset ja toiminnalliset muodot että niiden takana olevat ajattelu- ja kokemistavat, joita ihmiset ovat eri aikoina muovanneet, muokanneet ja välittäneet toisilleen keskinäisessä vuorovaikutuksessaan. Ajallisten prosessien hallitseminen menneisyydestä nykyisyyteen ja joissakin yhteyksissä myös tulevaisuuteen luodaten kuuluu kansatieteen perustaan.

Kansatieteen opinnot ovat osa Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaa ja ovat yksi sen opintosuunnista. Lisäksi opetuksessa on yksittäisiä jaksoja Kulttuuriperinnön maisteriohjelmasta.

 

Kansatieteen opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kansatieteen tieteenalaopinnot

Opintokokonaisuus sisältää kolme jaksoa :

  • Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen (KUKA-KA211)
  • Kansatieteen teoriat (KUKA-KA212)
  • Arjen etnografia (KUKA-KA213)

 Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa jaksoista ja tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kansatieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja näkökulmia niin oppihistoriassa kuin nykytutkimuksessa. Hän osaa analysoida ja arvioida kansatieteellistä tutkimusta ja tunnistaa sen ominaispiirteitä sekä viestiä niistä suullisesti ja kirjallisesti.

Arjen etnografia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja verrata keskenään kansatieteessä käytettävien aineistojen ja etnografisten menetelmien mahdollisuuksia erilaisissa tutkimusprosesseissa. Lisäksi hän osaa tunnistaa ja ottaa käytäntöön tutkimuseettiset periaatteet.

Kansatieteen teemaopinnot

Kokonaisuus sisältää kolme jaksoa:

  • Soveltava kulttuurianalyysi (KUKA-KA215)
  • Elävä aineellisuus (KUKA-KA216) 
  • Muuttuvat yhteisöt (KUKA-KA217)

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa jaksoista ja tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

 

Elävä aineellisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa aineellisuuden ilmenemismuotoja ja merkityksiä kansatieteellisestä näkökulmasta, kuten osana ihmisten arkea tai muistiorganisaatioissa. Lisäksi hän osaa arvioida aineellisuuden tutkimustraditiossa tapahtuneita muutoksia ja keskustella niistä.

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Peruttu

Opintoja Kulttuuriperinnön maisteriohjelmasta

Kulttuurinen tulkinta ja esittäminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, tuntee ja osaa analaysoida kulttuuri-ilmiöiden esittämiseen vaikuttavia traditioita ja ajankohtaisia ominaispiirteitä. Hän osaa reflektoida omaa toimintaansa kulttuuristen ilmiöiden tulkitsijana ja esitysten tuottajana.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista