Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kansatieteen opintokokonaisuus 15 op

Kansatieteen opintoja toteutetaan yhteistyössä koulutusohjelman kanssa; Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Opintojaksoilla on rajallinen määrä paikkoja.

Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kansatieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja näkökulmia niin oppihistoriassa kuin nykytutkimuksessa. Hän osaa analysoida ja arvioida kansatieteellistä tutkimusta ja tunnistaa sen ominaispiirteitä sekä viestiä niistä suullisesti ja kirjallisesti.

Kansatieteen teoriat, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä kansatieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofiset periaatteet sekä selittää nykytutkimuksissa käytettävien teorioiden taustat, lähtökohdat ja merkityksen. Lisäksi hän osaa verrata teorioita keskenään ja keskustella niistä.

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Arjen etnografia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja verrata keskenään kansatieteessä käytettävien aineistojen ja etnografisten menetelmien mahdollisuuksia erilaisissa tutkimusprosesseissa. Lisäksi hän osaa tunnistaa ja ottaa käytäntöön tutkimuseettiset periaatteet.

Kansatieteen opintoja kesä 2020

Kesän verkkokurssilla syvennyt kattavasti Suomenlinnaan! Tutustu lisätietoihin opinto-ohjelmasta/kurssisivulta. Tervetuloa mukaan!

Kulttuurinen tulkinta ja esittäminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, tuntee ja osaa analaysoida kulttuuri-ilmiöiden esittämiseen vaikuttavia traditioita ja ajankohtaisia ominaispiirteitä. Hän osaa reflektoida omaa toimintaansa kulttuuristen ilmiöiden tulkitsijana ja esitysten tuottajana.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista