Tätä sivua ei enää päivitetä. Tarkista opinnot 1.8.20 alkaen.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kansatiede on ihmisten arjen tutkimusta. Arjen ja arkisten toimintojen ajatellaan kertovan syvemmistä niin lyhyt- kuin pitkäkestoisista kulttuurisista rakenteista ja ajatusmalleista. Se sisältää sekä kulttuurin aineelliset ja toiminnalliset muodot että niiden takana olevat ajattelu- ja kokemistavat, joita ihmiset ovat eri aikoina muovanneet, muokanneet ja välittäneet toisilleen keskinäisessä vuorovaikutuksessaan. Ajallisten prosessien hallitseminen menneisyydestä nykyisyyteen ja joissakin yhteyksissä myös tulevaisuuteen luodaten kuuluu kansatieteen perustaan.

Kansatieteen opinnot ovat osa kulttuurien tutkimuksen (kanditaso) tai kulttuuriperinnön (maisteritaso) opintosuuntakohtaisia opintoja.

Kansatieteen opintokokonaisuus 15-30 op (AYKUKA-KA500)

Valitse kaikki:
- KUKA-KA211 Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen
- KUKA-KA212 Kansatieteen teoriat
- KUKA-KA213 Arjen etnografia
Valitse 0-15 op:
- KUKA-KA215
- KUKA-KA216
- KUKA-KA217 Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op, lähiopetus 6.5-24.5.19 TAI KUKA-KA217 Tutkimusretkiä menneisyyteen modernisoituvassa Suomessa 5 op, lähiopetus 27.08.2019 - 10.09.2019

Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kansatieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja näkökulmia niin oppihistoriassa kuin nykytutkimuksessa. Hän osaa analysoida ja arvioida kansatieteellistä tutkimusta ja tunnistaa sen ominaispiirteitä sekä viestiä niistä suullisesti ja kirjallisesti.

Kansatieteen teoriat, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä kansatieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofiset periaatteet sekä selittää nykytutkimuksissa käytettävien teorioiden taustat, lähtökohdat ja merkityksen. Lisäksi hän osaa verrata teorioita keskenään ja keskustella niistä.

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Arjen etnografia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja verrata keskenään kansatieteessä käytettävien aineistojen ja etnografisten menetelmien mahdollisuuksia erilaisissa tutkimusprosesseissa. Lisäksi hän osaa tunnistaa ja ottaa käytäntöön tutkimuseettiset periaatteet.

Arki ja elämäntavat, 5 op

Opiskelija saavuttaa hyvän yleiskäsityksen arjen ja siihen liittyvien elämäntapailmiöiden kulttuurisista rakenteista ja merkityksistä. Opiskelija oppii tunnistamaan arjen kulttuuriin liittyviä ilmiöitä joko historiallisten esimerkkien kautta tai nykypäivän kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Jakso ei edellytä edeltäviä opintoja, mutta suositellaan suoritettavaksi kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman perusopintojen jälkeen.

Opintoja Kulttuuriperinnön maisteriohjelmasta

Kulttuurinen tulkinta ja esittäminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, tuntee ja osaa analaysoida kulttuuri-ilmiöiden esittämiseen vaikuttavia traditioita ja ajankohtaisia ominaispiirteitä. Hän osaa reflektoida omaa toimintaansa kulttuuristen ilmiöiden tulkitsijana ja esitysten tuottajana.

Kansatieteen teemaopinnot (lv 17-18)

Tarjonnassamme on osa teemaopintoihin kuuluvista opintojaksoista. Teemaopintojen jaksot ovat: Soveltava kulttuurianalyysi (KUKA-KA215), Elävä aineellisuus (KUKA-KA216) ja Muuttuvat yhteisöt (KUKA-KA217). Tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Elävä aineellisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa aineellisuuden ilmenemismuotoja ja merkityksiä kansatieteellisestä näkökulmasta, kuten osana ihmisten arkea tai muistiorganisaatioissa. Lisäksi hän osaa arvioida aineellisuuden tutkimustraditiossa tapahtuneita muutoksia ja keskustella niistä.

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista