Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op; suuntautumisvaihtoehtoina joko perusopetus ja lukio tai varhaiskasvatus ja esi-opetus. Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtamisen suuntautumisvaihtoehtoa ei ole tarjolla Avoimessa.

Opinnot ovat lähiopetusta Helsingissä. Lukuvuoden 2020-2021 opinnot  ovat etäopetusta verkossa. Opinnot järjestetään seuraavan kerran lv 2021-2022. Yksittäisille jaksoille ei oteta ilmoittautumisia. Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op, 25 op

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen koulutus tarjoaa valmiudet oman johtamisosaamisen kehittämiseen. Opintokokonaisuus avaa kasvatus- ja opetusalan johtamista eri näkökulmista (rakenteiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen, laaja pedagoginen johtaminen ja strateginen johtaminen). Koulutuksen suoritettuaan osallistujat hahmottavat johtamisen taustalla olevia yhteiskunnallisia, juridisia, taloudellisia sekä toimintakulttuuriin liittyviä lähtökohtia sekä ovat kehittäneet omaa osaamistaan johtajina ja henkilöstön esimiehinä

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat ja kk-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee olla maisterin tutkinto.

Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen, 5 op

A. Koulutettava tunnistaa oppilaitoksen keskeiset rakenteet
B. Koulutettava ymmärtää rakenteellisen näkökulman osana johtamisen kokonaisuutta
C. Koulutettava kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia johtamistyylejä
D. Koulutettava ymmärtää HR-näkökulman osana johtamisen kokonaisuutta
E. Koulutettava osaa suhteuttaa pedagogisen johtamisen käyttöteoriansa kansainväliseen keskusteluun
F. Koulutettava osaa tunnistaa oppilaitoksen johtamiskulttuurin ja sen alakulttuurien piirteitä
G. Koulutettava ymmärtää, miten rakenteiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja koulutuksen substanssin johtaminen vaikuttavat johtamiskulttuurin muodostumiseen
H. Koulutettava ymmärtää, että laaja pedagoginen johtaminen muodostuu johtamisen kokonaisuudesta

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön hallinnollinen johtaminen ja lainsäädäntö, 5 op

Hallinnolliset tiedot ja taidot, joita perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998), ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998), vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tuntee varhaiskasvatuslain (540/2018) ja varhaiskasvatusta koskevat säädökset.

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla, 5 op

Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla muodostuu kolmesta vaihtoehtoisesta eri koulutusaloille suunnatusta osiosta.

3A Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen
3B Perusopetuksen ja lukion johtaminen
3C Ammatillisen koulutuksen ja vapaa sivistystyön johtaminen (ei tarjolla Avoimessa yliopistossa)

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen, 5 op

A. Koulutettava osaa soveltaa kaikille yhteisessä jaksossa oppimaansa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstiin.
B. Koulutettava ymmärtää varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetuksen opetussuunnitelman merkityksen ohjausasiakirjoina ja pedagogisen johtajuuden välineinä.
C. Koulutettava tunnistaa jaetun johtajuuden eri lähestymistapoja ja soveltaa niitä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstissa.
D. Koulutettava tuntee varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevat keskeiset lait ja säädökset sekä hallinnollisen ohjauksen ja arvioinnin tavat. E. Koulutettava ymmärtää varhaiskasvatuksen eri toteutusmuotojen keskeiset piirteet ja pedagogisen johtajuuden soveltamisen niissä.
F. Koulutettava ymmärtää toimintakulttuurin kehittämisen merkityksen ja osaa soveltaa kehittämistyön menetelmiä osana pedagogista johtajuutta.

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla: Perusopetuksen ja lukion johtaminen, 5 op

A. Koulutettava osaa soveltaa kaikille yhteisessä jaksossa oppimaansa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kontekstiin
B. Koulutettava ymmärtää opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman merkityksen ja arvon pedagogisen johtamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa
C. Koulutettava tuntee erilaisia lähestymis- ja toteuttamistapoja jaettuun johtajuuteen koulukontekstissa
D. Koulutettava tuntee koulun talouden ja osaa soveltaa tietämäänsä käytännössä
E. Koulutettava ymmärtää oppilaitoksen turvallisuuden sen laajassa merkityksessä

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri, 5 op

A. Koulutettava tuntee uuden pedagogiikan ja oppivan yhteisön teoreettiset perusteet
B. Koulutettava tietää, miten oppiva yhteisö ja opetussuunnitelman perusteet nivoutuvat yhteen
C. Koulutettava tietää, miten oppiva yhteisö voi toimia käytännössä
D. Koulutettava ymmärtää mentoroinnin osana oppivaa yhteisöä
E. Koulutettava ymmärtää, miten rakenteiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja koulutuksen substanssin johtaminen vaikuttavat johtamiskulttuurin muodostumiseen
F. Koulutettava osaa tunnistaa oppilaitoksen johtamiskulttuurin ja sen alakulttuurien piirteitä

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen, 5 op

A. Koulutettava tuntee kasvatus- ja koulutusjärjestelmän ajankohtaiset kehittämishaasteet
B. Koulutettava tunnistaa eri strategiatasot ja niiden suhteen toisiinsa
C. Koulutettava tuntee keskeisimmät strategisen johtamisen koulukunnat
D. Koulutettava tuntee arvojen, visioiden ja strategian välisen yhteyden
E. Koulutettava osaa laatia oppilaitoskohtaisen kehittämisstrategian

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista