Kasvatustieteiden koulutusohjelman opinnot antavat monipuolisia valmiuksia kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnot antavat valmiudet myös ammattitaidon ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Lukuvuoden 2016-2017 ja kesän 2017 opinto-ohjelmat: erityispedagogiikka, esi- ja alkuopetus, lastentarhanopettaja, luokanopettaja, yleinen ja aikuiskasvatustiede sekä yleisopinnot

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme on koulutusohjelman opintosuuntien (erityispedagogiikka, lastentarhanopettaja, luokanopettaja, yleinen ja aikuiskasvatustiede ja allmän och vuxenpedagogik) mukaisia opintoja. Lisäksi tarjoamme koulutusohjelman yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja, yhteisiä valinnaisia opintoja sekä valinnaisia tieteenalaa tukevia opintokokonaisuuksia (esi- ja alkuopetus, monikulttuurisuuskasvatus).

Yhteiset tieteenalaopinnot

Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 30.10.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa syksy 2017 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 30.10.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa (Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki)
Hämeen kesäyliopistoRiihimäki 11.11.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi tammikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 8.1.2018 - 5.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kohti tutkivaa työtapaa lähiopinnot kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 5.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi helmikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Alkio-opisto)
Alkio-opistoJyväskylä 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (HEO)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Espoon työväenopisto)
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 26.2.2018 - 23.4.2018
Peruttu
Kohti tutkivaa työtapaa syksy 2017 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 28.8.2017 - 17.9.2017

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opintojakson tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Opiskelija perehtyy laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin ja harjoittelee laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa sekä arviointia eli mitä tulikaan tehdyksi. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee laadullisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa tammikuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 24.3.2018 - 24.3.2018
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa syyskuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 18.11.2017 - 18.11.2017

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita. Hän osaa suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen ja tuntee aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Hän osaa kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa elokuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 16.8.2017 - 31.1.2018
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa syyskuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 23.5.2018
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa maaliskuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 28.2.2018 - 26.9.2018

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot

Akateemiset tekstitaidot, 2 op

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet,
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida,
 • hallitsee lähteiden käytön,
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa,
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen,
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.
Akateemiset tekstitaidot, verkkokurssi marraskuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 6.11.2017 - 4.12.2017
Akateemiset tekstitaidot, verkkokurssi maaliskuu 2018
Avoin yliopistoHelsinki 5.3.2018 - 27.3.2018

Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi), 1 op

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta,
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä,
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.
Avoin yliopistoHelsinki 26.10.2017 - 2.11.2017

Draama opettaja-oppilas -vuorovaikutuksen tukena, 2 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • draamaopetuksen teoreettisia perusteita,
 • kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen merkityksen avoimissa oppiympäristöissä toimiessaan.

Opiskelija osaa

 • jäsentää vuorovaikutustilanteita ja ratkoa niiden ongelmia draaman keinoin,
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida draamallisia vuorovaikutustilanteita.
Draama opettaja-oppilas- vuorovaikutuksen tukena 2 op kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.3.2018 - 18.4.2018
Draama opettaja-oppilas- vuorovaikutuksen tukena 2 op syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 3.10.2017 - 31.10.2017

Opiskelijan digitaidot (Avoin yliopisto), 3 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla on yliopiston opinnoissa tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet. Opintojakson tarkoituksena on varmistaa, että opiskelijalla on tarvittava osaaminen erityisesti Helsingin yliopiston digitaalisen opiskeluympäristön hyödyntämiseen.

Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Avoin yliopisto), 2 op

Opintojaksossa opiskelija tutustuu Helsingin yliopiston digitaaliseen opiskeluympäristöön, tietoturvaan ja tietosuojakysymyksiin. Lisäksi hän opiskelee tietokoneen käytön sekä tiedonhankinnan perusteita.

Opiskelijan digitaidot: orientaatio/Itseopiskelukurssi/LKV 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 25.9.2017 - 31.5.2018
Opiskelijan digitaidot: orientaatio/Harjoitusryhmä (erityistä) tukea suorittamiseen tarvitseville/Syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 13.11.2017 - 11.12.2017

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Avoin yliopisto), 1 op

Opiskelija osaa valita oikean työvälineen (ohjelman) tehtävää varten ja hallitsee ko. työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

Opintojakso vastaa Keskustan ja Viikin koulutusohjemien vastaavaa jaksoa.

Se korvaa Kumpulan koulutusohjelmista vain maantieteen ja geotieteiden koulutusohjelmiin ja Meilahden koulutusohjelmista vai psykologian ja kognitiotieteen koulutusohjelmiin.

Pakollinen edeltävä opintojakso: Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Avoin yliopisto) tai vastaava opintojakso koulutusohjelmissa.

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot/Itseopiskelukurssi/LKV 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.11.2017 - 31.5.2018
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot/Harjoitusryhmä (erityistä) tukea suorittamiseen tarvitseville/kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 5.3.2018
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot/Sparrauskurssi/Kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 19.3.2018 - 23.4.2018

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa ja pedagogiikassa, 2 op

Opiskelija tutustuu Helsingin yliopistossa opiskelun kannalta keskeisimpiin tietojärjestelmiin ja hankkii vähintään auttavat valmiudet perehtyä niihin tai vastaaviin järjestelmiin paremmin tarpeidensa mukaan. Lisäksi hän omaksuu tieto- ja viestintätekniikan refleksiivisen opetuskäytön perusteita.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op ja Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op. Jaksolle voi kuitenkin osallistua, vaikka ei olisi suorittanut Opiskelijan digitaidot-kursseja.

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa ja pedagogiikassa lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 1.8.2017 - 31.7.2018

Yhteiset valinnaiset opinnot

Kasvatussosiologia, 5 op

Opiskelija tuntee kasvatuksen ja koulutuksen sosiologisen tutkimuksen keskeisimmät teemat sekä sosiologisen näkökulman merkitykseen koulutuksen käytännöissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset sekä osaa jäsentää koulutuksen yhteiskunnallisia funktioita ja prosesseja.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot.

Kasvatussosiologia, kirjalliset tehtävät lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 9.6.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kasvatussosiologia, artikkeliseminaari syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 17.10.2017 - 21.11.2017

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa verkkokurssi lv 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 25.9.2017 - 26.2.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa verkkotentit lv 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.11.2017 - 8.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Järvenpään opisto
Järvenpään OpistoJärvenpää 8.1.2018 - 26.2.2018
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki
Hämeen kesäyliopistoRiihimäki 12.1.2018 - 26.2.2018
Peruttu
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 28.8.2017 - 17.9.2017

Pienten lasten pedagogiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta

 • osaa toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa varhaiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä

 • osaa havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksilölliset piirteensä

Pienten lasten pedagogiikka kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 6.3.2018 - 24.4.2018

Studia Paedagogica, 3-5 op

Studia Paedagogica: Pedagoginen johtaminen digiajalla, syyskuu 2017, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 12.10.2017

Aivot ja oppiminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
 • ymmärtää oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina
 • ymmärtää oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä
 • osaa tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä
 • ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Aivot ja oppiminen, lokakuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 27.9.2017 - 29.11.2017

Studia Paedagogica

Studia Paedagogica, 3-5 op

Studia Paedagogica: Pedagoginen johtaminen digiajalla, syyskuu 2017, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 12.10.2017

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet

Opettajan pedagogiset opinnot

Erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa (60 op) perusopinnot ovat 25 op ja aineopinnot 35 op.
Avoin yliopisto tarjoaa pedagogisista opinnoista kaksi perusopintojen jaksoa:
PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
PED002 Oppimisen psykologia 5 op

 

Suoritetuista Kasvatustieteen perusopinnoista 25 op: Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia, yliopistopedagogiikka, saa hakiessa lisäpisteitä. Katso lisätietoa: Opettajankoulutuksen erilliset opinnot

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Ryhmä A (luokanopettaja)
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 20.11.2017
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Ryhmä B (luokanopettaja)
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 20.11.2017
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Ryhmä C (lastentarhanopettaja)
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 21.11.2017
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Ryhmä D (luokanopettaja)
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 21.11.2017

Oppimisen psykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan

opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.

opiskelija

 • osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa toimintaansa oppimis- ja kehityspsykologisen tiedon avulla.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.
Oppimisen psykologia kesä 2018
Avoin yliopistoHelsinki 2.5.2018 - 17.6.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)