Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden koulutusohjelman eri opintosuuntien opinnoista erityispedagogiikan, käsityötieteen, luokanopettajan, pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), varhaiskasvatuksen opettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntien opintoja. Lisäksi on tarjolla koulutusohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, yhteisiä valinnaisia opintoja sekä valinnaisia tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien opintoja.

Tavoitteena opettajan pätevyys -sivuilta löydät lisätietoja pätevyyksien suorittamisesta.

Yhteiset tieteenalaopinnot

Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Kohti tutkivaa työtapaa, korvaava suoritus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op tai Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Kurssin tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Kurssi perehdyttää laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, tutkimusetiikkaan ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opetuksen aikana harjoitellaan laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysia ja tulkintaa sekä arviointia. Tavoitteena on myös tuntea laadullisia lähestymistapoja ja osata soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Suositus: kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Kurssin suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Osaat myös kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot

Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Avoin yliopisto), 2 op

Tietokoneen käytön perusteet: Opiskelija osaa käyttää tietokonetta, sen oheislaitteita ja hallitsee tiedostojen sekä hakemistojen käytön. Lisäksi hän selviytyy yleisimmistä tietoteknisistä ongelmatilanteista, hallitsee Internetin käytön perusteet ja tuntee verkko-etiketin perusteet.

Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö: Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti HY:n tietoteknistä ympäristöä ja sen palveluita. Lisäksi opiskelija tietää, millä HY:n tarjoamilla verkko-opiskelun palveluilla hän voi edistää opiskeluaan.

Tiedonhankinta: Opiskelija osaa käyttää HY:n kirjastojen palveluita ja hakea tietoa eri lähteistä. Hän tuntee erilaisia hakutekniikoita, joiden avulla voi tehostaa työskentelyään. Lisäksi tekijänoikeuksiin liittyvät perusteet tulevat opiskelijalle tutuiksi.

Tietoturva ja tietosuoja: Opiskelija ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelun ja muun toiminnan kannalta. Lisäksi hän osaa vaikuttaa omaan tietoturvaansa tekemiensä valintojen kautta.

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Avoin yliopisto), 1 op

Opiskelija osaa valita oikean työvälineen tehtävää varten ja hallitsee kyseisen työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

Pakollinen edeltävä opintojakso: AYDIGI-500A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (2 op) tai vastaava opintojakso (DIGI-A, DIGI-000A, DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-300A, DIGI-400A).

Peruttu

Draamaopetuksen perusteet, 2 op

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät draamaopetuksen teoreettiset perusteet sekä kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen merkityksen toimiessasi avoimissa oppiympäristöissä. Osaat jäsentää vuorovaikutustilanteita ja ratkoa niiden ongelmia draaman keinoin. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida draamallisia vuorovaikutustilanteita.

Peruttu
Peruttu

Yhteiset valinnaiset opinnot

Aivot ja oppiminen, 5 op

Kurssin suoritettuasi ymmärrät aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden. Opit myös ymmärtämään oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina ja oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä. Osaat tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä ja ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille.

Yleensä erityispedagogiikan aineopintojen opintokursseille osallistumisen edellytyksenä on kokonaisuudessaan suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Tämä Aivot ja oppiminen -kurssi on kuitenkin suoritettavissa myös osana valinnaisina opintoina, joten edeltäviä opintoja ei tälle kurssille vaadita.

Kasvatussosiologia, 5 op

Opit tuntemaan kasvatuksen ja koulutuksen sosiologisen tutkimuksen keskeisimmät teemat sekä sosiologisen näkökulman merkitykseen koulutuksen käytännöissä. Kurssin suoritettuasi ymmärrät sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset sekä osaat jäsentää koulutuksen yhteiskunnallisia funktioita ja prosesseja.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Kasvatustieteen erikoiskurssi I, 5 op

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen opetuksen perusperiaatteet
 • tunnistaa oppilaan identiteetin tukemiseen liittyviä erityistarpeita
 • oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta siten, että oppilas saa tukea identiteettinsä rakentamiseen moninaisessa ympäristössä mm. dialogitaitoja kehittämällä
 • saa valmiuksia reflektoida kriittisesti omia näkemyksiään moninaisuudesta ja tarkastella omaa opettajuuttaan ja pedagogisia ratkaisujaan kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden näkökulmasta
 • osaa pohtia ja toteuttaa yhdenvertaisuutta opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • ymmärtää, kuinka kurssin teemat liittyvät jokaisen opettajan työhön ja osaa hankkia relevantteja tietoja ja taitoja niiden toteuttamiseen
 • osaa sijoittaa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden käsitteet osaksi lähikäsitteiden verkostoa
 • tiedostuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kielitietoisuus-ajattelusta
 • osaa soveltaa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden teoreettisia näkökulmia yhteiskunnallisten ilmiöiden ja keskustelun tarkasteluun

Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa lapsuuden muuttumisen kehityslinjoja ja kykenee analysoimaan lapsuuden ja lapsuuskäsitysten aika- ja kulttuurisidonnaisuutta,
 • osaa analysoida kasvatuskulttuurin muuttumisen vaikutuksia varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja muihin kasvatuksen ja opetuksen konteksteihin sekä opettajan työhön,
 • kykenee kriittisesti tarkastelemaan lapsuuden ja kasvatuksen kulttuurista monimuotoisuutta
 • hahmottaa uuden teknologian, median ja lapsuuden materialisoitumisen vaikutuksia lapsuuden rakentumisessa
 • ymmärtää lasten oman kulttuurin, erityisesti leikkikulttuurin, merkityksen osana lapsuuden rakentumista.
 • ymmärtää inklusiivisen kasvatuksen lähtökohdat ja perusperiaatteet

Lapsuuden mediamaisema ja lasten mediatoimijuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa lapsen mediankäytön ja mediakulttuurin merkitystä lapsen kehityksessä, identiteetin rakentumisessa sekä yhteiskunnallisessa osallisuudessa ja aktiivisessa kansalaisuudessa
 • kykenee hyödyntämään lasten mediakulttuureita pedagogisesti opettajan työssä ja muissa asiantuntijatehtävissä
 • ymmärtää mediakasvatuksen, monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologian peruskäsitteistön ja teoreettiset lähtökohdat

Mediakasvatuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää mediakasvatuksen erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia
 • ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja rajoja opetuksessa, opiskelussa ja viestinnässä
 • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa ja kriittisiä medialukutaitoja opetuksessa, opiskelussa ja viestinnässä

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Peruttu

Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kuvata strategioiden ja visioiden merkityksen sekä omassa johtamisessaan että organisaation, kuten oppilaitoksen, ja toiminnan laadun kehittämiselle.

 • on saanut perustyövälineet henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden arvioimiseen ja kehittämiseen

 • tietää miten tunnistetaan muutostarpeet työyhteisön toiminnassa

 • tietää pääpiirteittäin miten työyhteisön sisäistä muutosta ohjataan ja motivoidaan sekä miten toimitaan luovassa yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot

 • organisaatioiden ja johtamisen teorioista

 • pedagogista johtamisesta oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa

 • organisaation kulttuurin ja ilmapiirin kehittämisestä

 • moninaisten työyhteisöjen ja moniammattillisen osaamisen haasteista

Pienten lasten pedagogiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta. Osaat havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksilölliset piirteensä. Osaat myös toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa varhaiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä.

Peruttu

Studia Paedagogica

Studia Paedagogica, 3-5 op

Opintojakson suoritettuaan

 • Opiskelija on monipuolistanut teoreettista ja ammatillista osaamistaan.
 • Opiskelija on saanut erilaisia näkökulmia kasvatukseen, koulutukseen ja yhteiskuntaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet

Opettajan pedagogiset opinnot

Erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa (60 op) perusopinnot ovat 25 op ja aineopinnot 35 op.
Avoin yliopisto tarjoaa pedagogisista opinnoista kolme perusopintojen jaksoa:
PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
PED002 Oppimisen psykologia 5 op/Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op
PED003 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 2 op (yhteisosuus)

 

Suoritetuista Kasvatustieteen perusopinnoista 25 op: Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia, yliopistopedagogiikka, saa hakiessa lisäpisteitä. Katso lisätietoa: Opettajankoulutuksen erilliset opinnot

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.
Peruttu
Peruttu
Peruttu

Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan

opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.

opiskelija

 • osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa toimintaansa oppimis- ja kehityspsykologisen tiedon avulla.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus, 2 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
 • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin,
 • ymmärtää opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa,
 • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen.

Master’s Programme in Changing Education

Finnish Education System, 5 op

Brain and Learning, 5 op

Opintojakson suorittanut opiskelija on tutustunut aivotutkimuksen menetelmiin ja sen keskeisimpiin tuloksiin oppimiseen liittyen, opiskelija osaa suhtautua kriittisesti aivotutkimuksen heikkouksiin, opiskelija ymmärtää aivotutkimuksen tulosten sovellusmahdollisuuksia oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen alueella sekä tutkii omaa oppimistaan näitä mahdollisuuksia vasten.

Muita kasvatusalan opintoja

Tiedekasvatus, 2-5 op

Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tutkimustietoon pohjautuvia, innostavia ja eheyttäviä tiedekasvatuskokonaisuuksia, huomioiden erityisesti matematiikka ja luonnontieteet. Opiskelija saa käytännönkokemusta erilaisten oppijoiden kohtaamisesta ja ohjaamisesta. Opiskelija oppii tekemään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään tiedekasvatusmateriaalia. Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä tiedekasvattajana vahvistuu.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Kasvatustieteiden koulutusohjelman koulutusasiantuntijat
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista