Kuvakollaasi, kuvat https://www.flickr.com/photos/mlk_global/

Kehitysmaatutkimus pyrkii ymmärtämään ja selittämään kehitysmaiden ongelmia ja etsimään niihin ratkaisumahdollisuuksia. Ongelmia tarkastellaan teorian ja käytännön sekä historian ja nykypäivän kannalta.

Kehitysmaatutkimuksen opiskelu sopii niille, jotka haluavat löytää taustoja maailmanpolitiikan ja -talouden tapahtumille ja kehitykselle tai jotka työssään tarvitsevat perustietoja kehitysmaayhteiskunnista. Kehitysmaiden ja niiden erityispiirteiden tunteminen ovat myös olennainen osa meneillään olevaa globalisaatiokeskustelua.

Kehitysmaatutkimus on yksi Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman tieteenaloista.

UUTTA: Nyt voi opiskella myös Kehitysmaatutkimuksen 15 op kokonaisuuden verkko-opintoina. Kehitysmaatutkimuksen tieteenalakohtainen moduuli tarjoaa kokonaisuusvaihtoehdon niille, jotka ovat kiinnostuneita tieteenalasta, mutta eivät halua suorittaa Yhteiskunnallisen muutoksen monitieteisiä kokonaisuuksia.

Kokonaisuus koostuu jaksoista:

AYYK-213 Jatkuvuudet ja katkokset, yhteydet ja erot, 5 op
AYYKK-231 Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset, 5 op (ent. Johdatus kehitysmaatutkimukseen 5 op, uusi nimi astuu voimaan 1.9.2019)
AYYKK-232 Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit, 5 op” (ent. Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op, uusi nimi astuu voimaan 1.9.2019)

OPINNOT AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

Kehitysmaatutkimuksen tieteenalan kurssit voivat vaihdella vuosittain. Osan kursseista voi sisällyttää kaikkiin kokonaisuuksiin 15 op, 25 op ja 35 op. Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset (ent.Johdatus kehitysmaatutkimukseen 5 op) ja Globaalin etelän kehitysmaarealiteetit 5 op, (ent. Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op) voi sisällyttää ainoastaan Yhteiskunnallisen muutoksen opinnoissa 35 opintopisteen kokonaisuuteen.

Kehitysmaatutkimuksen 15 opintopisteen kokonaisuus

Kehitysmaatutkimuksen 15 op moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee tieteenalan luonteen monitieteisenä yhteiskuntatieteenä. Hän ymmärtää tieteenalan peruskäsitteitä ja on tutustunut sen erilaisiin lähestymistapoihin. Hän ymmärtää globaalin kehityksen jatkuvuuksia ja katkoksia ja tunnistaa globaaleja yhteiskunnallisia muutosvoimia etenkin globaalin etelän näkökulmasta.

Jatkuvuudet ja katkokset, yhteydet ja erot, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa globaalin maailman yhteenkietoutuvia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia prosesseja. Hän ymmärtää niiden ilmenemismuotoja ja seurauksia sekä niiden pitkäkestoisia historiallisia jatkuvuuksia ja katkoksia etenkin globaalin etelän näkökulmasta.

Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin kehityksen tutkimuksen teoriaan ja käytäntöön sekä laajentanut ymmärrystään kehityksen historiallisista malleista. Opiskelijat ovat entistä harjaantuneempia ymmärtämään ja tunnistamaan nykyisen kehitystutkimuksen tärkeimpiä ongelmia ja suuntauksia.

Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit, 5 op

Kurssilla tarkastellaan kehitysmaiden yhteiskunnallisia realiteetteja ihmisten jokapäiväisen elämän (mikroperspektiivi) kokemusten kautta.
Opiskelija perehtyy kehitysmaiden yhteiskunnallisen todellisuuden taloudellisiin, sosio-kulttuurisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kykenee analysoimaan niitä epätasa-arvon, poliittisen subjektiivisuuden, positionaalisen tietämisen ja postkoloniaalisuuden käsitteiden avulla.

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnalliset rakenteet, valtasuhteet ja muut yhteiskunnallista todellisuutta rakentavat tekijät heijastuvat ihmisten arkisiin kokemuksiin ja millaisia ilmenemismuotoja ne voivat saada globaalissa etelässä.

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Nämä opintosuuntakohtaiset opintojaksot voit sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 35 opintopisteen kokonaisuuteen, kun haluat painottaa opintosi nimenomaan kehitysmaatutkimukseen.

Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin kehityksen tutkimuksen teoriaan ja käytäntöön sekä laajentanut ymmärrystään kehityksen historiallisista malleista. Opiskelijat ovat entistä harjaantuneempia ymmärtämään ja tunnistamaan nykyisen kehitystutkimuksen tärkeimpiä ongelmia ja suuntauksia.

Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit, 5 op

Kurssilla tarkastellaan kehitysmaiden yhteiskunnallisia realiteetteja ihmisten jokapäiväisen elämän (mikroperspektiivi) kokemusten kautta.
Opiskelija perehtyy kehitysmaiden yhteiskunnallisen todellisuuden taloudellisiin, sosio-kulttuurisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kykenee analysoimaan niitä epätasa-arvon, poliittisen subjektiivisuuden, positionaalisen tietämisen ja postkoloniaalisuuden käsitteiden avulla.

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnalliset rakenteet, valtasuhteet ja muut yhteiskunnallista todellisuutta rakentavat tekijät heijastuvat ihmisten arkisiin kokemuksiin ja millaisia ilmenemismuotoja ne voivat saada globaalissa etelässä.

Kehitysmaatutkimuksen opintoja

Kehitysmaatutkimuksen kursseja voit sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 15, 25 ja 35 opintopisteen kokonaisuuksiin, kuitenkin siten, että kaikissa kokonaisuuksissa pakolliset jaksot ovat Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen I 5 op ja Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen II 5 op.

Alla olevista jaksoista ainoastaan Jatkuvuudet ja katkokset, yhteydet ja erot -jakson voi sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 15 op:n kokonaisuuteen.

Jatkuvuudet ja katkokset, yhteydet ja erot, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa globaalin maailman yhteenkietoutuvia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia prosesseja. Hän ymmärtää niiden ilmenemismuotoja ja seurauksia sekä niiden pitkäkestoisia historiallisia jatkuvuuksia ja katkoksia etenkin globaalin etelän näkökulmasta.

Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot, 5 op

Opintojaksolla käsitellään kehityspolitiikan keskeiset termit ja analyysin perusteet sekä kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ajankohtaiset kysymykset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ymmärtää, miten ne ovat muodostuneet.

Kehitysmaatutkimuksen nykysuuntauksia IV, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisten suhteiden historiaa ja nykypäivää sekä niissä tapahtuvia muutoksia Latinalaisessa Amerikassa. He osaavat analysoida kriittisesti poliittisen vallan ja vastarinnan välistä dynamiikkaa sekä identifioida niitä tekijöitä, syitä ja prosesseja, jotka estävät ja mahdollistavat kestävien poliittisten muutosten saavuttamista ja kansanvallan toteutumista Latinalaisessa Amerikassa.

Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin kehityksen tutkimuksen teoriaan ja käytäntöön sekä laajentanut ymmärrystään kehityksen historiallisista malleista. Opiskelijat ovat entistä harjaantuneempia ymmärtämään ja tunnistamaan nykyisen kehitystutkimuksen tärkeimpiä ongelmia ja suuntauksia.

Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit, 5 op

Kurssilla tarkastellaan kehitysmaiden yhteiskunnallisia realiteetteja ihmisten jokapäiväisen elämän (mikroperspektiivi) kokemusten kautta.
Opiskelija perehtyy kehitysmaiden yhteiskunnallisen todellisuuden taloudellisiin, sosio-kulttuurisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kykenee analysoimaan niitä epätasa-arvon, poliittisen subjektiivisuuden, positionaalisen tietämisen ja postkoloniaalisuuden käsitteiden avulla.

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnalliset rakenteet, valtasuhteet ja muut yhteiskunnallista todellisuutta rakentavat tekijät heijastuvat ihmisten arkisiin kokemuksiin ja millaisia ilmenemismuotoja ne voivat saada globaalissa etelässä.

Development Economics, 5 op

Aims:
The course aims to provide an outline of the main issues underpinning development economics today, by outlining simple theory and providing extensive applied evidence from development economics.

The lectures will provide a (soft) theoretical understanding of the main development issues – including a focus on economic growth, poverty, taxation and the role of the public sector, amongst others. The course will provide an extensive number of applied developing country examples. The course will be complemented with group work exercises and be assessed with a written assignment.

No prior knowledge of development economics is required.

Language skills levels
In order to complete the course you must already have a good command of English. The course requires a starting level of B2-C1 (CEF). http://www.avoin.helsinki.fi/open_university/language_skill_levels.htm

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista