Kemia on keskeinen luonnontiede, jota ilman maailman suuret kysymykset eivät ratkea!

Kemianteollisuus on Suomen merkittävimpiä teollisuusaloja, ja alan osaamista vaaditaan monissa eri yhteyksissä. Biotalous, kiertotalous, uudet energialähteet, ravinnon tuotanto, puhdas vesi ja ilma sekä terveydenhuolto vaativat kaikki vankkoja kemian taitoja. Kemian opinnoissa tutkitaan aineiden valmistusta, ominaisuuksia, rakennetta, tunnistamista ja reaktioita.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme ovat kemian perusopinnot. Lisäksi tarjonnassamme on yksittäisiä opintojaksoja ruotsin kielellä.

Kemia, perusopinnot, 25 op

Valitse seuraavista opintojaksoista viisi (yhteensä 25 op):

Kemian perusteet, 5 op

 • Opiskelija hallitsee atomin perusrakenteen ja tavallisimmat atomimallit sekä käsiteet atomi, molykyyli ja ioni sekä osaa soveltaa atomin elektronirakennetta alkuaineiden sijoittamisessa jaksolliseen järjestelmään ja pystyy päättelemään alkuaineen perusominaisuuksia sen perusteella.
 • Opiskelija osaa kirjoittaa tasapainotetun reaktioyhtälön ja tunnistaa tavallisimmat reaktiotyypit sekä osaa soveltaa reaktioyhtälöä yksinkertaisissa stoikiometrisissa laskuissa.
 • Opiskelija hallitsee tavallisimmat sidostyypit ja osaa päätellä sidostyypin kahden alkuaineen välillä sekä osaa päätellä sidosgeometrian keskusatomin ympärillä.
 • Opiskelija hallitsee kemiallisen tasapainon käsitteen ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisissa happo- emäs- ja liuokoisuuslaskuissa ja lisäksi hallitsee käsitteet: happo, emäs, pH, pOH , happovakio, emäsvakio ja puskuriliuos sekä osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa laskuissa.
 • Opiskelija tuntee termodynamiikan, kaasujen ja sähkökemian peruskäsiteet ja kaavat osaa soveltaa niitä laskuissa.
 • Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat orgaaniset yhdisteet ja tuntee orgaanisten yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja tavallisimmat reaktiotyypit.

Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 5 op

Kinetiikasta ja termodynamiikasta:

 • ymmärtää kinettisen ja termodynaamisen tarkastelun eron
 • hallitsee reaktionopeudet ja nopeuslait sekä mekanismit
 • termodynaamisten käsitteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen reaktion tasapainotilan arvioinnissa.

Kemiallisesta tasapainosta:

 • hallitsee sekä heterogeenisen että homogeenisen systeemin tasapainolaskut
 • osaa tarkastella tasapainoa happo-emäs-, liukoisuus- sekä hapetus-pelkistys-reaktioissa
 • ymmärtää systeemiin tehtyjen muutosten vaikutuksen tasapainoon.

Lukion kemia.

Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op

Lämpökemiasta:

 • reaktiolämmön (entalpia) käsitteen ymmärtäminen ja valmius määrittää kokeellisesti reaktion reaktiolämpö
 • entropian käsitteen ymmärtäminen ja yhdistäminen termodynaamiseen tarkasteluun osana universumin kasvavaa epäjärjestystä
 • reaktion spontaanisuuden ennustaminen em. suureiden avulla

Atomin rakenteesta:

 • opiskelijalla on valmius kirjoittaa kaikkien alkuaineatomien elektronirakenteet ja elektronirakenteen perusteella ennustaa atomin kemiallinen käyttäytyminen sidoksien muodostuessa
 • jaksollisen järjestelmän ymmärtäminen perustuen alkuaineiden elektronirakenteeseen
 • alkuaineatomien jaksollisten ominaisuuksien päätteleminen elektronirakenteen perusteella

Kemiallisesta sidoksesta:

 • kahden pääsidostyypin, ionisidoksen ja kovalenttisen sidoksen muodostuminen ja ominaisuudet
 • kovalenttisesti sitoutuneiden molekyylien rakenteen esittäminen Lewis-rakenteiden avulla
 • moniatomisten molekyylien muodon määrittäminen Lewis-rakenteesta VSEPR-teorian avulla
 • molekyyliorbitaaliteorian soveltaminen kaksiatomisille samaytimisille molekyyleille.

Olomuodoista:

 • tuntee erityyppiset molekyylien väliset vuorovaikutukset
 • ymmärtää miten molekyylien välisten vuorovaikukset vaikuttavat fysikaalisiin ominaisuuksiin
 • hahmottaa miten spesiesten lukumäärä vaikuttaa olomuotojen muutoksiin

Lukion kemia tai vastaavat tiedot.

Peruttu
Peruttu

Epäorgaaninen kemia, 5 op

Peruttu
Peruttu

Kemian perustyöt, 5 op

Opiskelija

 • tuntee laboratoriotyöskentelyn vaaratekijät:
  • aineiden terveyttä uhkaavat vaikutukset ja räjähtämis- ja syttymistaipumukset
  • lasitavaroihin ja sähkölaitteisiin liittyvät vaarat
 • osaa työskennellä laboratoriossa turvallisesti:
  • selvittää tehtäviin töihin liittyvät erityiset vaaratekijät
  • noudattaa turvallisia työskentelytapoja
  • suojautua
 • osaa toimia laboratorio-onnettomuuksissa
 • osaa käsitellä kemikaalijätteitä
 • hahmottaa laboratoriotyöskentelyn osana kemiaa tieteenä ja analyysin ja synteesin kemian päätehtävinä
 • tuntee lämpökemiaa, atomin elektronirakennetta, reaktionopeutta, protolyysiä, liukoisuutta ja sähkökemiaa havainnollistavia kokeita
 • on tutustunut synteesin ja analyysien suoritukseen sekä analyyttiseen tarkkuuteen
 • hallitsee Bunsen-polttimen käytön
 • osaa toteuttaa seuraavat synteesikemian työmenetelmät: reaktioseoksen kuumentaminen pystyjäähdyttäjän alla, moottorisekoituslaitteen käyttö, tislaus normaali- ja alipaineessa, uudelleenkiteytys, suodatus, uutto ja sublimointi.
 • osaa tehdä yksinkertaisen synteesin annetun ohjeen avulla.
 • osaa käyttää tavallisia fysikaalisia menetelmiä kuten sulamispiste, kiehumispiste, taitekerroin, ohutkerroskromatografia tuotteen laadun arvioinnissa
 • osaa ajaa ja tulkita IR-spektrejä
 • ymmärtää synteesireaktion mekanismin yhteyden reaktion suorittamiseen käytännössä.

Vähintään 'Kemian perusteet' tai kaikki nämä opintojaksot: 'Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset', 'Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino' ja 'Orgaaninen kemia I'.

Orgaaninen kemia 1, 5 op

 • osaa luokitella ja nimetä systematiikan mukaan hiilivety-yhdisteitä sekä näiden mono- ja difunktionaalisia johdoksia
 • osaa päätellä hiiliyhdisteen avaruusrakenteen rakennekaavan perusteella
 • tunnistaa erilaiset isomeriatyypit. Osaa nimetä enantiomeerit absoluuttisen konfiguraation mukaan.
 • tuntee keskeisten orgaanisten yhdisteluokkien molekyylirakenteen, yhdisteiden tunnusomaiset fysikaaliset ominaisuudet ja monofunktionaalisten yhdisteiden tyypillisimmät reaktiot.
 • osaa molekyylirakenteen perusteella päätellä yhdisteen ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys, nukleofiilisyys ja elektrofiilisyys
 • tuntee tavallisimmat reaktiotyypit, kuten substituutio, eliminaatio ja additioreaktiot, karbonyylien additioreaktiot, hapetus- ja pelkistysreaktiot sekä happojohdosten asyylisubstituutiot
 • osaa tulkita mekanismikaavioita ja luonnostella reaktiomekanismeja tyypillisimmille reaktioille.

Ennakkotietoina lukion kemia tai kurssi Kemian perusteet.

Peruttu

Kemian muita opintoja

Kemian perusteet, 5 op

 • Opiskelija hallitsee atomin perusrakenteen ja tavallisimmat atomimallit sekä käsiteet atomi, molykyyli ja ioni sekä osaa soveltaa atomin elektronirakennetta alkuaineiden sijoittamisessa jaksolliseen järjestelmään ja pystyy päättelemään alkuaineen perusominaisuuksia sen perusteella.
 • Opiskelija osaa kirjoittaa tasapainotetun reaktioyhtälön ja tunnistaa tavallisimmat reaktiotyypit sekä osaa soveltaa reaktioyhtälöä yksinkertaisissa stoikiometrisissa laskuissa.
 • Opiskelija hallitsee tavallisimmat sidostyypit ja osaa päätellä sidostyypin kahden alkuaineen välillä sekä osaa päätellä sidosgeometrian keskusatomin ympärillä.
 • Opiskelija hallitsee kemiallisen tasapainon käsitteen ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisissa happo- emäs- ja liuokoisuuslaskuissa ja lisäksi hallitsee käsitteet: happo, emäs, pH, pOH , happovakio, emäsvakio ja puskuriliuos sekä osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa laskuissa.
 • Opiskelija tuntee termodynamiikan, kaasujen ja sähkökemian peruskäsiteet ja kaavat osaa soveltaa niitä laskuissa.
 • Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat orgaaniset yhdisteet ja tuntee orgaanisten yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja tavallisimmat reaktiotyypit.

Tiedekasvatus, 2-5 op

Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tutkimustietoon pohjautuvia, innostavia ja eheyttäviä tiedekasvatuskokonaisuuksia, huomioiden erityisesti matematiikka ja luonnontieteet. Opiskelija saa käytännönkokemusta erilaisten oppijoiden kohtaamisesta ja ohjaamisesta. Opiskelija oppii tekemään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään tiedekasvatusmateriaalia. Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä tiedekasvattajana vahvistuu.

Naturvetenskaper nu I, 2 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista