Opinnot Avoimessa yliopistossa

´

Kielten koulutusohjelman yhteiset opinnot

Valinnainen kurssi 1, 5 op

Peruttu

Kielen oppimisen näkökulmia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnistat omat vahvuutesi ja heikkoutesi kielenoppimisessa. Kielenoppimisprofiilin perusteella osaat suunnitella tulevia kieliopintojasi niin, että hyödynnät vahvuuksiasi ja pyrit kehittämään heikompia osa-alueita.

Saat kokemusta erilaisten kielenoppimismenetelmien ja tekniikoiden käytöstä ja tunnistat niiden taustalla olevia kielenoppimisen teorioita ja pystyt soveltamaan niitä omaan oppimiseesi. Opintojakson tavoitteena on auttaa rakentamaan työkalupakkia erilaisten oppimis- ja kielenkäyttötilanteiden tarpeisiin.

Diskurssintutkimus ja retoriikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee ymmärtämään retoriikan ja diskurssintutkimuksen pääkäsitteet ja osaa soveltaa niitä myöhemmissä opinnoissaan. Opiskelija ymmärtää retoriikan ja diskurssintutkimuksen tärkeimpien tutkimusperinteiden päälinjat ja niiden merkityksen kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksessa ja ymmärtämisessä. Opintojakson sisältö ja työskentelytavat tukevat myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa kriittistä ajattelua eli kykyä tarkastella asioita ja ilmiöitä useasta eri näkökulmasta. Opiskelija osoittaa kriittistä ajattelua ja ymmärtämistä oppimistehtävässä.

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi, yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi.

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi, 5 op

Kurssin käytyäsi:

 • sinulla on hyvät perustiedot yleisestä kielitieteestä ja fonetiikasta ja niiden asemasta yliopiston kielten opetuksessa (erotuksena esimerkiksi lukion kielenopetukseen)
 • ymmärrät kielentutkimuksessa käytetyn perusterminologian ja sen pohjalla olevat peruskäsitteet ja pystyt tämän takia paremmin seuraamaan oman kieliaineesi kielitieteellisiä kursseja.
 • sinulla on hyvä yleiskuva kielestä ja sen rakenneosista ja ymmärrät fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan/pragmatiikan osan kielen rakenteessa.
 • sinulla on jonkinlainen käsitys kielen sosiaalisesta, areaalisesta ja ajallisesta vaihtelusta ja kielen muuttumisesta.
 • osaat paremmin analysoida aineistoa kielistä, joiden kanssa et ole ollut aiemmin tekemisissä
 • sinulla on jonkinlainen käsitys kieltenvälisestä vaihtelusta ja pystyt jollain tavalla suhteuttamaan opiskelemasi kielen/kielet muihin maailman kieliin.

Kurssi ei edellytä aiempia opintoja.

Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen, 5 op

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan

 • Opiskelijalla on peruskäsitys digitaalisista ihmistieteistä, datasta, metodeista ja niiden soveltamisesta monitieteisessä tutkimuksessa ja työelämässä.
 • Opiskelijalla on perustietämys avoimen tieteen periaatteista ja käytännöistä.
 • Opiskelija pystyy analysoimaan digitaalisten ihmistieteiden ajankohtaisia teemoja ja kykenee (alustavasti) arvioimaan digitaalisten menetelmien merkitystä omalle tutkimusalalleen.
 • Opiskelija on kehittänyt taitojaan ryhmätyössä, ongelmanratkaisussa, viestinnässä ja tieteidenvälisessä yhteistyössä.

Ei edeltäviä opintoja tai osaamista.

Johdatus kognitiotieteeseen, 5 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa tarkastella käyttäytymistä, aivotoimintaa ja mielen prosesseja kognitiotieteen näkökulmasta informaatiota prosessoivana järjestelmänä. Opiskelija tuntee kognitiotieteen laajan ja monitieteisen peruskäsitteistön ja pystyy muodostamaan tuoreeseen tutkimustietoon perustuvan kokonaiskäsityksen käyttäytymisen hermostollisesta ja kognitiivisesta perustasta.

Opiskelija ymmärtää erilaisia teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja kognitiotieteessä ja sen lähialoilla on käytetty ja käytetään, ja osaa eritellä niiden suhteita toisiina. Opiskelija oppii hahmottamaan behavioraalisen, neuraalisen ja kognitiivisen tarkastelutason eroja ja yhteyden toisiinsa.

Ei esitietovaatimuksia.

Opintosuuntien yhteisiä opintokohteita (sisältyy Japanin, Kiinan ja Korean perusopintoihin)

Kielitietous ja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti-valintaryhmään kuuluvia opintoja.

 

Tieteenalan kulttuuriopintoja 1, 5 op

Opiskelija on perehtynyt kohdealueen ja/tai muihin Aasian alueen kulttuureihin, taiteisiin, yhteiskuntiin, historiaan, uskontoihin, aluetuntemukseen tai politiikkaan. Tarkemmat tavoitteet ilmoitetaan opintojaksosta vastaavan koulutusohjelman tiedoissa tai ajankohtaisessa opetusohjelmassa.

Tieteenalan kulttuuriopintoja 2, 5 op

Opiskelija on perehtynyt kohdealueen ja/tai muihin Aasian alueen kulttuureihin, taiteisiin, yhteiskuntiin, historiaan, uskontoihin, aluetuntemukseen tai politiikkaan. Tarkemmat tavoitteet ilmoitetaan ajankohtaisessa opetusohjelmassa.

Aasian kielitietous, 5 op

Opintojakson aikana opiskelija hankkii perustiedot Aasiassa käytettyjen kielten historiasta, rakenteesta ja taksonomiasta. Opintojakson suoritettuasi:

 • tiedät, mitä kieliä Aasiassa puhutaan
 • osaat luokitella Aasian kieliä eri periaatteilla
 • tunnet Aasian kielten historiaa ja nykytilannetta
 • osaat perustasolla analysoida kielten rakenteita.

Ei vaadita edeltäviä opintoja, mutta suositellaan samanaikaista jonkin aasialaisen kielen opiskelua.

Peruttu

Kielten maisteriohjelman opintoja

Soveltuvia kielikursseja, 5-15 op

Muun Afrikan kielen peruskurssi, 15 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Sanni Vikman, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista