Kielten koulutusohjelman opinnoissa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi. Opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi. Tutustut kielialueesi kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun sekä perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Järjestämme kielten koulutusohjelman perusopintoja (5-30 op) ja tieteenala- ja teemaopintoja.

Muut kieliopinnot (Kielikeskus) näet tästä. Opintojen tiedot löytyvät Aiheittain-välilehdeltä kohdasta Kieli ja kulttuuri, esim. Englanti, Ruotsi.

Antiikin kreikan opinnot muodostuvat kielitaito-opinnoista sekä Antiikin kulttuurin opinnoista.

Kielten koulutusohjelman yhteiset opinnot

AYKIK-408 Valinnainen kurssi 1 Maailman suurin ongelma: väärinymmärtämisen syitä ja seurauksia 5 op on siirretty tammikuulta 2019 toukokuulle 2019.

Valinnainen kurssi 1, 5 op

Peruttu

Kielen oppimisen näkökulmia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnistat omat vahvuutesi ja heikkoutesi kielenoppimisessa. Kielenoppimisprofiilin perusteella osaat suunnitella tulevia kieliopintojasi niin, että hyödynnät vahvuuksiasi ja pyrit kehittämään heikompia osa-alueita.

Saat kokemusta erilaisten kielenoppimismenetelmien ja tekniikoiden käytöstä ja tunnistat niiden taustalla olevia kielenoppimisen teorioita ja pystyt soveltamaan niitä omaan oppimiseesi. Opintojakson tavoitteena on auttaa rakentamaan työkalupakkia erilaisten oppimis- ja kielenkäyttötilanteiden tarpeisiin.

Diskurssintutkimus ja retoriikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee ymmärtämään retoriikan ja diskurssintutkimuksen pääkäsitteet ja osaa soveltaa niitä myöhemmissä opinnoissaan. Opiskelija ymmärtää retoriikan ja diskurssintutkimuksen tärkeimpien tutkimusperinteiden päälinjat ja niiden merkityksen kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksessa ja ymmärtämisessä. Opintojakson sisältö ja työskentelytavat tukevat myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa kriittistä ajattelua eli kykyä tarkastella asioita ja ilmiöitä useasta eri näkökulmasta. Opiskelija osoittaa kriittistä ajattelua ja ymmärtämistä oppimistehtävässä.

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi, yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi.

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi, 5 op

Kurssin käytyäsi:

  • sinulla on hyvät perustiedot yleisestä kielitieteestä ja fonetiikasta ja niiden asemasta yliopiston kielten opetuksessa (erotuksena esimerkiksi lukion kielenopetukseen)
  • ymmärrät kielentutkimuksessa käytetyn perusterminologian ja sen pohjalla olevat peruskäsitteet ja pystyt tämän takia paremmin seuraamaan oman kieliaineesi kielitieteellisiä kursseja.
  • sinulla on hyvä yleiskuva kielestä ja sen rakenneosista ja ymmärrät fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan/pragmatiikan osan kielen rakenteessa.
  • sinulla on jonkinlainen käsitys kielen sosiaalisesta, areaalisesta ja ajallisesta vaihtelusta ja kielen muuttumisesta.
  • osaat paremmin analysoida aineistoa kielistä, joiden kanssa et ole ollut aiemmin tekemisissä
  • sinulla on jonkinlainen käsitys kieltenvälisestä vaihtelusta ja pystyt jollain tavalla suhteuttamaan opiskelemasi kielen/kielet muihin maailman kieliin.

Kurssi ei edellytä aiempia opintoja.

Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen, 5 op

Jakson suoritettuasi olet selvillä kirjallisuudentutkimuksen pääpiirteistä. Tunnet kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä ja osaat käyttää niitä. Tunnet myös kirjallisuuden tulkinnan perusmenetelmiä ja osaat soveltaa niitä.

Opintosuuntien yhteisiä opintokohteita (sisältyy Japanin, Kiinan ja Korean perusopintoihin)

Kielitietous ja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti-valintaryhmään kuuluvia opintoja.

Kesällä 2019 järjestetään opintojakso AYKIK-AA103 Tieteenalan kulttuuriopintoja 2/Japanin moderni kulttuurihistoria 5 op.

Tieteenalan kulttuuriopintoja 2, 5 op

Opiskelija on perehtynyt kohdealueen ja/tai muihin Aasian alueen kulttuureihin, taiteisiin, yhteiskuntiin, historiaan, uskontoihin, aluetuntemukseen tai politiikkaan. Tarkemmat tavoitteet ilmoitetaan ajankohtaisessa opetusohjelmassa.

Aasian kielitietous, 5 op

Opintojakson aikana opiskelija hankkii perustiedot Aasiassa käytettyjen kielten historiasta, rakenteesta ja taksonomiasta. Opintojakson suoritettuasi:

  • tiedät, mitä kieliä Aasiassa puhutaan
  • osaat luokitella Aasian kieliä eri periaatteilla
  • tunnet Aasian kielten historiaa ja nykytilannetta
  • osaat perustasolla analysoida kielten rakenteita.

Ei vaadita edeltäviä opintoja, mutta suositellaan samanaikaista jonkin aasialaisen kielen opiskelua.

Peruttu

Kielten maisteriohjelman opintoja

KIM-AL331 Omia tieteenalan kulttuuriopintoja A: Toisenlainen Jeesus juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa 5 op, kesä 2019 (Korvaavuus myös: TUK-2618, KUKA-AF216, ALKU-AF314, ALKU-AF318). Opetuksen ajankohta: 13.05.2019 - 24.05.2019. Ilmoittaudu 13.5 mennessä!

 

Kulttuurinen konteksti ja erikoistuminen-opinnot

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista