Opintojen tavoitteena on antaa uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvat tiedot ihmismielen ja ihmisaivojen toiminnoista joiden varaan kieli, ajattelukyky ja kyky kommunikoida puheen avulla perustuvat. 

Opinnot eivät edellytä esitietoja. Ne soveltuvat kaikille niille humanististen tieteiden, luonnontieteiden ja matematiikan, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden, lääketieteen ja teknisten tieteiden sekä filosofian opiskelijoille jotka ovat kiinnostuneet mielen, kielen, aivojen ja ajattelun peruskysymyksistä.

Kielten kandiohjelman opintotarjonta Avoimessa yliopistossa.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Mielen ja kognition filosofiaa, 5 op

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa ja kykenee arvioimaan tekoälyn kehittymiseen liittyviä keskeisiä ongelmia filosofisesta näkökulmasta. Kurssin aikana opit sekä tuottamaan että arvioimaan erilaisia tekoälyyn liittyviä teorioita, sekä niiden perusteluja.

Johdatus kognitiotieteeseen, 5 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa tarkastella käyttäytymistä, aivotoimintaa ja mielen prosesseja kognitiotieteen näkökulmasta informaatiota prosessoivana järjestelmänä. Opiskelija tuntee kognitiotieteen laajan ja monitieteisen peruskäsitteistön ja pystyy muodostamaan tuoreeseen tutkimustietoon perustuvan kokonaiskäsityksen käyttäytymisen hermostollisesta ja kognitiivisesta perustasta.

Opiskelija ymmärtää erilaisia teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja kognitiotieteessä ja sen lähialoilla on käytetty ja käytetään, ja osaa eritellä niiden suhteita toisiina. Opiskelija oppii hahmottamaan behavioraalisen, neuraalisen ja kognitiivisen tarkastelutason eroja ja yhteyden toisiinsa.

Ei esitietovaatimuksia.

Kognitiotieteen erityiskysymyksiä, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista