Kulttuurien tutkimuksen opinnoissa opit tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta. Opintojen sisällä voit syventää kulttuurista ymmärrystäsi eri tieteenalojen näkökulmista. Kulttuuria lähestytään sekä alueina että ilmiöinä. Opinnot kattavat kulttuurien globaalin, alueellisen ja paikallisen kirjon sekä historiallisen jatkuvuuden.

Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma koostuu useista tieteenaloista ja opintokokonaisuuksista. Perusopintojen jälkeen opiskelija voi valita eri suuntautumisvaihtoehdon opintoja, joilla syventää osaamistansa valitsemallaan tieteenalalla. Eri suuntautumisvaihtoehtoihin voit tutusta alempana.

 

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston opetustarjonnassa on yhteisiä perusopintoja sekä joidenkin suuntautumisvaihtoehtojen teema - tai tieteenalaopintoja.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella suuntautumisvaihtoehtojen opintoja, vaikka et olisi suorittanut yhteisiä perusopintoja.

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus 15-30 op

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot voi suorittaa joko 15 op (KUKA-510) tai 30 op (KUKA-100) laajuisina. Laajemmat perusopinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakea tutkinto-opiskelijaksi ja opiskella tutkinto. 

 

Opintojakso Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi (5 op) on kaikille pakollinen, 15 op:n kokonaisuutta suorittavat valitsevat lisäksi kaksi muuta 5 op:n jaksoa. 30 op:n opintokokonaisuuteen suoritetaan kaikki alla luetellut 5 op:n jaksot.

 

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on vain osa jaksoista.

 

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Alue, paikka ja ympäristö, 5 op

Opiskelija ymmärtää alueellisia olosuhteita ja jakoja sekä osaa soveltaa aikaan, paikkaa ja ympäristöön liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja kulttuurien tutkimuksen kontekstissa.

Johdatus alue- ja kulttuurin tutkimukseen tai vastaavat tiedot.

Alue, paikka ja ympäristö/”Kotona, metrossa, metsässä” – Paikan koetut merkitykset
Avoin yliopistoHelsinki 1.11.2017 - 13.12.2017

Visuaalisuus ja materiaalisuus, 5 op

Opiskelija oppii havainnoimaan, selittämään ja tulkitsemaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä sekä niiden vuorovaikutteista suhdetta yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii jäsentämään ja tunnistamaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Visuaalisuus ja materiaalisuus/Esineen etnografiaa/Syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 13.12.2017

Uskonto, maailmankuva ja perinne, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa myyttien, uskontoperinteiden ja aineettoman kulttuurin roolin maailmankuvien ja identiteettien muodostamisessa. Hän osaa eritellä perinneprosesseja, perinteen ja vuorovaikutuksen lajeja sekä arkielämän kokemuksellisia, esityksellisiä ja toiminnallisia ulottuvuuksia.

Ei edeltäviä opintoja.

Kommunikaatio ja yhteisölliset verkostot, 5 op

Opiskelija tutustuu eri kulttuureista tulevien ihmisten kansallisiin ja globaaleihin sosiaalisiin verkostoihin. Opiskelija tekee havaintoja sekä yksittäisten toimijoiden rooleista verkostoissa että verkostojen rakenteesta ja niiden muutoksesta. Hän oppii jäsentämään, tunnistamaan ja analysoimaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Kommunikaatio ja yhteisölliset verkostot/Aineellisuus yhteiskunnallisessa murroksessa/Kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 17.1.2018 - 28.2.2018

Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kulttuurien tutkimuksessa käytettäviä keskeisiä aineistoja ja menetelmiä, osaa erotella niihin liittyviä tieteellisiä traditioita ja keskusteluja sekä arvioida erilaisiin tutkimuksiin sopivia aineistoja ja menetelmiä. Lisäksi hän osaa tunnistaa ja käyttää opiskelussa tarvittavia vuorovaikutus- ja tiedonhakutaitoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Leena Järvinen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista