Oletko kiinnostunut kulttuurien globaaleista, alueellisista ja paikallisista kirjoista sekä historiallisesta jatkuvuudesta? Haluaisitko oppia tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta?

Kulttuurien tutkimuksen opinnoissa tutustut kulttuuriin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina sekä aineellisina ja aineettomina ilmiöinä. Opinnoissa voit syventää kulttuurista ymmärrystäsi useiden eri tieteenalojen näkökulmista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme on kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus. Lisäksi tarjonnassamme on kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman eri opintosuunnista opintokokonaisuuksia ja/tai teema- tai tieteenalaopintoja. Tarjoamme myös opintoja viestintä ja kieliosaamisesta sekä muista yhteisistä opinnoista. Kulttuurien tutkimuksen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa järjestettävää opetusta.

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus (KUKA-510) 15 op

Opintojaksot ovat myös osa kulttuurien tutkimuksen perusopintoja 30 op (KUKA-100). Perusopinnot on suunnattu erityisesti opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakea tutkinto-opiskelijaksi. Perusopintojen aikana muodostat käsityksen kulttuurien tutkimuksen tieteenalojen lähestymistavoista. Lisäksi tutustut erilaisiin tutkimusaineistoihin ja -menetelmiin.

 

Opintojakso Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi (5 op) on kaikille pakollinen. 15 op:n kokonaisuutta suorittavat valitsevat lisäksi kaksi muuta 5 op:n jaksoa. 30 op:n opintokokonaisuuteen suoritetaan kaikki alla luetellut 5 op:n jaksot. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

 

Opintokokonaisuuden ajoitus lukuvuosi 2019-2020/kesä 2020:
Kaikille pakollinen:
- KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi: alustava suunnitelma: kurssi tarjotaan lukuvuonna 2019-2020
Valitse kaksi:
- KUKA-103 Civilizations, Innovations and Cultural Change 5 cr, autumn 2019
- KUKA-104 Visuaalisuus ja materiaalisuus: Menneisyyden näkyvät jäljet 5 op, kevät/kesä 2020
- KUKA-105 Uskonto, maailmankuva ja perinne: Perinteen ja uskonnon ydinkysymyksiä 5 op, syksy 2019

 

Opintojaksot:

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuurintutkimuksen peruskäsitteistön ja tutkimustraditiot/osaa vertailla erilaisien lähestymistapojen/tieteenalojen tutkimuskysymyksiä.

Peruttu

Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kulttuurien tutkimuksessa käytettäviä keskeisiä aineistoja ja menetelmiä, osaa erotella niihin liittyviä tieteellisiä traditioita ja keskusteluja sekä arvioida erilaisiin tutkimuksiin sopivia aineistoja ja menetelmiä. Lisäksi hän osaa tunnistaa ja käyttää opiskelussa tarvittavia vuorovaikutus- ja tiedonhakutaitoja.

Uskonto, maailmankuva ja perinne, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa myyttien, uskontoperinteiden ja aineettoman kulttuurin roolin maailmankuvien ja identiteettien muodostamisessa. Hän osaa eritellä perinneprosesseja, perinteen ja vuorovaikutuksen lajeja sekä arkielämän kokemuksellisia, esityksellisiä ja toiminnallisia ulottuvuuksia.

Ei edeltäviä opintoja.

Visuaalisuus ja materiaalisuus, 5 op

Opiskelija oppii havainnoimaan, selittämään ja tulkitsemaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä sekä niiden vuorovaikutteista suhdetta yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii jäsentämään ja tunnistamaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Alue, paikka ja ympäristö, 5 op

Opiskelija ymmärtää alueellisia olosuhteita ja jakoja sekä osaa soveltaa aikaan, paikkaa ja ympäristöön liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja kulttuurien tutkimuksen kontekstissa.

Kommunikaatio ja yhteisölliset verkostot, 5 op

Opiskelija tutustuu eri kulttuureista tulevien ihmisten kansallisiin ja globaaleihin sosiaalisiin verkostoihin. Opiskelija tekee havaintoja sekä yksittäisten toimijoiden rooleista verkostoissa että verkostojen rakenteesta ja niiden muutoksesta. Hän oppii jäsentämään, tunnistamaan ja analysoimaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Opintosuuntakohtaiset opinnot ja/tai opintokokonaisuudet

Opintosuuntakohtaiset opinnot ja erilaiset opintokokonaisuudet syventävät osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla. Avoimessa yliopistossa voit opiskella opintosuuntakohtaisia opintoja, vaikka et olisi suorittanut kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuutta tai kaikille yhteisiä perusopintoja. Klikkaamalla opintosuuntaa, löydät kurssitarjonnan.

Viestintä ja kieliosaaminen

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot ovat tutkintoon kuuluvia opintoja, joiden sisältö ja laajuus voivat vaihdella tiedekunnittain. Sivulta löydät kootusti myös humanistiseen tiedekuntaan kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja, jotka sopivat osaksi kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman opintoja (viestintä ja kieliosaaminen).

Muut yhteiset opinnot

Voit tutustua opiskelijan digitaitoihin (orientaatio 2 op + syventävät taidot 1 op) täällä.

Arkkitehtuuri, 5 op

Luoda kokonaiskuva antiikin maailman arkkitehtuurin perusteista, julkisesta- ja asuinarkkitehtuurista sekä rakennustekniikoista.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista