Oletko kiinnostunut kulttuurien globaaleista, alueellisista ja paikallisista kirjoista sekä historiallisesta jatkuvuudesta? Haluaisitko oppia tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta?

Kulttuurien tutkimuksen opinnoissa tutustut kulttuuriin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina sekä aineellisina ja aineettomina ilmiöinä. Opinnoissa voit syventää kulttuurista ymmärrystäsi useiden eri tieteenalojen näkökulmista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme on osa koulutusohjelman kaikille yhteisistä perusopinnoista sekä joidenkin suuntautumisvaihtoehtojen teema- tai tieteenalaopintoja.

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus 15-30 op

Voit suorittaa kulttuurien tutkimuksen perusopinnot joko 15 op (KUKA-510) tai 30 op (KUKA-100) laajuisina. Laajemmat perusopinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakea tutkinto-opiskelijaksi ja opiskella tutkinto.

 

Opintojakso Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi (5 op) on kaikille pakollinen. 15 op:n kokonaisuutta suorittavat valitsevat lisäksi kaksi muuta 5 op:n jaksoa. 30 op:n opintokokonaisuuteen suoritetaan kaikki alla luetellut 5 op:n jaksot.

 

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on vain osa jaksoista.

 

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Alue, paikka ja ympäristö, 5 op

Opiskelija ymmärtää alueellisia olosuhteita ja jakoja sekä osaa soveltaa aikaan, paikkaa ja ympäristöön liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja kulttuurien tutkimuksen kontekstissa.

Johdatus alue- ja kulttuurin tutkimukseen tai vastaavat tiedot.

Visuaalisuus ja materiaalisuus, 5 op

Opiskelija oppii havainnoimaan, selittämään ja tulkitsemaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä sekä niiden vuorovaikutteista suhdetta yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii jäsentämään ja tunnistamaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Uskonto, maailmankuva ja perinne, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa myyttien, uskontoperinteiden ja aineettoman kulttuurin roolin maailmankuvien ja identiteettien muodostamisessa. Hän osaa eritellä perinneprosesseja, perinteen ja vuorovaikutuksen lajeja sekä arkielämän kokemuksellisia, esityksellisiä ja toiminnallisia ulottuvuuksia.

Ei edeltäviä opintoja.

Kommunikaatio ja yhteisölliset verkostot, 5 op

Opiskelija tutustuu eri kulttuureista tulevien ihmisten kansallisiin ja globaaleihin sosiaalisiin verkostoihin. Opiskelija tekee havaintoja sekä yksittäisten toimijoiden rooleista verkostoissa että verkostojen rakenteesta ja niiden muutoksesta. Hän oppii jäsentämään, tunnistamaan ja analysoimaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kulttuurien tutkimuksessa käytettäviä keskeisiä aineistoja ja menetelmiä, osaa erotella niihin liittyviä tieteellisiä traditioita ja keskusteluja sekä arvioida erilaisiin tutkimuksiin sopivia aineistoja ja menetelmiä. Lisäksi hän osaa tunnistaa ja käyttää opiskelussa tarvittavia vuorovaikutus- ja tiedonhakutaitoja.

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnat näet alta. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot syventävät osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla. Avoimessa yliopistossa voit opiskella suuntautumisvaihtoehtojen opintoja, vaikka et olisi suorittanut kaikille yhteisiä perusopintoja. Klikkaamalla opintosuuntaa, löydät kurssitarjonnan.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista