Avoin kulttuurien kirjolle. Oletko kiinnostunut kulttuurien globaaleista, alueellisista ja paikallisista kirjoista sekä historiallisesta jatkuvuudesta? Haluaisitko oppia tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta?

Kulttuurien tutkimuksen opinnoissa tutustut kulttuuriin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina sekä aineellisina ja aineettomina ilmiöinä. Opinnoissa syvennät kulttuurista ymmärrystäsi eri tieteenalojen näkökulmista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman opinnot vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa järjestettävää opetusta.

Voit opiskella kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op) sekä kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman eri opintosuunnista opintokokonaisuuksia ja/tai teema- tai tieteenalaopintoja. Kulttuurien tutkimuksessa on kahdeksan opintosuuntaa: Aasian tutkimus, Afrikan tutkimus ja Lähi-idän tutkimus, alue- ja kulttuurintutkimus, arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, taidehistoria ja uskontotiede (hum tdk). Huomaa myös viestintä ja kieliosaaminen sekä muut yhteiset opinnot.

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus (AYKUKA-510) 15 op

Opintojakso Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi (5 op) on kaikille pakollinen. 15 op:n kokonaisuutta suorittavat valitsevat lisäksi kaksi muuta 5 op:n jaksoa. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Valitse kaikki

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuurintutkimuksen peruskäsitteistön ja tutkimustraditiot/osaa vertailla erilaisien lähestymistapojen/tieteenalojen tutkimuskysymyksiä.

Peruttu

Valitse kaksi

Alue, paikka ja ympäristö, 5 op

Opiskelija ymmärtää alueellisia olosuhteita ja jakoja sekä osaa soveltaa aikaan, paikkaa ja ympäristöön liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja kulttuurien tutkimuksen kontekstissa.

Visuaalisuus ja materiaalisuus, 5 op

Opiskelija oppii havainnoimaan, selittämään ja tulkitsemaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä sekä niiden vuorovaikutteista suhdetta yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii jäsentämään ja tunnistamaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Uskonto, maailmankuva ja perinne, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa myyttien, uskontoperinteiden ja aineettoman kulttuurin roolin maailmankuvien ja identiteettien muodostamisessa. Hän osaa eritellä perinneprosesseja, perinteen ja vuorovaikutuksen lajeja sekä arkielämän kokemuksellisia, esityksellisiä ja toiminnallisia ulottuvuuksia.

Ei edeltäviä opintoja.

Kommunikaatio ja yhteisölliset verkostot, 5 op

Opiskelija tutustuu eri kulttuureista tulevien ihmisten kansallisiin ja globaaleihin sosiaalisiin verkostoihin. Opiskelija tekee havaintoja sekä yksittäisten toimijoiden rooleista verkostoissa että verkostojen rakenteesta ja niiden muutoksesta. Hän oppii jäsentämään, tunnistamaan ja analysoimaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja

Valinnainen erikoiskurssi III, 5 op

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Opintosuuntakohtaiset opinnot syventävät osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla. Avoimessa yliopistossa voit opiskella opintosuuntakohtaisia opintoja, vaikka et olisi suorittanut kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuutta. Klikkaamalla opintosuuntaa, löydät kurssitarjonnan.

Muut opinnot

Muut opinnot: osia opintokokonaisuuksista, viestintä ja kieliosaaminen sekä digitaidot

Opinnot ovat tutkintoon kuuluvia opintoja, joiden sisältö ja laajuus voivat vaihdella tiedekunnittain. Sivulta löydät kootusti myös humanistiseen tiedekuntaan kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja, jotka sopivat osaksi kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman opintoja (viestintä ja kieliosaaminen).

Voit opiskella orientaatio 2 op + syventävät taidot 1 op.