Oletko kiinnostunut kulttuurien globaaleista, alueellisista ja paikallisista kirjoista sekä historiallisesta jatkuvuudesta? Haluaisitko oppia tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta?

Kulttuurien tutkimuksen opinnoissa tutustut kulttuuriin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina sekä aineellisina ja aineettomina ilmiöinä. Opinnoissa voit syventää kulttuurista ymmärrystäsi useiden eri tieteenalojen näkökulmista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme on opintojaksoja kulttuurien tutkimuksen perusopinnoista. Lisäksi tarjonnassamme on eri opintosuunnista opintokokonaisuuksia ja/tai teema- tai tieteenalaopintoja. Kulttuurien tutkimuksen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa järjestettävää opetusta. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot ja kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus

Lukuvuonna 2018-2019 tarjonnassamme on opintojaksoja kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuudesta (KUKA-510). Opintojaksot ovat myös osa kulttuurien tutkimuksen perusopintoja 30 op (KUKA-100). Perusopinnot on suunnattu erityisesti opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakea tutkinto-opiskelijaksi. Perusopintojen aikana muodostat käsityksen kulttuurien tutkimuksen tieteenalojen lähestymistavoista. Lisäksi tutustut erilaisiin tutkimusaineistoihin ja -menetelmiin.

 

Opintojakso Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi (5 op) on kaikille pakollinen. 15 op:n kokonaisuutta suorittavat valitsevat lisäksi kaksi muuta 5 op:n jaksoa. 30 op:n opintokokonaisuuteen suoritetaan kaikki alla luetellut 5 op:n jaksot. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

 

Opintojaksot:

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuurintutkimuksen peruskäsitteistön ja tutkimustraditiot/osaa vertailla erilaisien lähestymistapojen/tieteenalojen tutkimuskysymyksiä.

Peruttu

Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kulttuurien tutkimuksessa käytettäviä keskeisiä aineistoja ja menetelmiä, osaa erotella niihin liittyviä tieteellisiä traditioita ja keskusteluja sekä arvioida erilaisiin tutkimuksiin sopivia aineistoja ja menetelmiä. Lisäksi hän osaa tunnistaa ja käyttää opiskelussa tarvittavia vuorovaikutus- ja tiedonhakutaitoja.

Uskonto, maailmankuva ja perinne, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa myyttien, uskontoperinteiden ja aineettoman kulttuurin roolin maailmankuvien ja identiteettien muodostamisessa. Hän osaa eritellä perinneprosesseja, perinteen ja vuorovaikutuksen lajeja sekä arkielämän kokemuksellisia, esityksellisiä ja toiminnallisia ulottuvuuksia.

Ei edeltäviä opintoja.

Visuaalisuus ja materiaalisuus, 5 op

Opiskelija oppii havainnoimaan, selittämään ja tulkitsemaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä sekä niiden vuorovaikutteista suhdetta yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii jäsentämään ja tunnistamaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Alue, paikka ja ympäristö, 5 op

Opiskelija ymmärtää alueellisia olosuhteita ja jakoja sekä osaa soveltaa aikaan, paikkaa ja ympäristöön liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja kulttuurien tutkimuksen kontekstissa.

Johdatus alue- ja kulttuurin tutkimukseen tai vastaavat tiedot.

Kommunikaatio ja yhteisölliset verkostot, 5 op

Opiskelija tutustuu eri kulttuureista tulevien ihmisten kansallisiin ja globaaleihin sosiaalisiin verkostoihin. Opiskelija tekee havaintoja sekä yksittäisten toimijoiden rooleista verkostoissa että verkostojen rakenteesta ja niiden muutoksesta. Hän oppii jäsentämään, tunnistamaan ja analysoimaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Opintosuuntakohtaiset opinnot ja/tai opintokokonaisuudet

Opintosuuntakohtaiset opinnot ja erilaiset opintokokonaisuudet syventävät osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla. Avoimessa yliopistossa voit opiskella opintosuuntakohtaisia opintoja, vaikka et olisi suorittanut kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuutta tai kaikille yhteisiä perusopintoja. Klikkaamalla opintosuuntaa, löydät kurssitarjonnan.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista