Kuvat: Perunan istutus ja Kauko Käyhkö, Suomen valokuvataiteen museo/Alma Media/Uuden Suomen kokoelma. Kuva Pariisista: Visa Immonen. Vanha Rauma: Wikimedia Commons

Kulttuuriperinnön tutkimuksessa tarkastellaan kulttuuriperinnön olemusta ja käyttöä nykyajassa. Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan kaikkia niitä menneisyydestä säilyneitä jälkiä, jotka tietty yhteisö tai ihmisryhmä katsoo arvokkaiksi eli suojelemista vaativiksi. Opinnoista saat perustiedot kulttuuriperinnöstä, sen keskeisistä kohteista, historiasta ja käsitteistä sekä tavoista teoretisoida kulttuuriperintöä historiallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Kulttuuriperinnön tutkimuksen opinnot ovat osa kulttuuriperinnön opintoja (kulttuuriperinnön tutkimuksen opintokokonaisuus).

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on kulttuuriperinnön tutkimus 30 op -opintokokonaisuus. Lisäksi tarjoamme täydentävinä opintoina kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) vuosien 2012-2016 tutkintovaatimuksilla.

Kulttuuriperinnön tutkimuksen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa järjestettävää opetusta.

Monumentteja, puhetta, tunteita -Mitä on kultturiperintö, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuuriperinnön lajeja. Hän määrittelee kulttuuriperinnön tutkimuksen keskeisiä ilmiöitä. Hän osaa selittää, millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva kulttuurin alue. Opiskelija hallitsee kulttuuriperintötutkimuksen keskeisiä käsitteitä, ja hän perustellen arvioi keskusteluja kulttuuriperinnöstä.

Kulttuuriperintöprosessit ja - yhteisöt, 5 op

Opiskelija tiedostaa kulttuuriperinnön prosessiluonteen ja tunnistaa kulttuuriperinnöllistymisprosesseja. Opiskelija arvioi sekä syntetisoi prosessien aineellisia ja aineettomia elementtejä. Hän osaa soveltaa tutkimuskirjallisuutta kulttuuriperintöprosessien analysoimiseen sekä hahmottaa prosessin vaiheita ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Muistin ja unohduksen politiikat, 5 op

Opiskelija osaa selittää muistipolitiikan tutkimuksen käsitteitä sekä jäsentää niiden avulla kulttuuriperintöilmiöitä. Hän arvioi muistipoliittisten tekojen vaikuttimia ja vaikutuksia.

Kulttuuriperinnön globalisoituvat instituutiot, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuuriperintöä määrittäviä ja sääteleviä lakeja sekä sopimuksia sekä listaa kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuriperintöinstituutioita. Hän vertailee niiden toimintaa sekä hahmottaa kriittisesti niiden vaikutuksia. Hän arvioi instituutioiden toimintaa sekä soveltaa kulttuuriperinnön tutkimuksen yhteiskunnallisia tuloksia.

Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot, 10 op

Opiskelija tunnistaa tietyn kulttuuriperinnön tutkimuksen erikoisalan keskeiset kysymykset ja työkalut. Hän osaa selittää erityisteeman ilmiöitä, muotoilla siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä ja kerätä oleellista lähdeaineistoa. Hän tulkitsee kulttuuri-ilmiöitä erityisteeman näkökulmasta.

Ei edellytä edeltäviä opintoja.

Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Peruttu

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op (täydentävät opinnot - tutkintovaatimukset 2012-2016)

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuudesta (25 op) toteutetaan lukuvuonna 2017-2018 vanhoilla tutkintovaatimuksilla (2012-2016) seuraavat jaksot:

 • Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op, verkkokurssi (alkaa 1.4. ja 1.5.18)

 • Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op, kirjallinen työ (aloita joustavasti)

 • Kulttuuriperinnön teoria 5 op, verkkokurssi (alkaa 1.5.18)

 • Työelämäopinnot 5 op, verkkokurssi (alkaa 25.6.18)

 • Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op, lähiopetus (alkaa 15.5.18)

 

Opintojaksoilla voit täydentää kesken olevia kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (2012-2016) opintoja. Opintojaksot sopivat myös muille kulttuuriperinnön tutkimuksesta kiinnostuneille. (Huomaa: osa jaksoista kuuluu myös Turun yliopiston opintoihin.) Tarkemmat tiedot löydät opinto-ohjelmista.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista