Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan kaikkia niitä menneisyydestä säilyneitä jälkiä, jotka tietty yhteisö tai ihmisryhmä katsoo arvokkaiksi eli suojelemista vaativiksi. Kulttuuriperinnön tutkimus kertoo meistä nykyihmisistä. Keskeisiin tieteenalan käsitteisiin kuuluvat muun muassa autenttisuus, muisti, suojelu ja turismi.

Opinnoista saat perustiedot kulttuuriperinnöstä, sen keskeisistä kohteista, historiasta ja käsitteistä sekä tavoista teoretisoida kulttuuriperintöä historiallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Kulttuuriperinnön tutkimuksen opinnot ovat osa kulttuuriperinnön opintoja (kulttuuriperinnön tutkimuksen opintokokonaisuus).

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on kulttuuriperinnön tutkimus 30 op -opintokokonaisuus. Lisäksi tarjoamme täydentävinä opintoina kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) vuosien 2012-2016 tutkintovaatimuksilla.

Kulttuuriperinnön tutkimuksen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa järjestettävää opetusta. Useimmat opintojaksot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tarkasta tarkemmat tiedot opinto-ohjelmista (=kurssisivuilta).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: lukuvuonna 2019-2020  järjestämillämme kulttuuriperinnön tutkimuksen opintojaksoilla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. Lisätietoa löydät kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta (=kurssisivulta), ks. kohta ilmoittautuminen ja opintomaksu.

Lukuvuosi 2018-2019

Kesällä 2019 järjestettävät kulttuuriperinnön tutkimuksen opinnot

Olet lämpimästi tervetullut mukaan opiskelemaan kulttuuriperinnön tutkimusta kesällä 2019! Voit osallistua opintojaksoille, vaikka sinulla ei olisi aiempia kulttuuriperinnön tutkimuksen opintoja taustalla; edeltäviä opintoja ei edellytetä. Opiskelijoilta toivotaan kuitenkin aiempia korkeakouluopintoja ja/tai tarvittaessa omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:

 

Kesän opintomme ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. Ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Kulttuuriperinnön tutkimus, lukuvuosi 2018-2019

Kulttuuriperinnön tutkimus, 30 op

Opiskelija tunnistaa kulttuuriperinnöllisiä kohteita ja erottelee niiden lajeja. Hän soveltaa kulttuuriperinnön määritelmiä sekä hallitsee kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiä ja teoreettisia suuntauksia. Opiskelija osaa keskustella kulttuuriperintöä määrittävistä ja säätelevistä laeista ja sopimuksista sekä kansallisista ja kansainvälisistä kulttuuriperintöinstituutioista. Hän vertailee niiden toimintaa sekä hahmottaa vaikutuksia. Opiskelija jäsentää muistitutkimuksen avulla kulttuuriperintöilmiöitä.

Opetuskieli: suomi tai englanti

Monumentteja, puhetta, tunteita -Mitä on kultturiperintö, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuuriperinnön lajeja. Hän määrittelee kulttuuriperinnön tutkimuksen keskeisiä ilmiöitä. Hän osaa selittää, millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva kulttuurin alue. Opiskelija hallitsee kulttuuriperintötutkimuksen keskeisiä käsitteitä, ja hän perustellen arvioi keskusteluja kulttuuriperinnöstä.

Kulttuuriperintöprosessit ja - yhteisöt, 5 op

Opiskelija tiedostaa kulttuuriperinnön prosessiluonteen ja tunnistaa kulttuuriperinnöllistymisprosesseja. Opiskelija arvioi sekä syntetisoi prosessien aineellisia ja aineettomia elementtejä. Hän osaa soveltaa tutkimuskirjallisuutta kulttuuriperintöprosessien analysoimiseen sekä hahmottaa prosessin vaiheita ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Muistin ja unohduksen politiikat, 5 op

Opiskelija osaa selittää muistipolitiikan tutkimuksen käsitteitä sekä jäsentää niiden avulla kulttuuriperintöilmiöitä. Hän arvioi muistipoliittisten tekojen vaikuttimia ja vaikutuksia.

Kulttuuriperinnön globalisoituvat instituutiot, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuuriperintöä määrittäviä ja sääteleviä lakeja sekä sopimuksia sekä listaa kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuriperintöinstituutioita. Hän vertailee niiden toimintaa sekä hahmottaa kriittisesti niiden vaikutuksia. Hän arvioi instituutioiden toimintaa sekä soveltaa kulttuuriperinnön tutkimuksen yhteiskunnallisia tuloksia.

Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot, 10 op

Opiskelija tunnistaa tietyn kulttuuriperinnön tutkimuksen erikoisalan keskeiset kysymykset ja työkalut. Hän osaa selittää erityisteeman ilmiöitä, muotoilla siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä ja kerätä oleellista lähdeaineistoa. Hän tulkitsee kulttuuri-ilmiöitä erityisteeman näkökulmasta.
Peruttu
Peruttu

Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot á 5 op

Kulttuuriperinnön erikoistumisopintojen opintojaksot ovat usein uniikkeja; niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksoilla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta. Tervetuloa mukaan!

 

Huom. Avoimen järjestämät erikoistumisopintojaksot ovat laajuudeltaan 5 op/kurssi. Kahdesta kurssista koostuu yhteensä 10 op.

Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot, 10 op

Opiskelija tunnistaa tietyn kulttuuriperinnön tutkimuksen erikoisalan keskeiset kysymykset ja työkalut. Hän osaa selittää erityisteeman ilmiöitä, muotoilla siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä ja kerätä oleellista lähdeaineistoa. Hän tulkitsee kulttuuri-ilmiöitä erityisteeman näkökulmasta.
Peruttu
Peruttu

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus 15 op (kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma)

Huomaa myös tarjonnassamme oleva Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus 15 op (kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma, kanditaso).

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op (täydentävät opinnot - tutkintovaatimukset 2012-2016)

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuudesta (25 op) toteutetaan lukuvuonna 2017-2018 vanhoilla tutkintovaatimuksilla (2012-2016) seuraavat jaksot:

 • Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op, verkkokurssi (alkaa 1.4. ja 1.5.18)

 • Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op, kirjallinen työ (aloita joustavasti)

 • Kulttuuriperinnön teoria 5 op, verkkokurssi (alkaa 1.5.18)

 • Työelämäopinnot 5 op, verkkokurssi (alkaa 25.6.18)

 • Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op, lähiopetus (alkaa 15.5.18)

 

Opintojaksoilla voit täydentää kesken olevia kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (2012-2016) opintoja. Opintojaksot sopivat myös muille kulttuuriperinnön tutkimuksesta kiinnostuneille. (Huomaa: osa jaksoista kuuluu myös Turun yliopiston opintoihin.) Tarkemmat tiedot löydät opinto-ohjelmista.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista