Kuvat: Perunan istutus ja Kauko Käyhkö, Suomen valokuvataiteen museo/Alma Media/Uuden Suomen kokoelma. Kuva Pariisista: Visa Immonen. Vanha Rauma: Wikimedia Commons

Opinnot antavat opiskelijoille perustiedot kulttuuriperinnöstä ilmiönä, sen keskeisistä kohteista, historiasta ja käsitteistä sekä tavoista teoretisoida kulttuuriperintöä historiallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva alue, joka kattaa yhtä lailla aineellisen ja aineettoman.

Opinnot ovat osa Kulttuuriperinnön maisteriohjelmaa.

Kulttuuriperinnön tutkimuksen opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kulttuuriperinnön tutkimus on laajuudeltaan 30 op ja se muodostuu kahdesta 15 op:n kokonaisuudesta

A. Kulttuuriperintö ja nykyaika (15 op)

  • Monumentteja, puhetta, tunteita - Mitä on kulttuuriperintö? KUMA-KP501
  • Kulttuuriperintöprosessit ja -yhteisöt KUMA-KP502
  • Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot  KUMA-KP505

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa kulttuuriperintökohteita ja erottelee niiden lajeja. Hän soveltaa kulttuuriperinnön määritelmiä sekä osaa kuvata kulttuuriperinnön tutkimuksen luonnetta menetelmiä ja teoreettisia suuntauksia. Opiskelija jäsentää kulttuuriperinnöllistymistä tutkimuksen käsittein.

Sisältö: Opintokokonaisuus keskittyy kulttuuriperinnön luonteeseen. Se esittelee kulttuuriperinnön kohteita ja lajeja sekä niiden historiallista kehitystä. Kulttuuriperintö hahmotetaan prosessina eli kulttuuriperinnöllistymisenä. Jaksolla tarkastellaan myös kulttuuriperinnön tutkimuksen kenttää ja sen keskeisiä kysymyksiä sekä teoreettisia ja metodisia suuntauksia.

B. Kulttuuriperintö ja yhteiskunta (15 op)

  • Muistin ja unohduksen politiikat KUMA-KP503
  • Kulttuuriperinnön globalisoituvat instituutiot KUMA-KP504
  • Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot  KUMA-KP505

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kuvata kulttuuriperintöä sääteleviä lakeja sekä sopimuksia sekä tunnistaa kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuriperintöinstituutioita ja muistiorganisaatioita. Hän vertailee niiden toimintaa sekä analysoi niiden vaikutuksia. Opiskelija tunnistaa muistipolitiikan tutkimuksen teorioita ja käsitteitä sekä jäsentää niiden avulla kulttuuriperintöilmiöitä. Hän soveltaa kulttuuriperinnön tutkimuksen yhteiskunnallisia tuloksia.

Sisältö:Opintokokonaisuus keskittyy kulttuuriperinnön ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin. Niitä jäsentävät muistipolitiikat, joiden avulla tiettyjä menneisyyden ilmiöitä tunnistetaan kulttuuriperinnöksi. Opintojaksolla opiskelija tutustuu siihen, miten menneisyyden muistamisella ja unohtamisella on vaikutusta yhteiskuntaan. Opintojakso luo katsauksen muistitutkimukseen, sen keskeisiin teorioihin ja sovelluksiin. Miten lait, sopimukset ja instituutiot valikoivat tiettyjä ilmiöitä ja määrittävät kulttuuriperintöä? Miten globalisaatio vaikuttaa kulttuuriperintöön, sen taloudelliseen hyödyntämiseen ja hallinnollisiin rakenteisiin?

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa jaksoista ja tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Kulttuuriperinnön tutkimus, 30 op

Opiskelija tunnistaa kulttuuriperinnöllisiä kohteita ja erottelee niiden lajeja. Hän soveltaa kulttuuriperinnön määritelmiä sekä hallitsee kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiä ja teoreettisia suuntauksia. Opiskelija osaa keskustella kulttuuriperintöä määrittävistä ja säätelevistä laeista ja sopimuksista sekä kansallisista ja kansainvälisistä kulttuuriperintöinstituutioista. Hän vertailee niiden toimintaa sekä hahmottaa vaikutuksia. Opiskelija jäsentää muistitutkimuksen avulla kulttuuriperintöilmiöitä.

Opetuskieli: suomi tai englanti

Monumentteja, puhetta, tunteita -Mitä on kultturiperintö, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuuriperinnön lajeja. Hän määrittelee kulttuuriperinnön tutkimuksen keskeisiä ilmiöitä. Hän osaa selittää, millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva kulttuurin alue. Opiskelija hallitsee kulttuuriperintötutkimuksen keskeisiä käsitteitä, ja hän perustellen arvioi keskusteluja kulttuuriperinnöstä.

Kulttuuriperintöprosessit ja - yhteisöt, 5 op

Opiskelija tiedostaa kulttuuriperinnön prosessiluonteen ja tunnistaa kulttuuriperinnöllistymisprosesseja. Opiskelija arvioi sekä syntetisoi prosessien aineellisia ja aineettomia elementtejä. Hän osaa soveltaa tutkimuskirjallisuutta kulttuuriperintöprosessien analysoimiseen sekä hahmottaa prosessin vaiheita ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Muistin ja unohduksen politiikat, 5 op

Opiskelija osaa selittää muistipolitiikan tutkimuksen käsitteitä sekä jäsentää niiden avulla kulttuuriperintöilmiöitä. Hän arvioi muistipoliittisten tekojen vaikuttimia ja vaikutuksia.

Kulttuuriperinnön globalisoituvat instituutiot, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuuriperintöä määrittäviä ja sääteleviä lakeja sekä sopimuksia sekä listaa kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuriperintöinstituutioita. Hän vertailee niiden toimintaa sekä hahmottaa kriittisesti niiden vaikutuksia. Hän arvioi instituutioiden toimintaa sekä soveltaa kulttuuriperinnön tutkimuksen yhteiskunnallisia tuloksia.

Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot, 10 op

Opiskelija tunnistaa tietyn kulttuuriperinnön tutkimuksen erikoisalan keskeiset kysymykset ja työkalut. Hän osaa selittää erityisteeman ilmiöitä, muotoilla siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä ja kerätä oleellista lähdeaineistoa. Hän tulkitsee kulttuuri-ilmiöitä erityisteeman näkökulmasta.

Ei edellytä edeltäviä opintoja.

Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Täydentävät opinnot (tutkintovaatimukset 2012-2017)

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (2012-2017) opinnoista toteutetaan 2017-2018 jaksot

Jaksoilla voi täydentää kesken olevia opintoja, osa jaksoista kuuluu myös Turun yliopiston opintoihin.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista