Kiikaroiva lapsi. Kuva: https://www.flickr.com/photos/mats_eriksson/4339658005, CC BY 4.0

Lastentarhanopettajan opintosuunta on yksi kasvatustieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Suunnitteletko pyrkimistä lastentarhanopettajan koulutukseen tai tarvitsetko tutkittua tietoa työsi tueksi?
Opinnoissa tarkastellaan lapsuutta osana kulttuurista monimuotoisuutta sekä lasten kasvua ja kehitystä kokokonaisvaltaisena sosiaalisena ja kultturisena prosessina. Opinnoissa perehdytään lapsuuteen, lapsen kehitykseen ja oppimiseen sekä myös julkisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä varhaiskasvatusta koskeviin ilmiöihin ja tutkimuksiin.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Lastentarhanopettajan opintosuunnassa voit suorittaa perusopintokokonaisuuden 25 op.

Lukuvuoden 2016-2017 ja kesän 2017 opinto-ohjelmat: Kasvatustiede (varhaiskasvatus)

Lastentarhanopettajan opintosuunta, kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Lastentarhanopettajan opintosuunta, kasvatustieteen perusopinnot lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2017 - 17.6.2018
Orientaatio Kasvatustieteen (lastentarhan tai luokanopettajan) perusopintoihin ilmoittautuneille
11.9.2017 - 11.9.2017

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus, 2 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
 • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin,
 • ymmärtää opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa,
 • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen.
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus (luokanopettaja ja lastentarhanopettaja)
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2017 - 19.9.2017
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus (luokanopettaja ja lastentarhanopettaja) Työväen Akatemia
Työväen akatemiaKauniainen 12.9.2017 - 19.9.2017

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I - eriytyvä osuus, 3 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I - eriytyvä osuus Varhaispedagogiikka (lastentarhanopettaja)
Avoin yliopistoHelsinki 22.9.2017 - 11.10.2017
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I - eriytyvä osuus (luokanopettaja) Ryhmä 5
Työväen akatemiaKauniainen 21.9.2017 - 13.10.2017
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I - eriytyvä osuus (luokanopettaja) Ryhmä 3
Avoin yliopistoHelsinki 15.9.2017 - 7.10.2017
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I - eriytyvä osuus (luokanopettaja) Ryhmä 4
Avoin yliopistoHelsinki 13.9.2017 - 14.10.2017
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I - eriytyvä osuus (luokanopettaja) Ryhmä 1
Avoin yliopistoHelsinki 13.9.2017 - 14.10.2017
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I - eriytyvä osuus (luokanopettaja) Ryhmä 2
Avoin yliopistoHelsinki 13.9.2017 - 14.10.2017

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Ryhmä A (luokanopettaja)
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 20.11.2017
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Ryhmä B (luokanopettaja)
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 20.11.2017
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Ryhmä C (lastentarhanopettaja)
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 21.11.2017
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Ryhmä D (luokanopettaja)
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 21.11.2017

Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 30.10.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa syksy 2017 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 30.10.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa (Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki)
Hämeen kesäyliopistoRiihimäki 11.11.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi tammikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 8.1.2018 - 5.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kohti tutkivaa työtapaa lähiopinnot kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 5.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi helmikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Alkio-opisto)
Alkio-opistoJyväskylä 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (HEO)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Espoon työväenopisto)
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 26.2.2018 - 23.4.2018
Peruttu
Kohti tutkivaa työtapaa syksy 2017 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 28.8.2017 - 17.9.2017

Pienten lasten pedagogiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta

 • osaa toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa varhaiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä

 • osaa havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksilölliset piirteensä

Pienten lasten pedagogiikka kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 6.3.2018 - 24.4.2018

Oppimisen psykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan

opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.

opiskelija

 • osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa toimintaansa oppimis- ja kehityspsykologisen tiedon avulla.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.
Oppimisen psykologia kesä 2018
Avoin yliopistoHelsinki 2.5.2018 - 17.6.2018

Aineopintojen tutkimusmenetelmäopinnot

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opintojakson tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Opiskelija perehtyy laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin ja harjoittelee laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa sekä arviointia eli mitä tulikaan tehdyksi. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee laadullisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa tammikuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 24.3.2018 - 24.3.2018
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa syyskuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 18.11.2017 - 18.11.2017

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita. Hän osaa suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen ja tuntee aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Hän osaa kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa elokuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 16.8.2017 - 31.1.2018
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa syyskuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 23.5.2018
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa maaliskuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 28.2.2018 - 26.9.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Nina Dementjeff, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista