Oppilaita luokassa

Luokanopettajan opintosuunnan kasvatustieteen opinnoissa tarkastellaan opettajan, oppilaan ja opiskeltavien sisältöjen suhteita oppiaineen kulttuurisia, psykologisia ja pedagogisia perusteita opiskelemalla.

Opinnot johdattavat opiskelijaa pedagogiseen ajatteluun ja koulussa tarvittavaan kasvatustieteelliseen käsitemaailmaan. Perusopintojen aikana perehdytään tutkimustiedon kautta muun muassa erilaisiin kasvatuspäämääriin ja niiden taustalla oleviin ideologioihin.  Lisäksi opinnot välittävät näkemyksiä ihmisen kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta sekä yksilön ja ryhmän välisestä vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä.

Luokanopettajan opintosuunta on yksi kasvatustieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Luokanopettajan opintosuunnasta voit suorittaa perusopintokokonaisuuden 25 op.

Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

 • ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä
 • opetuksesta ja ohjaamisesta
 • koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista
 • työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta
 • kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus, 2 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
 • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin,
 • ymmärtää opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa,
 • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen.

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I - eriytyvä osuus, 3 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.
Peruttu
Peruttu

Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Peruttu

Pedagoginen vuorovaikutus, 5 op

Opintojaksolla tutustut vuorovaikutukseen tutkimuskohteena ja opit jäsentämään vuorovaikutusta ilmiönä. Harjaannut toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja saat tilaisuuden soveltaa vuorovaikutustutkimusta käytäntöön. Opit myös analysoimaan ja kehittämään oppivien ryhmien ja yhteisöjen toimintaa sekä käsittelemään rakentavasti vuorovaikutuksen ongelmia.

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet vuorovaikutuksen tutkimuksen käsitteitä ja kykenet hahmottamaan vuorovaikutuksen ilmiöitä
 • osaat hyödyntää vuorovaikutustutkimuksen teorioita ja käsitteitä vuorovaikutuksen ilmiöiden tarkasteluun
 • ymmärrät ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen osana koulu- ja työelämän moninaisia vuorovaikutusympäristöjä (esim. fyysiset, digitaaliset)
 • osaat kehittää itsetuntemustasi ja havainnoida omaa toimintaasi ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistat ja osaat käsitteellistää opiskelijaryhmässä ilmeneviä vuorovaikutuksen ilmiöitä
 • tunnistat ja osaat käsitteellistää opiskelijaryhmän ja ohjaajan välistä vuorovaikutusta
 • rohkaistut osallistumaan ja toimimaan tasavertaisena ryhmän jäsenenä
 • osaat ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta ja suuntaa toimintaansa vuorovaikutuksen ongelmien ratkaisuun[
Peruttu
Peruttu

Oppimisen psykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan

opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.

opiskelija

 • osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa toimintaansa oppimis- ja kehityspsykologisen tiedon avulla.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.

Aineopintojen tutkimusmenetelmäopinnot

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opintojakson tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Opintojakson aikana perehdyt laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opintojaksolla harjoittelet laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa sekä arviointia eli mitä tulikaan tehdyksi. Kurssin suoritettuasi tunnet laadullisia lähestymistapoja ja osaat soveltaa niitä sekä pohtia, mitä merkityksiä tutkimuksella on tai voisi olla.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Opit myös kuvaamaan ja analysoimaan aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoimaan tuloksia.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Muut koulutusohjelman yhteiset opintojaksot

Studia Paedagogica, 3-5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista