Maantieteen koulutusohjelma tutkii luonnonjärjestelmiä sekä yhteiskunnan jäsentymistä ja muutosta alueellisesta näkökulmasta. Opinnoissa tarkastellaan myös ihmisen ja ympäristön keskinäistä vuorovaikutusta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Maantieteen opinnoista on tarjolla perusopintojen kokonaisuuden opintojaksot.

Maantieteen perusopinnot, 25 op

Maantiede tieteenalana, 5 op

Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija:

  • osaa jäsentää luonnonmaantieteen tieteenalana ja sen kehityssuunnat
  • on perehtynyt luonnonmaantieteen keskeisiin osa-aloihin: geomorfologia, hydrogeografia, klimatologia ja biogeografia ja niitä vastaaviin kohteisiin: litosfääri, hydrosfääri, atmosfääri ja biosfääri
  • ymmärtää keskeiset luonnonmaantieteen teoriat ja käsitteet sekä terminologian

Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op

Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija:

  • ymmärtää geoinformatiikan aseman tieteenä ja tutkimusmenetelmänä yhteiskunnassa, tieteessä ja muissa toimintakentissä
  • tuntee geoinformatiikan perusteet
  • osaa etsiä itsenäisesti paikkatietoaineistoja ja ymmärtää niiden taustalla olevat pääperiaatteet
  • osaa geoinformatiikkaan liittyviä keskeisimpiä käsitteitä
  • saa perusteet pohtia kriittisesti paikkatietoaineistoja
  • saa perusteet tulkita spatiaalisia ilmiöitä ja prosesseja paikkatietoaineistoista

Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista