Maantieteen koulutusohjelma tutkii luonnonjärjestelmiä sekä yhteiskunnan jäsentymistä ja muutosta alueellisesta näkökulmasta. Opinnoissa tarkastellaan myös ihmisen ja ympäristön keskinäistä vuorovaikutusta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Maantieteen perusopinnot, 25 op

Maantiede tieteenalana, 5 op

Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija:

  • osaa jäsentää luonnonmaantieteen tieteenalana ja sen kehityssuunnat
  • on perehtynyt luonnonmaantieteen keskeisiin osa-aloihin: geomorfologia, hydrogeografia, klimatologia ja biogeografia ja niitä vastaaviin kohteisiin: litosfääri, hydrosfääri, atmosfääri ja biosfääri
  • ymmärtää keskeiset luonnonmaantieteen teoriat ja käsitteet sekä terminologian

Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op

Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija:

  • ymmärtää geoinformatiikan aseman tieteenä ja tutkimusmenetelmänä yhteiskunnassa, tieteessä ja muissa toimintakentissä
  • tuntee geoinformatiikan perusteet
  • osaa etsiä itsenäisesti paikkatietoaineistoja ja ymmärtää niiden taustalla olevat pääperiaatteet
  • osaa geoinformatiikkaan liittyviä keskeisimpiä käsitteitä
  • saa perusteet pohtia kriittisesti paikkatietoaineistoja
  • saa perusteet tulkita spatiaalisia ilmiöitä ja prosesseja paikkatietoaineistoista

Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista