Maataloustieteiden koulutusohjelma on yksi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmista. Maataloustieteet soveltavat biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja taloustiedettä ruoan- ja energiantuotantoon, jotka ovat ihmiskunnan tulevaisuuden suurimpia haasteita sekä kotimaassa että globaalisti. Tulevaisuuden ekologisesti ja taloudellisesti kestävä ruoantuotanto ja muu pelto- ja puutarhabiomassojen käyttö biotaloudessa perustuu tutkittuun tietoon.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Maataloustieteiden perusopintoja

Lukuvuonna 2019-2020 maataloustieteiden perusopintoja järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opiston kanssa.

Kasvintuotannon perusteet, 6 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata pelto- ja puutarhakasvien tuotannon ilmastolliset ja maaperälliset edellytykset Suomessa
  • tuntee tuotantoekosysteemin ja ruokajärjestelmään kuuluvia osatekijöitä
  • tuntee pääpiirteet tärkeimpien pelto- ja puutarhakasvien viljelytoimista, kasvinravitsemuksesta, käytetystä teknologiasta sekä työturvallisuudesta

Ei ennakkotietovaatimuksia.

Kotieläintuotannon perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata kotieläintuotannon edellytykset ja laajuuden Suomessa
  • osaa kuvata kotieläintuotantoon liittyvät ravitsemuksen, jalostuksen, biotekniikan ja teknologian peruskäsitteet
  • osaa kuvata tärkeimmät tuotantomuodot
  • osaa kuvata kotieläinten hyvinvoinnin perusedellytykset

Maatalousekonomian perusteet I, 2 op

Perehtyminen Suomen maatalouden rakenteeseen, tulonmuodostukseen ja maatalouden kytköksiin.

Maatalousekonomian perusteet IIa, 3 op

  • Opiskelija tuntee maatalouden liiketaloustieteen peruskäsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri asiayhteyksissä.
  • Kurssilla tutustutaan yleisimpiin tuotannon suunnittelussa ja seurannassa käytettyihin laskelmiin ja tuotantoekonomian perusteisiin.

Maataloustieteiden valinnaiset opinnot

Kiertotalous.nyt, 3-5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista