Matematiikan opintosuunnan perusopinnot muodostavat sillan koulumatematiikasta abstraktiin yliopistomatematiikkaan. Perusopinnoissa tutustutaan yleisimpiin matemaattisiin käsitteisiin, opetellaan matemaattista päättelyä sekä matematiikasta viestimistä.

Matematiikka on yksi matemaattisten tieteiden opintosuunnista.

 

 

DEFA (Digital Education for All)

Tällä sivustolla näet myös Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-hankkeeseen (Digital Education For All) kuuluvien opintojaksojen opinto-ohjelmia. Opinto-ohjelmia julkaistaan sitä mukaa kun ne valmistuvat. Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen DEFA-kurssit löytyvät tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen sivuilta. Kursseille voit ilmoittautua Avoimen yliopiston opinto-ohjelmien Ilmoittaudu-linkistä tai DEFA-hankkeen kurssien koontisivuston kautta. Kaikkiin DEFA-opintoja koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteesta DEFA-help@cs.helsinki.fi

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Matematiikan perusopinnot, 25-50 op

Johdatus yliopistomatematiikkaan, 5 op

Joukko-opin perusteet merkintätapoineen sekä erityyppiset todistustekniikat. Matemaattinen ajattelu sekä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Lukiomatematiikka.

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, 5 op

Vektoriavaruuteen Rn ja matriiseihin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Lukiomatematiikka.

Raja-arvot, 5 op

Kurssin suortettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa raja-arvon määritelmää konkreettisiin esimerkkitilanteisiin
  • osaa soveltaa käsitteitä koskevia kurssilla esiteltyjä perustuloksia
  • osaa käsitellä kurssin aihepiiriin kuuluvia teoreettisia kysymyksiä (syvemmän osaamisen taso).

Lukion pitkän matematiikan hyvä hallinta täydennettynä tarvittaessa lukiomatematiikan kertauskurssilla.

Differentiaalilaskenta, 5 op

  • Opiskelija hallitsee funktion raja-arvon (ja sen muunnelmien) määritelmän soveltamisen konkreettisiin esimerkkitilanteisiin
  • Opiskelija hallitsee funktion raja-arvon perusominaisuuksien soveltamisen
  • Opiskelija hallitsee jatkuvien funktioitten perusominaisuuksien soveltamisen
  • Opiskelija hallitsee derivoituvien funktioitten perusominaisuuksien soveltamisen
  • Opiskelija hallitsee tärkeimpien alkeisfunktioitten perusominaisuudet
  • Opiskelija osaa käsitellä funktion raja-arvoihin, jatkuviin funktioihin ja derivaattoihin liittyviä teoreettisia kysymyksiä (syvempi taso)

Raja-arvot

Integraalilaskenta, 5 op

Matematiikan opintoja

Matematiikkaa kaikkialla, osa 1, 1 op

Opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista.

Peruskoulumatematiikka

Matematiikkaa kaikkialla, osa 2, 2 op

Opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista.

Peruskoulumatematiikka

Matematiikkaa kaikkialla, osa 3, 2 op

Opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista.

Peruskoulumatematiikka

Johdatus logiikkaan I, 5 op

Propositiologiikan peruskäsitteet ja niiden käyttö.

Lukiomatematiikan kertaus, 2 op

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, 5 op

Vektoriavaruuksiin sekä lineaarikuvauksiin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarilagebra ja matriisilaskenta I. Opintojakson voi suorittaa yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkaan kanssa.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
DEFA-opinnot
Kysy hankkeesta ja opinnoista
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista