Matematiikan opintosuunnan perusopinnot muodostavat sillan koulumatematiikasta abstraktiin yliopistomatematiikkaan. Perusopinnoissa tutustutaan yleisimpiin matemaattisiin käsitteisiin, opetellaan matemaattista päättelyä sekä matematiikasta viestimistä.

Matematiikka on yksi matemaattisten tieteiden opintosuunnista.

 

 

DEFA (Digital Education for All)

Tällä sivustolla näet myös Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-hankkeeseen (Digital Education For All) kuuluvien opintojaksojen opinto-ohjelmia. Opinto-ohjelmia julkaistaan sitä mukaa kun ne valmistuvat. Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen DEFA-kurssit löytyvät tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen sivuilta. Kursseille voit ilmoittautua Avoimen yliopiston opinto-ohjelmien Ilmoittaudu-linkistä tai DEFA-hankkeen kurssien koontisivuston kautta. Kaikkiin DEFA-opintoja koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteesta DEFA-help@cs.helsinki.fi

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Matematiikan perusopinnot, 25-50 op

Johdatus yliopistomatematiikkaan, 5 op

Lukiomatematiikka.

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, 5 op

Vektoriavaruuteen Rn ja matriiseihin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Lukiomatematiikka.

Raja-arvot, 5 op

Differentiaalilaskenta, 5 op

Integraalilaskenta, 5 op

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee integraalilaskennan perusteet, mukaan lukien epäoleellisen integraalin, ja tietää funktiojonoihin ja niiden tasaiseen suppenemiseen liittyvät käsitteet.

Opintojaksot Raja-arvot ja Differentiaalilaskenta.

Matematiikan opintoja

Matematiikkaa kaikkialla, 5 op

Matematiikkaa kaikkialla, osa 1, 1 op

Opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista.

Peruskoulumatematiikka

Matematiikkaa kaikkialla, osa 2, 2 op

Opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista.

Peruskoulumatematiikka

Matematiikkaa kaikkialla, osa 3, 2 op

Opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista.

Peruskoulumatematiikka

Johdatus logiikkaan I, 5 op

Lukiomatematiikan kertaus, 2 op

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, 5 op

Vektoriavaruuksiin sekä lineaarikuvauksiin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarilagebra ja matriisilaskenta I.

Johdatus valokuvan matematiikkaan, 5 op

Latex kurssi, 1 op

  • Tuntea Latexin erityispiirteet esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan verrattuna.
  • Laatia Latex-kielellä runsaasti matemaattisia merkintöjä sisältäviä, muuten yksinkertaisia tekstidokumentteja.
  • Etsiä tarvittaessa verkosta lisäohjeita Latexin käyttöön.

Ei vaadita edeltäviä opintoja tai osaamista.

Tietokone työvälineenä, 1 op

Varmistaa, että opiskelijalla on tarvittavat käytännön taidot tietojenkäsittelytieteen opintoihin. Tavoite on, että opiskelija oppii komentorivin alkeet, käyttämään versionhallintaa suoraviivaisesti koodiprojektissa, sekä luomaan yksinkertaisen staattisen verkkosivun.

Ei esitietovaatimuksia.

Tiedekasvatus, 2-5 op

Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tutkimustietoon pohjautuvia, innostavia ja eheyttäviä tiedekasvatuskokonaisuuksia, huomioiden erityisesti matematiikka ja luonnontieteet. Opiskelija saa käytännönkokemusta erilaisten oppijoiden kohtaamisesta ja ohjaamisesta. Opiskelija oppii tekemään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään tiedekasvatusmateriaalia. Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä tiedekasvattajana vahvistuu.

Naturvetenskaper nu I, 2 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
DEFA-opinnot
Kysy hankkeesta ja opinnoista
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista