Matematiikan opintosuunnan perusopinnot muodostavat sillan koulumatematiikasta abstraktiin yliopistomatematiikkaan. Perusopinnoissa tutustutaan yleisimpiin matemaattisiin käsitteisiin, opetellaan matemaattista päättelyä sekä matematiikasta viestimistä.

Matematiikka on yksi matemaattisten tieteiden opintosuunnista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Matematiikan perusopinnot, 25-50 op

Matematiikan perusopinnot, syksy 2017, 25 op
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 30.9.2018

Johdatus yliopistomatematiikkaan, 5 op

Joukko-opin perusteet merkintätapoineen sekä erityyppiset todistustekniikat. Matemaattinen ajattelu sekä suullinen ja kirjallinen viestintä.

Lukiomatematiikka.

Johdatus yliopistomatematiikkaan, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 11.12.2017

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, 5 op

Vektoriavaruuteen Rn ja matriiseihin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Lukiomatematiikka.

Avoin yliopistoHelsinki 1.10.2017 - 31.5.2018
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 17.10.2017

Raja-arvot, 5 op

Kurssin suortettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa raja-arvon määritelmää konkreettisiin esimerkkitilanteisiin
  • osaa soveltaa käsitteitä koskevia kurssilla esiteltyjä perustuloksia
  • osaa käsitellä kurssin aihepiiriin kuuluvia teoreettisia kysymyksiä (syvemmän osaamisen taso).

Lukion pitkän matematiikan hyvä hallinta täydennettynä tarvittaessa lukiomatematiikan kertauskurssilla.

Raja-arvot, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 31.10.2017 - 14.12.2017

Differentiaalilaskenta, 5 op

  • Opiskelija hallitsee funktion raja-arvon (ja sen muunnelmien) määritelmän soveltamisen konkreettisiin esimerkkitilanteisiin
  • Opiskelija hallitsee funktion raja-arvon perusominaisuuksien soveltamisen
  • Opiskelija hallitsee jatkuvien funktioitten perusominaisuuksien soveltamisen
  • Opiskelija hallitsee derivoituvien funktioitten perusominaisuuksien soveltamisen
  • Opiskelija hallitsee tärkeimpien alkeisfunktioitten perusominaisuudet
  • Opiskelija osaa käsitellä funktion raja-arvoihin, jatkuviin funktioihin ja derivaattoihin liittyviä teoreettisia kysymyksiä (syvempi taso)

Raja-arvot

Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 1.3.2018

Integraalilaskenta, 5 op

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee integraalilaskennan perusteet, mukaan lukien epäoleellisen integraalin, ja tietää funktiojonoihin ja niiden tasaiseen suppenemiseen liittyvät käsitteet.

Opintojaksot Raja-arvot ja Differentiaalilaskenta.

Integraalilaskenta, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 13.3.2018 - 3.5.2018

Matematiikan opintoja

Matematiikkaa kaikkialla, 5 op

Opiskelja tutustuu matematiikan merkitykseen ja sovelluksiin yhteiskunnassa.

Peruskoulumatematiikka.

Matematiikkaa kaikkialla, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.9.2017 - 8.12.2017

Johdatus logiikkaan I, 5 op

Propositiologiikan peruskäsitteet ja niiden käyttö.

Johdatus logiikkaan I, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 19.10.2017

Lukiomatematiikan kertaus, 2 op

Lukiomatematiikan kertaus, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.9.2017 - 23.12.2017
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Malin, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista