Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintokokonaisuus on kasvatustieteiden koulutusohjelmaan kuuluva valinnainen tieteenalaa tukeva opintokokonaisuus.

Monikulttuurinen yhteiskunta ja kouluympäristö saattavat luoda haasteita opettajan työlle, jolloin esimerkiksi kulttuurienvälisten kommunikaatiotaitojen merkitys korostuu. Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnoissa tutustutaan muun muassa omiin käsityksiin monikulttuurisuudesta ja siihen, miten oma kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa. Opintojen tavoitteena on luoda valmiuksia toimia monikulttuurisessa päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa sekä ottaa erilaisista taustoista tulevat oppilaat huomioon opetuksessa. Perusopinnot toteutetaan yhteisopetuksena kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa. Opetus on osittain päiväopetusta.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot (25 op) (SA), 25 op

Opintojen tavoitteena on luoda valmiuksia toimia monikulttuurisessa päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa sekä ottaa erilaisista taustoista tulevat oppilaat huomioon opetuksessa.

Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot (25 op) (SA) lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 1.6.2018

Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ja osaa käyttää monikulttuurisuustutkimukseen ja -kasvatukseen liittyvää käsitteistöä.
 • ymmärtää ja kykenee vertailemaan monikulttuurisuuskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia.
 • laajentaa käsitystään monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta.
Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 28.9.2017

Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomalaisuuden sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvaina ja historiallisesti muuttuvana kokonaisuutena.
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa
 • kykenee tarkastelemaan kriittisesti oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa piirteitä suhteessa muuhun maailmaan.
 • kykenee reflektoimaan omia yhteiskunta- ja kulttuurinäkemyksiään sekä tunnistamaan niiden merkityksen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • tarkastelemaan kriittisesti monikulttuurisuutta koskevaa julkista keskustelua
Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 31.10.2017 - 23.11.2017

Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi, 5 op

Opiskelija

 • pohtii maahanmuuton syitä ja seurauksia globaalissa kontekstissa, koulumaailmaan kiinnittyen.
 • ymmärtää sosiaaliluokan, etnisyyden, sukupuolen, seksuaalisen orientaation, kielen, kansallisuuden ja uskonnon merkityksen identiteetin rakentumisessa
 • ymmärtää syrjinnän ja rasismin vaikutuksen oppilaiden oppimiseen ja toimimintaan.
 • reflektoi kriittisesti omia käsityksiään monikulttuurisuudesta/interkulttuurisuudesta ja monikulttuurisesta/interkulttuurisesta kasvatuksesta.
Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 11.1.2018 - 6.2.2018

Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielen keskeisen merkityksen interkulttuurisessa kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa.
 • ymmärtää kulttuurienvälisen kompetenssin merkityksen erilaisissa kulttuurienvälisissä konteksteissa.
 • tarkastelee kriittisesti kieleen liittyviä myyttejä.
 • kykenee toimimaan kulttuurienvälisenä viestijänä monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa
 • kykenee ohjaamaan lapsia/oppilaita toimimaan monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa.
Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 13.2.2018 - 27.2.2018

Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa (sa), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää uskontojen ja maailmankatsomusten merkityksen ihmisen elämäntavan kokonaisuudessa ja kulttuurin pohjavirtana.
 • tunnistaa katsomukset sisäisesti moninaisiksi ja dynaamisiksi merkityssysteemeiksi.
 • osaa tarkastella kriittisesti omaa katsomustaan ja reflektoida sen vaikutusta opettajan ja kasvattajan työssä.
 • kykenee arvioimaan uskontoa koskevaa keskustelua, siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja rakenteellisia kysymyksiä, sekä kulttuurisidonnaisia käytänteitä.
 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sellaista kasvatusta ja opetusta, joka tukee oppilaan kasvua katsomustietoiseksi maailmankansalaiseksi.
Avoin yliopistoHelsinki 12.3.2018 - 6.5.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Nina Dementjeff, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista