Monikulttuurinen yhteiskunta ja kouluympäristö saattavat luoda haasteita opettajan työlle, jolloin esimerkiksi kulttuurienvälisten kommunikaatiotaitojen merkitys korostuu. Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnoissa tutustutaan muun muassa omiin käsityksiin monikulttuurisuudesta ja siihen, miten oma kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa. Opintojen tavoitteena on luoda valmiuksia toimia monikulttuurisessa päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa sekä ottaa erilaisista taustoista tulevat oppilaat huomioon opetuksessa. Perusopinnot toteutetaan yhteisopetuksena kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa. Opetus on osittain päiväopetusta.

Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintokokonaisuus on kasvatustieteiden koulutusohjelmaan kuuluva valinnainen tieteenalaa tukeva opintokokonaisuus 31.7.2020 saakka.

Opintokokonaisuutta ei ole enää tarjolla 1.8.2020 jälkeen.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Monikulttuurisuuskasvatus, perusopinnot, 25 op

Opintojen tavoitteena on luoda valmiuksia toimia monikulttuurisessa päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa sekä ottaa erilaisista taustoista tulevat oppilaat huomioon opetuksessa.

Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ja osaa käyttää monikulttuurisuustutkimukseen ja -kasvatukseen liittyvää käsitteistöä.
 • ymmärtää ja kykenee vertailemaan monikulttuurisuuskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia.
 • laajentaa käsitystään monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta.

Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomalaisuuden sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvaina ja historiallisesti muuttuvana kokonaisuutena.
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa
 • kykenee tarkastelemaan kriittisesti oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa piirteitä suhteessa muuhun maailmaan.
 • kykenee reflektoimaan omia yhteiskunta- ja kulttuurinäkemyksiään sekä tunnistamaan niiden merkityksen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • tarkastelemaan kriittisesti monikulttuurisuutta koskevaa julkista keskustelua

Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi, 5 op

Opiskelija

 • pohtii maahanmuuton syitä ja seurauksia globaalissa kontekstissa, koulumaailmaan kiinnittyen.
 • ymmärtää sosiaaliluokan, etnisyyden, sukupuolen, seksuaalisen orientaation, kielen, kansallisuuden ja uskonnon merkityksen identiteetin rakentumisessa
 • ymmärtää syrjinnän ja rasismin vaikutuksen oppilaiden oppimiseen ja toimimintaan.
 • reflektoi kriittisesti omia käsityksiään monikulttuurisuudesta/interkulttuurisuudesta ja monikulttuurisesta/interkulttuurisesta kasvatuksesta.

Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielen keskeisen merkityksen interkulttuurisessa kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa.
 • ymmärtää kulttuurienvälisen kompetenssin merkityksen erilaisissa kulttuurienvälisissä konteksteissa.
 • tarkastelee kriittisesti kieleen liittyviä myyttejä.
 • kykenee toimimaan kulttuurienvälisenä viestijänä monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa
 • kykenee ohjaamaan lapsia/oppilaita toimimaan monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa.

Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa (sa), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää uskontojen ja maailmankatsomusten merkityksen ihmisen elämäntavan kokonaisuudessa ja kulttuurin pohjavirtana.
 • tunnistaa katsomukset sisäisesti moninaisiksi ja dynaamisiksi merkityssysteemeiksi.
 • osaa tarkastella kriittisesti omaa katsomustaan ja reflektoida sen vaikutusta opettajan ja kasvattajan työssä.
 • kykenee arvioimaan uskontoa koskevaa keskustelua, siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja rakenteellisia kysymyksiä, sekä kulttuurisidonnaisia käytänteitä.
 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sellaista kasvatusta ja opetusta, joka tukee oppilaan kasvua katsomustietoiseksi maailmankansalaiseksi.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista