Musiikkitiede on yksi Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnista.

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista tutkimusta. Tutkimuskohteena musiikki määritellään hyvin laajasti: niin soivana teoksena kuin historiallisena, kulttuurisena, filosofisena, fysiologisena tai psykologisena ilmiönä. Musiikkia ja musiikinharjoitusta tarkastellaan monitieteisesti.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

 

Musiikkitieteen perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys musiikin historiasta ja musiikin keskeisistä tutkimussuuntauksista. Hän osaa keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä hahmottaa musiikin ja äänen rakenteita. Hän tuntee eri aikakausien keskeisiä musiikkikultuureja ja osaa kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Musiikkitieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain avoimena yliopisto-opetuksena.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys musiikin historiasta ja musiikin keskeisistä tutkimussuuntauksista. Hän osaa keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä hahmottaa musiikin ja äänen rakenteita. Hän tuntee eri aikakausien keskeisiä musiikkikultuureja ja osaa kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Johdatus musiikintutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys musiikintutkimuksen alan laajuudesta ja tutkimuskohteiden kirjosta. Hän on tutustunut joihinkin tutkimusperinteisiin ja -tapoihin. Hän tuntee musiikkitieteen ja etnomusikologian tieteenhistorian ja osaa nimetä niiden ominaispiirteet. Hän tuntee myös musiikin ja teknologian suhteita sekä tietokoneavusteisia tutkimustapoja.

Musiikin ja äänen analyyysi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä menetelmiä musiikin ja äänen analysoimiseksi. Hän osaa arvioida musiikin ja äänen analyysimenetelmiä kriittisesti ja osaa valita ja soveltaa menetelmiä analyysiaineistosta ja -tehtävästä riippuen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ei edeltäviä opintoja.

Musiikki Suomessa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteittäin Suomessa tehdyn, esitetyn ja elävän musiikin kehityksen ja erityispiirteet. Lisäksi hän tietää erilaisia musiikkikulttuurisia mekanismeja ja Suomessa toimivia instituutioita, jotka vaikuttavat mahdollistavat ja rajoittavat - eri yhteyksissä meitä ympäröivään musiikkiin ja sen tekemiseen. Hän on alustavasti perehtynyt musiikin alan työkenttään.

Ei edeltäviä opintoja.

Taidemusiikin historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään länsimaisen taidemusiikin kehityshistorian ja tunnistaa eri aikakausiin liittyviä keskeisiä sävelteoksia. Hän osaa eritellä eri tyylisuuntien musiikillisia piirteitä ja ymmärtää kunkin aikakauden vallitsevia kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita. Hän myös kykenee tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen taidemusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja em. olosuhteissa.

Ei edeltäviä opintoja.

Populaarimusiikin historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään länsimaisen populaarimusiikin keskeiset suuntaukset ja tunnistaa niihin liittyviä keskeisiä sävelteoksia. Hän osaa eritellä eri tyylien musiikillisia piirteitä ja ymmärtää kuhunkin tyyliin liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita. Hän myös kykenee tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen populaarimusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja mainittuja olosuhteita vasten.

Ei edeltäviä opintoja.

Johdanto maailman musiikkikulttuureihin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tuntuma maailman musiikkikulttuurien moninaisuudesta ja hän tuntee valikoitujen musiikinmuotojen ja musiikkikulttuurien peruspiirteet. Lisäksi hän on tutustunut etnomusikologiseen tapaan tarkastella musiikkia kulttuurisena toimintana ja sosiaalisena vaikuttajana.

Ei edeltäviä opintoja.

Peruttu

Musiikkitieteen aineopinnot, osia

Valinnainen musiikinlaji, musiikkityyli tai –kulttuuri I, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulle on kehittynyt hyvä yleiskuva valitusta musiikinlajista, musiikkityylistä tai -kulttuurista, sitä koskevista musiikintutkimuksellisista lähestymistavoista ja näihin liittyvästä kirjallisuudesta. Ymmärrät ja osaat vertailla erilaisia aihepiiriä käsitteleviä näkökulmia. Sinulla on kyky kehittää osaamistasi eteenpäin itsenäisen opiskelun ja tutkimustyön muodossa liittyen esimerkiksi kandidaatin tutkielmaan.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista