Musiikkitiede on yksi Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnista.

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista tutkimusta. Tutkimuskohteena musiikki määritellään hyvin laajasti: niin soivana teoksena kuin historiallisena, kulttuurisena, filosofisena, fysiologisena tai psykologisena ilmiönä. Musiikkia ja musiikinharjoitusta tarkastellaan monitieteisesti.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Musiikkitieteen perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on yleiskäsitys musiikin historiasta ja musiikin keskeisistä tutkimussuuntauksista. Osaat keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä hahmotat musiikin ja äänen rakenteita. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä musiikkikultuureja ja osaat kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on yleiskäsitys musiikin historiasta ja musiikin keskeisistä tutkimussuuntauksista. Osaat keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä hahmotat musiikin ja äänen rakenteita. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä musiikkikultuureja ja osaat kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.
 

Musiikkitieteen perusopinnot 30 op järjestetään lukuvuonna 2019-2020 yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa. Opetus on päiväopetusta.

 

Johdatus musiikintutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on käsitys musiikintutkimuksen alan laajuudesta ja tutkimuskohteiden kirjosta. Olet tutustunut joihinkin tutkimusperinteisiin ja -tapoihin. Tunnet musiikkitieteen ja etnomusikologian tieteenhistorian ja osaat nimetä niiden ominaispiirteet. Lisäksi tunnet musiikin ja teknologian suhteita sekä tietokoneavusteisia tutkimustapoja.

Musiikin ja äänen analyyysi, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet keskeisiä menetelmiä musiikin ja äänen analysoimiseksi. Osaat arvioida musiikin ja äänen analyysimenetelmiä kriittisesti ja osaat valita ja soveltaa menetelmiä analyysiaineistosta ja -tehtävästä riippuen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ei edeltäviä opintoja.

Musiikki Suomessa, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet pääpiirteittäin Suomessa tehdyn, esitetyn ja elävän musiikin kehityksen ja erityispiirteet. Lisäksi tiedät erilaisia musiikkikulttuurisia mekanismeja ja Suomessa toimivia instituutioita, jotka vaikuttavat mahdollistavat ja rajoittavat - eri yhteyksissä meitä ympäröivään musiikkiin ja sen tekemiseen. Lisäksi olet alustavasti perehtynyt musiikin alan työkenttään.

Ei edeltäviä opintoja.

Taidemusiikin historia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet pääpiirteissään länsimaisen taidemusiikin kehityshistorian ja tunnistat eri aikakausiin liittyviä keskeisiä sävelteoksia
  • osaat eritellä eri tyylisuuntien musiikillisia piirteitä ja ymmärrät kunkin aikakauden vallitsevia kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita
  • kykenet myös tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen taidemusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja em. olosuhteissa.

Ei edeltäviä opintoja.

Populaarimusiikin historia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet pääpiirteissään länsimaisen populaarimusiikin keskeiset suuntaukset ja tunnistat niihin liittyviä keskeisiä sävelteoksia
  • osaat eritellä eri tyylien musiikillisia piirteitä ja ymmärrät kuhunkin tyyliin liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita
  • kykenet tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen populaarimusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja mainittuja olosuhteita vasten.

Ei edeltäviä opintoja.

Johdanto maailman musiikkikulttuureihin, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on tuntuma maailman musiikkikulttuurien moninaisuudesta ja tunnet valikoitujen musiikinmuotojen ja musiikkikulttuurien peruspiirteet. Lisäksi olet tutustunut etnomusikologiseen tapaan tarkastella musiikkia kulttuurisena toimintana ja sosiaalisena vaikuttajana.

Ei edeltäviä opintoja.

Peruttu

Musiikkitieteen aineopinnot, osia

Valinnainen musiikinlaji, musiikkityyli tai –kulttuuri I, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulle on kehittynyt hyvä yleiskuva valitusta musiikinlajista, musiikkityylistä tai -kulttuurista, sitä koskevista musiikintutkimuksellisista lähestymistavoista ja näihin liittyvästä kirjallisuudesta. Ymmärrät ja osaat vertailla erilaisia aihepiiriä käsitteleviä näkökulmia. Sinulla on kyky kehittää osaamistasi eteenpäin itsenäisen opiskelun ja tutkimustyön muodossa liittyen esimerkiksi kandidaatin tutkielmaan.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista