Opinnot Avoimessa yliopistossa

Musiikkitieteen perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on yleiskäsitys musiikin historiasta ja musiikin keskeisistä tutkimussuuntauksista. Osaat keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä hahmotat musiikin ja äänen rakenteita. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä musiikkikultuureja ja osaat kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on yleiskäsitys musiikin historiasta ja musiikin keskeisistä tutkimussuuntauksista. Osaat keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä hahmotat musiikin ja äänen rakenteita. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä musiikkikultuureja ja osaat kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.
 

Musiikkitieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa. Opetus on pääsääntöisesti päiväopetusta.

 

Syyslukukaudella  2020 järjestetään opintojaksot:
AYTTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
AYTTK-MU110 Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
AYTTK-MU140 Taidemusiikin historia 5 op
AYTTK-MU160 Johdanto maailman musiikkikulttuureihin 5 op
AYTTK-MU170 Johdatus musiikkiteknologiaan 5 op

 

Kevätlukukaudella 2021 järjestetetään seuraava opintojakso:
AYTTK-MU150 Populaarimusiikki 5 op
 

 

Johdatus taiteiden tutkimukseen, 5 op

Opintojakson myötä tutustut estetiikan ja taiteita tutkivien tieteiden monipuoliseen tutkimusalueeseen ja erityiskysymyksiin. Opit ymmärtämään taiteita ja esteettisiä ilmiöitä tutkivien tieteiden yhteisiä piirteitä samoin kuin kunkin tieteenalan erityiskäsitteitä ja teorioita. Opintojakson suoritettuasi omaat kattavan käsityksen taiteiden tutkimuksen kentästä, sen eri alojen yhteisistä kysymyksenasetteluista ja lähestymistavoista. Lisäksi tiedät millaisia painotuksia eri opintosuunnilla on ja kykenet alustavasti hahmottamaan omaa suuntautumistasi taide-elämässä. Tältä pohjalta kykenet suunnittelemaan omia valintojasi tutkinnon puitteissa.

Johdatus musiikintutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on käsitys musiikintutkimuksen alan laajuudesta ja tutkimuskohteiden kirjosta. Olet tutustunut joihinkin tutkimusperinteisiin ja -tapoihin. Tunnet musiikkitieteen ja etnomusikologian tieteenhistorian ja osaat nimetä niiden ominaispiirteet. Lisäksi tunnet musiikin ja teknologian suhteita sekä tietokoneavusteisia tutkimustapoja.

Taidemusiikin historia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet pääpiirteissään länsimaisen taidemusiikin kehityshistorian ja tunnistat eri aikakausiin liittyviä keskeisiä sävelteoksia
 • osaat eritellä eri tyylisuuntien musiikillisia piirteitä ja ymmärrät kunkin aikakauden vallitsevia kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita
 • kykenet myös tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen taidemusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja em. olosuhteissa.

Ei edeltäviä opintoja.

Populaarimusiikki, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet pääpiirteissään länsimaisen populaarimusiikin keskeiset suuntaukset ja tunnistat niihin liittyviä keskeisiä sävelteoksia
 • osaat eritellä eri tyylien musiikillisia piirteitä ja ymmärrät kuhunkin tyyliin liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita
 • kykenet tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen populaarimusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja mainittuja olosuhteita vasten.

Ei edeltäviä opintoja.

Maailman musiikkikulttuurit, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on tuntuma maailman musiikkikulttuurien moninaisuudesta ja tunnet valikoitujen musiikinmuotojen ja musiikkikulttuurien peruspiirteet. Lisäksi olet tutustunut etnomusikologiseen tapaan tarkastella musiikkia kulttuurisena toimintana ja sosiaalisena vaikuttajana.

Ei edeltäviä opintoja.

Peruttu

Johdatus musiikkiteknologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot nykypäivän musiikkiteknologiasta sekä teknologian merkityksestä musiikkikulttuurissa. Hallitset tutkimusalan peruskäsitteitä sekä kykenee tunnistamaan musiikin ja teknologian vuorovaikutussuhteita.

Musiikkitieteen aineopinnot, osia

Syyslukukaudella 2020 järjestetään Musiikki Suomsessa 5 op -kurssi, joka alkaa lokakuussa.

Musiikki Suomessa, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet pääpiirteittäin Suomessa tehdyn, esitetyn ja elävän musiikin kehityksen ja erityispiirteet
 • tiedät erilaisia musiikkikulttuurisia mekanismeja ja Suomessa toimivia musiikki-instituutioita
 • olet alustavasti perehtynyt musiikin alan työkenttään.

Musiikki, media ja audiovisuaalisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset musiikin, äänen ja kuvan välisiä suhteita koskevat analyysimenetelmät valituilla alueilla, kuten elokuvamusiikin tutkimuksessa tai musiikkivideotutkimuksessa. Hän tunnistaa ja osaa analysoida erilaisia audiovisuaalisia esitystapoja ja -tekniikoita sekä audiovisuaalisen aineiston tuottamia merkityksiä. Hänellä on valmiudet kehittää osaamistaan audiovisuaalista kulttuuria ja medioita koskevan kirjallisuuden ja omatoimisen opiskelun avulla.

Peruttu

Musiikki ja sukupuoli, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut musiikin ja sukupuolen tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin, vaiheisiin ja lähestymistapoihin. Hänelle on kehittynyt ymmärrys sukupuolen merkityksestä musiikkiin liittyvissä käytännöissä ja käsityksissä. Hän tuntee musiikin ja sukupuolen tutkimuksen tärkeitä käsitteitä ja ymmärtää sukupuolen kytkeytymisen muihin muuttujiin kuten ikä, yhteiskuntaluokka, etnisyys ja seksuaalisuus. Hän osaa arvioida musiikkeja ja musiikkikulttuuria kriittisesti sukupuolen kannalta tavoilla, joista on hyötyä sekä opinnoissa että työelämässä. Opiskelijalla on valmiudet kehittää osaamistaan eteenpäin itsenäisen opiskelun avulla.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisiä aineopintoja (alkaen syksy 2020)

Kaikille Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintosuunnille yhteisiä aineopintoja.

Taiteiden tutkimuksen historia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • sinulla on laaja-alainen käsitys estetiikan ja taiteiden tutkimuksen kehityksestä antiikista nykyaikaan
 • tiedät, miten tieteenalat ovat syntyneet ja kehittyneet sekä mitä erityispiirteitä niihin sisältyy
 • osaat kuvata taiteiden historian tärkeimpiä tapahtumia ja merkittäviä tyylimurroksia ja ymmärrät keskeiset asiayhteydet
 • osaat tarkastella käsiteltäviä asiakokonaisuuksia taiteiden historiantutkimuksen lähtökohdista.

Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen, 5 op

Opit erittelemään, millaisista aineksista rakentuu taideteoksen luonnetta tarkasteleva kriittinen keskustelu ja kirjoittaminen. Tutustut argumentatiivisiin käytäntöihin ja eri alojen kritiikin ominaispiirteisiin sekä teoreettisiin lähtökohtiin.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Ennen syksyä 2020 järjestetyt Musiikkitieteen perusopinnot

2017-2020 opetussuunnitelman mukaiset Musiikkitieteen perusopinnot 30 op.

Johdatus musiikintutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on käsitys musiikintutkimuksen alan laajuudesta ja tutkimuskohteiden kirjosta. Olet tutustunut joihinkin tutkimusperinteisiin ja -tapoihin. Tunnet musiikkitieteen ja etnomusikologian tieteenhistorian ja osaat nimetä niiden ominaispiirteet. Lisäksi tunnet musiikin ja teknologian suhteita sekä tietokoneavusteisia tutkimustapoja.

Musiikin ja äänen analyyysi, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet keskeisiä menetelmiä musiikin ja äänen analysoimiseksi. Osaat arvioida musiikin ja äänen analyysimenetelmiä kriittisesti ja osaat valita ja soveltaa menetelmiä analyysiaineistosta ja -tehtävästä riippuen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ei edeltäviä opintoja.

Musiikki Suomessa, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet pääpiirteittäin Suomessa tehdyn, esitetyn ja elävän musiikin kehityksen ja erityispiirteet. Lisäksi tiedät erilaisia musiikkikulttuurisia mekanismeja ja Suomessa toimivia instituutioita, jotka vaikuttavat mahdollistavat ja rajoittavat - eri yhteyksissä meitä ympäröivään musiikkiin ja sen tekemiseen. Lisäksi olet alustavasti perehtynyt musiikin alan työkenttään.

Ei edeltäviä opintoja.

Taidemusiikin historia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet pääpiirteissään länsimaisen taidemusiikin kehityshistorian ja tunnistat eri aikakausiin liittyviä keskeisiä sävelteoksia
 • osaat eritellä eri tyylisuuntien musiikillisia piirteitä ja ymmärrät kunkin aikakauden vallitsevia kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita
 • kykenet myös tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen taidemusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja em. olosuhteissa.

Ei edeltäviä opintoja.

Populaarimusiikki, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet pääpiirteissään länsimaisen populaarimusiikin keskeiset suuntaukset ja tunnistat niihin liittyviä keskeisiä sävelteoksia
 • osaat eritellä eri tyylien musiikillisia piirteitä ja ymmärrät kuhunkin tyyliin liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita
 • kykenet tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen populaarimusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja mainittuja olosuhteita vasten.

Ei edeltäviä opintoja.

Maailman musiikkikulttuurit, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on tuntuma maailman musiikkikulttuurien moninaisuudesta ja tunnet valikoitujen musiikinmuotojen ja musiikkikulttuurien peruspiirteet. Lisäksi olet tutustunut etnomusikologiseen tapaan tarkastella musiikkia kulttuurisena toimintana ja sosiaalisena vaikuttajana.

Ei edeltäviä opintoja.

Peruttu

Ennen syksyä 2020 järjestetyt Musiikkitieteen aineopinnot

Valinnainen musiikinlaji, musiikkityyli tai –kulttuuri I, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulle on kehittynyt hyvä yleiskuva valitusta musiikinlajista, musiikkityylistä tai -kulttuurista, sitä koskevista musiikintutkimuksellisista lähestymistavoista ja näihin liittyvästä kirjallisuudesta. Ymmärrät ja osaat vertailla erilaisia aihepiiriä käsitteleviä näkökulmia. Sinulla on kyky kehittää osaamistasi eteenpäin itsenäisen opiskelun ja tutkimustyön muodossa liittyen esimerkiksi kandidaatin tutkielmaan.

Peruttu

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Valinnainen musiikintutkimuksen erityisalue, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt yhteen musiikintutkimuksen alueeseen tai menetelmään ja pystyy hyödyntämään tietojaan pro gradu työssä ja muissa maisterivaiheen opinnoissa.

Musiikkitieteen aineopinnot.

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista