Musiikkitiede on yksi Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnista.

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista tutkimusta. Tutkimuskohteena musiikki määritellään hyvin laajasti: niin soivana teoksena kuin historiallisena, kulttuurisena, filosofisena, fysiologisena tai psykologisena ilmiönä. Musiikkia ja musiikinharjoitusta tarkastellaan monitieteisesti.

Musiikkitieteen opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

 

Musiikkitieteen perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys musiikin historiasta ja musiikin keskeisistä tutkimussuuntauksista. Hän osaa keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä hahmottaa musiikin ja äänen rakenteita. Hän tuntee eri aikakausien keskeisiä musiikkikultuureja ja osaa kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Musiikkitieteen perusopinnot, lukuvuosi 2017-2018
4.9.2017 - 30.4.2018

Musiikkitieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain avoimena yliopisto-opetuksena.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys musiikin historiasta ja musiikin keskeisistä tutkimussuuntauksista. Hän osaa keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä hahmottaa musiikin ja äänen rakenteita. Hän tuntee eri aikakausien keskeisiä musiikkikultuureja ja osaa kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Johdatus musiikintutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys musiikintutkimuksen alan laajuudesta ja tutkimuskohteiden kirjosta. Hän on tutustunut joihinkin tutkimusperinteisiin ja -tapoihin. Hän tuntee musiikkitieteen ja etnomusikologian tieteenhistorian ja osaa nimetä niiden ominaispiirteet. Hän tuntee myös musiikin ja teknologian suhteita sekä tietokoneavusteisia tutkimustapoja.

Johdatus musiikintutkimukseen, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 2.11.2017 - 14.12.2017

Musiikin ja äänen analyyysi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä menetelmiä musiikin ja äänen analysoimiseksi. Hän osaa arvioida musiikin ja äänen analyysimenetelmiä kriittisesti ja osaa valita ja soveltaa menetelmiä analyysiaineistosta ja -tehtävästä riippuen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ei edeltäviä opintoja.

Musiikin ja äänen analyyysi, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.9.2017 - 15.12.2017

Musiikki Suomessa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteittäin Suomessa tehdyn, esitetyn ja elävän musiikin kehityksen ja erityispiirteet. Lisäksi hän tietää erilaisia musiikkikulttuurisia mekanismeja ja Suomessa toimivia instituutioita, jotka vaikuttavat mahdollistavat ja rajoittavat - eri yhteyksissä meitä ympäröivään musiikkiin ja sen tekemiseen. Hän on alustavasti perehtynyt musiikin alan työkenttään.

Ei edeltäviä opintoja.

Musiikki Suomessa, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 19.10.2017

Taidemusiikin historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään länsimaisen taidemusiikin kehityshistorian ja tunnistaa eri aikakausiin liittyviä keskeisiä sävelteoksia. Hän osaa eritellä eri tyylisuuntien musiikillisia piirteitä ja ymmärtää kunkin aikakauden vallitsevia kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita. Hän myös kykenee tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen taidemusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja em. olosuhteissa.

Ei edeltäviä opintoja.

Taidemusiikin historia, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 13.12.2017

Populaarimusiikin historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään länsimaisen populaarimusiikin keskeiset suuntaukset ja tunnistaa niihin liittyviä keskeisiä sävelteoksia. Hän osaa eritellä eri tyylien musiikillisia piirteitä ja ymmärtää kuhunkin tyyliin liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita. Hän myös kykenee tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen populaarimusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja mainittuja olosuhteita vasten.

Ei edeltäviä opintoja.

Populaarimusiikin historia, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 3.1.2018 - 11.1.2018

Johdanto maailman musiikkikulttuureihin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tuntuma maailman musiikkikulttuurien moninaisuudesta ja hän tuntee valikoitujen musiikinmuotojen ja musiikkikulttuurien peruspiirteet. Lisäksi hän on tutustunut etnomusikologiseen tapaan tarkastella musiikkia kulttuurisena toimintana ja sosiaalisena vaikuttajana.

Ei edeltäviä opintoja.

Johdanto maailman musiikkikulttuureihin, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 31.10.2017 - 15.12.2017
Johdanto maailman musiikkikulttuureihin/Maailmanmusiikki – muiden musiikkia meille?/Helsingin aikuisopisto
Helsingin AikuisopistoHelsinki 15.1.2018 - 31.5.2018

Musiikkitieteen aineopinnot, osia

Valinnainen musiikinlaji, musiikkityyli tai –kulttuuri I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on kehittynyt hyvä yleiskuva valitusta musiikinlajista, musiikkityylistä tai -kulttuurista, sitä koskevista musiikintutkimuksellisista lähestymistavoista ja näihin liittyvästä kirjallisuudesta. Hän ymmärtää ja osaa vertailla erilaisia aihepiiriä käsitteleviä näkökulmia. Hänellä on kyky kehittää osaamistaan eteenpäin itsenäisen opiskelun ja tutkimustyön muodossa liittyen esimerkiksi kandidaatin tutkielmaan.

Itsenäisyyden laulut: 100 vuotta suomalaista populaarimusiikkia, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 26.2.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista