Oikeustieteen opinnoissa pyritään antamaan kokonaiskuva oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opinnoissa tutustutaan eri oikeudenalojen keskeisiin periaatteisiin ja opitaan hankkimaan luotettavaa oikeudellista tietoa ja ratkaisemaan oikeudellisia ongelmia sen avulla.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Johdatus oikeustieteeseen 5 op

Johdatus oikeustieteeseen –täydennyskurssi (linkki alla) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Johdatus oikeustieteeseen -kurssin (tai vastaavan) 2 op:n laajuisena Avoimessa yliopistossa eivätkä ole sen jälkeen suorittaneet muita oikeustieteellisiä opintoja avoimessa yliopistossa ja jotka haluavat jatkaa oikeustieteen opintoja Avoimessa yliopistossa keväällä 2018.

Johdatus oikeustieteeseen, 3 op:n täydennyskurssi, lv. 2017-2018

 

Keväälle 2018 tulossa 1-2 Johdatus oikeustieteeseen -kurssia lisää. Tarkemmat tiedot viim. alkuvuodesta 2018.

 

Johdatus oikeustieteeseen, 5 op

Johdatus oikeustieteeseen –opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustietoja ja –taitoja oikeustieteen muun opiskelun tueksi ja taustaksi. Kurssilla tutustutaan keskeiseen oikeustieteen käsitteistöön ja luodaan yleiskuvaa oikeustieteen opiskeluun liittyvistä keskeisistä teemoista ja taidoista. Opiskelijalle pyritään antamaan kurssilla välineitä itsenäiseen tiedon hankintaan, tiedon syventämiseen ja taitojen harjoittamiseen.

Kurssin käytyään opiskelija:

 • on tutustunut oikeustieteeseen tieteenalana
 • osaa hahmottaa oikeudellisten normien ominaispiirteet
 • osaa hahmottaa modernin demokraattisen oikeusvaltion käsitteen ja on tutustunut perus- ja ihmisoikeuksiin
 • on tutustunut lainopillisen ajattelun ja argumentoinnin perusteisiin ja on perehtynyt oikeuslähteisiin ja harjoitellut omien kantojen oikeudellista perustelua sekä keskustelua oikeustieteellisestä teemasta ryhmässä
 • on harjoitellut oikeustieteellisten aineiden opiskelussa tarvittavia taitoja kuten tieteellisen tekstin lukemista ja analyysia, oikeuslähteiden löytämistä ja käyttämistä ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemista
 • näkee Suomen oikeusjärjestelmän osana kansainvälistä ja eurooppalaista viitekehystä
 • on muodostanut yleiskuvan oikeudenaloista ja oikeudenalojen jaottelutavoista
 • on perehtynyt oikeudenmukaisuuden ja juristin ammattietiikan keskeisiin piirteisiin
 • on tutustunut tarkemmin joidenkin oikeudenalojen perusteisiin
 • osaa hahmottaa oikeudellisia teemoja julkisessa keskustelussa
 • tietää mistä kurssin teemoista saa lisätietoa
 • on saanut yleiskuvan oikeustieteellisistä opinnoista Avoimessa yliopistossa ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Muut oikeustieteen opinnot

SYKSY 2017:  Ei opintoja.
 

KEVÄT 2018 (opinto-ohjelmat alla)

 

 

 

Perhe- ja jäämistöoikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

1) hallitsee perhe- ja jäämistöoikeuden alan kuuluvan käsitteistön ja normiston siten, että hän tunnistaa ja paikantaa oikeudenalaan liittyvät ongelmat;
2) tuntee ja ymmärtää perhe- ja jäämistöoikeudellisen sääntelyn, jota tarvitaan alan tavanomaisissa lakimiestehtävissä;
3) osaa soveltaa perhe- ja jäämistöoikeudellisia normeja esimerkiksi tavanomaista perinnönjakoa, ositusta tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa riita-asiassa.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Oikeushistoria ja oikeusteoria, 10 op

Oikeushistorian ja oikeusteorian opintokokonaisuus kehittää opiskelijan teoreettisia ja menetelmällisiä tietoja ja taitoja sekä kykyä kriittiseen ajatteluun ja tieteellisen tiedon tuottamiseen. Oikeushistorialla ja oikeusteorialla on oikeustieteessä keskeinen rooli oikeuden ymmärtämisen välineinä. Opetuksessa painotetaan enemmän ajattelutapoja kuin yksittäisiä asiasisältöjä, vaikkakin tärkeimmät historialliset kehityslinjat ja tietty peruskäsitteistö on opittava. Opintokokonaisuus kehittää opiskelijan taitoa sellaiseen oikeudelliseen tulkintaan, argumentointiin ja ongelmanratkaisuun, joka perustuu paitsi oikeuden kokonaisvaltaiseen jäsentämiseen myös oman oikeudellisen toiminnan luonteen ymmärtämiseen. Opintokokonaisuus kehittää samalla ryhmätyötaitoja sekä kirjallista ilmaisua ja esiintymistaitoa.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista