Oikeustieteen opinnoissa pyritään antamaan kokonaiskuva oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opinnoissa tutustutaan eri oikeudenalojen keskeisiin periaatteisiin ja opitaan hankkimaan luotettavaa oikeudellista tietoa ja ratkaisemaan oikeudellisia ongelmia sen avulla.

 

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Johdatus oikeustieteeseen 5 op

Johdatus oikeustieteeseen, 5 op

Opintojakso tarjoaa perustietoja ja -taitoja oikeustieteen muiden opintojen taustaksi ja tueksi. Opintojaksolla tutustut oikeustieteen keskeiseen käsitteistöön ja saat yleiskuvan oikeustieteen opiskelun keskeisistä teemoista. Saat myös välineitä itsenäiseen tiedon hankintaan, tiedon syventämiseen ja taitojen harjoittamiseen.

Opintojakson suoritettuasi

 • olet tutustunut oikeustieteeseen tieteenalana
 • osaat hahmottaa oikeudellisten normien ominaispiirteet
 • osaat hahmottaa modernin demokraattisen oikeusvaltion käsitteen
 • olet tutustunut perus- ja ihmisoikeuksiin
 • näet Suomen oikeusjärjestelmän osana kansainvälistä ja eurooppalaista viitekehystä
 • olet muodostanut yleiskuvan oikeudenaloista ja oikeudenalojen jaottelutavoista
 • olet perehtynyt oikeudenmukaisuuden ja juristin ammattietiikan keskeisiin piirteisiin
 • olet tutustunut tarkemmin joidenkin oikeudenalojen perusteisiin
 • osaat hahmottaa oikeudellisia teemoja julkisessa keskustelussa
 • olet tutustunut lainopillisen ajattelun ja argumentoinnin perusteisiin
 • olet perehtynyt oikeuslähteisiin ja harjoitellut omien kantojen oikeudellista perustelua sekä keskustelua oikeustieteellisestä teemasta ryhmässä
 • olet harjoitellut oikeustieteellisten aineiden opiskelussa tarvittavia taitoja kuten tieteellisen tekstin lukemista ja analyysia, oikeuslähteiden löytämistä ja käyttämistä sekä oikeudellisten ongelmien ratkaisemista
 • olet saanut yleiskuvan oikeustieteellisistä opinnoista Avoimessa yliopistossa ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
 • tiedät, mistä voit hankkia lisätietoa opintojakson teemoista
 • voit jatkaa opintoja Avoimen yliopiston muilla opintojaksoilla

Grundkurs i juridik, 5 op

Målet med studieavsnittet är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter till stöd och som bakgrund för studierna i juridik. På kursen lär du dig den viktigaste juridiska terminologin och får en överblick över centrala teman och färdigheter i anslutning till studier i juridik. Kursen strävar efter att ge dig verktyg för att självständigt söka information, fördjupa dina kunskaper och öva dina färdigheter.

Efter genomförd kurs har du:

 • bekantat dig med juridiken som vetenskapsområde
 • fått en bild av de rättsliga normernas särdrag
 • fått en bild av vad en modern demokratisk rättsstat är och bekantat dig med de grundläggande och mänskliga rättigheterna
 • fått en förståelse för hur den finländska rättsordningen är en del av den internationella och den europeiska referensramen
 • satt in dig i de centrala principer som gäller rättvisa och juristers yrkesetik
 • lärt dig grunderna i juridiskt tänkande och juridisk argumentation, bekantat dig med rättskällorna och övat på att juridiskt motivera dina ståndpunkter
 • fått en allmän bild av rättsområdena och hur de är indelade
 • blivit närmare förtrogen med grunderna för några rättsområden
 • lärt dig identifiera juridiska teman i den offentliga debatten
 • satt in dig i rättskällor och övat upp din förmåga att motivera dina rättsliga ställningstaganden och att diskutera ett rättsligt tema i grupp
 • övat upp färdigheter som behövs när man studerar juridiska ämnen så som läsning och analys av vetenskaplig text, hur man letar efter och använder rättskällor och hur man löser rättsliga problem
 • fått en allmän bild av studierna i juridik vid Öppna universitetet och Helsingfors universitets juridiska fakultet
 • lärt dig var man får mer information om kursens teman
 • efter avklarad kurs kan du fortsätta att studera på Öppna universitetets andra studieavsnitt

Oikeustieteen opinnot

Keväälle 2020 suunniteltu valtiosääntöoikeuden kurssi on peruuntunut.

 

Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus, 4 op

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuluttajaoikeuden ja immateriaalioikeuden perussisällön, kykenee soveltamaan tätä tietämystään oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä pystyy kriittisesti arvioimaan näiden oikeudenalojen sisältöjä.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op tai 5 op.

Oikeuden yleistieteet, 10 op

Oikeushistorian ja oikeusteorian opintokokonaisuus kehittää opiskelijan teoreettisia ja menetelmällisiä tietoja ja taitoja sekä kykyä kriittiseen ajatteluun ja tieteellisen tiedon tuottamiseen. Oikeushistorialla ja oikeusteorialla on oikeustieteessä keskeinen rooli oikeuden ymmärtämisen välineinä. Opetuksessa painotetaan enemmän ajattelutapoja kuin yksittäisiä asiasisältöjä, vaikkakin tärkeimmät historialliset kehityslinjat ja tietty peruskäsitteistö on opittava. Opintokokonaisuus kehittää opiskelijan taitoa sellaiseen oikeudelliseen tulkintaan, argumentointiin ja ongelmanratkaisuun, joka perustuu paitsi oikeuden kokonaisvaltaiseen jäsentämiseen myös oman oikeudellisen toiminnan luonteen ymmärtämiseen. Opintokokonaisuus kehittää samalla ryhmätyötaitoja sekä kirjallista ilmaisua ja esiintymistaitoa.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Perhe- ja jäämistöoikeus, 4 op

Sopimusoikeus, 5 op

Sopimusoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeisen sopimuksen syntyyn, sitovuuteen ja suoritushäiriöihin liittyvän normiston. Sopimusoikeuden yleisen osan haltuunottoa syvennetään tärkeisiin sopimustyyppeihin tutustumisen myötä. Sopimusoikeuden perusteista opiskelijalle rakentuu tiedollinen kivijalka, johon tukeudutaan myöhemmissä yksityisoikeuden opinnoissa. Opiskelija osaa jäsentää sopimusoikeudellisen oikeustapauksen relevantteihin osakysymyksiin, argumentoida kunkin ratkaisemisesta sopimusoikeuden keskeisten oikeussääntöjen valossa ja kirjoittaa perustellun ratkaisun.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, 5 op

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarien tavoitteena on tutkimuksellisen ajattelun ja ongelmien ratkaisukyvyn kehittäminen oikeuden muutosten analyysin avulla. Lisäksi tavoitteena on syventää oikeushistorian tuntemusta.

Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot, 2 op

Opiskelija saa oikeustieteellisen kirjoittamisen tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet. Hän ymmärtää, mistä oikeustieteellisessä tutkimuksessa on kyse. Hän osaa hakea kirjoitustyössä tarvitsemaansa tietoa keskeisistä oikeustieteellisistä koti- ja ulkomaisista tietokannoista. Hän hallitsee tietotekniikkaa riittävästi osatakseen muotoilla kirjoituksensa sellaisiksi, että ne täyttävät oikeustieteelliselle opinnäytetyölle asetettavat vaatimukset.

Opiskelijan digitaidot (DIGI-000, ent. TVT-ajokortti) tulee olla suoritettuna tai suoritettava se samaan aikaan tämän kurssin kanssa. Ks. Avoimen yliopiston Digitaidot-kurssit

Työoikeus I, 2.5 op

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää työoikeuden perusteiden perussisällön, kykenee soveltamaan tätä tietämystään oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä pystyy kriittisesti arvioimaan tämän oikeudenalan sisältöjä.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op/5 op

Valtiosääntöoikeus, 4 op

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan valtiosääntöoikeuden lähtökohdat ja perusteet sekä tunnistaa valtiosääntöoikeudellisesti keskeiset kysymyksenasettelut seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

1) valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista;
2) kotimaisesta perusoikeusjärjestelmästä ja Suomen kannalta merkityksellisistä eurooppalaisista ja kansainvälisistä ihmisoikeuksien suojajärjestelmistä;
3) ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista;
4) Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön sekä kyky soveltaa näitä koskevia oikeussääntöjä ja -periaatteita;
5) opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä perustuslain kannalta merkityksellisiä ongelmia ja osaa ratkaista oikeustapauksia perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien sekä perustuslain näkökulmasta. Opiskelijan valmiudet työskennellä ryhmässä kehittyvät.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Peruttu

Yleinen velvoiteoikeus ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on systemaattinen yleiskuva velkasuhdetta koskevista oikeuskysymyksistä, vahinkojen korvaamisesta sekä vahingonkorvausjärjestelmän ja vakuutusjärjestelmän suhteesta. Hän hallitsee erityisesti saamissuhteiden sisällön, voimassaolon ja muutosten sekä sopimuksenulkoisen vahingonkorvausvastuun ja vakuutussopimusoikeuden keskeiset kysymykset. Opiskelija osaa jäsentää velvoiteoikeudellisen ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisen oikeustapauksen relevantteihin osakysymyksiin, argumentoida kunkin ratkaisemisesta keskeisten oikeussääntöjen valossa ja kirjoittaa perustellun ratkaisun.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Yleinen hallinto-oikeus, 2 op

Yleisen hallinto-oikeuden suoritettuaan opiskelija:

1) tunnistaa ja ymmärtää julkishallinnon oikeudelliset ominaispiirteet: hallinnon lainalaisuuden, hallinnon oikeusperiaatteet, keskeiset käsitteet ja säännökset sekä niiden liitännät yhteiskuntaan;
2) tunnistaa ja ymmärtää hallintotoiminnan valtiosääntö-, perus- ja ihmisoikeusliitännät sekä eurooppaoikeuden vaikutukset kansalliseen hallintoon;
3) tuntee julkisen vallankäytön ja hallinto-oikeuden yleisten oppien perusteet;
4) osaa tunnistaa hallinto-oikeudellisia ongelmia, hankkia tietoa eri oikeuslähteistä ja ratkaista hallinto-oikeudellisia kysymyksiä analyyttisesti, kriittisesti ja monipuolisesti;
5) kykenee soveltamaan opittua myös käytännössä.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Valinnaiset opinnot

Eläinoikeus, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat

 • Kuvailla eläinoikeutta oikeudenalana, akateemisena tukimusalana ja kansanliikkeenä
 • Kuvailla ja vertailla keskeisimpiä eläinten moraalista ja oikeudellista asemaa koskevia tieteellisiä ja filosofisia teorioita
 • Analysoida eläinoikeudellisia oikeusnormeja niiden yhteiskunnallisessa ja ideologisessa viitekehyksessä

Suositus: Johdatus oikeustieteeseen (3 op tai 5 op) tai Oikeudellisen ajattelun perusteet sekä Kansainvälinen oikeus: Principles of Public International Law

Ilmasto-oikeus, 5 op

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa ilmasto-oikeudesta ja antaa lisää valmiuksia ilmasto-oikeuteen liittyviin käytännön tehtäviin.

Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (3 op/ 5 op). Hyvät perustiedot ympäristöoikeudesta, esim. ON-R216 Ympäristöoikeus tai 20016 Ympäristäoikeuden pakolliset aineopinnot.

Lääkintä- ja bio-oikeus, 5 op

Yleiskuvan antaminen lääkintä- ja bio-oikeudesta monitieteisenä oikeudenalana, alan käsitteistä ja periaatteista ja keskeisestä lainsäädännöstä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy soveltamaan oikeudenalasta hankkimaansa tietämystä ja arvioimaan kriittisesti oikeudenalan kehittämishaasteita..

Vähintään "Johdatus oikeustieteeseen"-kurssi (3 op/ 5 op) tai "Oikeudellisen ajattelun perusteet"-kurssi. Suositeltavaa, että myös valtiosääntöoikeuden aineopinnot on suoritettu.

Monitieteinen ympäristöoikeus, 5 op

Kurssin aikana käydään läpi erityisesti ympäristöoikeuteen liittyviä käsitteitä, periaatteita ja teorioita. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa ympäristöoikeudesta ja sen liittymäkohdista muihin tieteenaloihin. Tämän vuoksi perustieto ympäristöoikeudesta on hallittava ja opiskelijalla tulee olla myös valmius sisäistää muiden ympäristöoikeuteen liittyvien teemojen aiheita. Opintojakso lisää valmiuksia ympäristöoikeudellisten kysymysten monipuoliseen ymmärtämiseen ja ongelmien ratkaisuun, joista on hyötyä työelämässä.

Perustiedot ympäristöoikeudesta. Lisäksi opiskelijalla tulee olla myös valmius sisäistää muiden ympäristöoikeuteen liittyvien teemojen aiheita.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Heidi Teikari, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista