Oikeustieteen opinnoissa pyritään antamaan kokonaiskuva oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opinnoissa tutustutaan eri oikeudenalojen keskeisiin periaatteisiin ja opitaan hankkimaan luotettavaa oikeudellista tietoa ja ratkaisemaan oikeudellisia ongelmia sen avulla.

Orientaatio oikeustieteen opiskeluun Avoimessa yliopistossa pidettiin ma 10.9.2018 klo 18-19. Tilaisuuden diat. Tallenne.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Johdatus oikeustieteeseen 5 op

Johdatus oikeustieteeseen, 5 op

Opintojakso tarjoaa perustietoja ja -taitoja oikeustieteen muiden opintojen taustaksi ja tueksi. Opintojaksolla tutustut oikeustieteen keskeiseen käsitteistöön ja saat yleiskuvan oikeustieteen opiskelun keskeisistä teemoista. Saat myös välineitä itsenäiseen tiedon hankintaan, tiedon syventämiseen ja taitojen harjoittamiseen.

Opintojakson suoritettuasi

 • olet tutustunut oikeustieteeseen tieteenalana
 • osaat hahmottaa oikeudellisten normien ominaispiirteet
 • osaat hahmottaa modernin demokraattisen oikeusvaltion käsitteen
 • olet tutustunut perus- ja ihmisoikeuksiin
 • näet Suomen oikeusjärjestelmän osana kansainvälistä ja eurooppalaista viitekehystä
 • olet muodostanut yleiskuvan oikeudenaloista ja oikeudenalojen jaottelutavoista
 • olet perehtynyt oikeudenmukaisuuden ja juristin ammattietiikan keskeisiin piirteisiin
 • olet tutustunut tarkemmin joidenkin oikeudenalojen perusteisiin
 • osaat hahmottaa oikeudellisia teemoja julkisessa keskustelussa
 • olet tutustunut lainopillisen ajattelun ja argumentoinnin perusteisiin
 • olet perehtynyt oikeuslähteisiin ja harjoitellut omien kantojen oikeudellista perustelua sekä keskustelua oikeustieteellisestä teemasta ryhmässä
 • olet harjoitellut oikeustieteellisten aineiden opiskelussa tarvittavia taitoja kuten tieteellisen tekstin lukemista ja analyysia, oikeuslähteiden löytämistä ja käyttämistä sekä oikeudellisten ongelmien ratkaisemista
 • olet saanut yleiskuvan oikeustieteellisistä opinnoista Avoimessa yliopistossa ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
 • tiedät, mistä voit hankkia lisätietoa opintojakson teemoista
 • voit jatkaa opintoja Avoimen yliopiston muilla opintojaksoilla

Johdatus oikeustieteeseen täydennyskurssi

Johdatus oikeustieteeseen –täydennyskurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Johdatus oikeustieteeseen -kurssin (tai vastaavan) 2 op:n laajuisena Avoimessa yliopistossa eivätkä ole sen jälkeen suorittaneet muita oikeustieteellisiä opintoja avoimessa yliopistossa ja jotka haluavat jatkaa oikeustieteen opintoja Avoimessa yliopistossa. Täydennyskurssi lv. 18-19 avautuu 4.9. Täydennyskurssi on verkkokurssi.

 

Muut oikeustieteen opinnot

Suunnitteilla:

 • Perhe- ja jäämistöoikeus (5 op) keväälle 2019, varmistuu syksyllä

Eläinoikeus, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat

 • Kuvailla eläinoikeutta oikeudenalana, akateemisena tukimusalana ja kansanliikkeenä
 • Kuvailla ja vertailla keskeisimpiä eläinten moraalista ja oikeudellista asemaa koskevia tieteellisiä ja filosofisia teorioita
 • Analysoida eläinoikeudellisia oikeusnormeja niiden yhteiskunnallisessa ja ideologisessa viitekehyksessä

Suositus: Johdatus oikeustieteeseen (3 op tai 5 op) tai Oikeudellisen ajattelun perusteet sekä Kansainvälinen oikeus: Principles of Public International Law

Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus, 4 op

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuluttajaoikeuden ja immateriaalioikeuden perussisällön, kykenee soveltamaan tätä tietämystään oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä pystyy kriittisesti arvioimaan näiden oikeudenalojen sisältöjä.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op tai 5 op.

Lääkintä- ja bio-oikeus, 5 op

Opiskelija saa yleiskuvan lääkintä- ja bio-oikeudesta poikkitieteellisenä oikeudenalana, alan käsitteistä ja periaatteista sekä keskeisestä lainsäädännöstä ja sen kehittämisestä. Tavoitteena on myös, että opiskelija kykenee soveltamaan oikeudenalasta hankkimaansa tietämystä ja kriittisesti arvioimaan oikeudenalan kehittämishaasteita. Kurssilla panostetaan lisäksi oppilaan kirjallisten ilmaisutaitojen kehittämiseen.

Vähintään "Johdatus oikeustieteeseen"-kurssi (3 op/ 5 op) tai "Oikeudellisen ajattelun perusteet"-kurssi. Suositeltavaa, että myös valtiosääntöoikeuden aineopinnot on suoritettu.

Monitieteinen ympäristöoikeus, 5 op

Kurssin aikana käydään läpi erityisesti ympäristöoikeuteen liittyviä käsitteitä, periaatteita ja teorioita. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa ympäristöoikeudesta ja sen liittymäkohdista muihin tieteenaloihin. Tämän vuoksi perustieto ympäristöoikeudesta on hallittava ja opiskelijalla tulee olla myös valmius sisäistää muiden ympäristöoikeuteen liittyvien teemojen aiheita. Opintojakso lisää valmiuksia ympäristöoikeudellisten kysymysten monipuoliseen ymmärtämiseen ja ongelmien ratkaisuun, joista on hyötyä työelämässä.

Perustiedot ympäristöoikeudesta. Lisäksi opiskelijalla tulee olla myös valmius sisäistää muiden ympäristöoikeuteen liittyvien teemojen aiheita.

Oikeuden yleistieteet, 10 op

Oikeushistorian ja oikeusteorian opintokokonaisuus kehittää opiskelijan teoreettisia ja menetelmällisiä tietoja ja taitoja sekä kykyä kriittiseen ajatteluun ja tieteellisen tiedon tuottamiseen. Oikeushistorialla ja oikeusteorialla on oikeustieteessä keskeinen rooli oikeuden ymmärtämisen välineinä. Opetuksessa painotetaan enemmän ajattelutapoja kuin yksittäisiä asiasisältöjä, vaikkakin tärkeimmät historialliset kehityslinjat ja tietty peruskäsitteistö on opittava. Opintokokonaisuus kehittää opiskelijan taitoa sellaiseen oikeudelliseen tulkintaan, argumentointiin ja ongelmanratkaisuun, joka perustuu paitsi oikeuden kokonaisvaltaiseen jäsentämiseen myös oman oikeudellisen toiminnan luonteen ymmärtämiseen. Opintokokonaisuus kehittää samalla ryhmätyötaitoja sekä kirjallista ilmaisua ja esiintymistaitoa.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Perhe- ja jäämistöoikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

1) hallitsee perhe- ja jäämistöoikeuden alan kuuluvan käsitteistön ja normiston siten, että hän tunnistaa ja paikantaa oikeudenalaan liittyvät ongelmat;
2) tuntee ja ymmärtää perhe- ja jäämistöoikeudellisen sääntelyn, jota tarvitaan alan tavanomaisissa lakimiestehtävissä;
3) osaa soveltaa perhe- ja jäämistöoikeudellisia normeja esimerkiksi tavanomaista perinnönjakoa, ositusta tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa riita-asiassa.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Sopimusoikeus, 5 op

Sopimusoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeisen sopimuksen syntyyn, sitovuuteen ja suoritushäiriöihin liittyvän normiston. Sopimusoikeuden yleisen osan haltuunottoa syvennetään tärkeisiin sopimustyyppeihin tutustumisen myötä. Sopimusoikeuden perusteista opiskelijalle rakentuu tiedollinen kivijalka, johon tukeudutaan myöhemmissä yksityisoikeuden opinnoissa. Opiskelija osaa jäsentää sopimusoikeudellisen oikeustapauksen relevantteihin osakysymyksiin, argumentoida kunkin ratkaisemisesta sopimusoikeuden keskeisten oikeussääntöjen valossa ja kirjoittaa perustellun ratkaisun.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, 5 op

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarien tavoitteena on tutkimuksellisen ajattelun ja ongelmien ratkaisukyvyn kehittäminen oikeuden muutosten analyysin avulla. Lisäksi tavoitteena on syventää oikeushistorian tuntemusta.

Opiskelijan on oltava suorittanut tai ilmoittautunut suorittamaan ON-310 Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot -kurssin. Ks. Avoimen yliopiston kurssi AYON-310 Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot, kesä 2018.

Edellytetään oikeushistorian pakollisten opintojen suorittamista: oikeushistoria 5 op tai oikeuden yleistieteet (oikeushistoria ja oikeusteoria) 10 op.

Tieteellisen kirjoittamisen seminaarin alkuopetus: Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot, 2 op

Opiskelija saa oikeustieteellisen kirjoittamisen tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet. Hän ymmärtää, mistä oikeustieteellisessä tutkimuksessa on kyse. Hän osaa hakea kirjoitustyössä tarvitsemaansa tietoa keskeisistä oikeustieteellisistä koti- ja ulkomaisista tietokannoista. Hän hallitsee tietotekniikkaa riittävästi osatakseen muotoilla kirjoituksensa sellaisiksi, että ne täyttävät oikeustieteelliselle opinnäytetyölle asetettavat vaatimukset.

Opiskelijan digitaidot (DIGI-000, ent. TVT-ajokortti) tulee olla suoritettuna tai suoritettava se samaan aikaan tämän kurssin kanssa. Ks. Avoimen yliopiston Digitaidot-kurssit

Työoikeus I, 2.5 op

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää työoikeuden perusteiden perussisällön, kykenee soveltamaan tätä tietämystään oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä pystyy kriittisesti arvioimaan tämän oikeudenalan sisältöjä.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op/5 op

Yleinen velvoiteoikeus ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on systemaattinen yleiskuva velkasuhdetta koskevista oikeuskysymyksistä, vahinkojen korvaamisesta sekä vahingonkorvausjärjestelmän ja vakuutusjärjestelmän suhteesta. Hän hallitsee erityisesti saamissuhteiden sisällön, voimassaolon ja muutosten sekä sopimuksenulkoisen vahingonkorvausvastuun ja vakuutussopimusoikeuden keskeiset kysymykset. Opiskelija osaa jäsentää velvoiteoikeudellisen ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisen oikeustapauksen relevantteihin osakysymyksiin, argumentoida kunkin ratkaisemisesta keskeisten oikeussääntöjen valossa ja kirjoittaa perustellun ratkaisun.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista