Opinnot Avoimessa yliopistossa

Johdatus oikeustieteeseen 5 op

Johdatus oikeustieteeseen 5 op -kurssia ei enää järjestetä.
 

Tulossa keväällä 2021 uusi kurssi:  Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op) MOOC. Kurssi on tulossa huhtikuuhun mennessä. Tarkemmat tiedot ja kirjautumisohjeet MOOCiin  julkaistaan ennen kurssin avautumista.

 

Johdatus oikeustieteeseen, 5 op

Opintojakso tarjoaa perustietoja ja -taitoja oikeustieteen muiden opintojen taustaksi ja tueksi. Opintojaksolla tutustut oikeustieteen keskeiseen käsitteistöön ja saat yleiskuvan oikeustieteen opiskelun keskeisistä teemoista. Saat myös välineitä itsenäiseen tiedon hankintaan, tiedon syventämiseen ja taitojen harjoittamiseen.

Opintojakson suoritettuasi

 • olet tutustunut oikeustieteeseen tieteenalana
 • osaat hahmottaa oikeudellisten normien ominaispiirteet
 • osaat hahmottaa modernin demokraattisen oikeusvaltion käsitteen
 • olet tutustunut perus- ja ihmisoikeuksiin
 • näet Suomen oikeusjärjestelmän osana kansainvälistä ja eurooppalaista viitekehystä
 • olet muodostanut yleiskuvan oikeudenaloista ja oikeudenalojen jaottelutavoista
 • olet perehtynyt oikeudenmukaisuuden ja juristin ammattietiikan keskeisiin piirteisiin
 • olet tutustunut tarkemmin joidenkin oikeudenalojen perusteisiin
 • osaat hahmottaa oikeudellisia teemoja julkisessa keskustelussa
 • olet tutustunut lainopillisen ajattelun ja argumentoinnin perusteisiin
 • olet perehtynyt oikeuslähteisiin ja harjoitellut omien kantojen oikeudellista perustelua sekä keskustelua oikeustieteellisestä teemasta ryhmässä
 • olet harjoitellut oikeustieteellisten aineiden opiskelussa tarvittavia taitoja kuten tieteellisen tekstin lukemista ja analyysia, oikeuslähteiden löytämistä ja käyttämistä sekä oikeudellisten ongelmien ratkaisemista
 • olet saanut yleiskuvan oikeustieteellisistä opinnoista Avoimessa yliopistossa ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
 • tiedät, mistä voit hankkia lisätietoa opintojakson teemoista
 • voit jatkaa opintoja Avoimen yliopiston muilla opintojaksoilla

Oikeustieteen opinnot syksystä 2020 alkaen

 • Rikosoikeuden MOOC-kurssin kurssisivu julkaistu 19.2.

Immateriaalioikeus, 3 op

Tavoitteena on, että tunnet ja ymmärrät immateriaalioikeuden systematiikan, keskeiset periaatteet ja sääntelyn, kykenet soveltamaan tietämystäsi oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä pystyt kriittisesti arvioimaan oikeudenalan keskeistä sisältöä. Pienryhmätyöskentelyn erityisenä tavoitteena on syventää tietämystäsi ja ymmärrystäsi immateriaalioikeudesta oikeudenalana, kehittää taitojasi oikeudellisen lähdeaineiston kartoittamisessa ja analysoinnissa, edistää kykyäsi soveltaa tietoja ja argumentoida oikeudellisesti sekä parantaa ilmaisukykyäsi.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op tai Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op), joka avautuu viim. huhtikuussa.

Kuluttajaoikeus, 2 op

Tavoitteena on, että tunnet ja ymmärrät kuluttajaoikeuden systematiikan, keskeiset periaatteet ja sääntelyn sekä kykenet soveltamaan tietämystäsi oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Pienryhmätyöskentelyn erityisenä tavoitteena on syventää tietämystäsi ja ymmärrystäsi kuluttajaoikeudesta oikeudenalana, kehittää taitojasi oikeudellisen lähdeaineiston kartoittamisessa ja analysoinnissa, edistää kykyäsi soveltaa tietoja ja argumentoida oikeudellisesti sekä parantaa ilmaisukykyäsi.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op tai Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op), joka avautuu viimeistään huhtikuussa.

Oikeushistoria, 5 op

Oikeusteoria, 5 op

Sisällölliset osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan tulisi osata:

 • tunnistaa yhtäältä muodollisen oikeuden ja toisaalta politiikan, etiikan ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden väliset keskeiset jännitteet;
 • muodostaa kokonaiskuva modernin oikeuden keskeisistä käsitteistä ja periaatteista;
  tunnistaa ja eritellä analyyttisesti ongelmia, joita modernin kansallisen oikeuden eurooppalaistuminen ja globalisaatio tuovat mukanaan;
 • jäljittää eräitä modernin oikeuden keskeisiä tunnusmerkkejä oikeudellisen ajattelun aate- ja käsitehistoriasta; sekä
  tunnistaa ja eritellä oikeudellisen ajattelun kaksijakoinen luonne yhtäältä tieteenä ja toisaalta käytäntönä.

Taidolliset osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan tulisi osata:

 • soveltaa omassa oppimisessaan tutkimuksellista lähestymistapaa, joka mahdollistaa jopa kaikkein haastavimpien oikeudellisten ongelmien ratkaisemisen analyyttisesti, kriittisesti ja tutkimusperäiseen tietoon nojautuen; sekä
 • käyttää itsenäisesti tutkimustaitoja (aineiston hankinta, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen viittauskäytäntö), joita hän tarvitsee erityisesti maisterivaiheen kirjallisissa töissä.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op/ 5 op

Valtiosääntöoikeus, 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan valtiosääntöoikeuden lähtökohdat ja perusteet sekä tunnistaa valtiosääntöoikeudellisesti keskeiset kysymyksenasettelut seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

1) valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista;
2) kotimaisesta perusoikeusjärjestelmästä ja Suomen kannalta merkityksellisistä eurooppalaisista ja kansainvälisistä ihmisoikeuksien suojajärjestelmistä;
3) ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista;
4) Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön sekä kyky soveltaa näitä koskevia oikeussääntöjä ja -periaatteita;
5) opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä perustuslain kannalta merkityksellisiä ongelmia ja osaa ratkaista oikeustapauksia perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien sekä perustuslain näkökulmasta. Opiskelijan valmiudet työskennellä ryhmässä kehittyvät.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op/5 op

Yleinen velvoiteoikeus, 6 op

Työoikeus, 5 op

Opiskelija hahmottaa työoikeuden erityispiirteet sekä eri osajärjestelmät ja niiden toiminnan. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee työoikeuden yleisten oppien merkityksen. Opiskelija hahmottaa työoikeuden monitasoisen normijärjestelmän kansainvälisestä ja EU-oikeudesta alkaen yksittäisten työnantajayritysten sisäiseen normitukseen. Opintojakson käytyään opiskelijalla on ymmärrys sosiaalioikeuden yhteydestä työhön liittyviin sosiaalioikeudellisiin kysymyksiin ja erityisesti asemaan osana erilaisia muutostilanteita. Opiskelija osaa ja ymmärtää sosiaalioikeuden lähtökohdat ja periaatteet.

Opiskelija hallitsee työehtoja normittavat säännöstyskeinot ja osaa työehtojen säännöstyskeino-oppiin perustuvan työehtojen määräytymisjärjestelmän toiminnan. Opiskelija ymmärtää erilaisiin normikollisioihin liittyviä ratkaisumalleja.

Opiskelija osaa työehtosopimusoikeuden keskeiset asiat ja ymmärtää eri työehtosopimusjärjestelmien (normaalisitovuus ja yleissitovuus) toiminnan ja niiden erot. Opiskelija hallitsee yhteistoiminnan ja muut henkilöstön osallistumisjärjestelmät. Opiskelija ymmärtää yrityskohtaisten ryhmänormien merkityksen ja tietää niiden oikeudellisen aseman.

Opiskelija osaa jäsentää erilaisia työoikeudellisia muutostilanteita ja tietää tyypillisiin muutostilanteisiin liittyvien oikeudellisten kysymysten ratkaisutavat. Opiskelija hallitsee työnantaja-aloitteiset muutostilanteet ja niihin liittyvät yhteistoimintamenettelyt sekä muutosturvan työ- ja sosiaalioikeudelliset ulottuvuudet. Opiskelija hallitsee erilaiset työntekijäaloitteiset ja työntekijästä johtuvat muutokset sekä työntekijän suojeluperiaatteen ilmenemisen muutostilanteissa. Opiskelija ymmärtää sosiaalioikeuden normistojen konkretisoitumisen erityisesti muutostilanteissa työntekijän työllistymisen ja toimeentulon turvana sekä erilaisina työvoimapalveluina.

Opiskelija tietää ja ymmärtää yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja tasapuolisen kohtelun merkityksen työoikeudessa. Opiskelija hallitsee kohtelunormien keskinäiset suhteet, toiminnan erilaisissa muutostilanteissa ja ymmärtää työehtojen yhtenäistämisproblematiikan osana työoikeuden normijärjestelmän toimintaa.

Yhteisö- ja tilinpäätösoikeuden luennot ja välikuulustelu, 4 op

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys opintojakson sisältämien oikeudenalojen luonteesta ja sääntelystä. Hän ymmärtää tieteenalan keskeiset teoriat, käsitteet sekä keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteenalan teorian ja käytännön välisen suhteen ja osaa soveltaa oppimaansa käytännössä.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Johdatus oikeustieteeseen 3 op/ 5 op

Rikosoikeuden MOOC-kurssi, 2 op

Rikosoikeuden MOOC-kurssin suoritettuasi hallitset rikosvastuun yleisten edellytysten lähtökohdat sekä seuraamusjärjestelmän pääkohdat.

Rikosoikeuden MOOC-kurssin suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista rikosoikeudesta tai oikeustieteestä.

Valinnaiset opinnot syksystä 2020 alkaen

Lääkintä- ja bio-oikeus, 5 op

Yleiskuvan antaminen lääkintä- ja bio-oikeudesta monitieteisenä oikeudenalana, alan käsitteistä ja periaatteista ja keskeisestä lainsäädännöstä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy soveltamaan oikeudenalasta hankkimaansa tietämystä ja arvioimaan kriittisesti oikeudenalan kehittämishaasteita. Kurssilla panostetaan lisäksi kirjallisten ilmaisutaitojen kehittämiseen.

Vähintään "Johdatus oikeustieteeseen"-kurssi (3 op/ 5 op) tai "Oikeudellisen ajattelun perusteet"-kurssi. Suositeltavaa, että myös valtiosääntöoikeuden aineopinnot on suoritettu.

HUOM! Kevään 2021 kurssilla Johdatus oikeustieteeseen -kurssi edeltävinä opintoina on vain suositus.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista