Osuustoiminta-opintojen ytimessä ovat osuustoiminnan idea, sen yhteiskunnallinen merkitys sekä osuuskunta yritysmuotona. Opintokokonaisuuden aiheita ovat osuustoiminnan periaatteet ja käytännöt, niiden soveltaminen yritystoimintaan, yhteisötalous, kolmas sektori ja osuustoiminnalliset uudet ratkaisumallit. Osuustoimintaa tarkastellaan sekä suuren osuustoiminnan että pienosuustoiminnan näkökulmasta.

Opinnot sopivat kaikille asiasta kiinnostuneille ja yhteisyrittäjyyttä jo tunteville, kuten osuuskuntayrittäjille ja osuuskuntien luottamushenkilöille.

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot (25 op) järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston Mikkelissä sijaitsevan Ruralia-instituutin kanssa. Opetus on verkko-opetusta. Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Osuustoiminta kuuluu maataloustieteiden koulutusohjelmaan.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Osuustoiminnasta on tarjolla perusopintojen kokonaisuuden opintojaksoja.

Perusopinnot CNS 25 op

Osuustoiminnan arvot ja periaatteet, 5 op

Kurssin lopuksi opiskelijoilla on käsitys siitä, mikä osuuskunta on ja mille arvoille ja periaatteille osuuskuntayritys rakentuu. Opiskelijat tutustuvat erityyppisiin osuuskuntiin ja siihen, kuinka ne ovat käytännössä soveltaneet opintojaksolla käsiteltäviä teemoja.

Osuuskuntaoikeus I, 5 op

Kurssi suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot suomalaisen osuustoiminnan oikeudellisista reunaehdoista ja erityisesti voimassa olevan osuuskuntaoikeuden keskeisistä piirteistä.

Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää osuustoimintaa ja sen erityispiirteitä liiketoimintana erilaisissa yritysmuodoissa. Opiskelija hahmottaa, kuinka osuustoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja hyödynnetään erilaisissa osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhteiskunnallisissa yrityksissä ja muissa liiketoimintaratkaisuissa.

Osuuskuntien liiketoiminta, 5 op

Opintojaksolla tarkastellaan osuuskuntien erityispiirteitä liiketoiminnan tarkoituksen näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan osuuskuntien ominaispiirteitä ja niiden vaikutuksia erityisesti osuuskunnan hallintoon, päätöksentekoon ja markkinointiin sekä johtamiseen.

Osuuskunnat ja kestävä kehitys, 5 op

Opiskelijat tutustuvat kurssilla kestävän kehityksen konseptiin, sen perusteisiin ja historiaan sekä erilaisiin käytännön ratkaisuihin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kestävän kehityksen ja osuustoiminnan yhteyksistä ja siitä, kuinka osuuskunnat pystyvät kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin globaalissa kontekstissa.

Erilliset opintojaksot

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista